Referat
fra
mødet i Byrådet
den 29. august 2013 kl. 18:00
i Byrådssalen, Hadsund Rådhus

Mødet sluttede kl. 20.55

Fraværende var: Mads Gammelmark og Lone Sondrup

  

Pkt.

Tekst

 

Åbne dagsordenspunkter

125

Godkendelse af dagsorden

 

126

Økonomivurdering pr. 30.06.13

 

127

Indberettet likviditet for 2. kvartal 2013

 

128

Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013

 

129

Beretning om revision af årsregnskabet 2012

 

130

Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligeholdelse 2013

 

131

Frigivelse af anlægsmidler - Elevator Søndre Skole

 

132

Byggeregnskab Bymarkskolen - Afledt af skolestrukturen

 

133

Frigivelse af anlægsmidler - Faglokaler ved Bymarkskolen

 

134

Frigivelse af rådighedsbeløb/anlægsbeløb 2013 - Kultur og Fritid

 

135

Skema A - Opførelse af 19 familieboliger på Fruensgaards Plads i Mariager

 

136

Styringsdialog med Boligorganisationerne

 

137

Omsorgstandpleje - Lovændring og deraf følgende omstrukturering

 

138

Sikkerhedsstillelse og efterbehandling af råstofgrav Truevejen 1

 

139

Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a/S

 

140

Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025

 

141

Forslag til Lokalplan 61/2013 for Hadsund Havn - vest

 

142

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk - Ansøgning om forblivelsespligt

 

143

Partnering - Asfaltering i byerne

 

144

Orientering om landbrugssager

 

145

Vedtægtsændringer for I/S Reno Nord og I/S Mokana

 

146

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

 

147

Valg til Byråd og Regionsråd den 19. november 2013

 

Lukkede dagsordenspunkter

148

Køb af ejendom

 

149

Køb af ejendom

 

150

Salg af ejendom

 

151

Orientering fra Borgmesteren

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-5-10

125. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt. 

Venstres byrådsgruppe anmeldte, at Mogens Jespersen fra d.d. er valgt som formand for gruppen.

 

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.32.14-S00-1-13

126. Økonomivurdering pr. 30.06.13

Sagsfremstilling

Forventet drifts- og anlægsresultat 
Der foreligger økonomivurdering pr. 30. juni 2013. I vurderingen tages udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013. 

Resultatopgørelsen viser et samlet forventet merforbrug på driften på 11,82 mio. kr. som primært kan henføres til udgifter forbundet med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (ca. 29 mio. kr.), som dog kompenseres af dels et tilskud grundet udvikling i ledigheden samt mindre udgifter i forhold til beskæftigelsesrammen (afregning til a-kasser mv.), jf. også bemærkningerne til de enkelte udvalg. 

Resultatopgørelsen for så vidt angår anlægssiden afviger ikke fra det forventede resultat. 

Servicerammen viser et mindreforbrug på 16,212 mio. kr. (jf. side 2).

 

Finansiering 
Det forventede merforbrug på 11,82 mio. kr. på driften anbefales finansieret ved dels en mindreudgift på lån, forbrug af buffer samt træk af kassebeholdning. 

 

Likviditet 
I opgørelsen forventes en afgang fra kassebeholdningen på 11,125 mio. kr. i 2013 og en gennemsnitlig likviditet i 2013 på 90,7 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at der i beløbet er indregnet et kassetræk i forbindelse med Udbetaling Danmark på 45 mio. kr. 

Begge beløb er beregnet ud fra forudsætningen om, at drifts- og anlægsoverførslerne beløbsmæssigt er samme niveau ultimo 2013 som primo 2013. Ændringer/forskydninger i disse vil have væsentlig betydning på likviditeten.  

 

Fokuspunkter 
Det kan med økonomivurderingen konstateres, at der er en række områder, hvor der vurderes et markant pres. Områderne udgør: 

Sundhed og Omsorg – botilbud til voksne

Børn og Familie – tilbud til børn og unge med særlige behov 

Der henvises til økonomivurderingens 2. del for en nærmere uddybning af fokusområderne, herunder, at der i forhold til overskridelse på Sundhed og Omsorg ansøges om at overskridelse på kr. 5,2 mio. kr finansieres af bufferen, idet der tale om bagudrettede engangsudgifter. Der henstår pr. 30.06 kr. 15 mio. på bufferen. 

Til orientering henvises der endvidere til, at det fsv. Arbejdsmarkedsudvalget – sygedagpengeområdet, er besluttet at budgetomplacere 1,655 mio. kr. til administrationskonto til at opretholde den skærpede sygedagpengeopfølgning, som har ført til gunstige resultater på sygedagpengeområdet de seneste år (jf. s. 20).

Indstilling

Direktionen indstiller at merforbrug på driften på 11,82 mio. kr. finansieres ved:

·         Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,190 mio. kr. vedr. mindreforbrug på lån

·         At kr. 10,630 mio. kr. finansieres ved tillægsbevilling, idet der er tale om virkninger af midtvejsreguleringerne på indkomstoverførslerne samt skatteområdet (jf. bemærkningerne til Økonomiudvalget)

·         At 5,2 mio. kr. finansieres ved forbrug af buffer (jfr.ovenfor).  

 

Udvalget for Arbejdsmarked, 3. august 2013, pkt. 63:

Økonomivurderingen tages til efterretning.

Niels Peter Christoffersen var fraværende

 

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013 pkt. 128:

Taget til efterretning.

 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 12. august 2013, pkt. 61:

Ifølge økonomivurderingen er det foreslået, at der gives en tillægsbevilling på 5.2 mio. kr, svarende til kravet frem til 2013, og egenfinanciering indenfor 2% rammen på 1.850 kr.

 

Udvalget anbefaler dette forslag, således at forvaltningen til næste møde kommer med forslag til besparelser.

 

Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013, pkt. 70:

Udvalget drøftede økonomivurderingen og beklagede udviklingen.

 

Udvalget blev orienteret om, at der ud over det forventede underskud for 2013 er følgende poster, der skal finansieres i 2013:

1.      Opnormering på børneområdet - 3 personer i 3 måneder : 400.000 kr.

2.      Havbakkeskolen 5/12 i 2013 : 300.000 kr.

 

Der arbejdes pt. intenst på at beregne et forventet mindreforbrug på skoleområdet - faldende elevtal ud over det budgetterede. Dette vil i bedste fald kunne dække underskuddet på børneområdet i 2013.

 

Det forventes, at underskuddet får gennemslagskraft med 6 mio. kr. i 2014 og 5 mio.kr. i 2015. Dette skal vurderes i de kommende budgetforhandlinger.

 

Udvalget besluttede at afvente resultatet af arbejdet med demografien for 2013 og vil være opmærksom på gennemslagskraften for 2014 og kommende overslagsår.

 

Tages op igen på næste udvalgsmøde, hvor der forventes at komme forslag til besparelser, såfremt demografien ikke løser problemet.

 

Udvalget vil evt. foreslå, at demografipuljen for 2014 anvendes til dækning af merforbruget på dette område.

 

Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013, pkt. 111:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 169:

Anbefales som indstillet af Direktionen.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.32.14-S00-1-13

127. Indberettet likviditet for 2. kvartal 2013

Sagsfremstilling

Økonomi har den 8. juli 2013 efter kassekreditreglen indberettet likviditetsopgørelse for 2. kvartal 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 170:

Anbefales til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. 

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.32.00-S00-1-13

128. Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at aflægge halvårsregnskab.

 

Halvårsregnskabet består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni samt forventet regnskab.

 

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, hvorefter en offentliggørelse skal finde sted.

 

Der vedlægges følgende materiale:

·         Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsopgørelse.

·         Halvårsregnskab 2013 - Bevillingsoversigt.

·         Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet.

 

Bemærkninger:

 

·         Forventet regnskab 2013 er beregnet ud fra Økonomivurderingen pr. 30. juni 2013.

·         Det forventes, at Mariagerfjord Kommune overholder den udmeldte serviceramme/lig oprindeligt budget 2013.

·         Drifts- og anlægsoverførsler er neutraliseret i opgørelserne, idet det forudsættes, at overførsler fra 2013 til 2014 er på samme niveau som overførsler fra 2012 til 2013.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 171:

Anbefales til godkendelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.32.00-K01-1-13

129. Beretning om revision af årsregnskabet 2012

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (pwc) fremsender revisionsberetning af 12. august 2013 vedrørende årsregnskab for 2012.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Revisionen konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Mariagerfjord Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af Mariagerfjord Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget - og Regnskabsystem for Kommuner".

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 172:

Anbefales til godkendelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.30.08-P19-2-12

130. Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligeholdelse 2013

Resumé

Ejendomscentret ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb til udvendig vedligeholdelse af skoler, hvortil der er afsat 5,0 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet den 24. januar 2013 at frigive 3,0 mio. kr. ud af de 5,0 mio. kr. som er afsat til udvendig bygningsvedligeholdelse af skoler i 2013.

Det reelle vedligeholdelsesbehov på skolerne indtil nu kan ikke dækkes af de allerede frigivne midler og Ejendomscentret ønsker derfor i første omgang, at få frigivet yderligere 250.000,- kr. af det resterende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Økonomi

Der er afsat 5,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, i investeringsoversigten for 2013

Byrådet har tidligere frigivet 3,0 mio. kr. på mødet den 24. januar 2013.

Med frigivelse af det ansøgte beløb på 250.000,- kr. vil der være 1,75 mio. kr. tilbage af det oprindelige rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 173:
Anbefales, at der frigives yderligere 250.000,- kr. af det resterende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af skoler.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

02.00.00-P19-5-13

131. Frigivelse af anlægsmidler - Elevator Søndre Skole

Resumé

Der ansøges om frigivelse af 1 mio. kr. til bygning af elevator på Søndre Skole.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af ny skolestruktur blev Søndre Skole overbygningsskole og Byrådet besluttede at bevilge 1 mio. kr. til bygning af elevator på Søndre Skole således, at handicappede elever kan komme rundt på skolen.

 

Der foreligger nu et forslag til projektet.

Forslaget vil samtidig løse et problem for det tekniske servicepersonale, der ofte flytter tunge ting rundt på skolens 8 forskellige plan.

 

Projektforslaget viser en overskridelse på 6-700.000 kr. afhængig af materialevalg.

Det foreslås med henvisning til det tekniske personales arbejdsmiljø, at 200.000 kr. finansieres via skolernes centrale APV pulje.

Det foreslås ligeledes, at Søndre Skole selv finansierer 200.000 kr.

Restbeløbet kr. 200.000 foreslås finansieret ved en anlægs-tillægsbevilling.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013, pkt. 72:

Udvalget anbefaler, at 1 mio. kr. frigives til bygning af elevator og restbeløbet finansieres som beskrevet, herunder en anlægs-tillægsbevilling på 200.000 kr.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 174:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

82.20.00-P20-2-11

132. Byggeregnskab Bymarkskolen - Afledt af skolestrukturen

Sagsfremstilling

Byrådet har i august 2011 godkendt licitationsresultatet for ombygning/tilbygning til Bymarkskolen i forbindelse med skolestrukturen.

 

Byggeriet er nu afsluttet og følgende resultat foreligger: 

Udvidelse af Bymarkskolen

 

 

Licitationsindstilling/

accept af 24.08.2011

kr. eksl. moms

Faktiske udgifter

kr. eksl. moms

 

 

 

 

Håndværkerudgifter

29.207.026,65

29.207.026,65

 

 

 

Diverse udgifter

4.243.000,00

3.024.106,05

 

 

 

Bygherreleverance

250.000,00

250.000,00

 

 

 

Omkostninger

3.078.000,00

3.296.388,15

 

 

 

Sammentælling

36.778.026,65

35.777.520,85

 

 

 

Difference / rest

 

1.000.505,80

 

Der er således et mindreforbrug på 1.000.505,80 kr., der som udgangspunkt skal tillægges kassebeholdningen.

 

Byrådet har bevilget samlet 2,5 mio. kr. til udvidelse af faglokaler på Bymarkskolen. Projektet er vurderet til at koste 3,5 mio. kr.

Projektet har således afventet afslutningen af hovedombygningen i forventning om, at der var et mindreforbrug, der kunne dække det resterende beløb.

 

Det foreslås derfor, at 1 mio. kr. af mindreforbruget ikke tilføres kassebeholdningen, men frigives til dette projekt med henblik på frigivelse af 2,5 mio. kr.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013, pkt. 73:

Udvalget anbefaler,

at byggeregnskabet godkendes,

at kr. 505,80 tillægges kassebeholdningen,

at 1,0 mio. kr. overføres til projektet med faglokaler,

at dette beløb frigives.

 

Det bemærkes, at der på Bymarkskolen har været problemer med overfladevand og regnvand p.g.a. vanskelige bundforhold og begrænset nedsivning. Der står vand på arealerne ved vedvarende regnvejr. Det har derfor været nødvendigt at etablere supplerende afvanding af arealerne. Udgifterne er indeholdt i ovenstående økonomiske oversigt. Nedsivningen af overfladevand ved løbebanen vurderes at blive bedre ved ovenstående tiltag. Sker det ikke, kan det blive nødvendigt med supplerende dræn af området.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 175:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

02.00.00-P19-6-13

133. Frigivelse af anlægsmidler - Faglokaler ved Bymarkskolen

Resumé

Der ansøges om frigivelse af midler til opførelse af faglokaler ved Bymarkskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af ny skolestruktur, herunder nedlæggelse af Onsild Skole, blev det besluttet, at der på Bymarkskolen, udover det planlagte byggeri, skulle udvides med faglokaler til de praktiske fag.

Den oprindelige bevilling var på 1,5 mio. kr.

 

Der fremkom 2 projektforslag - et til 1,5 mio. kr. og et til 3,5 mio. kr.

 

Bygherreudvalget indstillede at afvente resultatet af det samlede byggeri på Bymarkskolen for at se, om der var mulighed for at finansiere det dyreste projekt, som løser både det faglige behov og fremtidige arbejdsmiljøproblemer. Det sidstnævnte er ikke løst med det mindste projekt.

 

Byrådet besluttede efterfølgende at afsætte yderligere 1 mio. kr. på budget 2013 til byggeriet, således at der nu er 2,5 mio. kr. på budgettet.

 

Restbeløbet forudsættes fundet på overskud fra Bymarkskolens store byggeri.

Indstilling

Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013, pkt. 74:

Udvalget anbefaler,

at 2,5 mio. kr. frigives til byggeri af faglokaler på Bymarkskolen. Frigivelsen er betinget af, at byggeregnskabet på Bymarkskolen godkendes af Byrådet,

at der af overskuddet kan finansieres restbeløb på 1 mio. kr.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 176:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Udvalget for Børn og Familie, 13. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.01.00-S55-2-12

134. Frigivelse af rådighedsbeløb/anlægsbeløb 2013 - Kultur og Fritid

Resumé

På investeringsoversigtens budget 2013 for Kultur og Fritid er der afsat en anlægsramme.

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til følgende 3 anlægsprojekter: 

·         Den gamle Biograf i Mariager kr. 1.000.000

·         HIK Omklædning (Renovering af gl. klubhus) kr. 700.000

·         Hobro Idrætscenter – Tag og gulv kr. 1.415.000

Samlet søges der om frigivelse af kr. 3.115.000.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013, pkt. 103:

Udvalget anbefaler, at anlægsbeløbene/rådighedsbeløbene frigives.

Videresendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 177:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

03.02.10-Ø52-1-13

135. Skema A - Opførelse af 19 familieboliger på Fruensgaards Plads i Mariager

Resumé

Plan & Byg har på baggrund af Lokalplan 20/2008 været i dialog med en investor omkring byggeri på XL-grunden i Mariager beliggende ved Fruensgaard Plads i Mariager. På baggrund af dialogen er der udarbejdet projektskitser, som opfylder lokalplanens formål med området.

 

Som et led i realiseringen af projektet har investoren i samarbejde med Lejerbo ansøgt Mariagerfjord Kommune om grundkapitalindskud til 19 familieboliger. 

 

Kommunen påtager sig endvidere en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

 

En del af den grund (ca. 800 m2), hvorpå byggeriet skal opføres, er en kommunal grund.

Salg af grunden foreslås at indgå  som en del af den kommunale grundkapital og det er forudsat, at salgsprisen dækker 50%, dvs. en indtægt på 1.657.300 kr. plus moms.

Sagsfremstilling

Bygherren - Lejerbo - har fremsendt skema A. Der er også fremsendt skitser til bebyggelse af arealet, og det vurderes, at den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan.

 

Der opføres 19 almene familieboliger med et samlet areal på 1.764 m2, og der er planlagt 6 stk. 3-rums og 13 stk. 4-rums boliger. Det gennemsnitlige lejlighedsareal er 93 m2.

 

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

1.764 m2 a maksimumsbeløb 18.790 kr. (maksimumsbeløb kr. 17.680 +energitillæg 1.110 kr.) i alt 33.145.560 kr. Afrundet 33.146.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

·         Grundkøbesum                                                                                             4.035.000 kr.

·         Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening                                      800.000 kr.

·         Tilslutningsafgifter                                                                                        1.413.000 kr.

Grundudgifter i alt (I)                                                                                               6.248.000 kr.

Entrepriseudgifter

·         Entreprisesum                                                                                               20.507.000 kr.

·         Bygherreleverancer                                                                                                 0 kr.

·         Afsat til udtørring 125.000 kr.

·         Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger                                                     0 kr.

·         Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden                           0 kr.

·         Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter           172.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt (II)                                                                  20.804.000 kr.

Omkostninger

·         Al teknisk rådgivning                                                                                    2.155.000 kr.

·         Byggesagshonorar                                                                                             771.000 kr.

·         Bestyrelsesudgifter                                                                                              45.000 kr.

·         Udlejningsudgifter                                                                                              19.000 kr.

·         Udgifter til byggeadministration                                                                      292.000 kr.

·         Stiftelsesprovision                                                                                             302.000 kr.

·         Byggelånsrenter                                                                                        1.288.000 kr.

·         Ejendomsskatter og liggeomkostninger                                                                0 kr.

·         Øvrige finansielle udgifter                                                                                572.000 kr.

Omkostninger i alt (III)                                                                       5.444.000 kr.

Gebyrer til offentlige myndigheder

·         Bidrag til Byggeskadefonden                                                                           330.000 kr.

·         Vurdering af bebyggelsen                                                                                           0 kr.

·         Statens promillegebyr                                                                  66.000 kr.

·         Støttesagsgebyr til kommunen                                                                     83.000 kr.

·         Byggetilladelse og andre gebyrer                                                                171.000 kr.

Gebyrer i alt (IV)                                                                                    650.000 kr.

Driftsresultat i byggeperioden (V)                                                                                          0 kr.

Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud                                                                     33.146.000 kr.

Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger
om godkendelse af, og den finansieres således:

Realkreditlån (88%)                                                                                                  29.168.000 kr.

Kommunal grundkapital (10%)                                                           3.315.000 kr.

Beboerindskud (2%)                                                                                663.000 kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån (som opkræves af Landsbyggefonden, efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

 

En del af den grund (ca. 800 m2), hvorpå byggeriet skal opføres, er en kommunal grund, og indtægten for salget af denne påregnes i 2013.

Med den oplyste anskaffelsessum er maksimumsbeløbet for 2012 udnyttet fuldt ud, og det betyder, at anskaffelsessummen ikke kan blive højere.

Bygherren har oplyst, at lejen for familieboliger vil udgøre 920,63 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet. Lejerbo oplyser, at byggeperioden er 9 måneder med forventet start den 1. marts 2014 og slut den 30. november 2014.

 

Kommunen har mere end 2 % ledige familie- og undgdomsboliger. Der skal derfor ske en indberetning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis kommunen vil give tilsagn til nye almene ungdoms- og familieboliger. Underretningen skal indeholde opgørelsen over boligledigheden, oplysning om, hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at nedbringe ledigheden, og en begrundelse for, at der trods den konstaterede ledighed i kommunen skønnes behov for at give tilsagn til nye boliger.

Mariager by indgår som en væsentligt elemnet i udviklingsplanerne også i forhold til etablering af familieboliger, hvorfor etablering af familieboliger i Mariager kan understøtte kommunens udviklingsplaner. Såfremt indstillingen godkendes vil de ske underretning til ministeriet som beskrevet.

Økonomi

De samlede udgifter og indtægter ved støttesagen er således:

 

Indtægt

Udgift

Kommunalt grundkapitallån

 

      3.314.600 kr.

Grundsalg

1.657.300 kr.

 

Kommunalt gebyr

    83.000 kr.

 

I alt

1.740.300 kr.

      3.314.600 kr.

Samlet indtægt/udgift

1.740.141kr.

 3.314.600 kr.

 

Der er i budget 2013 afsat 3 mio. kr. til grundkapitalindskud. 

Indtægten på grundsalget er inklusiv moms. Dette betyder at beløbet der skal finansieres af budgetmidlerne bliver på 1.988.800, idet beløbet forhøjes med momsdelen - 331.500 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 178:
Det anbefales,

at kommunen meddeler tilsagn til Lejerbo, Hadsund afdeling 201150, Fruensgaard Plads i Mariager, om støtte til opførelse af 19 familieboliger og godkender en anskaffelsessum på 33.146.000 kr., og heraf udgør det kommunale grundkapitallån 10% svarende til 3.314.600 kr.,

at salg af grund esklusiv momsdelen, indgår som en del af finansieringen af den kommunale grundkapital,

at restbeløbet til den kommunale grundkapital finansieres af bevillingen til grundkapitalindskud.

Beslutning

Ronny Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

03.00.00-G01-1-11

136. Styringsdialog med Boligorganisationerne

Resumé

Byrådet besluttede den 22. september 2011 i forbindelse med etableringen af styringsdialogen med de almene boligselskaber, at modellen skulle evalueres primo 2013.

Sagsfremstilling

Der har her i foråret været afholdt møder med såvel boligorganisationerne som interne interessenter med henblik på dels at evaluere på forløbet og dels drøfte behovet for eventuelle ændringer.

På baggrund heraf er udarbejdet vedhæftede oplæg. Oplægget har været udsendt til mødedeltagerne med henblik på afklaring af, hvorvidt notatet er dækkende for de førte drøftelser. Tilbagemeldingerne bekræfter dette.

Oplægget har været drøftet i direktionen den 10. juni 2013, og direktionen anbefaler at oplægget godkendes.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 179:
Det anbefales,
at oplægget til den fremtidige organisering af styringsdialogen med boligorganisationerne godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

29.15.12-A00-1-13

137. Omsorgstandpleje - Lovændring og deraf følgende omstrukturering

Resumé

Udvalget for Sundhed og Omsorg behandlede  i mødet den 6. maj 2013 forslag for organisering af Omsorgstandplejen, idet der var sket en lovændring pr. 1.1.2013.

 

Imidlertid fremgik det ikke af dagsordensteksten, at baggrunden for lovændringen var et ønske om regelforenkling, hvorfor der også kun var opstillet et enkelt forslag til fremtidig organisering af Omsorgstandplejen - nemlig den ordning, der ville indebære den højeste grad af regelforenkling.

 

På den baggrund udsatte Byrådet den 23. maj 2013 sagen, som blev tilbagesendt til Udvalget for Sundhed og Omsorg.

 

Det anbefales, at Byrådet informeres om nedenstående andre muligheder for organisering, og der gøres samtidigt opmærksom på Seniorrådets mulighed for at blive hørt om sagen inden Byrådets endelige beslutning.

Sagsfremstilling

Målgruppe for Omsorgstandplejen er oprindeligt personer, der enten bor på plejehjem eller i eget hjem/ældrebolig , som ikke kan bruge den almindelige voksentandpleje/ sygesikringstandpleje på grund af den svækkede fysiske eller psykiske helbredstilstand.

 

De har typisk behov for mange hjælpeforanstaltninger, og deres egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller til egentlig pleje, og reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

 

Det er ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der ellers kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af Omsorgstandpleje tilbuddet.

 

Borgerne skal visiteres af kommunens visitatorer på ældreområdet til Omsorgstandplejen og egenbetalingen i Mariagerfjord Kommunen er ca. 39 kr. månedligt.
Omsorgstandpleje omfatter både forebyggelse, undersøgelse og behandling. Det forebyggende omfatter alle aktiviteter, der tager sigte på at forhindre sygdomssymptomer, herunder oplysningsvirksomhed til både borger og omsorgspersonale.

 

Omsorgstandplejen varetages oftest af et begrænset antal personer, da behandlingen kræver særlig indsigt i de specielle problemer, som personer med begrænset egenomsorg har til pasning af tænder og tandsystem.

Det kan være nødvendigt at anvende mobilt tandbehandlingsudstyr i borgerens hjem eller en handicapvenlig klinik. Tandplejen til de mest svage og syge borgere i Omsorgstandplejen er ofte smertelindrende og ”henholdende” for at skåne borgeren.  

   

Lovændringen

Den 1.1.2013 trådte en lovændring i kraft. Loven betyder, at borgere i Omsorgstandplejen ikke længere har en frit valgs ordning, men skal benytte den ordning, som kommunen har valgt til at varetage omsorgstandplejen.

 

Forslaget til loven er begrundet med et ønske om regelforenkling på både Børne- og Omsorgstandplejen. Uddrag af Lovforslag af 24.10.2012 vedr. omsorgstandplejen:  

Med henblik på at understøtte kommunal afbureaukratisering foreslås det at forenkle reglerne på området. På den baggrund foreslår regeringen at afskaffe fritvalgsordningen i omsorgstandplejen hos praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker.

 

Inden for omsorgstandplejen er der endnu færre, som vælger at modtage tandplejen i privat praksis, hvilket også er forventeligt, da omsorgstandpleje efter reglerne tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige i forhold til regelforenklingerne i den kommunale tandpleje:
Det anslås, at en afskaffelse af fritvalgsordningen i omsorgstandplejen vil medføre offentlige mindre udgifter på 0,5 mio. kr. årligt som følge af bortfald af udbetaling af kommunalt tilskud samt af ordningens administrative byrder dels i forbindelse med lovens ikrafttræden dels når allerede påbegyndte behandlingsforløb i privat praksis (for et særdeles begrænset antal personer) afsluttes.  

 

Organisering af omsorgstandplejen praktisk og økonomisk i dag

Ordningen er ikke harmoniseret efter kommunesammenlægningen.

I Hobro og Mariager udføres forebyggende og behandlende omsorgstandpleje af kommunalt ansat personale i eget hjem eller på kommunes kliniker for 60 borgere.

Forebyggelse og behandling pr. borger er ca. 3.000 kr. årligt i 2012. Pris 180.000 kr. årligt

 

I Hadsund udføres forebyggende tandpleje af kommunalt personale i eget hjem og behandlende tandpleje af 2 private tandlæger og en privat klinisk tandteknikker på klinik eller i eget hjem.

 

I Arden udføres forebyggende tandpleje af kommunalt personale i eget hjem og behandlende tandpleje af en tandlæge på dennes klinik.

 

Samlet pris

Pris for forebyggelse (kommunalt) - 60 borgere i 2012:    80.000 kr. årligt

Pris for behandling (privat) - 60 borgere i 2012:             170.000 kr. årligt

 

Økonomi i alt: 430.000 kr. årligt.

 

Budgettet til Omsorgstandplejen er fordelt på således: 

Fagenheden Ældre (Sundhed og Omsorg) har det administrative og visiterende ansvar for ordningen og budgettet til betaling af de privat praktiserende tandlæger.

 

Tandplejen (Børn og Familie) har budgettet til den kommunale praksisdel og udfører denne og varetager samtidig kontrol af regninger fra privat praksis. 

 

Skitsering af fremtidige muligheder for organisering omsorgstandplejen:

Kommunen skal vælge hvilken ordning de fremadrettet vil tilbyde borgere i Omsorgstandplejen. Det kan f.eks. være en af følgende:

1.      En blandingsordning mellem kommunal og private praksis.

2.      En kommunal praksisordning.

3.      En privat praksisordning.

 

1. En blandingsordning mellem kommunal og private praksis

Kommunen kan vælge, at den forebyggende tandpleje fortsat varetages af den kommunale tandpleje. Det forventes ikke, at de private praksisser har ønske om at varetage forebyggende aktiviteter over for borgere og omsorgspersonale.

 

Den behandlende tandpleje kan laves som en frit valgs ordning, hvor kommunens borgere kan vælge mellem den kommunale tandpleje og de private praksisser der efter udbud og godkendelse er en del af kommunens omsorgstandplejeordning.

 

Der kan vælges, om man ønsker at tilbyde interesserede private praksisser betaling efter regning på det udførte arbejde på den enkelte borger (som i dag), eller der ønskes udbudt en fast årlig pris pr. borger.

 

Forventet økonomi ved en ordning der ligner den nuværende: 430.000 kr. årligt.

 

Der er ved denne ordning ingen regelforenkling i forhold til i dag.

 

2. En kommunal praksisordning

En ren kommunal praksis vil - hvis der ikke laves en overgangsordning, hvor de borgere der hidtil har benyttet privat tandpleje får mulighed for at fortsætte hos den private tandlæge koste 3.000 kr. årligt pr. borger

Pris for forebyggelse og behandling: 360.000 kr. årligt.

Hvis der laves en overgangsordning vil prisen de første år være 430.000 kr. årligt faldende over årene i takt med, at overgangsordningen udfases - til 360.000 kr. årligt.

 

Der er ved denne ordning regelforenkling i form af, at der ikke længere skal modtages, kontrolleres og betales regninger fra privat praksis.

 

3. En privat praksis ordning

Der kan foreslås to forskellige muligheder:

 

1.
Der er i dag mulighed for at købe både forebyggelse og behandling af en landsdækkende privat leverandør ”Omsorgstandplejen I/S”. De tilbyder at løse opgaven med mobilt udstyr og eget personale til en fast pris årligt på ca. 3.000. kr. pr. borger.

Pris for forebyggelse og behandling:  360.000 kr. årligt.  

Der er ved denne ordning regelforenkling i form af, at regninger kun kommer fra én praksis med én fast pris pr. borger, hvorved arbejdet med modtagelse, kontrol og betaling minimeres.

 

2.

Der er også mulighed for at tilbyde interesserede lokale private praksisser at varetage behandlingen af Omsorgstandplejen. Indføres der fast årlig pris pr. borger kan den årlige udgift ændres.

 

Hvis tandlægearbejdet betales efter regning på det udførte arbejde på den enkelte borger (som i dag) og prisen for dette er på det nuværende niveau:

Pris for behandling af 120 borgere (2 x 170.000 kr.): 340.000 kr. årligt.

 

Hertil kommer prisen for forebyggelse for 120 borgere. Denne kan evt. fortsat varetages kommunalt, hvis der ikke er private praksisser, der ønsker opgaven:

Pris for forebyggelse på 120 borgere (2 x 80.000 kr.): 160.000 kr. årligt.

 

I alt for forebyggelse og behandling:  500.000 kr. årligt.

 

Der er ved denne ordning kun regelforenkling, hvis antallet af praksisser, der deltager i ordningen minimeres eller/og der indføres fast pris pr. borger.

Indstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. juni 2013, pkt. 56:

Udvalget drøftede den nye sagsfremstilling og økonomiberegninger.

Et flertal (Venstre og Dansk Folkeparti) ønsker den nuværende ordning videreført.

Et mindretal (Socialdemokratiet) ønsker kommunal ordning med overgangsordning.

Samme mindretal (Socialdemokratiet) ønsker sagen i Byrådet.

 

Seniorrådet, 25. juni 2013, pkt. 79:

Seniorrådet peger på model nr. 2 (En kommunal praksisordning) indeholdende en overgangsordning. Erik Lassen foreslår den nuværende ordning videreført.

Mariane Enevoldsen og Hans Jørgen Christensen var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 180:

Borgmesteren, Mette Binderup og Mads Gammelmark ønsker en kommunal ordning med overgangsordning. Melanie Simick ønsker en kommunal ordning, men ikke nogen overgangsordning.

 

Mogens Jespersen, Carsten Brandt Andersen og Kim Skaue ønsker den nuværende ordning videreført. 

Beslutning

For en videreførelse af nuværende ordning stemte 13 (Jørgen Pontoppidan, Mogens Jespersen, Carsten Brandt Andersen, Per Laursen, Danny Juul Jensen, Henrik Sloth, Niels Erik Poulsen, Helle Mølgaard og Svend Madsen (V), Kim Skaue (C), Peter Schrøder og Jørgen H. Sørensen (O) og Erik Kirkegaard Mikkelsen (D)).

 

For en kommunal ordning med overgangsordning stemte 14  (H. C. Maarup, Preben Christensen, Jette Rask, Peter Muhl Nielsen, Niels Peter Christoffersen, Poul Bergmann, Ronny Thomsen, Jens Riise Dalgaard, Karen Østergaard, Jane Grøn, Mette Binderup og Finn Cilleborg (A) og Peder Larsen og Melanie Simick (F)).

 

Peder Larsen og Melanie Simick (F) havde gerne set en kommunal ordning uden overgangsordning.

 

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

01.09.00-Ø59-20-08

138. Sikkerhedsstillelse og efterbehandling af råstofgrav Truevejen 1

Resumé

ATS Grusindustri A/S har i forbindelse med tilsyn og ny beregning af sikkerhedsstillelsen for efterbehandling af råstofgraven Truevejen 1 fremsendt et forslag til ændring af efterbehandlingsplanen for råstofgraven. Det vurderes, at det fremsendte forslag skal justeres, så det passer til det omkringliggende landskab. Samtidig skal den nuværende sikkerhedsstillelse på 1.475.000 kr. tilpasses den nuværende råstofindvinding og ændringen af efterbehandlingsplanen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune konstaterede i forbindelse med tilsyn i 2012 i ATS Grusindustris råstofgrav ved Truevejen 1, at sikkerhedsstillelsen ikke var tilstrækkelig stor. Der var et stort areal åben og der var gravet tættere på råstofgravens afgrænsning end aftalt i efterbehandlingsplanen. Det var begrænset, hvor meget jord, der kunne neddozes. Der skulle i stedet ske opbygning af skrænten, hvilket er væsentlig dyrere. Det blev beregnet, at sikkerhedsstillelsen skulle øges fra nuværende 1.475.000 kr. til 5.049.531 kr.

 

I forbindelse med høring af den nye sikkerhedsstillelse meddelte ATS Grusindustri, at den nye sikkerhedsstillelse ikke kunne accepteres. Der blev efterfølgende afholdt møde med ATS Grusindustri, hvor det blev aftalt, at ATS Grusindustri fremsender et forslag til ny efterbehandlingsplan.

 

Ifølge den nugældende tilladelse og efterbehandlingsplan skal der efterbehandles til jordbrugsformål. Langsiderne mod øst og vest skal efterbehandles med en hældning på 1:7.

I forslag til ny efterbehandlingsplan ønskes langsiden mod vest fortsat efterbehandlet med en hældning på 1:7. For langsiden mod øst (ca. 325 m) ønskes der en beplantet efterbehandlet hældning på 1:2. Det er en væsentlig ændring i forhold til tilladelsen, efterbehandlingsplanen og for størrelsen af sikkerhedsstillelsen.

  

I amternes tid var det ofte et krav fra Jordbrugskommissionen, at der skulle efterbehandles til jordbrugsformål. Hældningen på det efterbehandlede areal må ikke være stejlere end 1:7, hvis der efterbehandles til jordbrugsformål. I dag er der ikke længere krav om efterbehandling til jordbrugsformål. Der efterbehandles derfor også til natur, hvor der ikke er krav om en bestemt skrænthældning. Her er det vigtigt, at de efterbehandlede skrænthældninger passer til det omkringliggende landskab og arealanvendelse. Samtidig er det vigtigt, at skrænthældningerne ikke giver anledning til erosion.

 

I forbindelse med efterbehandling af råstofgrave lægges der bl.a. vægt på den landskabelige tilpasning og herunder de naturbeskyttelsesmæssige interesser. Området omkring Truevejen 1 er karakteriseret ved et småbakket terræn, med flere dødishuller og med en nord-syd gående ådalsskænt mod vest, hvor Simested ådal danner kommunegrænse mod Rebild Kommune. Området er derudover karakteriseret ved intensivt dyrket landbrugsområder, samt flere råstofgrave både nord og syd for Truevejen 1.

 

Det vurderes, at en ændring i efterbehandlingen, så der fremkommer en skrænt mod øst, ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af de særlige karaktertræk i området. Der lægges her vægt på, at der i området er ådalsskrænterne og flere dødishuller, som ligeledes har relativt stejle skråninger. Da der ikke er tale om at efterbehandle hele grusgravsområdet til naturformål eller lignende, vurderes det dog også, at der skal være tale om en skrænt med en varieret hældning fra 1:2 til 1:4 (gennemsnitshældning 1:3), på den ca. 325 meter lange strækning, så det ikke fremstår som en ensartet vejskrænt eller lignende. 

 

Der har været et nyt tilsyn i råstofgraven i maj 2013, da der er gravet en del siden tilsynet i 2012 og der er lagt en del overskudsjord langs Truevejen mod vest. På baggrund af tilsynet er sikkerhedsstillelsen genberegnet til 3.008.800 kr. Her er østskræntens hældning indregnet med en gennemsnitshældning på 1:3.

 

Den foreslåede ændring af vilkårene i tilladelsen for den østlige skrænthældning (ændring fra 1:7 til gennemsnitlig 1:3) har været i høring hos naboer. Der er ikke kommet bemærkninger fra naboer. Genberegningen af sikkerhedsstillelsen og den foreslåede ændring af vilkårene i tilladelsen for den østlige skrænthældning har været i høring hos ATS Grusindustri. ATS Grusindustri ønskede et nyt møde.

 

Der har efterfølgende været møde med ATS Grusindustri. ATS Grusindustri vurderer, at sikkerhedsstillesen er for høj, da der er sket væsentlig efterbehandling siden opmålingen i maj 2013. Der har derfor været et nyt tilsyn i august 2013, hvor efterbehandlingen siden tilsynet i maj 2013 er medregnet i sikkerhedsstillelsen.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013, pkt. 112:

Et flertal i udvalget (Preben Christensen, Melanie Simick, Jens Riise Dalgaard og Peter Muhl) godkender

at der arbejdes videre på det fremsendte forslag til efterbehandling, hvor gennemsnitshældningen på østskrænten ændres til 1:3,

at sikkerhedsstillelsen tilpasses den nuværende indvinding samt ændringen af efterbehandlingsplanen.

 

Et mindretal (Svend Madsen, Danny Juul Jensen og Peter Schrøder) er ikke enig i kravet til størrelsen på sikkerhedsstillelsen og ønsker sagen i Byrådet.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til Udvalget for Teknik og Miljø til fornyet behandling.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

06.00.00-P15-1-13

139. Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a/S

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Mariagerfjord Vand a|s angiver ejeropbygningen for selskabet, og hvordan det skal organiseres.

 

Vedlagte udkast til Ejerstrategi angiver, hvad Mariagerfjord Kommune som ejer har af strategi for Mariagerfjord Vand a|s. Kommunen har kun direkte instruktionsbeføjelser i forbindelse med generalforsamlinger.

 

Ejerstrategien skal ses som et dokument, der kan benyttes fra byråds-/bestyrelsesniveau til den enkelte medarbejder ansat i henholdsvis kommunen og selskabet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 181:
Det anbefales, at forslag til Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a/s godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

01.02.03-P15-1-12

140. Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025

Resumé

Som besluttet af Temaudvalget for Strategi og Udvikling i mødet den 19. juni 2013, oversendes Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på 8 ugers offentlig høring, i perioden fra tirsdag den 10. september 2013 til og med onsdag den 6. november 2013.

Der afholdes offentlige møder i Hadsund den 17. september og i Hobro den 18. september 2013.

Oplæg til indholdet i Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 har været i høring hos de 5 fagudvalg.

Sagsfremstilling

En Kommuneplan fastlægger de overordnede politikker og mål for kommunens fremtidige udvikling og består af hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen:

·         Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen, der omfatter hele kommunen og fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og bydele.

·         Byrådets langsigtede politik kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil.

·         Retningslinjerne for de 20 temaer, er bygget op over Byrådets holdninger og mål til temaerne.
Retningslinjerne præciserer forudsætninger og tiltag, der skal overholdes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

·         Rammer for lokalplanlægningen angiver, hvordan de enkelte arealer i kommunen kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen.

·         Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan ikke vedtages lokalplaner, der er i strid med kommuneplanen.
Byrådet kan dog beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

·         Det er Byrådets pligt at arbejde for en vedtaget kommuneplan.

 

Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025

Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, bygger videre på Mariagerfjord Strategi 2011, der havde hovedfokus på bosætning og bæredygtighed.

Mange har været involveret i processen - både interne og eksterne eksperter. Der har også været en livlig politisk debat - både til de politiske arbejdsmøder og i Temaudvalget for Strategi og Udvikling. Dette har medført, at der er tale om en fuld kommuneplanrevision, hvor hovedstruktur, retningslinjer og rammedelen revideres.

Formålet med gældende kommuneplan 2009-2021 var, at få skabt én samlet kommuneplan for én samlet kommune. Planen blev skabt på baggrund af 3 regionplaner og 6 kommuneplaner. Ved udarbejdelsen af denne plan var det nødvendigt, at fokusere på den fysiske planlægning for at nå i mål.

Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, bygger videre på gældende kommuneplan men med fokus på Mariagerfjord Strategi 2011, vedtaget september 2011.

Mariagerfjord Strategi 2011 har hovedfokus på bosætning og bæredygtighed. Som eksempel er strategiens fokus på bosætning indarbejdet i kommuneplanens nye hovedstruktur og bymønster.

Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indeholder følgende:

HOVEDSTRUKTUR

Med baggrund i Mariagerfjord Strategi 2011 er hele hovedstrukturafsnittet omskrevet og suppleret med følgende nye afsnit:

1.2 Bosætning

1.5 Fortælling om byer

1.8 Turistpolitiske overvejelser

1.9 Infrastruktur

1.10 Klimatilpasning

RETNINGSLINJER

Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indeholder følgende retningslinjer for temaer (temaerne er udpeget i planloves § 11a):

2.1 Byzoner og Sommerhusområder.

Indeholder følgende nye arealudlæg:

Arden by – ca. 10 ha boligareal vest for Hesselholtparken /Skovmarken og ca. 6ha øst for Myhlenbergvej /syd for Myhlenbergvej 55.

Hadsund by – ca. 1 ha til offentligt formål(Hospice) Hobrovej 1.

Hobro by – ca. 10 ha boligområde vest for Hobro/Syd for Løgstørvej.

Mariager by – ca. 10 ha boligområde vest for Frydensbjergvej /Gl. Hobrovej.

Sønder Onsild – ca. 2,5 ha boligområde syd for Kærvej og ca. 10 ha erhvervsområde ved Motorvej E45/Præstemarken.

Valsgård by – ca. 10 ha boligområde ved Rostrupvej / nord for Bystien.

2.2 Områder til forskellige byformål.:

Indeholder følgende nye arealudlæg:

Øster Hurup by – ca. 20 ha feriecenterområde nord for Solbjergvej.

Ved motorvej E45/Nordre Ringvej – ca. 10 erhvervsområde.

Ved motorvej E45/Skivevej – ca. 1 ha erhvervsområde (Brinttankstation).

2.3 Detailhandelsstruktur – Redaktionelle ændringer.

2.4 Trafikanlæg - Redaktionelle ændringer.

Suppleret med de 5 cykelruter, der gennemskærer Mariagerfjord Kommune og ønske om Superstop ved Hobro Station.

2.5 Tekniske anlæg - Suppleret med

Retningslinje 2.5.2 Placering af fælles biogasanlæg samt udpegning af 3 potentielle områder til placering af anlæg ved Hobro Nord, Hobro Syd og Oue.

Retningslinje 2.5.3 Udpegning af 4 nye potentielle vindmølleområder ved Fjelsted, Mosegård (Viborg Landevej 7) Troldemose og Volstrup (eksisterende 5 møller i Mariagerfjord kommune skal nedtages forinden ny vindmøllepark kan etableres).

Retningslinje 2.5.4 Potentiel testplads for serie 0-møller vest for Helberskov (4 stk. møller max. højde 250 m).

Retningslinje 2.5.10 Husstandsmøller (kommuneplantillæg nr. 18 er indarbejdet)

Retningslinje 2.5.11 Minimøller

Retningslinje 2.5.17 Solcelleparker.

2.6 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav – Redaktionelle ændringer.

2.7 VVM-pligtige anlæg – Redaktionelle ændringer.

2.8 Støjbelastede arealer – Redaktionelle ændringer.

2.9 Arealer til fritidsformål – Redaktionelle ændringer.

Retningslinje 2.9.14 Rammer for hoteller m.v. er suppleret med:

Nyt feriecenter ved Øster Hurup med mulighed for max. 1600 sengepladser.

2.10 Jordbrugsmæssige interesser – Nyt emne.

Retningslinje 2.10.1 Generelle hensyn til jordbrug.

Retningslinje 2.10.2 Særligt værdifulde landbrugsområder – Nyudpegning af de i kommunen værende særligt værdifulde landbrugsområder.

2.11 Store husdyrbrug – Nyt emne.

Retningslinje 2.11.1 Driftsbygninger og driftanlæg på store husdyrbrug over 500 DE.

Retningslinje 2.11.2 Store jordløse husdyrbrug over 500 DE.

2.12 Skovrejsning – Redaktionelle ændringer.

2.13 Lavbundsarealer – Redaktionelle ændringer.

2.14 Naturbeskyttelse – Redaktionelle ændringer.

2.15 Kulturhistoriske bevaringsværdier – Redaktionelle ændringer og under retningslinje 2.15.8 suppleret med liste over de 665 registrerede bevaringsværdige bygninger – med bevaringsværdi fra 1 til og med 4. (Krav i bygningsfredningsloven).

2.16 Landskabelige bevaringsværdier – Suppleret med 1. del af Landskabskarakteranalysen.

2.17 Geologiske bevaringsværdier – Redaktionelle ændringer.

2.18 Sikring mod oversvømmelse – intet afsnit (Ifølge lov ingen relevans her).

2.19 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande – Redaktionelle ændringer suppleret med Retningslinje 2.19.2 Sejlads med vandscootere m.v. samt udpegning af det område i Mariagerfjord hvor sejlads med vandscootere er tilladt.

2.20 Arealanvendelsen i kystnærhedszonen – Redaktionelle ændringer samt supplement med baggrund i de under 2.1 og 2.2 nævnte arealudlæg.

2.21 Realisering af regler efter planlovens §§ 3 og 5j – ingen sager hos Mariagerfjord Kommune.

2.22.1 Klimatilpasning – Nyt emne.

2.22.2 Efterbehandling af råstofområder – Redaktionelle ændringer samt suppleret med de 2 områder Tisted og Gunderup der er udpeget til efterbehandling med skovrejsning.

RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNINGEN

Redaktionelle ændringer – suppleret med rammebestemmelser for de nye arealudlæg der er nævnt under 2.1 Byzoner og Sommerhusområder.

MILJØVURDERING inkl. ikke teknisk resume
Det er de dele af kommuneplanerevisionen der sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser der skal/er miljøvurderet og her kun de dele, hvor der foretages indholdsmæssige/eller geografiske ændringer og hvor ændringerne kan formodes at have en væsentlig miljøpåvirkning.
Følgende er miljøvurderet:

·         Hospice ved Hadsund

·         Boligområde ved Valsgård

·         Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel Hobro Nord

·         Brintstation ved motorvejsafkørsel Skivevej

·         Erhvervsområde ved Sdr. Onsild

·         Vindmøller ved Mosegård

·         Vindmøller ved Troldemose

·         Vindmøller ved Volstrup

·         Biogasanlæg og store jordløse husdyrbrug ved Hobro Nord

·         Biogasanlæg og store jordløse husdyrbrug ved Hobro Syd

·         Biogasanlæg ved Oue

·         Kulturmiljø Fyrkat

Ikke teknisk resume

Miljøvurderingen omhandler følgende dele af Kommuneplan 2013-2025, hvor der er indholdsmæssige ændringer i forhold til Kommuneplan 2009-2021:

·         Bymønster & Byudvikling

·         Boliger & Bymiljø

·         Mobilitet & Infrastruktur

·         Energi & Klima

·         Natur & miljø

·         Det åbne land

·         Kultur, Fritid & Oplevelse

·         Sundhed & Trivsel

·         Service & Omsorg

·         Viden & Innovation

·         Detailhandel, Erhverv & Beskæftigelse

·         Dialog & Borger

Tidsplan for det videre forløb:

Byrådet 29. august 2013. Endelig vedtagelse af forslaget

Offentlig høring af forslaget uge 37 – uge 44. Fra tirsdag den 10/9-13 til og med onsdag den 13/11-13..

Der afholdes 2 offentlige møder:

Tirsdag den 17. september 2013 i Hadsund Kulturcenter, kl. 19.00-21.00.
Den samlede plan gennemgås.

Onsdag den 18. september 2013 i Det Røde Pakhus, Hobro, kl. 19.00-21.00.
Tekniske anlæg – særligt vindmølleområderne gennemgås

Temaudvalg for Strategi og Udvikling den 4. december 2013. Behandler de indkomne kommentarer, forsalg og ændringsforslag.

Økonomiudvalget 11. december 2013.

Byrådet 19. december 2013. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2013-2025.

Indstilling

Udvalget for Arbejdsmarked, 3. juni 2013:

Udvalget anbefaler forslag til kommuneplan som indstillet.
Jane Grøn var fraværende.

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. juni 2013:
Ingen ændringsforslag fra Kultur og Fritid.
Helle Mølgaard var fraværende.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 10. juni 2013:
Udvalget drøftede sagen, og henviste til de bemærkninger, der er givet under tidligere møder.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2013:
Fremsendes til Byrådet med bemærkning om, at udvalget finder, at feriecenteret i Øster Hurup er overdimensioneret.

Jens Riise Dalgaard finder, at Arden og Mariager spiller en større rolle end de er tillagt i byrollerne.

Peter Muhl Nielsen, Preben Christensen og Danny Juul Jensen er imod Statens udlæg af areal til testvindmøller. 

Svend Madsen og Peter Schrøder var fraværende.

Udvalget for Børn og Familie, 11. juni 2013:
Et flertal af udvalget henviser til bemærkninger der tidligere er afgivet for området.

Per Laursen ønsker Arden og Mariager kategoriseret som Hadsund og Hobro - Hovedbyer.

Temaudvalget for Strategi og Udvikling, 19. juni 2013:
Godkendte som indstillet at oplæg til Forslag til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, med udvalgets eventuelle ændringsforslag og bemærkninger, oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

At offentlighedsfasen forløber fra tirsdag den 10. september 2013 til og med onsdag den 6. november 2013.

Udvalgenes særlige bemærkninger blev behandlet i denne sammenhæng.

Kim Skaue deltog ikke i den særlige behandling af feriecenteret i Øster Hurup

Melanie Simick finder feriecenteret i Øster Hurup overdimensioneret, jf. indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø, 10. juni 2013.

Mette Binderup er imod Statens udlæg af areal til testvindmøller, jf. særstandpunkt fra Peter Muhl Nielsen, Preben Christensen og Danny Juul Jensen i referatet fra mødet i Udvalget for i 2013.

Preben Christensen, Jørgen Pontoppidan, Poul Bergmann og Mads Gammelmark var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 182:

Kim Skaue deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Anbefales som indstillet af Udvalget for Strategi og Udvikling, 19. juni 2013.

 

Mads Gammelmark og Melanie Simick finder feriecentret i Øster Hurup overdimensioneret.

 

Mads Gammelmark og Mette Binderup er imod statens udlæg af areal til testvindmøller.

Beslutning

Kim Skaue deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt som indstillet af Temaudvalget for Strategi og Udvikling, 19. juni 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

  

 

01.02.05-P16-6-13

141. Forslag til Lokalplan 61/2013 for Hadsund Havn - vest

Resumé

Lokalplanens baggrund

Den eksisterende Lokalplan C.01.04. er vedtaget af Hadsund Byråd i 2006. Den har imidlertid gennem gentagne forsøg på salg vist sig endog meget svær at realisere. Hovedsageligt fordi prisen var sat efter et relativt stort antal etagekvadratmeter og ikke mindst store offentlige investeringer i form af blandt andet et omfattende kanalanlæg.

 

Der har efterfølgende været politiske overvejelser om at ændre planlægningen for området til et mere realistisk niveau. Det har blandt andet udmøntet sig i, at der i forbindelse med budgetaftalen for Budget 2012 blev afsat 7 mio. kr. til etablering af et kanalanlæg på Hadsund Havn. Byrådet blev dog enige om at flytte beløbet til 2013 for at afvente en mere helhedsorienteret planlægning for havneområdet.

 

Denne helhedsplan er nu udarbejdet og ligger til grund for "Forslag til Lokalplan 61/2013 for Hadsund Havn - vest".   

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Det overordnede formål med "Forslag til Lokalplan 61/2013 for Hadsund Havn - vest" er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for udviklingen af de vestlige havnearealer i Hadsund til et nyt og spændende byområde. Med lokalplanen tilstræbes det ikke blot at skabe værdi i lokalplanområdet, men også at give området en kvalitet og funktion, som kan være med til at skabe værdi for resten af midtbyen.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 5,4 ha. I lokalplanen udlægges området til nyt byområde med blandede funktioner så som boliger, erhverv, restaurant, hotel, dagligvarebutik og et offentligt blå-grønt byrum i form af en kanal og en grønning. Desuden gives der mulighed for at bygge i op til fire etager.  Der udlægges i alt ni bygge- og anlægsfelter, hvor der stilles forskellige krav til bebyggelsen alt afhængig af placering.

 

Udformningen og størrelsen på bygge- og anlægsfelterne er reguleret efter den eksisterende vejstruktur samt det blå-grønne byrum, for at intregrere området i den eksisterende by samtidig med, at skabe et naturligt bevægelsesforløb gennem byen.

 

Rammelokalplan

Lokalplanen er lavet som en delvis rammelokalplan. Det betyder, at visse dele af lokalplanen kun kan realiseres gennem en ny og mere detaljeret lokalplan. Baggrunden herfor er, at udviklingen af havnearealet må forventes at ske over relativ lang tid. Derfor er det vigtigt at sikre en sammenhængende udvikling af området - det sker med rammelokalplanens overordnede plan - samtidig med, at der skal tages højde for, at der over tid kan ske en ændring i især ejendomsmarkedet, hvilket sker med de efterfølgende detaljerede lokalplaner, som forudsættes udarbejdet i samarbejde med investorer.

 

Opdeling af lokalplanområdet

Lokalplanområdet disponeres på en sådan måde, at der udlægges ni byggefelter, hvor byggefelt H omfatter det bebyggede areal mellem Randersvej og Brogade samt parkeringspladsen, som ligger mellem bebyggelsen og byparken. I forbindelse med Mariagerfjord Kommunes planer tilbage i 2007 om at opføre et sundhedshus på p-pladsen, blev der indgået en aftale med en række lodsejere i området. Aftalen omfatter fastholdelse af p-pladser samt nyt byggeri, og denne aftale bør respekteres i forbindelse med byggeri og anlæg i byggefelt H. Aftalen planlægges tinglyst servitutstiftende inden den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

I lokalplanforslaget er byggemulighederne fra den gældende lokalplan videreført. Ifølge lokalplanforslaget kan der således opføres byggeri i 4 etager i en højde af højst 20 meter til liberalt erhverv, hotel og bolig i form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbyggeri. Plan & Byg vil på baggrund af den indgåede aftale og den gældende planlægning anmode om en politisk tilkendegivelse af, om der skal være mulighed for at opføre byggeri i byggefelt H eller ej, og i givet fald i hvilket omfang.

 

Bevaringsværdig bebyggelse

Der er i forbindelse med denne lokalplan udarbejdet en SAVE-registrering af Bankbygningen ved Bankpladsen. Bygningen er blevet vurderet til at have en høj bevaringsværdi. For at fastholde og styrke bygningens bevaringværdier er der lavet bestemmelser om, at bygningen ikke må ombygges eller på anden måde ændre udseende uden kommunens tilladelse.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013, pkt. 115:
Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 61/2013 for Hadsund Havn - vest - indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring med bemærkning om, at byggefelt H friholdes for bebyggelse.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 183:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013. 

Borgmesteren, Mogens Jespersen, Mads Gammelmark, Mette Binderup og Melanie Simick ønsker også område F friholdt for bebyggelse.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

13.03.20-P19-1-12

142. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk - Ansøgning om forblivelsespligt

Resumé

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværks ansøgning om forblivelsespligt har været i høring hos ejerne af de ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Mariagerfjord Kommune modtog seneste udgave af projektforslag om forblivelsespligt fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. den 9. januar 2013.

Der søges forblivelsespligt for de ca. 400 ejendomme, der allerede er tilsluttet fjernvarmen.

Forblivelsespligt betyder, at ejendomme, der allerede har fjernvarme, ikke kan melde sig ud. Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation fra forblivelsespligt.

Høring
Der er indkommet 16 høringssvar, hvoraf 4 dog er fra ejendomme, der ikke længere er tilsluttet fjernvarme. Et høringssvar er underskrevet af 21 medlemmer.

Svarene udtrykker generelt modstand mod indførsel af forblivelsespligt.

Vurdering
Forblivelsespligt vil sikre, at varmeværket kan regne med at fastholde det nuværende antal medlemmer. Derved sikres en samfunds- og brugerøkonomi.

Forblivelsespligten kan evt. tidsbegrænses til afskrivningsperioden for varmeværkets aktuelle gæld svarende til Byrådets beslutning af 24. maj 2012. 

Hjemmel

·         Lov om varmeforsyning (Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12/2011).

·         Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 690 af 21/06/2011).

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013, pkt. 116:
Anbefales, at Byrådet godkender projektet for forblivelsespligt.

 

Peter Muhl Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 184:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013.

Beslutning

Peter Muhl Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

 

Godkendt som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

05.00.00-P16-2-11

143. Partnering - Asfaltering i byerne

Resumé

Udvalget  for Teknik og Miljø besluttede i mødet den 10. juni 2013 at ændre parametrene, så prisen vægter 60 %, entreprenørens partneringoplæg vægter 20 % og entreprenørens plan for kvalitet i arbejde og partnerskab (det sikrer høj kvalitet, planlægning, valg af materialer, udførelsesprocedurer, overholdelse af tidsplaner, borgertilfredshed m.m.) vægter 20 %.

 

Forvaltningen har siden udsendt udbudsmateriale for en 4-årig partneringskontrakt på asfaltvedligeholdelse i byerne.

Sagsfremstilling

Udbudsmaterialet har siden været sendt i udbud. Der blev den 1. august 2013 afholdt licitation.

Følgende 3 virksomheder har afgivet tilbud på den udbudte entreprise:

·         NCC Roads A/S

·         Colas Danmark A/S

·         Munck Asfalt A/S

 

Grontmij, som lavede udbudsmaterialet, har efter ovennævnte kriterier udarbejdet et notat med en vurdering af de indkomne tilbud. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Resultatet af vurderingen er anført i nedenstående skema. 

Rang

Entreprenør

Tilbudssum

Partneringoplæg

Kvalitet i arbejdet

Samlet vurdering

1

Munck Asfalt A/S

10,00

7,00

6,00

8,60

2

NCC Roads A/S

6,67

10,00

9,00

7,80

3

COLAS Danmark A/S

0,00

8,00

9,00

3,40

 

Munck Asfalt A/S har med den højeste opnåede vurderingssum afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det bemærkes, at vurderingssummen alene benyttes i forbindelse med identificering af det økonomiske fordelagtige tilbud. Kontraktsummen vil blive fastholdt ud fra tilbudslistens hovedposter og eventuelle tillægsydelser.

Økonomi

På anlægsbudgettet er der i 2013-16 afsat 4.000.000 kr. til asfaltering i byer.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013, pkt. 127:
Godkendt, at den 4-årige partneringkontrakt tildeles Munck Asfalt A/S,

Fremsendes til Byrådet med anmodning om frigivelse af anlægssummen på 4 mio. kr. i 2013.


Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 185:

Anbefales, at der frigives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, 21. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

09.17.00-P17-46-09

144. Orientering om landbrugssager

Resumé

Miljøstyrelsen har den 2. juli 2013 fremsendt en opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider for godkendelse af husdyrbrug.

Sagsfremstilling

Opgørelsen viser, at Mariagerfjord Kommune har haft en meget lang sagsbehandlingstid for de afgørelser, som er truffet i 2012.

Mariagerfjord Kommune har i 2012 truffet afgørelse i 69 landbrugssager

Miljøstyrelsens opgørelse er baseret på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid ud fra 21 af disse sager, hvilket betyder, at meget gamle - og komplekse enkeltsager påvirker dette gennemsnit i væsentlig grad.

 

Forvaltningen har gennemgået flere af sagerne, som har haft en lang sagsbehandlingstid og kan konstatere, at den lange sagsbehandlingstid skyldes den venteliste, som blev opbygget i perioden 2007 til 2010.

Gennemgange af disse sager har også vist, at den reelle sagsbehandlingstid fra opstart - til afslutning af sagen har været ca. 310 dage. 

 

Forvaltningens vurdering af baggrunden for de lange sagsbehandlingstider:

·         Følgevirkninger af det uklare lovgrundlag og deraf følgende manglende  - eller uklare administrationsgrundlag i perioden fra 2007, til ultimo 2010, hvilket også afspejles ved de mange politiske behandlinger, og en lang dialog med Miljøstyrelsen i denne periode.

·         Fejl i ansøgningsmateriale - og i visse sager lang responstid fra ansøger.

·         Mange projekttilpasninger i forløbet for derved at opnå godkendelse, fremfor et afslag. Der har i et enkelt tilfælde være 26 versioner af en ansøgning for at opnå godkendelse. Det "normale" antal versioner ligger mellem 5 og 8 - inden materialet er fyldestgørende.

·         Manglende prioritering fra forvaltningens side på indberetningssystemet - og fokus på betydningen herfor i forbindelse med opgørelse af sagsbehandlingstider til brug for statistisk materiale.

·         Omfordeling af ressourcer til andre presserende opgaver i forvaltningen, blandt andet i forbindelse med et stort opgavepres indenfor virksomhedsområdet, samt i forbindelse med lovbundne opgaver vedrørende Vand og Naturplanerne.

 

Historik

I perioden fra 2007 til ultimo 2010, har der været en række udfordringer for Mariagerfjord Kommune - ud over de udfordringer, som de øvrige kommuner var underlagt omkring IT systemer, skiftende lovgrundlag mv.

Mariagerfjord Kommunes mange habitatområder, samt forholdene omkring belastningen af Mariager Fjord, har i denne periode givet mange udfordringer, blandt andet med at fastlægge det nødvendige beskyttelsesniveau for overfladevand, natur og grundvand. Disse problemstillinger er gengivet i en række politiske dagsordner.

 

Efter møderne med KL`s rejsehold i 2010, og efter at administrationsgrundlaget umiddelbart herefter blev fastlagt, har der været et jævnt flow i sagsbehandlingen. Forvaltningen har derfor vurderet, at sagsgangen har fungeret tilfredsstillende. Denne antagelse understøttes af de mange afgørelser der er truffet i perioden jf. nedenfor.

 

Endvidere har der ikke været et pres om hurtig ekspedition eller henvendelser fra ansøgere, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved, at ansøgere  i flere tilfælde har været meget tilbageholdende med respons på kommunens forespørgsler.

 

Afgørelser i 2011 og 2012

Forvaltningen har i 2011 truffet afgørelser i 76 sager, og  i  2012, truffet afgørelse i 69 sager. I 2013 og frem til nu er der truffet afgørelse i 30 sager.

En del af disse sager er behandlet efter anmeldereglerne, hvor der iht. lovgivningen skal træffes afgørelse indenfor henholdsvis 1 og 2 måneder efter de er indkommet. Disse frister har kommunen overholdt.

 

Fremadrettet

Der er pt. 10 husdyrsager, som ikke er påbegyndt. De ikke påbegyndte sager er indkommet i perioden fra den 8. august 2012, til 12. juni 2013. Sagerne forventes påbegyndt fra 3. kvartal 2013. Den senest indkomne sag, 12. juni 2013, forventes opstartet i 1. kvartal 2014, med den nuværende prioritering af ressourcerne i Natur og Miljø.

 

Hvis sagsbehandlingstiden skal nedbringes i forhold til ovenstående, kan dette ske på en af følgende måder, eller ved en kombination heraf:

·         Omfordeling af ressourcer i Natur og Miljø.

·         Mindre fleksibilitet overfor ansøger og mere konsekvens (afslag) ved ansøgninger, der ikke umiddelbart kan godkendes, og som kræver en række tilpasninger - eller rettelser.

Miljøstyrelsens opgørelse for sager afgjort i 2013 vil ligeledes kunne give et indtryk af lang sagsbehandlingstid, hvilke skyldes den venteliste, som blev opbygget i perioden 2007 til 2010 - og som vil trække gennemsnittet i den forkerte retning. Opgørelse giver således ikke et retvisende billede af den generelle sagsbehandlingstid, hvilket kan synliggøres ved at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid  for ansøgninger(15 sager) indkommet fra januar 2011 - og som er afgjort er 306 dage, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Denne udvikling er skematisk fremstillet i bilag.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013, pkt. 113:

Orienteringen taget til efterretning og fremsendes til Byrådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.17.20-P24-1-13

145. Vedtægtsændringer for I/S Reno Nord og I/S Mokana

Resumé

I/S Reno Nord og I/S Mokana har den 17. og 18. juli 2013 fremsendt forslag til vedtægtsændringer.

 

Baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer er, at Aalborg Kommune har fremsendt et brev til selskaberne, hvori kommunen skriver, at Byrådet ved udpegning af repræsentanter ønsker at stå frit med hensyn til, hvem der udpeges til diverse hverv.

De foreslåede vedtægtsændringer giver mulighed for at imødekomme dette ønske.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne i I/S Reno Nord og I/S Mokana har godkendt vedtægtsændringerne, og har med brev den 17. og 18. juli anmodet de enkelte interessentkommuner om at behandle de foreslåede vedtægtsændringer.

 

Selskabernes nuværende vedtægter siger:

"Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer". 

 

Teksten foreslås ændret til:

"Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog beslutte at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Enhver udpegning af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere uden for kredsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer er konkret og kan ændres når som helst". 

 

I henhold til vedtægterne for I/S Reno Nord kræver vedtægtsændringen tiltræden af samtlige kommuner ved underskrift af vedhæftede vedtægter.

 

I henhold til vedtægterne for I/S Mokana kræver vedtægtsændringen tiltræden af 75 % af de deltagende kommuner ved underskrift af vedhæftede vedtægter.

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2013, pkt. 122:

Fremsendes til Byrådet.

Melanie Simick og Jens Riise Dalgaard kan følge indstillingen.

Preben Christensen, Peter Muhl, Svend Madsen, Peter Schrøder og Danny Juul Jensen finder, at det bør være kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indgår i bestyrelserne.

Beslutning

17 stemte imod vedtægtsændringen:(Preben Christensen, Jette Rask, Peter Muhl Nielsen og Finn Cilleborg (A), Erik Kirkegaard Mikkelsen (D), Peter Schrøder og Jørgen H. Sørensen (O), Kim Skaue (C), Jørgen Pontoppidan, Mogens Jespersen, Carsten Brandt Andersen, Per Laursen, Danny Juul Jensen, Henrik SLoth, Niels Erik Poulsen, Helle Mølgaard og Svend Madsen (V)).

 

10 stemte for vedtægtsændringen: (H. C. Maarup, Niels Peter Christoffersen, Poul Bergmann, Ronny Thomsen, Jens Riise Dahlgaard, Karen Østergaard, Jane Grøn og Mette Binderup (A), Peder Larsen og Melanie Simick (F)).

 

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

00.01.00-P22-1-11

146. Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Resumé

Politikker i Mariagerfjord Kommune må fylde en side og skal være formuleret som overordnede målsætninger. Politikkerne hører hjemme i Byrådet.

Sagsfremstilling

Da den første Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik blev udarbejdet skete det med en meget stor involvering af alle interessenter med stor succes. Resultatet blev en meget bred politik, der favner hele området, og som sådan stadig er retningsgivende og tidssvarende, men ikke særlig målbar.

 

Efterfølgende er kommuneplanstrategien udarbejdet, hvor der ligeledes var en bred inddragelse af interessenter og bred politisk inddragelse og accept.

 

Som udgangspunkt for udarbejdelse af en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik har fagenheden taget udgangspunkt i det eksisterende, den gamle politik og de relevante afsnit af kommuneplanstrategien og herfra afgrænset en række målområder som udgangspunkt for en drøftelse og stillingtagen til det videre forløb.

 

På baggrund af inputs fra dialogmøde med en "ildsjælegruppe" har en administrativ arbejdsgruppe bearbejdet de mange inputs med henblik på konkret formulering af politiske mål.

 

De 7 overordnede målsætninger er:

1.      Tilbyde adgang til fritidstilbud, der afspejler tiden

2.      Understøtte fællesskaber

3.      Udvikle og påskønne frivillighedssamfundet

4.      Understøtte både eliten og bredden i vores tilbud

5.      Understøtte områdets fortælling

6.      Sikre synlighed af eksisterende tilbud

7.      Skabe rammer og vilkår for et sundt liv

 

Udkastet til politikken fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013, pkt. 122:

Politikken videresendes til Byrådets endelige godkendelse. 

Jens Riise Dalgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 186:

Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 14. august 2013.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

84.03.00-G01-1-13

147. Valg til Byråd og Regionsråd den 19. november 2013

Sagsfremstilling

A. Valg af valgbestyrelse:

Jfr. Lov om kommunale valg, skal der senest 8 uger før valgdagen vælges en valgbestyrelse, der skal bestå af min. 5 og højst 7 medlemmer. For hvert medlem skal der udpeges en stedfortræder, ligesom der skal udpeges en næstformand for valgbestyrelsen.

I forbindelse med konstitueringen i 2009 er følgende valgt til valgbestyrelsen i perioden 2010-2013:

H. C. Maarup (formand) stedfortræder Mette Binderup

Mads Gammelmark stedfortræder Poul Bergmann

Melanie Simick stedfortræder Finn Cilleborg

Carsten Brandt Andersen stedfortræder Jørgen Pontoppidan

Kim S. Skaue stedfortræder Mogens Jespersen
 

Valgbestyrelsen skal:

- modtage og godkende kandidatlister

- tilvejebringe stemmesedler og opslag

- forestå den endelige opgørelse af valgene

Det anbefales, at ingen af valgbestyrelsens medlemmer vælges som formand på et afstemningssted, idet valgbestyrelsens medlemmer forudsættes at kunne være til stede i Hobro Idrætscenter senest fra kl. 21.00 med henblik på varetagelse af opgaver i forbindelse med fintælling af valgene.

 

B. Valg af valgstyrere og tilforordnede.

Såvel valg af valgstyrere/tilforordnede som valg af formænd finder sted ved forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der bor i kommunen, hvilket er udgangspunktet for vedlagte beregninger.

Der skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert afstemningssted til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen. Hertil kommer det nødvendige antal tilforordnede til at bistå ved valget.

Det er besluttet, at indføre digital valgliste på de 5 største afstemningssteder (Hobro, Hadsund, Mariager, Arden og Hørby), hvilket betyder at antallet af valgborde og dermed antallet af valgstyrere/tilforordnede kan reduceres.

På baggrund heraf og af erfaringer fra tidligere valg, foreslås det, at der vælges ialt 84 valgstyrere og tilforordnede - jfr. vedlagte bilag.

Byrådet vælger blandt valgstyrerne en formand for disse for hvert afstemningsområde.

På den baggrund kan fordelingen blandt byrådets grupper beregnes således: 

Valg af

Gr. A

Gr. F

Gr. V

Gr. C

Gr. O

Gr. D

I alt

Valgstyrere/

tilforordnede

38

5

30

3

5

3

84

 

 

 

 

 

 

 

 

Formænd

6

 

5

 

 

 

11

 

Der anmodes om Byrådets godkendelse af det foreslåede antal valgstyrere og tilforordnede, samt at Byrådets grupper foretager valg heraf og giver besked til byrådssekretariatet om, hvem der vælges som valgstyrere og tilforordnede senest tirsdag den 10. september 2013 herunder hvem der vælges som formand for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder.

Det anbefales, at hver gruppe udpeger et antal stedfortrædere - til brug i tilfælde af, at en udpeget valgstyrer/tilforordnet har eller får forfald.

 

C. Valg af stemmemodtagere på plejehjem m.v., i ældreboliger samt i vælgernes eget hjem.

Det er byrådets ansvar at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på plejehjem m.v. i ældreboliger samt i vælgernes eget hjem.

Hvervet som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på plejehjem, i ældreboliger og i vælgernes hjem varetages af to tilforordnede vælgere, valgt af byrådet.

Følgende kan ikke udpeges til at varetage hvervet: Kandidater til valget, personer, der er ansat til at yde personlig eller praktisk hjælp i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejeordningen.

Der anmodes om, at der til varetagelse af hvervet - der skønnes at vare ca. 3 dage - udpeges 5 hold af 2 tilforordnede vælgere. De 2 stemmemodtagere skal så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i byrådet. - Byrådets valggrupper A + F kal udpege 5 stemmemodtagere og gruppe V-C-O og D skal udpege 5 stemmemodtagere.

Der skal gives besked til byrådssekretariatet om, hvem der vælges som stemmemodtagere senest tirsdag den 10. september 2013.

Det anbefales, at grupperne udpeger hver en stedfortræder - til brug i tilfælde af, at en udpeget stemmemodtager har eller får forfald.


D. Udpegning af det nødvendige antal administrative tilforordnede.

Det indstilles, at Borgmesteren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative tilforordnede til på valgdagen at bistå valgstyrerne på afstemningsstederne med valgene og optælling/fintælling heraf.

Endelig anbefales det, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre spørgsmål i forbindelse med den praktiske forberedelse og tilrettelæggelse af valgene.

Indstilling

Det indstilles:

·         at forslag til valg af valgstyrere/tilforordnede og stemmemodtagere godkendes

·         at Borgmesteren bemyndiges til at udpege administrative tilforordnede efter behov samt til at afgøre spørgsmål vedr. praktisk forberedelse af valgene.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Mads Gammelmark og Lone Sondrup var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.01.00-Ø54-1-13

148. Køb af ejendom

 

82.01.00-G01-1-13

149. Køb af ejendom

 

82.02.00-A00-6-09

150. Salg af ejendom

 

00.01.00-G01-6-10

151. Orientering fra Borgmesteren

 

Bilag