Referat
fra
mødet i Byrådet
den 25. april 2013 kl. 18:00
i Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Fraværende: Preben Christensen og Kim Skaue. Mads Gammelmark kom kl. 18.16 under punkt 60

Mødet sluttede kl. 20.00

Pkt.

Tekst

 

Åbne dagsordenspunkter

47

Godkendelse af dagsorden

 

48

Økonomivurdering pr. 28. februar 2013

 

49

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

 

50

Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2012 til 2013.

 

51

Anlægsregnskab - Skoler udvendig vedligeholdelse 2012

 

52

Anlægsregnskab - Asfaltkontrakt Munck 2012

 

53

Anlægsregnskab - Renovering af isbryder

 

54

Anlægsregnskab - Køb af Genbrugsplads Als

 

55

Anlægsregnskab - Daginstitutioner køkkenrenovering

 

56

Anlægsregnskab - Nordre Skole, Hobro

 

57

Frigivelse af anlægsmidler - Rosendalskolen

 

58

Frigivelse af anlægsmidler til APV på skolerne

 

59

Frigivelse af APV midler i Dagtilbud 2013

 

60

Regnskab 2012

 

61

Lejerbo Hadsund, afd. 069-0 Matr. nr. 5 og 6 b Hadsund By, Hadsund. Optagelse af lån.

 

62

Godkendelse af Plan for fortsat drift i Mariagerfjord Kommune

 

63

Nye naturopgaver

 

64

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen vedr. spildevandskloakering ved Sødisbakke i Mariager

 

65

Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen vedr. spildevandskloakering ved botilbudet Visborggård

 

66

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 71/2013 for sommerhusområdet Bondes Bakke ved Als

 

67

Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 - Offentligt område ved Alsvej i Hadsund

 

68

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 66/2013 for offentligt område ved Alsvej i Hadsund

 

69

Forslag til Lokalplan 72/2013 for centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden

 

70

Forslag til Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 - Centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden

 

71

Byggemodning af Digterparken i Hobro

 

72

Prioritering af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2013 og overførsler fra 2012 samt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb

 

73

Principiel beslutning om ekspropriation med henblik på forbedring af stiforholdene til Hadsund Skole ved kommunevejen Stadionvej i Hadsund

 

74

Etablering af vejadgang til ny regionsinstitution “Ny Visborggård” i Hadsund - Tillægsbevilling til byggemodning

 

75

Ekspropriation af areal for vejanlæg til Lokalplanområde 66/2013 - Offentligt område ved Alsvej i Hadsund

 

76

Årsrapport 2012 for VisitMariagerfjord

 

77

Godkendelse af vedtægter for CittaSlowforeningen, Mariager

 

78

Statusrapport fra ungdomspolitikkens styregruppe

 

79

Spørgetid

 

Lukkede dagsordenspunkter

80

Salg af ejendom

 

81

Kvote for støttet boligbyggeri

 

82

Orientering fra Borgmesteren

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-5-10

47. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

00.32.14-S00-1-13

48. Økonomivurdering pr. 28. februar 2013

Resumé

Der foreligger økonomivurdering pr. 28. februar 2013. De væsentligste udfordringer i økonomivurderingen foreligger på områderne; Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Teknik og Miljø. De forventede merudgifter på områderne foreslås  finansieret ved forventede mindreudgifter i Udvalget for Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Forventet drift- og anlægsresultat

Der foreligger økonomivurdering pr. 28. februar 2013. I vurderingen tages udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013.

Opgørelsen viser et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr., som kan fordeles således: 

·         Skatter og generelle tilskud, merindtægt 0,4 mio. kr.

·         Driftsudgifter, merudgift 2,2 mio. kr.  

Anlægssiden er ikke indeholdt i økonomivurderingen pr. 28/2, idet anlægsoverførsler først behandles på byrådsmøde i marts. Resultatopgørelsen afviger med kr. 1,85 mio., hvilket kan henføres til forslag om at finansiere en del af merforbruget på drift ved reduktion i anlægsrammen f.s.v. Udvalget for Teknik og Miljø. 

Merudgiften på driften kan fordeles med en mindreudgift til indkomstoverførsler på 8,4 mio. kr. og en merudgift på serviceudgifter på 10,7 mio. kr. Herudover mindreudgifter på renter til lån m.m. på 0,1 mio. kr. 

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Det er endnu for tidligt at sige noget omkring den samlede serviceramme kommunerne under ét, men det kan konstateres, at sanktionslovgivningen de seneste to regnskabsår ikke har været relevant i lyset af, at kommunerne samlet set har holdt sig markant under den samlede serviceramme. Udviklingen følges over de næste økonomivurderinger. 

Finansiering 

I opgørelsen medtages afdrag på nyt lån med kr. 1,4 mio.

Budgettet til låneoptagelse er dog afhængig af, om alle de anlægsudgifter, der kan optages lån til, afholdes i regnskabsåret 2013.  

Likviditet 

I opgørelsen forventes en nedgang i kassebeholdningen på 13,9 mio. kr. i 2013 og en gennemsnitlig likviditet i 2013 på 99 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at der i beløbet er indregnet et kassetræk i forbindelse med Udbetaling Danmark på kr. 45 mio. (april.). 

Begge beløb er beregnet ud fra forudsætningen om, at driftsoverførslerne beløbsmæssigt er samme niveau ultimo 2013 som primo 2013. Ændringer/forskydninger i disse vil have væsentlig betydning på likviditeten.   

Fokuspunkter 

Det kan med økonomivurderingen konstateres, at der er en række områder, hvor der vurderes et markant pres. Områderne er:

 

Arbejdsmarked – Kontanthjælp (passiv)

Sundhed og Omsorg – Refusion for særligt dyre enkeltsager

Sundhed og Omsorg - Pleje og omsorg for ældre og handicappede

Sundhed og Omsorg – Forbyggende indsats og aktivitets- og samværstilbud

Sundhed og Omsorg – Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Sundhed og Omsorg – Botilbud til midlertidigt ophold

Teknik og Miljø – Fælles formål

Teknik og Miljø – Vejvedligeholdelse mv.

Teknik og Miljø – Belægninger 

 

Der henvises til økonomivurderingens 2. del for en nærmere uddybning af fokusområderne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

·         at merforbruget på Udvalget for Sundhed og Omsorg finansieres med 5 mio. kr. af mindreforbruget på Udvalget for Arbejdsmarked samt 0,75 mio. kr. af demografipuljen

·         at merforbruget på Udvalget for Teknik og Miljø finansieres med 3 mio. kr. af mindreforbruget på Udvalget for Arbejdsmarked samt en reduktion af udvalgets egen anlægsramme på kr. 1,850 mio. kr.

·         at der på indtægtssiden gives en negativ tillægsbevilling på kr. 0,436 mio., som tillægges kassen

·         at der på rentekonti gives en negativ tillægsbevilling på kr. 0,105 mio, som tillægges kassen

·         at der på finansieringssiden gives en tillægsbevilling på kr. 1,390 mio., finansieret af kassen

·         at der søges negativ tillægsbevilling til Økonoomiudvalget på 270.000 kr. (jfr. side 10 i Økonomivurderingen)

 

·         at det samlede forbrug af kassen udgør 579.000 kr.

 

Udvalget for Kultur og Fritid, 2. april 2013, pkt. 36.

Taget til efterretning.

 

Udvalget for Arbejdsmarked, 3. april 2013, pkt. 27:

Tages til efterretning.

Jørgen Pontoppidan og Peder Larsen var fraværende.

 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 8. april 2013, pkt. 21:

Udvalget drøftede økonomivurderingen pr. 28.2.2013.

Udvalget er opmærksom på problematikken med et minus på ca. 6 mio. kr., som er i samme størrelsesorden som mankoen pr. 31.10.2012.

Udvalget henviser til temadrøftelser i Byrådet og Økonomiudvalget, hvor der er en tilkendegivelse om, at der vil blive tilført udvalgets ramme ca. 6 mio kr for 2013 og indlagt i budget 2014 og fremover med samme beløb.

 

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 67:

Økonomivurderingen godkendes således, at Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 3 mio. kr. 

 

Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013, pkt. 32:

Udvalget tog økonomivurderingen til efterretning, idet man er opmærksom på problemfeltet "Tilbud til børn og unge med særlige behov".

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 74:

Anbefales som indstillet af direktionen.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

27.00.00-G12-20-11

49. Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at kommunerne hvert kvartal skal udarbejde oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges Byrådet og indberettes til Indenrigsministeriet.

Kravet om de kvartalsvise oversigter trådte i kraft for budgetåret 2010. Der er tale om et krav af permanent karakter.

Økonomi har udarbejdet indberetningsskema for 4. kvartal 2012 og indberettet oplysningerne til Indenrigsministeriet den 11. februar 2013.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 5. marts 2013, pkt 18:

Udvalget tog oversigten til efterretning.

Jette Rask var fraværende.

 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 8. april 2013, pkt. 24:

Udvalget anbefaler, at indberetninget tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 75:

Anbefales til efterretning.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet tog den lovmæssige indberetning for 4.kvartal 2012 vedrørende det specialiserede socialområde til efterretning.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

00.32.10-S00-1-13

50. Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2012 til 2013.

Resumé

Med udgangspunkt i regnskab 2012 er de endelige driftsoverførsler beregnet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet den  28. februar 2013 tillægsbevilling på a´conto driftsoverførsler på 21,101 mio.kr. som afdelinger/institutioner havde meldt ind den 31.01.2013. 

 

Beregnet endelig overførsel 26,210 mio.kr.

Forskel 5,109 mio.kr.

Heri udgør overførsler fra Arbejdsmarked projekter 1,611 mio. som allerede er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2013.

 

Ansøgning om rest driftsoverførsler fra 2012 til 2013 udgør herefter 3,498 mio.kr.

Økonomi

Der bør gives en tillægsbevilling på 3,498 mio.kr. som finansieres af likvide midler.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 76:

Anbefales, at der gives en bevilling på 3,498 mio. kr. finansieret af likvide midler.

 

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte de endelige driftoverførsler fra 2012 til 2013, og den af Økonomiudvalget anbefalede bevilling på 3.498 mio. kr. der finansieres af likvide midler.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

82.00.00-S55-3-13

51. Anlægsregnskab - Skoler udvendig vedligeholdelse 2012

Resumé

Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet anlægsregnskaber på følgende områder:

 

Anlægsregnskab - udvendig vedligeholdelse af skoler

Udgifter               2.708.020 kr.

Bevilling               3.000.000 kr.

Mindreforbrug        291.980 kr.

 

Udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunens skoler i 2012.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 77:

Anbefaler regnskabet til godkendelse

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte anlægsregnskabet som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013. Mindreforbruget på 291.980 kr. tillægges kassebeholdningen.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

05.01.08-S55-1-13

52. Anlægsregnskab - Asfaltkontrakt Munck 2012

Resumé

Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Asfaltkontrakt med MUNCK 2012

Udgifter  7.016.288 kr.
Bevilling  7.016.000 kr.
Merforbrug       288 kr.

Udgifter i 2012 til asfaltering af kommunens veje udenfor byområder

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 78:

Anbefales til godkendelse.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte anlægsregnskabet som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013. Merforbruget på 288 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Der arrangeres temamøde om asfaltkontraktens indhold.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

08.06.00-S55-1-13

53. Anlægsregnskab - Renovering af isbryder

Resumé

Anlægsregnskab over 2,0 mio. kr. skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. renovering af Fjordudvalgets isbryder.

Udgifter             6.485.000 kr.
Bevilling            6.500.000 kr.
Mindreforbrug       15.000 kr.

Udgifter i 2012 til renovering af Fjordudvalgets isbryder "Jacob Peter".

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 79:

Anbefales til godkendelse. Mindreforbruget tillægges kassebeholdningen.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte anlægsregnskabet som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013, herunder at mindreforbruget på 15.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

07.04.10-S55-1-13

54. Anlægsregnskab - Køb af Genbrugsplads Als

Resumé

Anlægsregnskab over 2,0 mio. kr. skal godkendes i Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr køb af Als Genbrugsplads.

Udgifter             8.805.651 kr.
Bevilling           10.000.000 kr.
Mindreforbrug   1.194.349 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 80:

Anbefales til godkendelse. Mindreforbruget tillægges kassebeholdningen.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte anlægsregnskabet som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013, herunder at mindreudgiften på kr. 1.194.349 tillægges kassebeholdningen.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

82.00.00-S55-1-13

55. Anlægsregnskab - Daginstitutioner køkkenrenovering

Resumé

Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. "Daginstitutioner - køkkenrenovering".

Udgifter

2.189.204 kr.

Bevilling

2.189.000 kr.

Merforbrug  

204 kr.

Anlægsregnskabet vedrører renovering af køkkener i Astrup Børnehave, Bymarken, Kriblebo, Stjernen, Troldhøj, Lærkebo og Onsild Børnehave.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 81:

Anbefales til godkendelse. Overskridelsen finansieres af kassebeholdningen.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte anlægsregnskabet som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013, herunder at merforbruget på 204 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

82.00.00-S55-2-13

56. Anlægsregnskab - Nordre Skole, Hobro

Resumé

Anlægsregnskab over 2,0 mio. kr. skal godkendes i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Nordre Skole, Hobro.

Udgifter  

6.544.346 kr.

Bevilling

6.800.000 kr.

Mindreforbrug  

255.654 kr.

   

Anlægsregnskabet vedrører opførelse af letbyggeri ved daværende Nordre Skole.

Letbyggeriet er senere blevt flyttet til Rosendalskolen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 82:

Anbefales til godkendelse. Mindreforbrug tilføres kommunekassen.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte anlægsregnskabet som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013, herunder at mindreforbruget på 255.654 kr. tillægges kassebeholdningen.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

00.30.00-P19-1-13

57. Frigivelse af anlægsmidler - Rosendalskolen

Resumé

Ansøgning om frigivelse af 1.200.000 kr. til udbygning af personalefaciliteter på Rosendalskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolestrukturen blev det besluttet at flytte letbyggeri fra Nordre Skole til Rosendalskolen samt at udbygge personalefaciliteterne på Rosendalskolen, som følge af det stigende elev- og personaleantal.

 

Udbygningen af personalefaciliteterne blev udført i 2012. Rosendalskolen finansierede dette byggeri. Beløbet tilbageføres nu til Rosendalskolen.

 

Udbygningen beløb sig til 1.200.000 kr., som søges frigivet.

Økonomi

Kr. 1.200.000 til personalefaciliteter er en del af anlægsbudget 2013.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013, pkt. 34:
Udvalget anbefaler, at anlægsmidlerne til Rosendalskolen frigives.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 83:

Anbefales som indstillet at Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte frigivelse af anlægsmidler til Rosendalsskolen som anbefalet af Udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

00.30.00-P19-2-13

58. Frigivelse af anlægsmidler til APV på skolerne

Resumé

Ansøgning om frigivelse af 500.000 kr. til APV.

Sagsfremstilling

Ifølge budgettet er der afsat 500.000 kr. til APV midler i 2013. Der ansøges om frigivelse af beløbet.

Der sker løbende forbedringer på skolerne på baggrund af APV på skolerne.

Økonomi

Kr. 500.000 til APV fremgår af anlægsbudgettet for 2013.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013, pkt. 35:
Udvalget anbefaler, at anlægsbevillingen til APV folkeskolerne frigives.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 84:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte frigivelse af anlægsmidler til APV på skoleområdet som anbefalet af Udvalget for Børn og Familie samt Økonomiudvalget.

Preben Christensen, mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

00.30.08-P19-1-13

59. Frigivelse af APV midler i Dagtilbud 2013

Sagsfremstilling

I budgettet for 2013 er der afsat 500.000 kr. til APV i Dagtilbud for  2013. 

Der søges om frigivelse af beløbet.

Økonomi

Kr. 500.000 til APV fremgår af anlægsbudgettet for 2013.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013, pkt. 36:
Udvalget anbefaler, at anlægsbevillingen til dagtilbud APV frigives til rådighed i 2013.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 85:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte frigivelse af anlægsmidler til APV på dagtilbudsområdet som anbefalet af Udvalget for Børn og Familie samt Økonomiudvalget.

Preben Christensen, Mads Gammelmark og Kim Skaue var fraværende.

 

00.32.00-S00-1-12

60. Regnskab 2012

Resumé

Center for Økonomi og Personale fremsender regnskab 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling

 

RESULTATOPGØRELSE 

 

 

 

MIO. KR.

Regnskab 2012

Opr. Budget 2012

Korr. Budget 2012

A. DET SKATTEFINANSIEREDE

OMRÅDE

 Indtægter Skatter

generelle tilskud……………………

 

 

-1.580,1

-871,2

 

 

-1.583,3

-851,0

 

 

-1.581,5

-870,4

I alt

-2.451,3

-2.434,3

-2.451,9

Driftsudgifter (ekskl. forsyning)

- Økonomiudvalget

- Udvalget for Børn og Familie

- Udvalget for Arbejdsmarked

- Udvalget for Sundhed og Omsorg

- Udvalget for Kultur og Fritid

- Udvalget for Teknik og Miljø

-renter………………………………

 

240,5

723,5

508,9

683,7

66,6

89,3

19,1

 

270,4

725,2

531,1

664,2

66,4

76,6

18,6

 

280,0

735,8

520,9

661,1

68,5

81,3

18,5

I alt

2.331,6

2.352,5

2.366,1

Resultat af skattefinansieret drift

-119,7

-81,8

-85,8

Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)

- Økonomiudvalget

- Udvalget for Børn og Familie

- Udvalget for Arbejdsmarked

- Udvalget for Sundhed og Omsorg

- Udvalget for Kultur og Fritid

- Udvalget for Teknik og Miljø

 

5,6

53,6

0,0

34,8

5,3

47,1

 

28,8

5,0

0,0

0,5

4,9

28,0

 

11,7

61,4

0,0

38,3

5,0

61,6

I alt

146,4

67,2

178,0

 Jordforsyning

- salg af jord

- køb af jord inkl. byggemodning

 

-2,6

16,9

 

-26,0

25,0

 

-25,1

26,2

I alt

14,3

-1,0

1,1

RESULTAT AF DET SKATTE-

FINANSIEREDE OMRÅDE

 

41,0

 

-15,6

 

93,3

 Forsyningsvirksomheder

Drift (indtægter - udgifter)Anlæg (indtægter - udgifter)

 

 

-0,7

25,3

 

 

-1,0

0

 

 

0,4

26,0

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

 

24,6

 

-1,0

 

26,4

 

C. RESULTAT I ALT (A + B)

 

65,6

 

-16,6

 

119,7

 

 

FINANSIERINGSOVERSIGT

 

 

 

 

 

MIO.KR.

Regnskab 2012

Opr. Budget 2012

Korr. Budget 2012

Tilgang af likvide aktiver

Resultat i alt ifølge resultat-opgørelsen……………………….

Optagne lån (langfristet gæld)…….............

 

 

-65,6

23,8

 

 

16,6

14,0

 

 

-119,7

116,0

I alt

-41,8

30,6

-3,7

 

Anvendelse af likvide aktiver

Afdrag på lån (langsigtet gæld)…................

Øvrige finansforskydninger………............

 

 

-29,3

102,0

 

 

-31,6

2,1

 

 

-30,2

2,2

I alt

72,7

-29,5

-28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

Positive tal = forøgelse af likvide aktiver

Negative tal = forbrug af likvide aktiver

30,9

1,1

-31,7

Kursreg. vedr. likvide aktiver

7,2

0

0

Samlet ændring af likvide aktiver

 

38,1

 

 

 

 

FINANSIEL STATUS

 

Regnskab

2012

AKTIVER

 

Materielle Anlægsaktiver (funktionerne 9.58.80-9.58.84).

1.191,6

Immaterielle Anlægsaktiver (funktion 09.62.85)

0

 

Finansielle Anlægsaktiver (funktionerne 9.32.21-9.32.27 og 9.35.30-9.35.35).

706,8

Omsætningsaktiver – Varebeholdninger (funktion 9.65.86).

0

Omsætningsaktiver – Fysiske Anlæg til salg (funktion 9.68.87).

111,5

Omsætningsaktiver – Tilgodehavender (funktionerne 9.25.12-9.28.19).

-96,3

Omsætningsaktiver – Værdipapirer (funktion 09.32.20)

15,2

Likvide beholdninger (funktionerne 9.22.01-9.22.11).

-18,6

AKTIVER I ALT

1.910,2

 

 

 

PASSIVER

 

Egenkapital (funktionerne 9.75.91-9.75.99).

-563,2

Hensatte forpligtelser (funktion 09.72.90).

-249,4

Langfristede gældsforpligtelser (funktionerne 9.55.63-9.55.79).

-727,4

Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v. (funktionerne 09.38.36-09.48.49).

-17,9

Kortfristede gældforpligtelser (funktionerne 9.50.50-9.52.62).

-352,3

PASSIVER I ALT

-1.910,2

  

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på netto 32,889 mio.kr.(forbrug af likvide aktiver) som fordeler sig således:

 

Tillægsbevillinger drift (netto) 15,194 mio.kr.

Tillægsbevillinger anlæg, (netto) 138,905 mio.kr.

Tillægsbevillinger finansiering (netto)-121,210 mio.kr.

 

Heraf udgør overførsler fra 2011 til 2012 89,757 mio.kr., heraf drift 28,265 mio.kr. og anlæg 61,492 mio.kr.

 

SERVICERAMME

 

Udmeldt serviceramme

1.801,689 mio.kr.

Regnskab 2012 forbrug indenfor serviceramme

1.786,123 mio.kr.

Mindreforbrug i forhold til udmeldt serviceramme

15,566 mio.kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 87:

Regnskab 2012  anbefales til godkendelse

Økonomiudvalget konstaterer med tilfredshed, at udvalgene har udvist sikker økonomistyring, som har resulteret i det positive regnskabsresultat.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte regnskabet for 2012 som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

03.11.08-G01-1-11

61. Lejerbo Hadsund, afd. 069-0 Matr. nr. 5 og 6 b Hadsund By, Hadsund. Optagelse af lån.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16.juni 2011 ansøgning om låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med afholdelse af udgifter til renovering af kloak, altaner, udearealer og udsugning i Lejerbo Hadsund afd. 069-0 matr. nr. 5 og 6b Hadsund by, finansieret med et 30-årigt kontantlån på 7.436.000 kr.

Arbejdet er nu færdigt og byggeregnskab viser behov for finansiering kr. 7.952.000,00 og Lejerbo anmoder om tilladelse til pantsætning af lån kr. 7.952.000,00.

I henhold til § 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger skal byrådet godkende udstedelse af pantebrev i forbindelse med låneoptagelsen.

Byrådet godkendte tillige lejeforhøjelsen, jf. § 76. stk. 4 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Idet der ikke skal stilles kommunegaranti, anmodes om, at kompetencen til at behandle sådanne sager overlades til administrationen.

Økonomi

Lejeforhøjelsen kan evt. medføre øgede udgifter for Mariagerfjord Kommune til boligsikring og boligydelse.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 89:

Anbefales, at pantsætning af lån på kr. 7.952.000 godkendes.

 

Anbefales i øvrigt, at kompetencen til at behandle sager om optagelse af lån, herunder pantsætning, når der ikke skal stilles kommunegaranti, delegeres til administrationen.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Ronny Thomsen deltog ikke i behandling af punktet.

Byrådet godkendte låneoptagelsen og pantsætningen.

Samtidig godkendte Byrådet at kompetencen til at behandle sager om optagelse af lån, hvor der ikke skal stilles kommunegaranti delegeres til administrationen.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

14.00.08-P15-1-13

62. Godkendelse af Plan for fortsat drift i Mariagerfjord Kommune

Resumé

Siden Politik og Strategi for fortsat drift er blevet godkendt, har beredskabsafdelingen

arbejdet med Plan for fortsat drift.

Beredskabsafdelingen har på baggrund af inspiration fra andre beredskabsafdelinger

udarbejet vedhæftede Plan for fortsat drift.

 

Direktions- og Chefgruppen  blev i mødet den 6. marts præsenteret for baggrunden

for Plan for fortsat drift og for beredskabsafdelingens plan for forløbet. Fagcheferne

udvalgte en repræsentant for fagenheden til at deltage i en koordineringsgruppe.

Deltagerne i gruppen ville få ansvaret for udarbejdelsen af kriseplaner.

Der er afholdt møde med kommunikationsenheden og Plan for fortsat drift er herefter

blevet mere handlingsorienteret og brugbar.

Sagsfremstilling

Der er efterfølgende blevet arbejdet en del med planen. Der har været afholdt møde med Beredskabsstyrelsen for at få deres bemærkninger til planen.

Indstilling

Beredskabskommissionen, 28. februar 2013, pkt. 1:
Godkendt,  at "Plan for fortsat drift i Mariagerfjord Kommune" godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd  til endelig godkendelse.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 90:

Anbefales som indstillet af Beredskabskommissionen, 28. februar 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte "Plan for fortsat drift af Mariagerfjord Kommune" som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

01.05.08-P20-3-11

63. Nye naturopgaver

Resumé

Mariagerfjord Kommune står overfor at skulle løse en ekstraordinær opgave, der indebærer stillingtagen til lovliggørelse vedrørende en stor del af den beskyttede natur i kommunen. Samtidig skal kommunen løfte en ny, underfinansieret opgave med at sikre vores internationale naturområder (Natura 2000-områder) mod kvalitetsforringelser.

Sagsfremstilling

Kommunen står overfor en stor opgave vedrørende den beskyttede natur i kommunen. Opgaven er afledt af et igangværende statsligt opdateringsprojekt, som skal skabe klarhed over, hvordan det står til med naturbeskyttelsen i alle landets kommuner. Opdateringen blev bl.a. igangsat efter aftale mellem KL og Staten, fordi den viden om naturen, som kommunerne fik overdraget fra amterne, har været mangelfuld. 

Staten ved Naturstyrelsen (NST) har brugt 2 år på at gennemgå Mariagerfjord Kommune med henblik på at opdatere registreringen af beskyttet natur. Udvalget er tidligere, jf. pkt. 182 af 5. september 2011, blevet orienteret om projektet. I den forbindelse besluttede Udvalget at orientere alle lodsejere med beskyttet natur om ændringerne. Der blev samtidig sendt et brev til miljøminister Ida Auken, hvor ministeren blev gjort opmærksom på, at de ressourcer, som kommunen er blevet tildelt ved kommunalreformen, ikke står mål med de naturopgaver, der skal løses. Ministerens efterfølgende besvarelse indeholdt ikke en stillingtagen til den nuværende ressourcefordeling mellem kommunerne på naturområdet. Brevvekslingen er vedlagt.

Der er foretaget tolkning af luftfoto og besøgt udvalgte naturarealer i marken. Mariagerfjord Kommune har cirka 6.000 beskyttede naturarealer. NST har besøgt 1.655 naturarealer i kommunen og bl.a. fundet 555 nye eller oversete naturarealer. Man har også vurderet, at der har været 269 fejlregistreringer i den vejledende registrering. Endvidere har projektet afdækket en række uoverensstemmelser. NST har noteret 1.002 tilfælde af uoverensstemmelser. Forvaltningen har gennemgået NST’s vurderinger og fundet, at der  er tale om maks. 430 uoverensstemmelser, hvilket svarer til ca. 7 % af arealerne. Nedskrivningen fra 1.002 til 430 skyldes, at kommunen allerede kan have behandlet forholdet, at kommunen er bekendt med uoverensstemmelsen, at der faktisk ikke er tale om ulovlige forhold eller lignende.

Opdateringsprojektet efterlader således kommunen med op mod 430 forhold, som kræver en reel sagsbehandling. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelsen kan ske ved enten retlig lovliggørelse eller fysisk lovliggørelse. Det er erfaringen, at en rutineret sagsbehandler kan håndtere cirka 70 sager om året. For at undgå forældelse bør sager ikke blive mere end 4 år gamle. 

Såfremt Udvalget ønsker at imødegå risikoen for forældelse, bør der tilføres minimum ét årsværk i 4 år, således der bliver mulighed for at ansætte en medarbejder, der kan løfte denne ekstraordinære opgave. 

Kommunen står samtidig overfor en ganske ny opgave. Det drejer sig om indsatsen i kommunens 8 Natura 2000-områder, som er påbegyndt i januar 2013. Hovedparten af indsatsen skal nås ved frivillige støtteordninger under landdistriktsprogrammet. For at fremme disse er der i første omgang afholdt et informationsmøde i samarbejde med Agri Nord. Der planlægges en selektiv/målrettet informationsindsats. Herefter kommer kommunens handlinger i forhold til de indsatser, som ikke kan rummes indenfor landdistriktsprogrammet.  

Pengene til den kommunale indsats er fordelt via bloktilskud. Mariagerfjord Kommune har fået 0,76 % af puljen (285.000 kr.), men kommunen besidder til sammenligning 3,7 % af landets Natura 2000 områder. Selv om det er vanskeligt at udmåle størrelsen af den enkelte kommunes indsats, er det uomtvisteligt, at den generelle bloktilskudsfordeling giver en voldsom underkompensation til en naturtung kommune som Mariagerfjord. Ud fra en simpel proportionalitetsberegning, som dog vurderes at være retvisende for Mariagerfjord Kommune, skulle Mariagerfjord Kommune minimum have modtaget kr. 1.365.000 i hvert af årene 2013, 2014 og 2015. Det betyder, at kommunen som udgangspunkt modtager over kr. 1.000.000 mindre om året end Staten og KL har anslået udgifterne til.  

Med den nuværende ressource, hvor de afsatte DUT-midler på 285.000 kr. er indregnet, kan der kun ske en absolut minimal indsats. Det er med den indsats ikke muligt at sikre naturen i Natura 2000-områderne mod yderligere forringelser, som er målet for planperioden 2012-2015. Indsatsen er derfor på et niveau, hvor staten muligvis kan kritisere kommunen for ikke at have løftet opgaven i tilstrækkeligt omfang. 

Såfremt Udvalget ønsker at imødegå dette, bør der afsættes et årsværk, således der bliver mulighed for at ansætte en medarbejder, der kan løfte opgaven til det af Staten og KL aftalte niveau. Herudover bør der afsættes økonomiske midler til gennemførelse af naturgenopretningsprojekter i Natura 2000-områderne, der ikke kan finansieres via de generelle statslige støtteordninger - kr. 300.000 ud fra et forsigtigt skøn.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der til budget 2014 udarbejdes et budgetforslag til en tidsbegrænset (4 år) opnormering af naturområdet på 2 normeringer til løsning af myndighedsopgaver vedrørende beskyttet natur samt Natura 2000 samt kr. 300.000 til naturgenopretning i Natura 2000 områder.


Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 46:
Fremsendes til Byrådet med henblik på budget 2014 og en henvendelse til Miljøministeriet og KL omkring misforholdet mellem opgavens størrelse og den statslige kompensation.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 91:

Anbefales,

at der rettes henvendelse til Miljøministeriet og KL omkring misforholdet mellem opgavernes størrelse og den statslige kompensation og 

at direktionen i forbindelse med budget 2014 udarbejder oplæg vedrørende behovet for ressourcer til varetagelse af de skitserede myndighedsopgaver.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte,

at direktionen i forbindelse med budget 2014 udarbejder oplæg vedrørende behovet for ressourcer til varetagelse af de skitserede myndighedsopgaver

at der rettes henvendelse til Miljøministeren og KL omkring misforholdet mellem opgavernes størrelse og den statslige kompensation.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

06.00.05-P15-3-12

64. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen vedr. spildevandskloakering ved Sødisbakke i Mariager

Resumé

Vedtagelsen af Lokalplan 45/2011 giver mulighed for udvidelse af institutionen Sødisbakke. I konsekvens heraf skal det berørte areal inddrages under kloakopland med status som spildevandskloakering i spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune omfatter håndteringen af spildevand for et område til udvidelse af institutionen Sødisbakke. Området spildevandskloakeres med lokal nedsivning af overfladevand, hvilket svarer til det eksisterende forhold på Sødisbakke, og er i overensstemmelse med principperne i Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021.

 

Området er omfattet af Lokalplan 45/2011, der giver mulighed for, at området kan udnyttes til offentlige formål som institutionsområde med tilhørende faciliteter.  

 

Region Nordjylland, som ejer institutionen Sødisbakke, ønsker at kunne etablere ca. 40 boliger som erstatningsbyggeri for eksisterende og utidssvarende boenheder på Sødisbakke. Samtidig ønsker de at fremtidssikre det nye areal ved at tage højde for en mindre udvidelsesmulighed med plads til ca. 14 ekstra boliger.

 

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen vedr. spildevandskloakering ved Sødisbakke i Mariager har været i 8 ugers offentlig høring, hvor alle interesserede har haft mulighed for at fremsende bemærkninger. Mariagerfjord Kommune har ikke modtaget bemærkninger til forslaget.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 47:
Anbefales, at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen videresendes til Byrådet med anbefaling om, at tillægget godkendes.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 92:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

06.00.05-P15-5-12

65. Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen vedr. spildevandskloakering ved botilbudet Visborggård

Resumé

Vedtagelsen af Lokalplan 66/2013, Offentligt område ved Alsvej i Hadsund, giver mulighed for, at der i området kan etableres 40 socialpsykiatriske pladser. I konsekvens heraf skal det berørte areal inddrages under kloakopland med status som spildevandskloakering i spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune omfatter håndtering af spildevand for et erstatningsbyggeri for botilbuddet Visborggård, som er ejet og drevet af Region Nordjylland, ved etableringen af kloakopland A.1.27. Området spildevandskloakeres. Bygherre er ansvarlig for afledning af overfladevand samt vand fra omfangsdræn m.v. via nedsivning eller udledning. Tillæget er i overensstemmelse med principperne i Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021.

  

Et forslag til tillæg til spildevandsplanen offentliggøres i mindst 8 uger, hvor alle interesserede har muligheder for at fremsende bemærkninger. Mariagerfjord Kommune vedtager på baggrund af de indkomne bemærkninger det endelige indhold af tillægget til spildevandsplanen. Kommunens vedtagelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 48:
Anbefales, at forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen offentliggøres.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 93:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Henrik Slot deltog ikke i behandling af punktet.

Byrådet godkendte offentliggørelsen af forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen, som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

01.02.05-P16-13-10

66. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 71/2013 for sommerhusområdet Bondes Bakke ved Als

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 71/2013 for sommerhusområdet Bondes Bakke ved Als har været i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 6. marts 2013. Der er ikke kommet indsigelser.

 

Ifølge lokalplanens § 10, stk. 3, må der ikke i en periode længere end 4 uger henstilles containere og større uindregistrerede køretøjer inden for lokalplanområdet. Plan anbefaler, at der til bestemmelsen tilføjes et forbud mod henstilling af både og campingvogne, da dette også kan være til gene for naboerne.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 48:
Anbefales, at forslag til Lokalplan 71/2013 for sommerhusområdet Bondes Bakke ved Als fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændring:

at der til Lokalplanens § 10, stk. 3, tilføjes et forbud mod henstilling af både og campingvogne.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 94:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Byrådet vedtog endelig forslag til Lokalplan 71/2013 med den ændring der fremgår af Udvalget for Teknik og Miljøs anbefaling fra mødet den 8. april 2013.

Den foreslåede ændring er gældende med samme varighed som de øvrige genstande.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

01.02.15-P15-5-12

67. Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 - Offentligt område ved Alsvej i Hadsund

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 24 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 har været i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 6. marts 2013. Der er ikke kommet indsigelser direkte rettet mod kommuneplantillægget. Disse har i stedet været rettet mod det lokalplanforslag for offentligt område ved Alsvej i Hadsund, som har været i offentlig høring samtidig med kommuneplantillægget.

 

Baggrunden for kommuneplantillægget har været, at Region Nordjylland gerne vil skabe mulighed for et erstatningsbyggeri for det eksisterende botilbud Visborggård. Kommuneplantillægget omfatter 1,5 ha., som er de 1,2 ha., der ikke er medtaget i kommuneplanen og 0,3 ha. som er en del af det eksisterende rammeområde HAD.R.6 i kommuneplanen.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 51:
Anbefales, at forslag til Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009-2021 vedtages endeligt.


Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 95:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Henrik Slot deltog ikke i behandling af punktet.

Byrådet vedtog endeligt forslag til Tillæg nr. 24 til Kommuneplanen som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

01.02.05-P16-17-11

68. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 66/2013 for offentligt område ved Alsvej i Hadsund

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 66/2013 for offentligt område ved Alsvej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 8. januar 2013 til 6. marts 2013. Der er indkommet 4 indsigelser.

 

I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser fra følgende:

·         Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord

·         Hadsund skole, Skolebestyrelse v/formand Marianne Ladefoged

·         Kirsten og Peter Fisker, Molhøjvej 25, Hadsund

·         Lise Skov Thimm, forælder, Stadionvej 1, Hadsund

 

Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedhæftet sagsfremstillingen.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 52:

Anbefales, at forslag til Lokalplan 66/2013 for offentligt område ved Alsvej i Hadsund fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer:

 

·         Ændring af § 4, stk. 7 til:
I delområde 3 må der ikke opføres bebyggelse. Dog må der etableres opholdsarealer med bænke o. lign. til ophold.

 

·         I § 11 tilføjes følgende:
Der skal være etableret beplantning, jf. § 9, stk. 1.

 

·         Formuleringen i § 4, stk. 5 ændres til følgende:
Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn til bygnings højeste punkt, eller fra et af Mariagerfjord Kommunes fastlagt niveauplan.
(ændringen er markeret med fed)

 

·         Der tilføjes følgende afsnit om skiltning:
Der må opstilles ét skilt ved indkørslen til Institutionen. Skiltet må maksimalt være 1,5 meter højt og 1,5 meter bredt. Skiltet skal have en ensartet bundfarve og skal placeres parallelt med adgangsvejen/indkørslen til institutionen.

Skiltet nævnt i ovenstående må være belyst, men ikke bagbelyst.

Der må ikke foretages yderligere skiltning som f.eks. bannere og reklameflag (Dannebrog og andre nationalflag betragtes ikke som reklameflag).

Der kan etableres henvisningsskilte/oversigtsskilte i området.


Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 96:

Anbefales  som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue var fraværende.

Beslutning

Henrik Sloth deltog ikke i behandling af punktet.

Byrådet godkendte endeligt forslag til Lokalplan 66/2013 med de ændringer som Udvalget for Teknik og Miljø anbefalede på mødet den 8. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

01.02.05-P16-19-11

69. Forslag til Lokalplan 72/2013 for centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til "Lokalplan 72/2013 for centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden" på baggrund af et ønske blandt flere af grundejerne i området om at forny planlægningen for Østergade for på denne måde at skabe rammerne for udvikling i området.

 

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanforslaget

Området er på nuværende tidspunkt omfattet af midtbyplanen for Arden, hvor området ligger i det sekundære centerområde C2. Her kan der etableres enkelte butikker. I centerplanen tog den daværende Arden Kommune konsekvensen af, at lukningen af baneoverkørslen har ført til, at det primære centerområde i Arden er blevet forskudt fra at udgøre hele området omkring Vestergade og Østergade til i stedet at udgøre bebyggelsen omkring Vestergade.

Ardens handelsliv er i dag centreret omkring Vestergade, hvilket står i modsætning til, at den største udbygning med énfamiliehuse er sket på den østlige side af jernbanen - Klarlunden. Østergade står derfor overfor en omdannelse, der kan skabe fornyelse og nyt liv i erkendelse af, at den ikke længere er en naturlig del af det centrale Arden.

 

Beskrivelse af lokalplanforslaget

Det bærende element i lokalplanforslaget er, at der gives mulighed for at etablere en dagligvarebutik på højst 1000 m2 i det område, hvor der tidligere lå en møbelforretning (Franks Møbler). Samtidig gives der mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker med et samlet areal på op til 500 m2.

 

Et andet bærende element i lokalplanforslaget er, at bebyggelsen langs Østergade udformes i respekt for den gamle stationsby med saddeltage og murstensbyggeri i blank mur eller med en pudset facade. Dette betyder, at der med lokalplanforslaget gives mulighed for at opføre bebyggelse i 1½ etage eller i 2½ etage.

 

Hvis der etableres en dagligvarebutik i området gives der mulighed for, at princippet med bebyggelse med saddeltag (1½ eller 2½ etage) fraviges på betingelse af, at der opføres bebyggelse i 2½ etage (med saddeltag) mod Østergade, så facadebebyggelsen langs Østergade fastholdes. Bebyggelsen bag facadebebyggelsen vil i givet fald kunne opføres i én etage med fladt tag.

 

Ændringer i lokalplanforslag i forhold til midtbyplanen for Arden

I forhold til midtbyplanen for Arden gives der i lokalplanforslaget følgende øgede muligheder:

·         Etageantallet øges fra 2 etager til 2½ etage.

·         Bygningshøjden øges fra 10 meter til 13 meter, hvilket giver mulighed for at bygge i 2½ etage med trempel.

·         Kravet til friarealer for boliger reduceres fra 50 procent af boligetagearealet til 10 procent af boligetagearealet.

·         Kravet til friarealer for erhverv fjernes, hvor det i midtbyplanen er 15 procent af erhvervsetagearealet.

 

Ønsker fra ejeren af Østergade 5 (det tidligere Franks Møbler)

Ejeren af Østergade 5 ønsker, at lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre bebyggelse i 3 fulde etager i et mere moderne byggeri end det er tilfældet med det lokalplanforslag, som forvaltningen har udarbejdet. Samtidig ønsker ejeren af Østergade 5, at lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik i én etage uden bebyggelse i 2½ etage mod Østergade.

Forvaltningen har ikke imødekommet ønskerne i lokalplanforslaget, men har lagt vægt på at fastholde en facadebebyggelse langs Østergade, som tager udgangspunkt i områdets placering i den centrale del af den gamle stationsby. Samtidig ønsker forvaltningen at fastholde bebyggelsens udtryk med saddeltag, hvilket også er tilfældet med bebyggelsen i Vestergade.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 53:
Anbefales, at forslag til Lokalplan 72/2013 for centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.


Der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen. Jens Riise Dalgaard er bekymret for det visuelle udtryk med fladt tag på dagligvarebutikken.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 97:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljjø, 8. april 2013.

Kim Skaue  og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte, at forslag til Lokalplan 72/2013 sendes i offentlig høring som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

01.02.15-P15-1-13

70. Forslag til Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 - Centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021, hvor rammeområde ARD.C.2 udvides med den del af lokalplanområdet for forslag til Lokalplan 72/2013, som ligger i rammeområde ARD.B.2.

 

På denne måde kommer hele området for forslag til Lokalplan 72/2013 til at ligge i rammeområde ARD.C.2. Samtidig hæves bebyggelsesprocenten fra 80 til 110 og den maksimale bygningshøjde hæves fra 12,5 meter til 13 meter. Herefter vil lokalplanforslaget være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 54:
Anbefales, at forslag til Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 98:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte at forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplanen sendes i offentlig høring som anbefalet af Økonomiudvalget den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

13.06.00-P20-7-07

71. Byggemodning af Digterparken i Hobro

Resumé

Byrådet har den 25. august 2011 givet tillægsbevilling/rådighedsbeløb til byggemodningsudgifter på i alt kr. 15.278.000 ekskl. moms, finansieret over indtægter fra salg af villaparceller og erhvervsudstykning.

I den forbindelse blev der ikke taget højde for ny praksis i betalingsvedtægt for spildevandsforsyning, hvorved byggemodneren (her Mariagerfjord Kommune) skal betale tilslutningsbidrag for kloakering af erhvervsarealerne uafhængigt af et efterfølgende grundsalg.

Sagsfremstilling

Det samlede areal for erhverv er på 35.190 m2, og med et tilslutningsbidrag på 46.557,16 kr. pr. 800 m2 areal kan der beregnes et samlet tilslutningsbidrag på 2.047.933,08 kr., ekskl. moms.

Omkostningerne til bidraget vil efterhånden som erhvervsarealerne bliver solgt gå i nul.

 

Det opmålte areal på 35.190 m2 er 6.190 m2 større end det i første omgang stipulerede areal på 29.000 m2, og vil medføre en større indtægt ved salg på 6.190 m2 á 250 kr. = 1.547.500 kr. ekskl. moms.

 

Der er derfor behov for en tillægsbevilling på udgift 2.048.000 kr. og en tillægsbevilling på indtægt 2.048.000 kr. + 1.547.500 kr. = 3.595.500 kr.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 58:
Udvalget anbefaler Byrådet,

at meddele en tillægsbevilling på udgift 2.050.000 kr., finansieret af indtægter fra salg af villaparceller og erhvervsudstykning,
at der til salg af villaparceller og erhvervsudstykning meddeles en tillægsbevilling på indtægt 3.600.000 kr.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 99:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte de skitserede tillægsbevillinger som Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler i deres møde den 8. april 2013 i forbindelse med udstykning af Digterparken.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

00.30.00-G01-1-13

72. Prioritering af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten for 2013 og overførsler fra 2012 samt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb

Resumé

Udvalget  for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 4. marts 2013, at der på mødet den 8. april skal ske en slutprioritering af 3,2 mio. kr. primært indenfor trafikhandlingsplan, skolevejsundersøgelse m.m., inkl. forprojektet til cykelsti ved Øster Hurup på 200.000 kr.

 

Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til prioritering af budgettet.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde har det vist sig muligt at finansiere slutafregningen fra ELRO på 1.158.144 kr. og afregning for vejafvandingsbidrag for 2012 på 1.900.000 kr. inden for regnskab 2012.

 

Til gengæld skal der afsættes 2.000.000 kr. til vejbelægning som følge af indeksregulering af asfaltfunktionskontrakten.

 

Dette betyder, at der vil være et ikke disponeret rådighedsbeløb i 2013 på 4.258.000 kr.

 

Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående beløb forudsætter, at der opnås endeligt tilsagn om byfornyelsesmidler og LAG-midler på i alt 3.000.000 kr. til byfornyelsen i Assens.

 

Forvaltningen har med baggrund i dette udarbejdet en prioriteret liste over projekter med afsæt i trafikhandlingsplanen, skolevejsundersøgelsen samt nogle yderligere projekter, som forvaltningen også foreslår prioriteret.

 

De projekter som er medtaget fra Skolevejsundersøgelsen følger som udgangspunkt den prioritering der er foretaget heri.

 

Der er dog gjort undtagelser, hvor der har været tale om et højt prioriteret projekt i Skolevejsundersøgelsen, som udgiftsmæssigt vil lægge beslag på alle de disponible midler eller endog ligge over. I disse tilfælde vurderer forvaltningen, at en beslutning om et sådan projekt med fordel kan ske ved en særskilt behandling.

 

Forvaltningen skal foreslå følgende prioritering af de 4.258.000 kr.:

 

Forbedrede badeforhold ved Sildehagen

150.000 kr.

Etablering af hundeskov ved Hadsund

200.000 kr.

Renovering af legeplads ved Øster Hurup

(Hvis der ikke afsættes midler vil legeredskaberne skulle fjernes)

250.000 kr.

Nedløbsbrønde

udskiftning af nedløbsbrønde samt karm/rist i forbindelse med kloakarbejde ved afskæring af Hadsund Renseanlæg.

300.000 kr.

Renovering af legeplads Korsgade, Hobro

(Hvis der ikke afsættes midler vil legeredskaberne skulle fjernes)

225.000 kr.

Bump på Norupvej i Norup

315.000 kr.

Forsætninger på Ølsvej i Hobro

240.000 kr.

Krydsningshelle på Fjordgade i Mariager

200.000 kr.

Dynamiske tavler på Viborg Landevej i Sdr. Onsild

250.000 kr.

Krydsningshelle og etablering af cykelbaner på Rostrupvej mellem Skoletoften og Hjedsvej (Valsgård Skole)

450.000 kr.

Hævet flade på Hvarrevej (Arden Skole)

200.000 kr.

Blå asfalt krydset Østergade/Hvarrevej (Arden Skole)

40.000 kr.

Skolepatruljeblink på Døstrupvej (Rosendalskolen)

450.000 kr.

Krydsningshelle ved Korupvej (Havbakkeskolen)

100.000 kr.

Cykelbaner på Hovedgaden (Valsgård Skole)

75.000 kr.

Indsnævring krydset Hovedgaden/Skovbovej (Valsgård Skole)

75.000 kr.

Cykelsti/cykelbane Hvarrevej (Arden Skole)

750.000 kr.

I alt

4.270.000 kr.

Økonomi

Der er en række af de afsatte rådighedsbeløb, som endnu ikke er søgt frigivet.

Der er tale om: 

Byfornyelse i Assens                       3.000.000 kr.

Renovering/omlægning fortove      1.000.000 kr.

Modulvogntog                                   400.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller,

at Udvalget for Teknik og Miljø godkender forvaltningens forslag til prioritering af disponible rådighedsbeløb,

at Udvalget for Teknik og Miljø i overensstemmelse med ovenstående prioritering anbefaler Byrådet, at følgende rådighedsbeløb frigives:

·         Helhedsorienteret byfornyelse i Assens 3.000.000 kr.

·         Omlægning af fortove 2013 1.000.000 kr.

·         Modulvogntog  400.000 kr.


Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 60:
Godkendt som indstillet således, at det anbefales, at Byrådet frigiver følgende anlægsbeløb:

Byfornyelse Assens

3.000.000 kr.

Renovering/omlægning fortove

1.000.000 kr.

Modulvogntog

400.000 kr.

I alt

4.400.000 kr.


Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 100:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkendte frigivelse af anlægsbeløb som anbefalet af Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den 8. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

05.01.00-P16-2-10

73. Principiel beslutning om ekspropriation med henblik på forbedring af stiforholdene til Hadsund Skole ved kommunevejen Stadionvej i Hadsund

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø har den 6. februar 2012 vedtaget at forbedre stiforholdene langs med kommunevejen Stadionvej i Hadsund.

Stien skal forlægges fra nord til syd for vejen på den vestlige del af Stadionvej og krydsning med vejen sker i et signalanlæg. Stien fungerer som adgangsvej for cyklister og fodgængere til Hadsund Skole.

 

For at forlægge stien er det nødvendigt at erhverve ca. 600 m2 fra erhvervsejendommen matr. nr. 3a Hadsund By, Hadsund. 

 

Ejeren af ejendommen, Virksomheden Ved Stranden Erhverv A/S, er positiv over for at indgå en frivillig aftale om salg af arealet til Mariagerfjord Kommune, men det er dog på et vilkår om, at aftalen bliver indgået på ekspropriationslignende vilkår i henhold til vejlovens § 43 og ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

 

Det er derfor nødvendigt, at Byrådet træffer beslutning om, at ville ekspropriere arealet fra matr. nr. 3a Hadsund By, Hadsund efter vejlovens § 43, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med lodsejeren.

 

Særligt om aftaler på ekspropriationslignende vilkår

Der kan indgås frivillig aftale med en privat lodsejer på ekspropriationslignende vilkår efter

ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Derved er den pågældende lodsejer stillet skattemæssigt på samme måde, som hvis arealet blev erhvervet ved en egentlig ekspropriation.

Der kan således opnås hel eller delvis skattefritagelse af erstatningsprovenuet.

 

Der skal i lovgivningen være ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og der skal være en reel ekspropriationsvilje ved den pågældende myndighed, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med lodsejeren.

 

Hjemlen til ekspropriation i den foreliggende sag er vejlovens § 43, der giver Mariagerfjord Kommune mulighed for at ekspropriere til vejformål.

 

Byrådets vilje til at ekspropriere arealet fra matr. nr. 3a Hadsund By, Hadsund, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med ejendommens ejer, vil blive dokumenteret overfor SKAT med vedtagelsen af denne indstilling.

 

Som bilag vedlægges Kortrids af  8. marts 2013.

Økonomi

Udgifter til og omkostninger i forbindelse med arealerhvervelsen afholdes over anlægsprojektet.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 61:

Udvalget anbefaler Byrådet at gennemføre arealerhvervelsen i givet fald ved ekspropriation af ca. 600 m2 fra matr. nr. 3a Hadsund By, Hadsund.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 101:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet tilkendegiver sin vilje til i givet fald at ville ekspropriere til projektet, såfremt der ikke kan indgåes en frivillig aftale, som anbefalet af Udvalget for Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

05.01.00-G01-1-12

74. Etablering af vejadgang til ny regionsinstitution “Ny Visborggård” i Hadsund - Tillægsbevilling til byggemodning

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en regionsinstitution nord for Hadsund Skole - Ny Visborggård - skal der ske en byggemodning af et areal samt etablering af en vejadgang.

Vejadgangen skal ske via en ny rundkørsel i krydset Alsvej/Industriparken, hvorfra et ben skal gå mod syd.

 

Prisen er udregnet til 3,3 mio. kr., hvoraf Regionen finansierer 600.000 kr. til byggemodningen og 650.000 kr. i tilslutningsbidrag til spildevand.

Mariagerfjord Kommune skal dermed finansiere 2,1 mio. kr., heraf skal der bruges 300.000 kr. til projektering og arealerhvervelse i 2013, og selve anlægsudgiften på 1.800.000 kr. skal afholdes i 2014.

 

Der er ikke afsat midler i 2013, og der er derfor behov for en tillægsbevilling på 300.000 kr.

De resterende 1.800.000 kr. skal indgå i budget 2014.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 62:

Udvalget anbefaler Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr., finansieret af Byudvikling, erhvervsudvikling, således at projektering og arealerhvervelse kan igangsættes,

at der afsættes et rådighedsbeløb til udførelse af byggemodningen på 1,8 mio. kr. i 2014.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 102:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Henrik Slot forlod mødet.

Byrådet godkendte anbefalingen fra Udvalget for Teknik og Miljø om tillægsbevilling og finansiering heraf i 2013 og reservation af rådighedsbeløb i 2014 for det pågældende projekt.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

05.01.00-G01-1-12

75. Ekspropriation af areal for vejanlæg til Lokalplanområde 66/2013 - Offentligt område ved Alsvej i Hadsund

Resumé

Byrådeet godkendte, at ekspropriationen påbegyndes til det pågældende anlæg.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde den 3. december 2012 at fremlægge Lokalplanforslag nr. 66/2013 i høring. Lokalplanforslaget omfatter udelukkende arealet for offentligt område (erstatning for Visborggård). Under punktet er angivet følgende som vejadgang:

Region Nordjylland ønsker en kort og direkte vej til lokalplanområdet, da de finder vejen ad Molhøjvej via Stadionvej for lang. Vejadgangen ønskes derfor at ske fra den adgangsbegrænsede Alsvej. Der har været en dialog med Nordjyllands Politi om at finde en trafiksikker løsning til ønsket om adgang fra Alsvej. Der bliver derfor arbejdet videre med en løsning om adgang til lokalplanområdet fra det nordlige beliggende kryds ved Industrivej.

Vejadgangen er skitseret som etablering af ny rundkørsel på Alsvej i krydset ved Industrivej.

Erhvervelse af arealer for etablering af rundkørslen og den nye vejadgang til det offentlige område forventes udført ved ekspropriation (ekspropriationslignende vilkår).

 

Vejadgang til lokalplanområdet er vurderet af politi, trafiksikkerhedsrevisor og vejmyndighed for at finde den optimale løsning.

Den eksisterende indkørsel fra Alsvej til ejendommen Molhøjvej 25, matr. nr. 60 k, Visborg by, Visborg bliver afbrudt ved gennemførelsen af lokalplanforslaget.

Skal projektet realiseres i foråret 2014 er det hensigtsmæssigt, at forvaltningen igangsætter proceduren vedrørende ekspropriationen af de nødvendige arealer.

Etableringen af den nye vejadgang til lokalplanområdet vil berøre følgende ejendomme med afgivelse af det angivne areal (endelig opgørelse udføres efter vejadgangen er etableret).

·         Matrikel nr. 59 ac, Visborg by, Visborg, ca. 280 m2.

·         Matrikel nr. 58 al, Visborg by, Visborg, ca. 1.120 m2.

·         Matrikel nr. 65 q, Visborg by, Visborg, ca. 2.150 m2.

·         Matrikel nr. 60 k, Visborg by, Visborg, ca. 1.400 m2.

·         Matrikel nr. 125 a, Visborg by, Visborg, ca. 160 m2.

·         Matrikel nr. 57q, Visborg by, Visborg ca. 160 m2

De afskårne arealer nord for vejadgangen på matrikel nr. 58 al og 65 q medtages i arealerhvervelsen.

På sigt kan vejanlægget forlænges til Hadsund Skole som angivet i Trafikplanen.

Der er skitseret følgende tidsplan for projektet.

·         Byrådsmøde: 25. april 2013 (beslutning om påbegyndelse af ekspropriation).

Åstedsforretningen foreslås afholdt snarest muligt efter byrådets møde. Der er en indkaldelsesfrist på 4 uger til åstedsforretningen, så det tidligste tidspunkt er i maj 2013.

Forvaltningen anbefaler følgende forløb:

·         Brev til berørte lodsejere om åstedsforretning sendes: Ultimo april 2013.

·         Annonce om åstedsforretning i Hadsund Folkeblad: Ultimo april 2013.

·         Åstedsforretning afholdes: Ultimo maj 2013.

·         Frist for fremsættelse af bemærkninger og indsigelser til ekspropriationen: Medio juni 2013.

·         Byrådsmøde: 29. august 2013 - Ekspropriationsbeslutning behandles.

·         Meddelelse til berørte lodsejere om ekspropriationsbeslutningen: Primo september 2013.

·         Klagefrist på 4 uger over ekspropriationen udløber: Primo oktober 2013.

Anlægsarbejdet kan påbegyndes efter udløb af klagefristen på 4 uger.

Hvis der ikke opnås enighed om erstatningen skal dette spørgsmål indbringes for Taksationskommissionen senest 8 uger efter, at Byrådet har truffet ekspropriationsbeslutning. Taksationskommissionens afgørelse kan indbringes for Overtaksationskommissionen inden for en frist på 4 uger efter endelig afgørelse af klagen.

Økonomi

Erstatningsbeløb beregnes som landbrugsjord efter almindelige handelspriser, samlet overslag over erstatning kr. 105.000.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 63:
Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at ekspropriere arealer for etablering af vejadgang til Lokalplan 66/2013.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 103:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013.

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet godkender at ekspropriationen påbegyndes.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

24.05.00-Ø09-1-12

76. Årsrapport 2012 for VisitMariagerfjord

Resumé

Byrådet tog orienteringen om regnskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden har modtaget revideret regnskab 2012 for VisitMariagerfjord.

 

Det endelige regnskab for 2012 udviser et nettooverskud på kr. 770.021. Heri indgår indtægter vedrørende projekter på kr. 263.189, der i budgettet var sat til kr. 0. Til sammenligning var der i 2011 et negativt resultat på kr. -1.711.898. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

VisitMariagerfjord har i 2012 kørt med en meget stram økonomistyring, og det viser sig også med et rigtigt flot resultat for 2012.

 

Mariagerfjord Kommune har i 2012 bevilget tilskud på kr. 2.226.000 og heraf afholdt udgifter for kr. 1.724.500.

 

Det i budget 2012 forventede resultat var et netto overskud på kr. 253.300.

 

Gælden til Mariagerfjord Kommune er herefter nedskrevet med kr. 501.500. 

Der er ydet et meget stort og godt arbejde af personalet i VisitMariagerfjord.

 

Nedskæringen i administration og lønomkostninger har en meget stor andel for, at VisitMariagerfjord kommer ud med det flotte regnskabsresultat.

 

Personalet er reduceret med turistdirektøren, souschefen og en medarbejder yderligere, der har været udgiftsneutral, men som har bemandet et turistbureau.

 

Den nuværende normering i VisitMariagerfjord er ikke holdbar i længden.

 

Fagenheden skal derfor anbefale, at den nuværende normering i VisitMariagerfjord udvides med en administrativ fuldtidsstilling, således at der ansættes en kvalificeret medarbejder, der kan varetage såvel det administrative arbejde samt arbejdet i bureauerne. Normeringsudvidelsen skal bl.a. finansieres via besparelser til bogholderiassistance, der i dag varetages af et revisionskontor.

 

I øjeblikket arbejder det Midlertidige Udvalg for Turisme med strategi og den fremtidige struktur og organisering. Fagenheden anbefaler, at stillingtagen til budget 2014 afventer indstilling fra det Midlertidige Udvalg for Turisme omkring den fremtidige organisering.

 

Fagenheden anbefaler ligeledes, at der tages endelig stilling til afvikling af restgælden til Mariagerfjord Kommune på kr. 2.778.500 senest i forbindelse med indstillingen fra det Midlertidige Udvalg for Turisme omkring den fremtidige organisering.

Indstilling

Direktøren indstiller,

at  regnskabet for 2012 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget til underskrift,

at  Udvalget for Kultur og Fritid godkender, at normeringen i VisitMariagerfjord udvides med en fuldtids administrativ stilling,

at  budget 2014 afventer indstillingen fra det Midlertidige Udvalg for Turisme omkring den fremtidige organisering, forinden der tages endelig stilling,

at  der senest tages stilling til afvikling af gælden til Mariagerfjord Kommune på kr. 2.778.500, når der foreligger en indstilling fra det Midlertidige Udvalg for Turisme omkring den fremtidige organisering.

Udvalget for Kultur og Fritid, 2. april 2013, pkt. 40:
Udvalget anbefaler, at der yderligere ansættes en administrativ medarbejder, begrundet i arbejdsmiljø og arbejdspres i forbindelse med, at turistsæsonen starter nu.

 

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget allerede nu tager stilling til afviklingen af den oparbejdede gæld til Mariagerfjord Kommune.

 

Udvalget ønsker at anerkende den store indsats personalet har ydet.

 

Regnskabet godkendes og videresendes til Økonomiudvalget til underskrift.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 104:

Regnskabet for 2012 blev godkendt. Økonomiudvalget ser med stor tilfredshed på regnskabsresultatet. Fremsendes til orientering til Byrådet.

 

Stillingtagen til afvikling af gæld m.v. afventer afrapporteringen fra det Midlertidige Udvalg  for Turisme om den fremtidige turisme og behandles i forbindelse med budget 2014.

 

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet tog orienteringen om regnskabet til efterretning.

Stillingtagen til afvikling af gæld afventer den kommende rapport om fremtiden.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

20.00.00-P20-1-10

77. Godkendelse af vedtægter for CittaSlowforeningen, Mariager

Resumé

CittaSlow er en bevægelse for byer, der ønsker at fokusere på en mere enkel livsstil. Den indgår i Slowfood-bevægelsen. Bevægelsen blev oprettet i oktober 1999 af en forhenværende borgmester i den toscanske by Greve in Chianti. Udgangspunktet for bevægelsen er at udbrede slowfood-filosofien til at omfatte flere områder af dagliglivet.

 

I Danmark er det (pr. november 2010) kun Svendborg, der er medlem af netværket.

 

På møde i Udvalget for Kultur og Fritid i januar 2011 drøftedes mulighederne for, at der i Mariagerfjord Kommune skal arbejdes på implementering af konceptet. Repræsentant fra Svendborg Kommune gjorde i udvalgsmøde rede for kommunens arbejde med emnet.

Mariagerfjord Kommunes venskabskommune i Sverige, Falköbing, har ligeledes arbejdet med ideen, og repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid er her blevet præsenteret for CittaSlow-konceptet.

I kommuneplanen er muligheden for målrettet at gøre Mariager til CittaSlow-by nævnt. 

I december 2012 godkendte Byrådet ansøgning om certificering af Mariagerfjord Kommune som CittaSlowkommune med særligt fokus på Mariager By.

Sagsfremstilling

I marts 2013 blev Mariagerfjord Kommunes ansøgning om certificering endelig bekræftet gennem afholdelse af et stort CittaSlow arrangement i Mariagerfjord Frikirke. Deltagere fra Svendborg, Falköbing og Den internationale CS-organisation var repræsenteret, og kommunen fik overrakt bevis for certificering. Dog skal der ske en formel godkendelse i forbindelse med et internationalt møde primo april.

 

Borgerne i Mariager har stiftet en CittaSlowforening på et stiftende årsmøde den 18. marts 2013. Der er godkendt et sæt vedtægter, der beskriver organisationens ledelse, herunder et valgt/udpeget CittaSlowråd, der består af følgende:

·         2 medlemmer udpeget af Mariagerfjord Byråd (om muligt medlemmer valgt i Mariager-området) - p.t. Erik Kirkegaard Mikkelsen / Jane Grøn.

·         1 medlem fra Turistforeningen i Mariager (udpeget: Mette Velling).

·         1 medlem fra Handel og Erhverv, Mariager (udpeget: Mogens Jensen).

·         3 medlemmer valgt på det stiftende årsmøde blandt foreningens almindelige medlemmer (Valgt: Thomas Høj, Anne Thaysen, Claus Stæhr).

Desuden er Visit Mariagerfjord (Mikkel Skovsbo) og Mariagerfjord Kommune (Jens Lykke) tilforordnet rådet.

Økonomi

Rådet modtager et årligt tilskud (2013) på kr. 50.000. Herfra skal dog fratrækkes kommunens kontingent til den internationale Cittasloworganisation.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid, 2. april 2013, pkt. 46:
Vedtægterne godkendes som indstillet og oversendes til Byrådet, der skal udpege 2 repræsentanter samt 2 suppleanter til Rådet. Udpegningen er gældende for en Byrådsperiode.

Jette Rask var fraværende.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 105:

Vedtægterne fremsendes til Byrådets orientering.

 

Sagen oversendes til Byrådet med henblik på for resten af byrådsperioden at udpege to repræsentanter samt to suppleanter til Cittaslowrådet.

 

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet tog orienteringen om vedtægten til efterretning.

 

Byrådet udpegede følgende repræsentanter:

1. Jane Grøn

2. Erik K. Mikkelsen

 

samt suppleanter:

1. Peder Larsen

2. Peter Schrøder

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

15.00.00-P22-730-09

78. Statusrapport fra ungdomspolitikkens styregruppe

Resumé

I 2011 fik kommunen en Ungdomspolitik. Det var et politisk ønske at få en politik, der arbejdede på tværs af fagudvalg og kasser og som havde den unge i centrum.

Det var en del af kommissoriet, at de unge skulle være med til at udarbejde politikken og strategien og der blev gennemført en stor og vellykket proces, der resulterede i en Ungdomspolitik og en strategiplan, der nu har eksisteret og virket i godt et år.

Dette er status fra det første år med en tværgående ungdomsindsats.

Der har været særligt fokus på temaet: Uddannelse og styregruppen er meget tilfredse med de resultater, der er opnået.

Statusrapporten med konkrete gennemførte handlinger er vedhæftet.

Sagsfremstilling

I Ungdomspolitikken står der: ”Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Også for de unge mellem 15 og 25 år. Vi vil give vores unge et rigt, trygt og udfordrende ungdomsliv, der giver dem lyst til at bo her eller til at vende tilbage til kommunen senere i livet.”

 

Ungdomspolitikken, Strategiplanen og styregruppen

Ungdomspolitikken indeholder fire temaer: Uddannelse, Demokrati, Fritid og Trivsel. Temaerne indgår i en cyklus og har dermed særligt fokus et år ad gangen.

Det særlige fokus forpligter organisationen i forhold til at indarbejde årets tema på tværs af fagskel og forskellige institutioner. Det forgangne års tema var Uddannelse og dette er en statusrapport.

 

Ungdomspolitikkens styregruppe er nedsat med repræsentanter fra de fleste fagudvalg (ved fagchefer) og med stor politisk repræsentation. Styregruppen mødes fremover en gang om året, når politikkens tema skifter. Temaernes cyklus følger skoleåret.

Styregruppens formand er Niels Peter Christoffersen

 

Uddannelse – fundamentet for de unges fremtid

I Ungdomspolitikken er der 5 målsætninger under temaet uddannelse:

1.      Vi vil give ungdomsuddannelsesgaranti for alle.

2.      Vi vil sikre en god overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.

3.      Vi vil udvikle overgangen mellem eventuel ledighed og uddannelse.

4.      Vores uddannelsesinstitutioner skal have en anerkendende tilgang til de unge og møde dem med krav om selvstændighed, ansvar og respekt.

5.      Vi vil sikre god offentlig transport, så de unge i randområderne har mulighed for at holde fast i en uddannelse.

 

Den vedhæftede statusrapport indeholder de handlinger, der er iværksat for at leve op til politikkens målsætninger.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid, 2. april 2014, pkt. 53:

Stor ros til arbejdet med rapporten. Taget til efterretning.

Jette Rask var fraværende.

 

Udvalget for Arbejdsmarked, 3. april 2013, pkt. 38:

Statusrapporten tages til efterretning. Udvalget for Arbejdsmarked bakker forslaget op om, at der i forbindelse med budgettet afsættes 50.000 kr til området.

 

Jørgen Pontoppidan og Peder Larsen var fraværende.

 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 8. april 2013, pkt. 30:

Udvalget tog statusrapporten til efterretning.

 

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. april 2013, pkt. 64:

Taget til efterretning. Udvalget er bekymret for den offentlige transport.

 

Udvalget for Børn og Familie, 9. april 2013, pkt. 42:

Udvalget tog statusrapporten til efterretning og at det anbefales, at der i budgetforhandlingerne for 2014 afsættes kr. 50.000,00 til gennemførelse af ungdomspolitikkens tiltag.

Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 107:

Statusrapporten anbefales til efterretning, og det anbefales samtidigt, at beløb til gennemførelse af ungdomspolitikkens tiltag indgår i behandlingen af budget 2014.

 

Kim Skaue og Mads Gammelmark var fraværende.

Beslutning

Byrådet tog statusrapporten til efterretning og besluttede, at evt. beløb til gennemførelse af ungdomspolitikkens tiltag, indgår i budgetforhandlingen for 2014, som anbefalet af Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2013.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

00.01.00-G01-3-11

79. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter. 

 

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til evt. videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Intet.

Preben Christensen og Kim Skaue var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.02.00-G01-5-12

80. Salg af ejendom

 

03.00.01-P20-1-13

81. Kvote for støttet boligbyggeri

 

00.01.00-G01-6-10

82. Orientering fra Borgmesteren

 

Bilag