Gå til hovedindhold
Afgørelse om ikke VVM-pligt

Helberskov - Kloakering af den sydlige del af sommerhusområdet ved Kattegatkysten - Forslag til tillæg nr. 33 til spildevandsplanen - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagefrist 4. juli 2024 kl. 23.59

Indhold

  Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

  Som led i udarbejdelsen af forslag til tillæg nr. 33 til spildevandsplanen har Mariagerfjord Kommune foretaget en screening i henhold til Lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Mariagerfjord Kommune har foretaget en screening af planen og af selve kloakeringsprojektet.

  Kommunen har ud fra screeningerne vurderet, at tillægget og projektet ikke skal miljøvurderes.

  Du kan klage over afgørelsen

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Klagen skal indgives inden den 4. juli 2024 klokken 23:59.

  Du klager via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

  I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

  Klagefrist

  Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Matias Grønmo i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 08 eller mail matgr@mariagerfjord.dk