Gå til hovedindhold
Miljøgodkendelse

Hadsund - Strandkæret 25 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Klagefrist 5. juli 2024 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse til miljøgodkendelse efter § 16 a i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af ejendommen Strandkæret 25, 9560 Hadsund.

  Sagsbeskrivelse

  Mariagerfjord Kommune har meddelt afgørelse om en § 16 a miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet på ejendommen Strandkæret 25, 9560 Hadsund.

  Miljøgodkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et svinehold med et samlet produktionsareal på 10.086 m2.

  Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse til en fleksibel drift, som betyder, at ansøger vil kunne producere søer, smågrise, slagtesvin eller en kombination heraf. 

  Staldanlæggets produktionsareal udvides med 6.137 i forhold til det nuværende.

  Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer. 

  Du kan klage over afgørelsen Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler. 

  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk

  Klagefristen er 4 uger og udløber fredag den 5. juli 2024, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt. 

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager 
  indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder. 

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 

  Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse. 

  Spørgsmål til afgørelsen

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Meri Ann G. Herskind på mail landbrug@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 84.