Referat
af
mødet i Udvalget for Teknik og Miljø
den 8. marts 2010 kl. 14:00
i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven

Mødet sluttede kl. 17.45.Pkt.

Tekst

 

Åbne dagsordenpunkter

39

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 41/2010 - Center- og boligområde ved Springvandspladsen i Als

 

40

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 42/2010 for område til boligformål ved Klejtrupvej i Hvornum

 

41

Lokalplan for nyt boligområde ved Gl. Hedegårdsvej i Ø. Hurup

 

42

Behandling af indsigelser til supplerende idéoplæg om nyt renseanlæg

 

43

Vand- og Natura 2000-planer i forhøring hos kommunen

 

44

Limfjordssamarbejdet

 

45

Vandoplandsstyregruppe for Mariager Fjord

 

46

Funktionsudbud i vejvedligeholdelsen

 

47

Trafikhandlingsplan 2010

 

48

Ombygning af krydset Hadsundvej/Hostrupvej i Hobro

 

49

Omlægning af fortove 2010

 

50

Renovering af vejbelysning i 2010

 

51

Asfaltslidlag på Kongsdal Havn

 

52

Kystsikring mod syd ved opfyldning til Øster Hurup Havn

 

53

Ombygning af vandkunsten "Løvehovedet" i Østergade - Mariager

 

54

Maskinindkøb 2010

 

55

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg fra 2009 til 2010)

 

56

Månedlig økonomirapport pr. 28. februar 2010

 

58

Ansøgning om udvidet svineproduktion på ejendommen Væggedalen 3 og 7, Hobro

 

Lukkede dagsordenpunkter

57

Orientering

 

Åbne dagsordenpunkter

01.02.05-P16-25-09

39. Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 41/2010 - Center- og boligområde ved Springvandspladsen i Als

Resumé

Forslag til Lokalplan 41/2010 for et Center- og boligområde ved Springvandspladsen i Als har været i offentlig høring i perioden 29. december 2009 til 24. februar 2010. Der er ikke indkommet nogen indsigelser til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

I lokalplanforslagets redegørelse, Afsnit 4.4 Miljøbeskyttelsesloven, Jordforurening, lyder andet afsnit som følger;

 

"Hele matr. 14e Als By, Als er ved at gennemgå geotekniske undersøgelser, da der ikke er bekræftede oplysninger om benzinsalg på matriklen. Undersøgelserne forventes færdige i slutningen af 2009. En kortlægning af disse undersøgelser vil derefter udarbejdes."

 

Dette afsnit ændres til:

 

"Hele matr. 14e Als By, Als er pr. 8. januar 2010 kortlagt på Vidensniveau 1 i henhold til Jordforureningsloven, idet der i perioden 1939 - ca. 1945 har været benzintankanlæg og autoværksted på ejendommen."

 

Ændringen skyldes, at Region Nordjylland har gennemført kortlægningen i lokalplanforslagets offentlige høringsperiode.

 

Derudover tilføres følgende:

 

"I henhold til jordforureningsloven er planmæssigt udpegede byzoner pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt områdeklassificeret som "lettere forurenet". Dette betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune.

 

Mariagerfjord Kommune har udfra bestemte kriterier, i november 2009, vedtaget en nuanceret områdeklassificering, hvor der er udtaget dele af de områdeklassificerede byzoner og inddraget dele udenfor byzonerne i områdeklassificeringen.

 

Nærværende lokalplanområde er fortsat en del af områdeklassificeret som "lettere forurenet", hvorfor der stadig gælder krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune."

 

Tilføjelsen til lokalplanforslaget skyldes, at Mariagerfjord Kommune, november 2009, vedtog en nuanceret områdeklassificering, der er foretaget udfra nærmere fastsatte kriterier, der skulle tilvejebringe et mere realistisk grundlag for anmelde- og analysepligten for flytning af jord.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller, at forslag til Lokalplan 41/2010 - Center- og boligområde ved Springvandspladsen i Als fremsendes til Byrådets endelige godkendelse med følgende ændringer:

 

Redegørelsens afsnit 4.4 Miljøbeskyttelsesloven, afsnit to under Jordforurening ændres til;

 

"Hele matr. 14e Als By, Als er pr. 8. januar 2009 kortlagt på Vidensniveau 1 iht. Jordforureningsloven, idet der i perioden 1939 - ca. 1945 har været benzintankanlæg og autoværksted på ejendommen."

 

Derudover tilføjes til Redegørelsens afsnit 4.4 Miljøbeskyttelsesloven om Jordforurening, følgende;

 

 

"I henhold til jordforureningsloven er planmæssigt udpegede byzoner pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt områdeklassificeret som "lettere forurenet". Dette betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune.

 

Mariagerfjord Kommune har udfra bestemte kriterier, i november 2009, vedtaget en nuanceret områdeklassificering, hvor der er udtaget dele af de områdeklassificerede byzoner og inddraget dele udenfor byzonerne i områdeklassificeringen.

 

Nærværende lokalplanområde er fortsat en del af områdeklassificeret som "lettere forurenet", hvorfor der stadig gælder krav om anmeldelse af jordflytninger til Mariagerfjord Kommune."

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

01.02.05-P16-32-09

40. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 42/2010 for område til boligformål ved Klejtrupvej i Hvornum

Resumé

Forslag til Lokalplan 42/2010 for område til boligformål ved Klejtrupvej i Hvornum har været i offentlig høring i perioden 29. december 2009 til 24. februar 2010. Der er indkommet to indsigelser.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 42/2010 for område til boligformål ved Klejtrupvej i Hvornum har været i offentlig høring i perioden 29. december 2009 til 24. februar 2010. Der er indkommet bemærkninger fra følgende:

 

1.      Fredningsnævnet for Nordjylland

2.      Nordjyllands Historiske Museum

 

En nærmere beskrivelse og behandling af indsigelserne kan ses i vedhæftede indsigelsesnotat.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller, at forslag til Lokalplan 42/2010 for område til boligformål ved Klejtrupvej i Hvornum fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændring i forhold til det offentliggjorte planforslag:

·         Det tilføjes til redegørelsens afsnit 4.5, at Nordjyllands Historiske Museum opfordrer ejeren af lokalplanområdet til at få foretaget en større arkæologisk forundersøgelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

01.02.00-P16-3-09

41. Lokalplan for nyt boligområde ved Gl. Hedegårdsvej i Ø. Hurup

Resumé

En privat bygherre har ansøgt om tilladelse til udstykning af 4 grunde til helårsbeboelse uden bopælspligt på et område ved Gl. Hedegaardsvej i Ø. Hurup. En lokalplan for et lignende projekt blot med hele 7 grunde blev i 2006 behandlet i Hadsund Kommune, der udsendte et lokalplanforslag i offentlig høring, men valgte ikke at vedtage lokalplanen endeligt.

 

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den 8. februar 2010, hvor udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag. Formanden har imidlertid ønsket sagen behandlet igen med henblik på yderligere beslysning af sagens baggrund, herunder det tidligere sagsforløb i Hadsund Kommune.

Sagsfremstilling

Ansøgning

NR Projekt har i brev af 4. juni 2009 ansøgt om tilladelse til at udstykke ejendommen matr.nr. 4 ap Hedegårde By, Als i fire grunde til helårsbeboelse uden bopælspligt.

 

Det anføres i ansøgningen, at der tidligere har været fremsendt et projekt med 7 helårshuse og, at Hadsund Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af et lokalplanforslag for dette projekt havde lovet bygherren, at udstykningen kunne gennemføres. Det skal påpeges, at grundejer og bygherre på dette tidspunkt ikke er samme personkreds.

 

Ansøger ønsker således at få afklaret, om der kan bygges på arealet eller om kommunen vil overtage hele arealet for en pris, der svarer til nettoudgifterne for bygherren.

 

BAGGRUND

Lokalplanforslag - Hadsund Kommune

Hadsund Kommune offentliggjorde i september 2006 et lokalplanforslag for en udstykning på 7 grunde til helårsbeboelse uden bopælspligt.

 

Lokalplanforslaget udløste en markant modstand i lokalområdet. I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget indkom der således bemærkninger/indsigelser fra 28 parter. Bemærkningerne/indsigelserne gik overordnet på bekymringer for øget trafik på Gl. Hedegårdsvej med støv og støjgener samt forringet trafiksikkerhed til følge, indgriben i naturområde, herunder bækken og ændring af det eksisterende sommerhusmiljø.

 

På møde den 23. november 2006 besluttede Hadsund Byråd ikke at vedtage lokalplanforslaget endeligt med følgende begrundelser:

 

·         Byrådets målsætninger i Kommuneplan 2000 om naturens kvaliteter, herunder spredningskorridorer,

·         En markant indgriben i et roligt bolig- og sommerhusområde uden tilsvarende markant behov for denne indgriben,

·         Områdets udnyttelse som fælles friareal for de tilstødende boliger og sommerhuse og henligge som en naturlig bufferzone.

 

Det blev ligeledes vedtaget, at arealet vil blive optaget som rekreativt areal i den kommende kommuneplanlægning. Dette er dog ikke sket i den kommende kommuneplanrevision.

 

Endvidere fremgår det, at arealet kunne tænkes opkøbt og vedligeholdt af de tilstødende grundejerforeninger i fællesskab.

 

Det fremgår ikke af sagen, hvad der nærmere ligger bag begrundelserne for ikke at vedtage lokalplanforslaget endeligt, men den markante lokale modstand mod projektet har givet haft afgørende betydning for Byrådets beslutning om ikke at vedtage forslaget endeligt.

 

Hadsund Byråds beslutning er meddelt den daværende ejers konsulent i brev af 29. november 2006.

 

Etablering af offentligt kloakanlæg

Der er på ejendommen etableret et offentligt kloakanlæg. Anlægget er i henhold til aftale indgået den 3.10.2006 mellem Hadsund Kommune og den daværende og nuværende ejer/udvikler. Af aftalen fremgår det, at "Der udbetales ingen erstatning for anlæg af kloakledningen, som indgår i byggemodnnigen af ejendommen. Samtidig godkendes, at der vederlagsfrit afstås areal til udstykning af pumpestation...".

 

Denne aftale kan antyde, at kloakanlægget er etableret vederlagsfrit på baggrund af en forventning hos den daværende og nuværende ejer/udvikler om, at lokalplanen ville blive endeligt vedtaget og projektet dermed kunne realiseres. Dette fremgår dog intet steds direkte i sagens akter.

 

VURDERING

Honorering af bygherres/grundejers forventning

Det er Plans generelle vurdering, at når Byrådet vælger at sende et lokalplanforslag i offentlig høring, kan det ikke samtidig betragtes som et tilsagn om, at lokalplanen også bliver endelig vedtaget og dermed sikre et evt. projekt ført ud i livet. Det ligger i planlovgivningens natur – med offentlig høring m.v. – at Byrådet er i sin gode ret til at undlade at vedtage et offentliggjort lokalplanforslag endeligt.

 

Som ovenfor nævnt, kunne den indgåede aftale om, at kommunen vederlagsfrit kunne etablere kloakanlæg og pumpestation, antyde, at Hadsund Kommune i et eller andet omfang havde givet bygherre/grundejer en forventning om, at lokalplanenville blive endeligt vedtaget og udstykningen dermed også ville blive gennemført. Umiddelbart er det Plans vurdering, at aftalen ikke er grundlag for at konkludere, at Mariagerfjord Kommune er juridisk forpligtiget til at tilgodese bygherre/grundejer, hverken hvad angår planlægning, overtagelse eller kompensation for etablering af kloakanlæg, herunder areal til etablering af pumpestation.

 

Såfremt Mariagerfjord Kommune på baggrund af moralske overvejelser finder, at kommunen er forpligtiget til at imødekomme bygherre/grundejer, er der flere løsningsmuligheder:

 

1.      Der kan betales erstatning for etablering af kloakanlæg og pumpestation.

2.      Arealet kan overtages for en pris der svarer til nettoudgifterne for bygherren.

3.      Der kan igangsættes en planlægningsprocedure, med henblik på at sikre det ønskede projekt med udstykning af 4 grunde til helårsbeboelse uden bopælspligt.

 

Udlæg til grønt areal og overtagelsespligt (Planlovens § 48)

Af sagen fremgår det ikke, at kommunen har haft intentioner om at overtage arealet. Det fremgår udelukkende af en til ansøgningen vedhæftede mailkorrespondance mellem den daværende ejer og dennes konsulent, hvor en tidligere medarbejder i Hadsund Kommune tilskrives dette udsagn. Det er Plans opfattelse, at denne mail-korrespondance ikke på nogen måde forpligter Mariagerfjord Kommune til overtage arealet.

 

Hvis Mariagerfjord Kommune vælger at udlægge arealet til grønt område, som vedtaget i Hadsund Byråd, vil der efter Plans vurdering være grundlag for, at Mariagerfjord Kommune kunne tilpligtes at overtage arealet io henhold til Planlovens bestemmelser (§48)

 

Planlægningsmæssige overvejelser 

Efter Plans opfattelse, er det ud fra et planstrategisk synspunkt ikke betænkeligt at udlægge området til boliger. I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget i Hadsund Kommune, påpegede Nordjylland Amt, at udlæg af helårsboliger uden bopælspligt vil kunne blive betragtet som omgåelse af Sommerhusloven. Dette forhold vil blive undersøgt nærmere i forbindelse med det evt. konkrete planlægningsarbejde.

 

Her ud over gøres der opmærksom på, at der er visse bindinger i området, der skal påses i planlægningen.

 

Området er imidlertid ikke udlagt i kommuneplanen, og derfor kræver udarbejdelse af en evt. lokalplan, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Såfremt der er et politisk ønske om at fremme projektet, vil der blive indledt forhandlinger med Miljøcenter Århus. Det må dog forventes, at det vil være svært at få gennemført et kommuneplantillæg på nuværende tidspunkt. Dette vil muligvis føsrt kunne ske i forbindelse med den almindelige revision af kommuneplanen i 2013.

Indstilling

Direktøren indstiller, at udvalget tager stilling til:

 

·         Arealets fremtidige anvendelse.

·         Om ansøgningen skal fremmes gennem udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning.

·         I tilfælde af, at ansøgningen ikke ønskes fremmet, om bygherre/grundejer skal tilgodeses på anden vis.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Peter M. Nielsen er ikke enig i beslutningen.

 

06.03.00-P16-1-09

42. Behandling af indsigelser til supplerende idéoplæg om nyt renseanlæg

Resumé

Mariagerfjord Kommune er i gang med at udarbejde kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt lokalplan for opførelse af et nyt renseanlæg og oplevelsescenter. Første skridt i VVM-prodecuren var den foroffentlighedsfase og debatperiode, som blev afholdt fra den 17. juni til 17. august 2009. Mariagerfjord Kommune besluttede herefter at gennemføre en supplerende debatperiode, før der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med ledsagelse af en VVM-redegørelse.

 

Det supplerende idéoplæg har nu været i offentlig høring i perioden 19. januar 2010 til 18. februar 2010. I denne forbindelse blev der afholdt et borgermøde på Havbakkeskolen i Als den 1. februar 2010. Der er i løbet af debatperioden indkommet 20 indsigelser.

Sagsfremstilling

Supplerende idéfase

Supplerende idéoplæg om nyt renseanlæg i Mariagerfjord Kommune har været i offentlig høring i perioden 19. januar 2010 til 18. februar 2010. Der er indkommet 20 indsigelser. Indsigelserne er nærmere beskrevet og fulgt af Planafdelingens bemærkninger i vedhæftede indsigelsesnotat. I forbindelse med debatfasen blev der afholdt et borgermøde den 1. februar 2010 på Havbakkeskolen i Als. Referat af mødet er vedhæftet sagsfremstillingen.

 

I det supplerende idéoplæg foreslås rensenlægget placeret ved Buddum som hovedforslag. Alternativer til Buddum kan være en placering ved henholdsvis Pampas og Havnø Hage vest for Vester Lovnkær. Både ved hovedforslaget og de alternative forslag er udledningen planlagt til Ålborg Bugt i Kattegat og ikke til Mariager Fjord.

 

Af de indkomne bemærkninger peger de sommerhusejere, som har sommerhuse syd for Als, og de grundejere, der bor i Helberskov og i Havnø-området, overordnet set på en placering af renseanlægget ved Buddum. Initiativgruppen og de sommerhusejere, der har sommerhus ved Haslevgårde og Fruerlund, samt de grundejere, som bor i Als og Buddum, peger på en placering ved Pampas. Der er ingen, der peger på en placering ved Havnø Hage.

 

De argumenter, der overordnet set er for en placering ved Pampas er hensynet til naboerne samt til turismen. De argumenter, der er for ikke at placere renseanlægget ved Pampas, er hensynet til natur, landskab, kulturmiljø og turisme.

 

Det skal bemærkes, at initiativgruppen har fået karakter af at være en følgegruppe, som følger planlægningen af det nye renseanlæg tæt. Der vil løbende blive afholdt møder med gruppen.

 

VVM-redegørelse

Næste skridt i processen er udarbejde af en VVM-redegørelse, hvori alternativerne, herunder også de alternativer, der er foreslået under den forudgående offentlige debat, skal behandles mere eller mindre indgående. Det kan således ikke kræves, at der foretages en indgående belysning af alle andre alternativer. Derudover stilles der krav om, at konsekvensen af, at anlægget ikke gennemføres, beskrives (0-alternativet).

 

Plan vurderer, at en placering ved Buddum stadig bør fastholdes som hovedforslag i forbindelse med VVM-redegørelsen. Herudover bør fokus rettes mod Pampas, der skal belyses som et alternativ til Buddum. En placering ved Havnø Hage forventes ikke at blive belyst. Derudover vil de placeringer, der i øvrigt har været i spil, blive vurderet mere eller mindre indgående. Dette drejer sig om en placering ved Dyrehaven, en placering nord for Toft Camping, en placering ved Havnø Hage eller en placering ved Mariager Fjords udmunding.

 

Indsigelserne kan seswww.mariagerfjord.dk   i deres fulde ordlyd.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller, at udarbejdelsen af en VVM-redegørelse igangsættes med en placering af renseanlægget ved Buddum som hovedforslag og Pampas og Havnø Hage som alternativer hertil samt udledning til Kattegat.

Beslutning

Udsættes for besigtigelse.

 

01.05.18-P17-2-10

43. Vand- og Natura 2000-planer i forhøring hos kommunen

Resumé

Vand- og Natura 2000-planer skal fremover afløse regionplanerne på miljøområdet, og fastlægge juridisk bindende miljømål for tør og våd natur. Det bliver i høj grad kommunerne der skal stå for de indsatser som realiserer målene. I perioden 14. januar til 11. marts 2010 er Statens forslag til Vand- og Natura 2000-planer med tilhørende indsatsprogrammer fremlagt til teknisk forhøring hos offentlige myndigheder.

 

Udvalget for Teknik og Miljø blev orienteret om forhøringen på mødet den 8. februar 2010, pkt. 19. Det besluttedes, at Udvalget orienteres om forvaltningens høringssvar på mødet den 8. marts 2010.

Sagsfremstilling

By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet udkast til de statslige vandplaner for 23 vandoplande og Natura 2000-planer for 246 områder. Planerne er i perioden 14. januar til 11. marts 2010 sendt i forhøring hos de berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder i henhold til bestemmelsen i miljølovens § 28, stk. 2.
 
Otte Natura 2000-områder er beliggende helt eller delvist i kommunen. Det drejer sig om: N14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord), N17 (Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov), N18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø), N22 (Kielstrup Sø), N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal), N201 (Øster Lovnkær), N222 (Villestrup Ådal) og N223 (Kastbjerg Ådal). Udkastene til Natura 2000-planerne kan ses på
http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura 2000-planer/Se Natura 2000-planerne/
 
Kommunens arealer ligger i oplandet til tre vandplansoplande: ’Nordlige Kattegat og Skagerak’, ’Limfjorden’ og endelig ’Mariager Fjord’. Planudkastene kan ses på
http://www.blst.dk/Vandognatur/Vandplaner/Se vandplanerne/
 
I forhøringen skal kommunen gennemgå planerne med tekniske øjne for at sikre, at alle tal og forudsætninger i planerne er rigtige og baseret på de nyeste data. Miljøministeriet ønsker at høringssvarene vedr. vandplanerne opdeles i følgende temaer: indsatsprogrammer, spildevand, badevand, vandindvinding, vandløb, vådområder, omkostningseffektivitet samt faktuelle fejl og mangler. Høringssvarene vedr. naturplanerne skal opdeles i følgende temaer: opdatering af pleje og genopretning, langsigtede målsætninger for naturområdet samt modsatrettede naturinteresser. Efter de otte ugers forhøring vil By- og Landskabsstyrelsens Miljøcentre opdatere vand- og Natura 2000-planerne, så de tager hensyn til kommunernes tekniske indberetninger.
 
Når vandplanerne efterfølgende bliver opdateret, vil de blive sendt ud i en egentlig offentlig 6-måneders høring. Her har kommunen mulighed for at udarbejde et bredere høringssvar, der berører flere aspekter i planerne. Mariagerfjord Kommunes høringssvar vil blive forelagt til vedtagelse i Byrådet.
 
Som følge af opgavens store omfang, og den ultra korte høringsfrist, vil forvaltningens tekniske høringssvar blive eftersendt til Udvalgets medlemmer. Forvaltningens tekniske høringssvar vil blive afsendt såvel elektronisk som pr. brev d. 4. marts 2010.

Indstilling

Direktøren indstiller forvaltningens tekniske høringssvar til Udvalgets orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.17.15-A04-3-07

44. Limfjordssamarbejdet

Resumé

I forbindelse med gennemførelsen af vand- og naturplanerne indtræder Mariagerfjord Kommune i Limfjordsrådet, som er et samarbejde mellem kommunerne i oplandet til Limfjorden. Der er udarbejdet et nyt forslag til vedtægter for Limfjordsrådet, hvor rådet bl.a. får status som vandoplandsstyregruppe for Limfjorden. Det indstilles, at forslaget til nye vedtægter godkendes samt, at der udpeges 2 politisk valgte medlemmer og suppleanter til Limfjordsrådet.

Sagsfremstilling

Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden.

 

Limfjordssamarbejdet i form af Limfjordsrådet blev startet i 2007 og rådets vedtægter (se forslag til vedtægter under bilag) er pt. til politisk godkendelse i medlemskommunerne. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen. Et særligt fokusemne er implementeringen af vandrammedirektivet samt Natura 2000, herunder udredning af mulige tiltag til opfyldelse af miljømålene samt en koordinering af Limfjordskommunernes handleplaner.

Medlemmerne er 18 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord, Aalborg samt Frederikshavn Kommune, som dog ikke er beliggende i oplandet til Limfjorden. Aalborg Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Limfjordsrådet.

 

Mariagerfjord Kommune har hidtil stået udenfor. I forbindelse med gennemførelsen af vand- og naturplanerne, er det dog fundet hensigtsmæssigt at Mariagerfjord Kommune indtræder i Limfjordsrådet med blandt andet 2 politiske medlemmer samt to personlige suppleanter. Beslutningen herom er truffet i et samråd mellem udvalgsformanden og forvaltningen.

 

Limfjordsrådets styregruppe udgør det Det Politiske Forum. Det Politiske Forum sammensættes af byrådsmedlemmer fra de deltagende kommuner. Det Politiske Forum mødes som minimum 2 gange årligt.

 

En mindre del af Mariagerfjord Kommune er beliggende i oplandet til Limfjorden. Limfjorden er ét af de i alt 23 vandoplande i Danmark, der tilsammen dækker hele landet. I de vandoplande, hvor der skal etableres vådområder, som led i vandplanens reduktionsmål for kvælstofudledningen til vandområder, skal beliggenhedskommunerne etablere tværkommunale vandoplandsstyregrupper.  

 

Kravet om etablering af vandoplandsstyregrupper fremgår af en aftale mellem KL og Regeringen. Deltagelse i vandoplandsstyregruppen aftales mellem alle kommuner i vandoplandet. Hvis der er enighed om det, kan kommuner med beskeden eller ingen interesse i indsatsen helt udgå af styregruppen eller være hvilende medlemmer, der blot orienteres om status for fremdriften. I så fald kommer styregruppen typisk til at bestå af de kommuner, hvor de konkrete projekter potentielt vil komme til at ligge inkl. de kommende projektansvarlige kommuner.

 

Morsø Kommune har i henhold til vedtægterne påtaget sig formandsposten for Limfjordsrådet og dermed også vandoplandsstyregruppen for Limfjorden.

 

Økonomi

Den årlige udgift på ca. 50.000 kr. afholdes indenfor forvaltningens nuværende budget.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø:

·         Godkender vedtægterne for Limfjordsrådet, der inkluderer vandoplandsstyregruppen for Limfjorden.

·         Udpeger 2 medlemmer samt personlige suppleanter til Limfjordsrådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Som medlemmer udpeges:

·         Preben Christensen med Peter M. Nielsen som suppleant.

·         Søren Schnack med Svend Madsen som suppelant.

 

06.02.03-P20-9-09

45. Vandoplandsstyregruppe for Mariager Fjord

Resumé

For at varetage opgaven med etablering af vådområder, jf. vandplanen, skal der nedsættes en vandoplandsstyregruppe for Mariager Fjord. Der skal endvidere udpeges en kommune til formandsposten for styregruppen samt udpeges politiske repræsentanter hertil.

Det indstilles, at Mariagerfjord Kommune påtager sig formandsposten for vandoplandsstyregruppen for Mariager Fjord, og at de politiske medlemmer i Limfjordssamarbejdet indtræder som Mariagerfjord Kommunes repræsentanter i styregruppen.

Sagsfremstilling

Danmark er opdelt i 23 vandoplande, der tilsammen dækker hele landet. I de vandoplande, hvor der skal etableres vådområder, som led i vandplanens reduktionsmål for kvælstofudledningen til vandområder, skal beliggenhedskommunerne etablere tværkommunale vandoplandsstyregrupper. Langt størstedelen af vandoplandet Mariager Fjord er beliggende i Mariagerfjord Kommune, mens mindre dele af oplandet er beliggende i Randers og Rebild kommuner.  

 

Kravet om etablering af vandoplandsstyregrupper fremgår af en aftale mellem KL og Regeringen. Deltagelse i vandoplandsstyregruppen aftales mellem alle kommuner i vandoplandet. Hvis der er enighed om det, kan kommuner med beskeden eller ingen interesse i indsatsen helt udgå af styregruppen eller være hvilende medlemmer, der blot orienteres om status for fremdriften. I så fald kommer styregruppen typisk til at bestå af de kommuner, hvor de konkrete projekter potentielt vil komme til at ligge inkl. de kommende projektansvarlige kommuner.

 

En af de deltagende kommuner skal påtage sig formandskabet. Formandskabet er kontaktpunkt for statslige styrelser og andre, og skal senere stå for rapporteringen mv. til Skov- og Naturstyrelsen.

 

KL peger på to grundlæggende hensyn som bør indgå ved etablering af vandoplandssamarbejder:

1) At anvende de eksisterende politiske og administrative vandoplandssamarbejder, hvor disse findes. (dvs. Limfjordsrådet, se dagsordenspunkt nr. 44).

2) At såvel det politiske som det administrative niveau indgår i vandoplandssamarbejdet.

 

Senest 1. marts skal den administrative del af vandoplandssamarbejdet være etableret. Samtidigt eller umiddelbart derefter bør organiseringen og etableringen af den politiske medvirken bringes på plads.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Mariagerfjord Kommune påtager sig formandsposten for vandoplandsstyregruppen for Mariager Fjord, og at de politiske medlemmer i Limfjordssamarbejdet sammen med repræsentanter fra forvaltningen indtræder i styregruppen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

05.01.09-P21-2-07

46. Funktionsudbud i vejvedligeholdelsen

Resumé

Der søges om frigivelse af investeringsoversigtens rådighedsbeløb for 2010 til delvis finansiering af funktionskontrakten med Munck Asfalt A/S.

Sagsfremstilling

Vejvedligeholdelsen i landområder er overdraget til Munck Asfalt A/S i henhold til indgået funktionskontrakt. Aftalen gælder for en 15-årig periode.

 

Finansiering af aftalen sker dels via driftsbudgettet og dels via anlægsmidler.

Økonomi

I investeringsoversigten for 2010 er afsat 5,5 mill. kr. til vejvedligeholdelse til opfyldelse af funktionskontrakten med Muncks Asfalt A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighesbeløb på 5,5 mio. kr. til formålet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

13.05.16-G00-3-09

47. Trafikhandlingsplan 2010

Resumé

Udvalget for Teknik og Miljø skal årligt godkende revision af Trafikhandlingsplanen for Mariagerfjord Kommune. Trafikhandlingsplanen revideres, så den tilpasses udviklingen i trafikken og uheld samt giver mulighed for at inddrage borgernes henvendelser. Der udpeges projekter for en 4-årig periode 2010-13. Mariagerfjord Kommune har gennem 2009 gennemført en række prioriterede projekter fra Trafikhandlingsplanen 2009 med det formål at forbedre trafikken og nedbringe antallet af trafikuheld. Skal målsætningen for nedbringelsen af dræbte og alvorligt tilskadekomne opfyldes, er det nødvendigt at fortsætte de gode takter fra 2009 med en revideret Trafikhandlingsplan for 2010. Der er i 2009 gennemført 3 trafiksikkerhedsprojekter og 7 stiprojekter. I Trafikhandlingsplanen for 2010 forventes der gennemført forskellige trafiksikkerhedstiltag, et stiprojekt og projekter fra tilgængelighedsplanen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 21. januar 2008 en Trafikplan for Mariagerfjord Kommune. Trafikplanen indeholdte tre temaplaner; Trafiksikkerhedsplan, Stiplan og Tilgængelighedsplan.

 

Ud over temaplanerne blev der udarbejdet en Trafikhandlingsplan. Trafikhandlingsplanen indeholder en oversigt over projekter inden for de forskellige temaer samt en endelig prioriteringsliste. Trafikhandlingsplanen revideres årligt, så den bl.a. tilpasses udviklingen i trafikuheld. Den årlige revidering giver desuden mulighed for, at borgernes henvendelser vedrørende trafikforhold kan indgå som baggrundsmateriale for Trafikhandlingsplanen.

 

Park og Trafik modtog i 2009 ca. 30 relevante henvendelser i forhold til revideringen af trafikhandlingsplanen for 2010. På baggrund af borgerhenvendelserne er der i trafikhandlingsplanen for 2010 udpeget et nyt projekt ”stirute ad lokalvej Valsgård-Kielstrup-Oue". Flere af henvendelserne er imødekommet af allerede gennemførte eller planlagte projekter i handlingsplanen. 21 af henvendelserne giver ikke anledning til udpegning af nye projekter, dog anbefales det, at flere af henvendelserne undersøges nærmere med en besigtigelse og evt. trafikmåling.

 

Vedlagte bilag "Trafikhandlingsplan, opdateret febuar 2010" udgør den reviderede Trafikhandlingsplan pr. 1. januar 2010 og udpeger projekter for en 4-års periode 2010-2013. Den reviderede Trafikhandlingsplan gennemgår uheldsudviklingen i perioden 2004-2008. I perioden 2007-2009 er antallet af dræbte steget, mens antallet af alvorligt tilskadekomne og let tilskadekomne er faldet. Endelig er antallet af registrerede uheld ca. status quo. Det er derfor vigtigt, at Mariagerfjord Kommune arbejder videre med trafiksikkerheden, stiprojekterne og kampagner for at nedbringe antallet af trafikuheld. En evaluering af de gennemførte projekter i Trafikhandlingsplanen vil først være relevant efter en årrække, da der arbejdes med en uheldsperiode på 5 år.

 

Målsætningen for Mariagerfjord Kommune (fra Trafiksikkerhedsplanen 2008) betyder, at der i 2012 højst må være 18 dræbte og alvorligt tilskadekomne samt 22 lettere tilskadekomne. I 2009 viser foreløbige tal, at der er 32 dræbte og alvorligt tilskadekomne samt 26 let tilskadekomne. Skal målsætningen opfyldes er det nødvendigt, at der arbejdes videre i henhold til den reviderede Trafikhandlingsplan 2010. 

 

Der blev i 2009 gennemført 3 trafiksikkerhedsprojekter; Randersvej i Hobro, Ouevej mellem Oue og Valsgård samt Alsvej ved Skelund. Projekterne omfattede alle kanalisering af kryds og hastighedsnedsættelse.

 

I Stiplanen er der gennemført 2 projekter i åbent land og 5 stiprojekter i byområder. Projekterne omhandlede stikrydsninger, cykelstier, cykelbaner og cykelrute ad fartdæmpet vej. De mest omfattende stiprojekter i 2009 var etableringen af cykelsti fra Døstrup til Nordre Ringvej, samt etableringen af cykelsti fra Mariager til industriområdet ved Himmelkol (grundet sne bliver dette projekt først færdiggjort i starten af 2010). De gennemførte projekter fremgår af vedlagte bilag.

 

I Trafikhandlingsplanen for 2009 var adgangene til Hadsund Skole udpeget som 1. prioritet. Park og Trafik har i samarbejde med Hadsund Skole og Politiet undersøgt forholdene og skitseret 3 løsningsmuligheder; tunnel, separat sti og ombygning af kryds. Prisoverslagene for løsningsmulighederne er mellem 250.000 kr. og 1 mio. kr. Tunnelløsningen er den mest sikre løsning og samtidig den dyreste. I trafikhandlingsplanen for 2009 var der afsat 250.000 kr. til projektet ved Hadsund Skole. Vælges den mest trafiksikre løsning (tunnel) kan projektet ikke udføres i 2010. Der arbejdes videre med projektet og valg af løsning.

 

I 2009 blev der projekteret 2 stiprojekter i Hobro. Et stiprojekt fra Amerikavej til Hobro Stadion samt et projekt med cykelsti på Hadsundvej i Hobro Nord. Park og Trafik ansøgte om midler fra cykelstipuljen til projekterne men fik afslag.

 

Mariagerfjord Kommune ansøgte ligeledes om midler fra cykelstipuljen til en etablering af cykelbane/cykelsti i Als og fik tilsagn. Dette projekt planlægges derfor udført med 30 % tilskud fra cykelpuljen.

 

På investeringsoversigten for 2010 er der afsat 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter samt 2 mio. kr. til stiprojekter. Trafikhandlingsplanen anbefaler, at midlerne til trafiksikkerhedsprojekterne anvendes til opbygning af en trafikmodel, kampagner, trafiksikkerhedsinspektion og tiltag på Roldvej samt en analyse og prioritering af bygennemfartsprojekterne. Opbygningen af en trafikmodel er aktuel for de kommende års trafikplanlægning i Mariagerfjord Kommune, da en trafikmodel kan belyse fordele og ulemper ved forskellige trafikale tiltag på det kommunale vejnet eksempelvis udbygningen af Hobro Midtby, omfartsveje, vejlukninger osv. Midler til kampagner er meget relevant, da flere af kommunens indsatsområder bedst påvirkes igennem kampagner, såsom spiritusuheld, unge bilførere og for høj hastighed. Endelig vil en del af midlerne blive anvendt til en udarbejdelse af bygennemfartsprojekter, således der kan blive igangsat projekter i landsbyerne i de kommende år. Gennemfartsbyerne er; Astrup, Døstrup, Handest, Oue, Rostrup, Valsgård, Vebbestrup og Vive.

 

De 2 mio. kr. på investeringsoversigten for 2010 til stier anvendes til projektet i Als med etablering af cykelbaner/cykelstier, hvor kommunen har fået medfinansiering fra cykelpuljen.

 

Trafikhandlingsplanen for 2010 omhandler desuden trafikfarlige skoleveje og tilgængelighedsplan. Etableringen af cykelstien fra Ndr. Ringvej til Døstrup har betydet, at strækningen ikke længere er klassifiseret som værende trafikfarlig skolevej. Ved at sammenholde trafikhandlingsplanen med udpegningen af skolevejene er der udpeget et nyt stiprojekt i det åbne land samt foretaget en ændring i prioriteringen af stiprojekterne. Der er udpeget et nyt stiprojekt mellem Skelund og Buddum inkl. stikrydsning ved Alsvej, projektet er prioriteret til udførsel i 2012-2013. Stiprojektet mellem Als og Ø. Hurup er rykket frem i prioriteringen og er nu prioriteret til udførelse i 2011.

 

I 2009 har Park og Trafik renoveret og etableret fortovsramper i henhold til prioriteringslisten fra tilgængelighedsplanen. I 2010 er der afsat 500.000 kr. til etableringer som kan forbedre tilgængeligheden. I henhold til prioriteringslisten skal midlerne anvendes til manglende gangbaner, opmærksomhedsfelter og forbedring af krydsningsmuligheder. Park og Trafik søger i første omgang halvdelen af midlerne frigivet - 250.000 kr.

 

Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender Trafikhandlingsplanen for 2010 og, at de økonomiske midler afsat på investeringsoversigten for 2010 til cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter frigives. Der ansøges om frigivelse af 2 mio. kr. til stiprojektet i Als, 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekterne og 250.000 kr. til projekter i tilgængelighedsplanen.

Økonomi

Stier:

Lokalitet

Projekt

prisoverslag

Als

Etablering af cykelbaner og cykelsti på Alsvej gennem Als by. Projektet er medfinansieret af cykelpuljen.

2.600.000 kr. Heraf 600.000 kr. fra cykelpuljen.

 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsprojekt

Prisoverslag

 

Kampagner, herunder; unge med høj fart, hastighedskampagner, spritkampagner og knallert kampagner.

100.000 kr.

 

Trafiksikkerhedsinspektion og gennemførsel af tiltag på Roldvej

250.000 kr.

 

Prioritering af bygennemfartsprojekter, trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje og evt. påbegyndelse af anlæg.

550.000 kr.

 

Trafikmodel - Udarbejdelse og opbygning af trafikmodel for hele Mariagerfjord Kommune til afklaring af fremtidige trafikale tiltag.  

100.000 kr.

 

 

I alt

1.000.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Tilgængelighedsplan

Tema

Projektbeskrivelse

Prisoverslag

Manglende gangbaner

Hvarrevej - Arden

100.000 kr.

Opmærksomhedsfelter

Knopfliser ved eksisterende overgange

110.000 kr.

Krydsningsmulighed

Midterhelle på Vestergade i Arden

50.000 kr.

Krydsningsmulighed

Midterhelle i Krydset Kystvejen/Novovej i Ø. Hurup

200.000 kr.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller,

at Udvalget for Teknik og Miljø godkender Trafikhandlingsplanen for 2010,

at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler byrådet at frigive

·         2 mio. kr. fra investeringsoversigten for 2010 til gennemførelse af cykelsti projektet i Als, der er prioriteret i Trafikhandlingsplanen for 2010,

·         1 mio. kr. fra investeringsoversigten for 2010 til gennemførelse af de trafiksikkerheds- og trafikplanprojekter, der er prioriteret i Trafikhandlingsplanen for 2010 og

·         250.000 kr. fra investeringsoversigten for 2010 til gennemførelse af tilgængelighedsprojekter prioriteret i Trafikhandlingsplanen for 2010.

Beslutning

Trafikhandlingsplanen godkendes.

Omfartsvej ved Mariager indarbejdes.

Der ansøges om frigivelse af:

·         2 mio. kr. til cykelsti.

·         600.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

·         250.000 kr. tilgængelighedsprojekter.

 

05.13.01-P16-8-08

48. Ombygning af krydset Hadsundvej/Hostrupvej i Hobro

Resumé

I 2008 blev der sammen med Cowi A/S og Mariagerfjord Kommune vurderet på hvilken løsning, der færdselsmæssig vil være den optimale i krydset Hostrupvej og Hadsundvej ved Shell i Hobro. Der blev vurderet på to mulige løsninger i krydset; henholdsvis et signalreguleret kryds, og et rundkørselsanlæg. Det blev besluttet på UTM mødet den 28. oktober 2008, at der skulle arbejdes videre på et signalreguleret symmetrisk kryds med 4 "ben". Begrundelsen for et signalreguleret kryds er, at det har den største kapacitet, mindste arealbehov og er samtidig den billigste løsning. Samtidig med beslutningen blev der skitseret en løsning af krydset for at fastlægge adgangsforholdene til eksisterende ejendomme og de nødvendige arealforhold. Endvidere skal der findes en anden vejadgang for Hadsundvej 2. I forbindelse med den planlagte ombygning af krydset Hadsundvej / Hostrupvej anmodes det afsatte beløb i investeringsoversigten frigivet.

Det vurderes, at de nødvendige rettigheder og arealerhvervelser ikke umiddelbart kan opnås efter forhandling, og at de derfor må forberedes opnået via ekspropriation.

Sagsfremstilling

Ombygningen af krydset Hadsundvej / Hostrupvej er et af projekterne i Trafikplanen for Mariagerfjord Kommune. Uddrag fra Trafikplanen:

1.      "Signalregulering Hadsundvej - Aalborgvej. Projektet skal løse et lokalt fremkommelighedsproblem, som skyldes, at bilerne ikke kan komme ud fra Hadsundvej".

2.      "Beboersluse på Hegedalsvej. Der er fra beboerne på Hegedalsvej fremsat ønske om en vejlukning på Hegedalsvej nord for Horsøparken. Beboerne har selv udført en nummerskrivningsanalyse, der dokumenterer, at der er en betydelig andel gennemkørende trafik på Hegedalsvej. En vejlukning vurderes dog at kunne medføre utilsigtede bivirkninger, bl.a. øget trafik på Elmevej og urimelig omvejskørsel for trafikanter, der fra Hegedalsvejkvarteret skal i retning mod Hadsund. Det foreslås derfor, at der som forsøgsordning etableres en ”beboersluse” bestående af et bomanlæg, som kun kan åbnes af beboerne i området f.eks. ved hjælp af sygesikringsbevis. Endvidere skal bommen selvfølgelig kunne passeres af udrykningskøretøjer og busser i rutefart".

 

Ved at forbedre udkørslen fra Hadsundvej til Hostrupvej forventes problemstillingen med trafikbelastningen på Hegedalsvej reduceret og dette vil dermed udskyde etableringen af beboersluse eller lignende specielt tiltag på Hegedalsvej.

Princippet for ombygningen af vejkrydset Hadsundvej / Hostrupvej blev besluttet på møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 27. oktober 2008. Det blev besluttet at arbejde videre med et symmetrisk signalreguleret kryds med 4 ben - helt som angivet i Trafikplanen. En løsning med etablering af rundkørsel på stedet blev fravalgt.

Krydset udformes efter gældende Vejregler og med akustisk signal for gående (svagtseende).

Det sikres, at der er mulighed for at cykelbanerne langs Hostrupvej kan videreføres mod nord ad Aalborgvej og mod øst ad Hadsundvej.

Det eksisterende vejudlæg er ikke tilstrækkeligt for etablering af svingbaner, slæbekurver med mere og der er derfor behov for arealerhvervelse for etablering af anlægget. Rettighedserhvervelsen udføres på østsiden af Hostrupvej / Aalborgvej.I forbindelse med arealbehov skal der eksproprieres jord fra Hadsundvej 2 ca. 30 m², og 4-6 ca. 120 m² samt Aalborgvej 2 ca. 80 m²

 

Vejtilslutningen til Hadsundvej nr. 2 ligger ca. 30 m. fra Hostrupvej. Ind- og udkørsel fra ejendommen vil ikke være muligt efter ombygningen af krydset. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny vejadgang til ejendommen ca. 100 m. øst for Hostrupvej.

Rettighedserhvervelse for ovennævnte søges opnået ved frivilligt forlig efter forhandling med de pågældende lodsejere, men der anmodes samtidigt om tilladelse til at forberede ekspropriation. I forbindelse med arealbehov skal der eksproprieres jord fra Hadsundvej 2 ca. 30 m², Hadsundvej 4-6 ca. 120 m² samt Aalborgvej 2 ca. 80 m².

 

Der er afsat ekskl. moms kr. 1.600.000,00 i investeringsoversigten for ombygningen af vejkrydset i 2010. I dette beløb er der indregnet ca. ekskl. moms kr. 400.000,00 til tekniske omkostninger, projektering, opmålinger, forberedelse af ekspropriation mm.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller,

at det afsatte beløb på kr. 1.600.000,- eksl. moms. i investeringsoversigten 2010 frigives til rettighedserhvervelse, projektering, udbud og

udførelse,

at forvaltningen bemyndiges til at føre forhandlinger om køb og forberede ekspropriation af det nødvendige areal hos A/S Dansk Shell,

at forvaltningen bemyndiges til at føre forhandlinger om køb og forberede ekspropriation af nødvendige areal hos DS Elcobyg A/S.

at forvaltningen bemyndiges til at føre forhandlinger om køb og forberede ekspropriation af den eksisterende vejtilslutning for Hadsundvej nr. 2, herunder aftale om etablering af ny vejtilslutning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

05.01.08-G01-20-09

49. Omlægning af fortove 2010

Resumé

Park og Trafik har udarbejdet forslag til omlægning af fortove m.v. for 2010 og anmoder om frigivelse af investeringsoversigtens rådighedsbeløb til formålet.

Sagsfremstilling

Park og Trafik påtænker at omlægge fortove i 2010 følgende steder:

 

Hobro

Nytorv, H.I.Biesgade, Jernbanegade og Krogsvej

 

Døstrup

Svinget

 

Astrup

Skørpingvej

 

Møldrup

Møldrupvej

 

Tisted

Tisted Skolevej, Egernvej, Villavej

 

Assens

Egevej

 

På nogle af vejene er der tale om delstrækninger.

 

Arbejdet udføres i lighed med tidligere år af eget mandskab.

Økonomi

På budgettets investeringsoversigt er der afsat 2,0 mio. kr. til omlægning af fortove.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til formålet.

Beslutning

Udsættes.

 

05.01.12-G00-1-10

50. Renovering af vejbelysning i 2010

Resumé

Park og Trafik anmoder om frigivelse af investeringsoversigtens rådighedsbeløb på 500.000 kr. til renovering af vejbelysning.

Sagsfremstilling

Det er primært vejbelysningen i Valsgård, der foreslås renoveret, men også andre mindre projekter kan komme på tale.

Økonomi

På budgettets investeringsoversigt er der afsat 500.000 kr. til renovering af den kommunale vejbelysning.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 500.000 kr. til formålet.

Beslutning

Udsættes.

 

05.01.08-G01-3-10

51. Asfaltslidlag på Kongsdal Havn

Resumé

I investeringsoversigten for 2010 er afsat midler til en påtrængt fornyelse af asfaltslidlaget på havnepladsen ved Kongsdal Havn.

Sagsfremstilling

På trafikhavnen i Kongsdal er truckkørsel problematisk. Den slidte og ujævne belægning giver rystelser i trucks der kører fra pakhuset til kajkanten med tunge paller. Det afsatte rådighedsbeløb vil kunne dække ca. 2/3 af havnepladsen svarende til den mest benyttede del.

Økonomi

På budgettets investeringsoversigt er afsat 500.000 kr. til fornyelse af belægningen på Kongsdal Havn.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til formålet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

04.18.00-P21-1-10

52. Kystsikring mod syd ved opfyldning til Øster Hurup Havn

Resumé

I forbindelse med opfyldning af havarealet mellem Øster Hurup Havn og Øster Hurup By i 2006 med råjord, blev afslutningslaget oven på råjorden etableret med et tykt lag havsand. Havsandet blev udlagt i "bølger" således at udseenet blev klitlignende, og arealerne blev tilplantet med klitplanter. På den del af opfyldningen der vender mod syd bliver både råjorden, klitformationerne og klitbeplantningen skyllet ud i havet, når vejrsituationen er høj sø og hård vind fra sydøst . Denne erodering af opfyldningen skyldes blandt andet, at et projekt med stensætning langs den nye kystlinie i anlægsfasen af landindvindingen blev sparet væk.

Park og Trafik forsøger at holde trit med nedbrydningen og blotlægning af materiale ved flere gange årligt at oprense og efterfylde sand, indtil kystsikringen bliver etableret som oprindeligt projekteret.

Sagsfremstilling

I årene 2005 og 2206 blev det lavtvandsliggende havarealet mellem Novohuset og Øster Hurup Havn og syd for adgangsvejen til havnen, opfyldt med overskuds råjord/genbrugsjord fra Hadsund genbrugsplads. I den oprindelig projektering for opfyldningen, var der indarbejdet et kystsikring med stensætning for at undgå udskyldning af opfyldnings materialerne, langs hele det nyindvundne havareal og langs den nye sydlige kystlinie. Ved højvande og med vinden ind fra sydøst skyller store mængder af opfyldningsmaterialer ud i havet. I efteråret 2006 blev opfyldning over et stræk på ca. 70 meter kystsikret med stensætning for at undgå bortskyldning af Beachvolley banerne og den sydlige del af havnens fælles parkeringsplads.

For at sikre mod bortskyldning af opfyldningsmaterialerne og klitbeplantningen samt for at genetablere et oprindelig projekteret stiforløb der skulle følge stensætningen, skal der udføres kystsikring med stensætning, i udseende magen til, og i forlængelse af den eksist. stensætning ved Beachvolley banerne. Den nye stensætning vil i dimension blive udført efter forholdene på stedet. Forhold som er ændret siden 2006 er mindre vanddybde på grund af aflejringer.

Økonomi

På budgettets investeringsoversigt er der afsat 350.000 kr. til formålet.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 350.000 kr. til formålet.

Beslutning

Der søges om frigivelse af 200.000 kr.

 

05.14.10-P21-1-10

53. Ombygning af vandkunsten "Løvehovedet" i Østergade - Mariager

Resumé

Vandkunsten "Løvehovedet" er placeret i Mariager Centrum og besøges dagligt af mange turister og lokalboende. Vandet, der løber gennem "Løvehovedet" og spejlbassinet samt fontænen, er vand direkte fra Maren Finds Bæk. Bækvandet anvendes og recirkuleres uden nogen form for rensning og filtrering. Vandet har lang opholdstid i et lavtvands bassin, der er udført med sort bund. Sollyset på varme sommerdage medfører stor algevækst og vandet bliver grumset, uklart og bassinvægge/bund bliver belagt med et tykt lag brun algeslim. Der foreligger ingen analyser, at næringssalte i bækvandet. Park og Trafik foretager daglig rensning af hele bassinanlægget for algevæksten i sommerperioden, hvorfor en ombygning er tiltrængt.

Sagsfremstilling

Vandet fra Maren Finds bækken har gennem de sidste 100 år løbet gennem "Løvehovedet"s mund , vandet fossede ned i et afløbssystem og videre gennem en rørledning til Mariager Fjord, dette har ikke tidligere givet anledning til alge problemer. For ca. 4 år siden ombyggde Østjydsk Bank "Løvehovedet" og udbyggede vandkunsten med spejlbassin og vandrette/lodrette fontæneranlæg. Til anlægget blev ukritisk anvendt bækvand fra Maren Finds Bæk. Efter ombygningen blev der aftalt mellem Østjydsk Bank og tidligere Mariager kommune, at kommunen skulle stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af vandkunsten.

 

Problemet med Vandkunstanlægget i dag er, at algevæksten i bækvandet "eksploderer", når det skal passere i det næsten stillestående spejlbassin med sort bassinbund på grund af sollyset, og især på varme sommerdage. For at bassinanlægget (eller vandkunsten) skal blive mere vedligeholdelsefrit og for at få et mere tiltalende og renere udseende skal anvendelsen af bækvandet ændres. Bækvandet kunne som altid løbe gennem "Løvehovedet"s mund og videre i nyt projekteret afløb der tilsluttes regnvandsledning i gaden der er ført til udløb i Mariager Fjord. Vandet i spejlbassinet og fontæneanlægget kunne udføres med rent vandværksvand, der med pumpeanlæg recirkuleres efter samme tekniske proces er anvendt for "vand" i Storegade i Hadsund. Dog skal nævnes, at bassinnerne rengøres med algefjerner 3-4 gange årligt, vandrenden vedligeholder stort set sig selv og vandreservoiret slamtømmes 2 gange årligt for opsamlet urenheder.

Økonomi

I budgettets investeringsoversigt er der afsat 400.000 kr. til ombygning af "Løvehovedet".

Bilag

Indstilling

Direktøren instiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til formålet.

Beslutning

Udsættes.

 

83.11.00-G00-1-10

54. Maskinindkøb 2010

Resumé

I investeringsplanen for 2010 er afsat midler til maskinindkøb til materielgårde og til vintertjenesten.

Sagsfremstilling

Maskinparken i vejvæsenet er stor i antal enheder. Den er generel nedslidt og trænger alvorligt til et løft for at opnå en ønskelig rationalitet i markpersonalet organisation. På sigt kan en mere moderne maskinpark resultere i færre maskinenheder, en mere effektiv organisation og en mere rationel udnyttelse af den enkelte maskine (stordrift), ligesom den daglige medarbejdertilfredshed kan øges ved en velfungerende maskinpark.

 

Om den nuværende maskinpark kan det oplyses, at vi har 37 stk. mindre ladbiler og varebiler, med en gennemsnitsalder på 9 år. 13 stk. er ældre en 10 år.

 

Beslutningen om hvilke køretøjer, der skal udskiftes, sker i tæt dialog med teamledere, mekanikere, brugere og administration i Park og Trafik.

 

Park og Trafik overvejer i øjeblikket sammen med Fagenheden Økonomi muligheden for at benytte leasing-aftaler i forbindelse med maskinudskiftninger. Uanset model for fornyelsen er der behov for frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi

På budgettets investeringsoversigt er der afsat 1.200.000 kr. til maskinanskaffelser i vintertjenesten og 1.000.000 kr. til maskinindkøb på materielgårdene.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbene på i alt 2.200.000 kr. til formålene.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

00.32.10-S06-1-10

55. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg fra 2009 til 2010)

Resumé

Som led i afslutningen af regnskabet 2009 skal der tages stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2009 til 2010.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg 2009).

 

Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg), der ønskes overført til 2010.

Økonomi

Der skal søges tillægsbevilling (anlægsbevilling) til de overførte rådighedsbeløb - i de tilfælde - der ikke tidligere er frigivet rådighedsbeløb (anlægsbevilling).

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller, at der søges tillægsbevilling til de overførte rådighedsbeløb.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

00.30.04-Ø09-4-10

56. Månedlig økonomirapport pr. 28. februar 2010

Resumé

Som led i budgetopfølgningen for 2010 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget.

Sagsfremstilling

Økonomirapport pr. 28. februar 2010 samt hovedoversigt pr. samme dato forelægges udvalget.

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller økonomirapporten til drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

09.17.00-K08-43-07

58. Ansøgning om udvidet svineproduktion på ejendommen Væggedalen 3 og 7, Hobro

Resumé

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en sobesætning på Væggedalen 3 og 7. Der søges om at udvide produktionen fra 450 dyrenheder (DE) til 949 DE. Kommunen skal vurdere, hvorvidt ansøgningen er forenelig med beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur.

Sagen har været forelagt Udvalget for Teknik og Miljø den 30. marts 2009, hvor sagen blev udsat - d. 15. juni 2009, hvor sagen blev udsat - d. 22. juni 2009, hvor udvalget besluttede at meddele afslag på det foreliggende grundlag.

 

Punktet er ønsket forelagt Udvalget for Teknik og Miljø igen på baggrund af UTM`s beslutning d. 8. februar 2010 om, at den kommende praksis for administration af Husdyrloven i Mariagerfjord Kommune skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets retningslinier.

 

Dagsorden teksten fra tidligere udvalgsmøder er gengivet og der er herefter tilføjet " fortsat sagsbehandling".

Sagsfremstilling

Ifølge de statslige basisanalyser er de største kvalitetsproblemer for grundvandet i oplandet til Mariager Fjord knyttet til udvaskning af nitrat og pesticider fra landbrugsarealer. Forureningen af grundvandet genfindes i dag i de øvre og mellemliggende (regionale) grundvandsmagasiner. Den stigende forurening af grundvandet har betydning for de drikkevandsressourcer det er muligt at indvinde samt for vandløb, søer, vådområder (moser og enge), der er grundvandsfødte. Den danske drikkevandsforsyning er i overvejende grad (99 %) baseret på grundvand.

 

Drikkevandsforsyning i Mariagerfjord Kommune beror på 58 almene vandværker og ca. 1.500 private husstandsboringer. Der er i dag 4 vandværker, der har problemer med vandkvaliteten og skønsmæssigt 60 % af vandet i husstandsboringerne opfylder ikke de nationale kvalitetskrav. De små boringer indvinder især fra de øvre magasiner.

 

Med henblik på at beskytte det danske drikkevand, er der igangsat en række lovgivningsmæssige initiativer, som skal beskytte drikkevandsressourcen mod truende aktiviteter og påvirkninger. I Nordjylland er godt 20 % af landarealet udpeget som "områder med særlige drikkevandsinteresser" (OSD-områder). De 40 sammenhængende områder er udvalgt, fordi de rummer grundvand af høj kvalitet og i så store mængder, at det samlede fremtidige lokale og regionale drikkevandsbehov kan imødekommes. Tankegangen bag udpegningen er, at man kan opnå en højere grad af effektivitet i beskyttelsen ved at målrette indsatsen til disse geografisk afgrænsede områder. Indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD-områderne gives samme beskyttelsesstatus.

 

Mariagerfjord Kommune berøres af i alt 8 OSD-områder. Efter kommunalreformen er det Statens Miljøcentre, der kortlægger grundvandsforekomsterne, som danner grundlag for de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i områderne. Kommunen skal i samarbejde med de private og offentlige vandværker være udfarende med at indgå aftaler med landmænd, skovejere, virksomheder, husstande m.v. med henblik på at sikre en arealanvendelse, der harmonerer med grundvandsbeskyttelsen. Dette kan bl.a. foregå gennem tilskønnelse til miljøvenlig drift eller gennem frivillige aftaler eller opkøb. Udgiften afholdes af vandværkets brugere via prisen på vandet. Kommunen skal endvidere sikre, at alle godkendelsespligtige aktiviteter er i overensstemmelse med beskyttelsen af området samt muliggøre miljøvenlige aktiviteter, som f.eks. skovrejsning og naturgenopretning gennem kommuneplanlægningen. Udvalget er senest orienteret om grundvandsbeskyttelsen på mødet den 28. april 2008, pkt. 88. 

 

De gamle amter har prioriteret planlægningen indenfor OSD-områderne således, at der ikke er udarbejdet indsatsplaner for de områder, som berører Mariagerfjord Kommune.

 

For Hobro området (OSD nr. 29, se kortbilag 1) er sårbarhedskortlægningen dog afsluttet, medens arealanvendelseskortlægningen forventes afsluttet og afleveret til kommunen om få måneder. Herefter har kommunen 1 år til at udarbejde en indsatsplan. Som det fremgår af kortbilag 1, er der indenfor OSD området foretaget en opdeling af arealet i følgende 3 kategorier, beroende på områdets sårbarhed over for nitrat :

- Lille sårbarhed, omfatter områder som har beskyttende jordlag og stor nitratreduktionskapacitet, så grundvandet er uden nitrat.

- Nogen sårbarhed, omfatter områder som er følsomme over for nitratforurening, men hvor der sker en reduktion af nitratindholdet, mens det siver gennem jorden til grundvandsmagasinet. 

- Stor sårbarhed, omfatter områder som er følsomme over for nitratforurening, og hvor der ikke antages at ske en reduktion af nitratindholdet, mens det siver gennem jorden til grundvandsmagasinet.

 

Ifølge husdyrloven, skal kommunen ved vurdering af en ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug bl.a. varetage beskyttelsen af grundvandet. Det følger af lovbemærknigerne, at der kan "..... fastsættes de nødvendige vilkår eller i givet fald gives afslag på godkendelse, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af et område, der enten er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde eller, hvor der foreligger en indsatsplan med hensyn til nitrat". Et bilag til husdyrbekendtgørelsen angiver et standard-beskyttelsesniveau i forhold til grundvand. I bilaget sondres der mellem nitratfølsomme indvindingsområder hvor der foreligger en godkendt indsatsplan eller hvor en sådan ikke foreligger. I Mariagerfjord Kommunes tilfælde, hvor der ikke foreligger indsatsplaner, kan der ikke tillades nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. Ifølge husdyrlovens § 29, stk.. 2, har kommunen imidlertid pligt til at foretage en konkret vurdering og kan stille skærpende krav. Det fremgår af statens vejledning, at denne adgang bør anvendes undtagelsesvist. Skærpede krav skal være begrundet. 

 

Miljøministeren fremlagde i oktober 2008 et udkast til bekendtgørelse, som vil gøre standard-beskyttelsesniveauet på grundvandsområdet bindende for kommunerne. Bekendtgørelsesudkastet er imidlertid ikke efterfølgende blevet vedtaget af ministeren, og er således ikke gældende. Forvaltningen er ikke bekendt med, hvorvidt og i givet fald med hvilket indhold, bekendtgørelsen vil blive godkendt.  

 

Kommunen har modtaget en ansøgning om at ændre og udvide dyreholdet på ejendommen Væggedalen 3 og 7. Der er tale om en svinebesætning, hvor der ansøges om et samlet dyrehold på 947,3 DE. Alle ejendommens arealer er beliggende indenfor OSD-område 29. Det kortlagte område fordeler sig på de tre ovenfor nævnte nitratsårbarhedsniveauer. Ca. 78 ha er beliggende i område kortlagt med stor sårbarhed, ca. 86 ha er beliggende i område med nogen sårbarhed, mens ca. 43 ha er beliggende i område med lille sårbarhed.

 

Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til OSD-område 29 fremgår af kortbilag 2. I ansøgningen er den beregnede udvaskning fra rodzonen på 69 mg nitrat pr. liter. Ansøgningen opfylder standard-beskyttelsesniveauet i husdyrloven, idet der ikke er tale om en merbelastning i forhold til hidtidig drift. Belastningen i før-driften er oplyst til 74 mg nitrat pr. liter. 

 

Kommuen skal i behandlingen af ansøgningen foretage en konkret vurdering af, hvorvidt en udvaskning på 69 mg nitrat pr. liter er forenelig med beskyttelsen af grundvandsressourcen i området. OSD-område 29 inkluderer bl.a. det nuværende indvindingsopland til Mariagerfjord Vand a/s (Hobro), Nr. Onsild Vandværk og Onsild Vandværk. Hvis der inden kommunalreformen var udarbejdet en indsatsplan for området, så ville denne tage udgangspunkt i følgende anvisning  i Regionplanen for Nordjyllands Amt (retningslinie 6.1.9):

- Nogen eller stor sårbarhed; det skal sikres, at målsætningen for nitratindholdet i magasinet på 25 mg nitrat pr. liter kan overholdes.

- Lille sårbarhed; her gælder de generelle regler om udbringning af husdyrgødning.

 

Med baggrund i Nordjyllands Amts kortlægning af nitratsårbarheden på udbringningsarealerne under ejendommen Væggedalen 3 og 7, vurderer forvaltningen at der er behov for at der stilles skærpede vilkår til nedbringelse af udvaskningen fra rodzonen, på arealer klassificeret som stor eller nogen nitratsårbarhed. Det bemærkes, at  EU's nitratdirektiv angiver et maksimalt nitratindhold på 50 mg nitrat pr. l. Følges regionplanens retningslinier skal udvaskningen fra rodzonen på arealer med stor sårbarhed nedbringes til 25 mg nitrat pr. liter, og på arealer med nogen sårbarhed 36 mg nitrat pr. liter. Sidstnævnte vurdering er foretaget af rådgivningsfirmaet NIRAS A/S på bestilling fra Mariagerfjord Kommune.

 

Forvaltningen har været i dialog med ansøger vedrørende muligheden for at nedbringe udvaskningen fra rodzonen. Ansøger har fremsendt en beregning, der gives prædikatet "teoretisk", der viser, at udvaskningen fra rodzonen kan nedbringes til henholdsvis 60 og 52 mg nitrat pr. liter gennem enten at etablere en maksimal mængde efterafgrøder eller ved valg af et særligt "grundvandssædskifte". Ansøger vurderer imidlertid at begge disse løsningsmuligheder indebærer så store meromkostninger, at det ikke vil være praktisk muligt på bedriften. Ansøger fastholder dermed en ansøgning med en udvaskning fra rodzonen på 69 mg nitrat pr. liter inden for hele udbringningsarealet.   

 

Det er forvaltningens opfattelse, at en udvaskning til rodzonen på 69 mg nitrat pr. liter inden for OSD-område 29, på arealer kortlagt med nogen og stor sårbarhed, ikke er forenelig med den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen. Denne vurdering er foretaget med baggrund i en målsætning om, at nitratindholdet i grundvandsmagasinet ikke bør overstige 25 mg nitrat pr. liter. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen med få og ikke særligt byrdefulde vilkår, vil kunne bringes til at opfylde varetagelsen af øvrige miljøhensyn, bl.a. til beskyttet natur samt Mariager Fjord.

 

Hvis udvalget beslutter sig for, at der meddeles afslag, skal et udkast til afslag i overensstemmelse med forvaltningsloven sendes i partshøring hos ansøger med adgang til at afgive en udtalelse.


Udvalget for Teknik og Miljø, 30. marts 2009, pkt. 75:

Udsættes.

Lisbet Toft var fraværende.

 

Fortsat sagsbehandling

Der afholdes et møde med konsulent og landmænd fra Væggedalen 3 og 7 mandag d. 15/6 2009 kl. 08.00, hvor Udvalgsformand Preben Christensen, udvalgsmedlem Søren Schnack samt repræsentanter fra forvaltningen deltager.

 

Drøftelserne fra mødet med landbruget vil blive referet på udvalgsmødet, således at de kan indgå i udvalgets stillingtagen.

 

Bilagene var medsendt dagsordenen til mødet den 15. juni 2009.Indstilling 15. juni 2009, pkt. 150:
Direktøren indstiller,

at  der i overensstemmelse med forvaltningsloven fremsendes et udkast til afslag til ansøger. I udkastet meddeles afslag til

     udvidelsen med henvisning til, at udvidelsen er uforenelig med hensynet til grundvandsbeskyttelsen i OSD-område 29.


Udvalget for Teknik og Miljø, 15. juni 2009, pkt. 150:

Udsættes til 22. juni kl. 19.00 på Arden Rådhus.

Jess Laursen og Lisbet Toft var fraværende.Udvalget for Teknik og Miljø, 22. juni 2009, pkt. 154:
Der meddeles afslag på det foreliggende grundlag. Et flertal går ind for nitratudvaskninger på max 25 mg/l til grundvandet (Preben Christensen, Lisbet Toft, Bjarne Pdersen og Melanie Simick).

Et mindretal kan godkende nitratudvaskning på 35,7 mg/l til grundvandet (Søren Schnack og Jess Laursen).

Niels Kr. Kirketerp var fraværende.

 

Fortsat sagsbehandling

På baggrund af UTM's beslutning den 8. februar 2010 om, at den kommende praksis for administration af husdyrloven i Mariagerfjord Kommune skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets retningslinier, er ansøger/konsulent blevet spurgt, hvorvidt de ønsker, at ansøgningen skal færdigbehandles på det allerede udarbejdede grundlag.

 

I den konkrete sag er ansøger, i henhold til tidligere indstilling, blevet partshørt med henblik på afslag på grund af grundvandsproblemstilling, og da revisionen af administrationen i Mariagerfjord Kommune medfører, at forvaltningen skal følge udmeldingerne fra Miljøministeriet, skal det afdækkes, om der skal udarbejdes et nyt udkast til afgørelse i sagen.

 

Kort efter den nye Husdyrlovs ikrafttrædelse i foråret 2009, bad Mariagerfjord Kommune miljøjurist Mads Kobberø fra Advokatfirmaet Bech og Bruun i Århus om en redegørelse for blandt andet skærpelsesmulighederne i medfør af den nyeste udgave af loven. Forvaltningen har helt konkret stillet Mads Kobberø spørgsmålet, i relation til grundvand, hvorvidt kommunen kan beslutte at meddele afslag, hvis kommunen vurderer, at der fortsat vil være en "væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelseinteresser"?

 

Til spørgsmålet har juristen svaret: "Ja det mener jeg, er kernen i bilag 4-systemet. Hvis der ikke er skærpelsesmuligheder i den konkrete sag, herunder hvis der i en række typesituationer helt generelt ikke vil være nogen skærpelsesmulighed, er kommunen overladt til at meddele afslag, hvis der fortsat er en væsentlig miljøpåvirkning"

  

Forvaltning har d. 4. februar 2010 spurgt Miljøstyrelsens Helpdesk, hvorvidt der kan meddeles afslag, når det vurderes, at der med de fastsatte beskyttelsesniveauer i bekendtgørelsens bilag 3 stadig vil være en væsentlig miljøvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser, idet det vurderes at de sårbare nitratfølsomme områder har status af lokale beskyttelsesinteresser. Helpdesk's korte svar d. 17. februar 2010 var, at det ikke er muligt at meddele afslag i denne situation, da der foreligger et klart beskyttelsesniveau, der ikke kan fraviges.

 

Miljøklagenævnet har i en afgørelse MKN-130-00160 af 1. september 2009 stadfæstet Holstebro Kommunes afgørelse af 22. april 2008 med nogle tilføjelser.

 

I afgørelsen ændres vilkår 49 til :

"På arealerne ved Nordre Ringvej 2, matr. nr. 4a Måbjerg. Holstebro Jorde må udvaskningen af nitrat fra Rodzonen maksimalt være på 50 mg/l. Dokumentation i form af mark og gødningsplaner for overskridelse sendes hvert år til kommunen."

 

Arealerne beskrevet i afgørelsen er som Væggedalens arealer beliggende i et OSD område med sårbarhedskortlægning og uden indsatsplan. Miljøklagenævnsafgørelsen indikerer at der er hjemmel i lovgivningen til at stille særlige vilkår, alternativt meddele afslag.

 

Da svaret fra Miljøstyrelsens Helpdisk og svaret fra juristen er i modstrid med hinanden har forvaltningen, for at kunne leve op til Byrådets beslutning, d. 28. januar 2010 spurgt Miljøstyrelsen i Strandgade, København om et klart svar. Miljøstyrelsen svarede telefonisk d. 1. marts 2010, at der kan meddeles afslag til en ansøgning i et OSD område, når der foreligger en sårbarhedskortlægning og, at Miljøstyrelsens helpdisk i deres svar ikke havde set på alle aspekter.

 

Siden UTM mødet d. 22. juni 2009, hvor udvalget traf beslutning, har der været en " Redegørelsesrapport for Kortlægningsområde 1431, Hobro" i forhøring hos kommunen. Af rapporten fremgår det, at der i OSD området er en gennemsnitlig nitratudvaskning på 89 mg./l, hvilket kommunen vurderer som en høj udvaskning i et område, der er udlagt til "Område med Særlige Drikkevandsinteresser".

Bilag

Indstilling

Direktøren indstiller til udvalgets beslutning om:

Udvalget ønsker at fastholde sin beslutning fra d. 22. juni 2009 om, at der meddeles afslag på det forliggende grundlag.

Beslutning

Udsættes.

 

Lukkede dagsordenpunkter

09.00.00-K08-16-09

57. Orientering

 

Bilag