Gå til hovedindhold
Høring

Hobro - Randersvej og Langelandsvej - Forslag til lokalplan 176/2024 for erhvervsområde og Kommuneplantillæg nr. 83 - Høring

Høringsfrist 19. juli 2024 kl. 23.59

Indhold

  Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde 3. juni 2024 vedtaget forslag til lokalplan 176/2024 for erhvervsområde ved Randersvej og Langelandsvej i Hobro, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 83 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

  Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg

  Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

  Høringsfristen er 19. juli 2024. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Adelgade 30B, 9500 Hobro og skal være os i hænde senest denne dato.

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 7. juni 2024. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslaget/planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

  Lokalplanens formål og indhold

  For at sikre udvidelsesmulighederne for den eksisterende fremstillingsvirksomhed i det eksisterende erhvervsområde udlægges den del af lokalplanområdet, der omfatter den østlige del til lager, industri- og fremstillingsvirksomheder, transportvirksomheder, autoværksteder og lignende. 

  Den del af lokalplanområdet, som ligger ud mod Randersvej og ud mod Langelandsvej, udlægges til kontorer, liberale erhverv, mindre lager-, håndværks- og værkstedsvirksom-heder, mindre engrosvirksomheder, servicevirksomheder og lignende. 

  Den resterende del af lokalplanområdet udlægges til regnvandshåndtering, da denne del af lokalplanområdet udgøres af en større lavning, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at etablere erhverv på grund af risiko for oversvømmelse. Arealet er dog optimalt i forhold til håndtering af større regnhændelser.

  Du kan se lokalplanforslaget under bilag her på siden.

  Kommuneplantillæggets indhold

  Lokalplanområdet omfatter hele rammeområde HOB.E.16 og en del af rammeområde HOB.E.8 i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområde HOB.E.8, der udlægger området til industri-, lager- og værkstedsvirksomheder og lignende. Rammeområde HOB.E.16 er udlagt til erhvervsområde til administration og lignende.

  Idet lokalplanen udlægger lokalplanområdet til blandt andet lager, industri- og fremstillingsvirksomheder, transportvirksomheder, autoværksteder og lignende, er denne ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

  Med kommuneplantillæg nr. 83 udvides rammeområde HOB.E.8 til også at omfatte ram-meområde HOB.E.16, hvis bestemmelser erstattes af bestemmelserne for HOB.E.8, og kan dermed aflyses.

  Du kan se kommuneplantillægget under bilag her på siden.

  Miljøvurdering af planforslaget

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger.

  Screeningen er indeholdt i planforslaget(ene), og resultatet af screeningen er, at planforslaget (ene) ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 

  Klagevejledning til screeningen kan ses under bilag her på siden.

  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

  Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

  Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort

  Når du indsender høringssvar, vil dit høringssvar samt din adresse og din mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg. 

  Spørgsmål og bemærkninger

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores telefoner er åbne mandag til onsdag fra kl. 13:00 til 14:30, samt torsdag fra kl. 13:00 til 16:30.

  Du er også velkommen til at skrive til mail plan@mariagerfjord.dk eller sende et brev til Plan og Byg, Adelgade 30B, 9500 Hobro.