Gå til hovedindhold

Støtte til børn i dagtilbud

Der findes forskellige støttemuligheder til børn i Dagtilbud.

Indhold

  Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

  PPR er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter om børn og unge. Vi leverer pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Mariagerfjord Kommune.

  PPR består af en række fagligheder, der leverer viden og rådgivning inden for områder som psykologi, pædagogik, tale/sprogvanskeligheder, fysioterapi og ergoterapi.

  Hvad kan PPR?

  Vores hovedopgave er at levere pædagogisk-psykologisk rådgivning. Hvis du er en forælder eller fagperson (for eksempel lærer eller pædagog), der oplever en problemstilling, som du har brug for viden eller råd om, så kan du henvende dig til PPR.

  PPR undersøger derefter problemstillingen og giver dig rådgivning om, hvad du kan gøre i forhold til problemstillingen. Det er vigtigt at understrege, at en undersøgelse altid foregår med særlig opmærksomhed på omgivelsernes betydning i forhold til problemet. For eksempel antager vi som udgangspunkt ikke, at barnet er vanskeligt, men at barnet kan have det vanskeligt i bestemte omgivelser.

  I hvilke tilfælde kan jeg henvende mig til PPR?

  Pædagogisk-psykologiske problemstillinger handler især om børns udvikling, trivsel og læring. Hvis du oplever en problematik eller er i tvivl om noget i forhold til et bestemt barn, en gruppe af børn eller jeres organisering, kan du henvende dig.

  Pædagogisk-psykologiske problematikker kan være meget forskellige. Her er nogle typiske eksempler:

  • Hvis du som fagperson eller forælder oplever, at et/dit barn har svært ved at lære at tale rent, eller ikke lærer at tale helt så hurtigt som jævnaldrende børn.
  • Hvis du som fagperson oplever det som vanskeligt at inkludere nogle af børnene i fællesskabet.
  • Hvis du som fagperson oplever et eller flere børn i din klasse/på din stue, som lader til at trives dårligt, for eksempel på grund af mobning eller faglige vanskeligheder.

  Hvordan henvender jeg mig?

  Du udfylder et online skema med en beskrivelse af problematikken, du oplever, og dine spørgsmål.

  Vi gør opmærksom på, at det er sikkert at sende eventuelle personfølsomme oplysninger via skemaet.

  Inden du henvender dig, kan det være en god ide for dig at undersøge, om andre oplever den samme problematik: Hvis du eksempelvis er pædagog i en SFO og oplever, at et bestemt barn tilsyneladende ikke trives, kan du starte med at drøfte indtrykket med forældrene og eventuelt også skolen. Ser de den samme problematik eller noget andet? Dermed kan I også aftale hvem af jer, der vil fungere som “henvender” til PPR, så I ikke alle sammen henvender jer.

  Naturligvis må I også gerne henvende jer hver for sig, hvis for eksempel skole, forældre og fritidshjem har helt forskellige oplevelser af en problematik. Som udgangspunkt anbefaler vi dog, at I først forsøger at nå frem til en fælles forståelse, så I undgår parallelforløb.

  Hvis du er lærer eller pædagog og ønsker at henvende dig om et konkret barn, skal du altid bede om samtykke til at kontakte PPR.

  Hvordan foregår forløbet?

  Vi har en særlig gruppe fagfolk, der tager sig af nye henvendelser. De gennemgår alle nye henvendelser og inviterer derefter henvender til et møde. Hvor mødet bliver holdt afhænger af hvem, henvender er, og hvad problematikken er. Hvis vi vurderer, at vi kan svare via telefon eller mail, vil vi selvfølgelig også gerne gøre det. Vi forsøger som udgangspunkt at invitere inden for en uge efter, at vi har modtaget henvendelsen, men hvis vi har mange nye henvendelser, kan det tage længere tid. Mødet vil vi typisk afholdes på bestemte dage, der passer med planlægningen i den pågældende skole eller dagtilbud.

  Til mødet vil vi så vidt muligt forsøge at besvare dit spørgsmål med det samme og/eller komme med anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med problemstillingen.

  Hvis vi umiddelbart ikke kan besvare dit spørgsmål, vil vi i stedet aftale et undersøgelsesforløb med dig på mødet. Vi skriver aftalen ind i en opgavekontrakt, som indeholder en beskrivelse af, hvad PPR skal undersøge og hvilken form, vi leverer svaret i samt eventuelle opgaver, du som henvender har i forbindelse med undersøgelsesforløbet. Det kan for eksempel være at føre dagbog eller indhente sundhedsoplysninger.

  Støttepædagogisk indsats i Dagtilbud

  Børn, der har brug for ekstra indsats for at trives og udvikle sig, kan hjælpes på to måder afhængig af hvad årsagen er til, at barnet har brug for hjælp.

  • Børn, der har en funktionsnedsættelse, som vurderes at være varig og betydelig, kan få hjælp efter Servicelovens § 32 i form af visitering til et særligt dagtilbud.
  • Børn, hvis funktionsnedsættelse ikke bliver vurderet til at være varig og betydelig, kan få hjælp efter Dagtilbudslovens §4 stk. 2, i form af støttetimer i dagtilbuddet (støttepædagogisk indsats i dagtilbud.

  Støttepædagogisk indsats i Dagtilbud


  Dagtilbudsloven § 4, stk. 2 beskriver, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn i dagtilbud, der har behov for støtte til at kunne trives og udvikle sig, tilbydes støtte i dagtilbuddet.

  I Mariagerfjord Kommune kan der, ud over den støtte dit barns dagpleje- eller dagtilbud selv skal tilbyde, gives støtte gennem en tildeling af timer til en indsats, der varetages af en støttepædagog. Indsatsen gives til børn, der går i almindelig dagpleje samt i vuggestue og børnehave.

  Læs vejledning omkring ansøgning om støttepædagogisk indsats:

  Alle børn skal have mulighed for at komme i dagtilbud. Men nogle børn har så omfattende og komplekse behov for støtte og behandling, at de ikke kan tilgodeses i almindelige dagtilbud – heller ikke selv om der gives støtte til det enkelte barn med ekstra personale.

  Har du et barn med særlige behov, og ønsker, at dit barn skal have en institutionsplads, kan du kontakte Pladsanvisningen, som kan rådgive om dine muligheder.

  Hvis dit barn allerede går i et af kommunens dagtilbud, og du har en bekymring om, at barnet har særlige behov, skal du henvende dig til børnehusets pædagogiske leder. De kan hjælpe dig og dit barn, både ift. at afklare hvad der er behov for og også i det videre forløb, hvis behovet er der.

  Hvis du som forælder har en bekymring om, at dit barn har særlige behov, og dit barn endnu ikke går i et af kommunens dagtilbud, kan du kontakte pladsanvisningen.

  I Mariagerfjord Kommune er der oprettet følgende særlige dagtilbud efter Servicelovens §32:

  • 16 pladser i Børneuniverset, Solvej 10, 9500 Hobro, hørende under Dagtilbud Hobro Nord.

  Endvidere er der oprettet 8 pladser i Smilehullet i Assens.

  Lov om Social Service § 32 beskriver, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud.

  Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud. Forud for, at et barn visiteres til en plads i et særligt dagtilbud, afholdes der en koordinationskonference, hvor barnets behov afdækkes. På baggrund af denne konference vurderes det, om barnet hører til målgruppen og dermed kan indstilles til en relevant plads blandt kommunens særlige dagtilbudspladser.

  Visitationsproces

  Indstilling til særligt dagtilbud
  Oplever I som forældre en særlig udfordring eller bekymring, skal I rette henvendelse den pædagogiske leder, som i samarbejde med dagtilbudslederen kan indstille til særligt dagtilbud.

  Oplever dagplejen/dagtilbuddet et barn med så omfattende og komplekse behov for støtte
  og behandling, at de ikke kan tilgodeses i det almindelige tilbud, laver de en indstilling til
  en plads i særligt dagtilbud i et samarbejde med jer som forældre.

  Visitationsproces
  Visitationsudvalget vurderer ud fra indstillingen, om jeres barn er inden for målgruppen til at kunne få en plads i særligt dagtilbud. Vurderingen tages blandt andet på baggrund af dokumentation som jeres barns nuværende dagtilbud indhenter og sender til visitationsudvalget, i indstillingen. Dette foregår i en dialog med jer, som forældre. Denne dokumentation består blandt andet af:

  • En pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).
  • Dokumentation som beskriver jeres barns funktionsnedsættelses tyngde og
   varighed.
  • En samtykkeerklæring fra jer som forældremyndighedsindehavere om, at hvis jeres barn får en plads i særligt dagtilbud, må de søge sparring omkring den eventuelt bevilligede indsats, hos PPR.

  Såfremt at jeres barn er inden for målgruppen for særligt dagtilbud, afsluttes visitationen og jeres barn bliver bevilliget en plads i særligt dagtilbud.


  Optagelse i særligt dagtilbud

  Når visitationsudvalget har vurderet og besluttet, hvilket dagtilbud jeres barn skal visiteres
  til, aftaler særligt dagtilbud et opstartsmøde sammen med jer, forældre, for at planlægge
  jeres barns opstart i institutionen.

  Mariagerfjord Kommune har følgende tilbud under særlig dagtilbud.

  • Plads i særlig dagtilbud efter servicelovens §32.
  • Plads i særlig dagtilbud efter dagtilbudslovens §5

  Plads i særlig dagtilbud efter servicelovens § 32
  Tilbydes børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse enten fysisk eller psykisk, og
  hvis særlige behov der ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.
  Børn visiteres efter henvisning til visitationsudvalget, til enten Fuglereden eller
  Lærkereden.

  I forbindelse med, at dit barn bliver visiteret til en plads i særlig dagtilbud:

  • Ydes der transport til og fra særlig dagtilbud
  • Er der friplads
  • Udarbejdes der en individuel behandlingsplan for dit barn, hvori det fremgår hvilket
   udviklingsfokus der arbejdes med. Til dette arbejde er der tilknyttet fagpersoner fra
   PPR; psykolog, talepædagog og fysioterapeut

  Plads i særlig dagtilbud efter dagtilbudslovens § 5
  Tilbydes børn der allerede er visiteret efter § 32, når deres udvikling har taget retning af, at
  deres funktionsnedsættelse ikke længere kan betragtes som betydelig og varig. Pladsen
  målrettes børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvis særlige behov for støtte
  og krav til miljøet ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud uden betydelig risiko for at
  barnet vil gå tilbage i udviklingen. Det kan f.eks. være et krav til miljøet om skærmning
  over hele dagen for at undgå overstimulering eller stress.

  I forbindelse med, at jeres barn bliver visiteret til en plads i Særlig dagtilbud efter 
  dagtilbudslovens § 5

  • Ydes der ikke transport til og fra særlig dagtilbud. Men I har som forældre
   muligheden for at søge om transport i lighed med visiteringer efter § 32, såfremt
   afstanden er længere end til den almindelig børnehave, I ellers ville have benyttet
  • Der er forældrebetaling i lighed med en plads i almindelig dagtilbud
  • Der udarbejdes en individuel behandlingsplan for dit barn, hvori det fremgår hvilket
   udviklingsfokus der arbejdes med. Til dette arbejde er der tilknyttet fagpersoner fra
   PPR; psykolog, talepædagog og fysioterapeut

  Revisitering
  Særligt dagtilbud afholder hvert halve år et behandlings/handleplans møde, hvor resultater
  af indsatsen fremlægges, og hvor jeres barns næste udviklingstrin drøftes.
  Her tager Visitationsudvalget stilling til:

  • Om jeres barns behov stadig har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og
   dermed behov for den særlige indsats efter servicelovens § 32.
  • Eller om jeres barn har udviklet sig så meget, at det fremadrettet skal visiteres til en
   særlig indsats efter dagtilbudsloven. Her vurderes det, at barnet ikke længere er
   behandlingskrævende, men stadig har brug for de fysiske og pædagogiske rammer
   som særligt dagtilbud tilbyder, og at barnet i nogen grad kan inkluderes og komme i
   en almindelig børnegruppe.
  • Eller om jeres barn har udviklet sig så meget, at det kan inkluderes og komme i en
   almindelig børnehavegruppe med pædagogisk støtte. Her vil der igangsættes en
   inklusionsproces, så jeres barn kan inkluderes og komme i en almindelig børnehave
   på lige fod med alle andre børn i børnehaven, men hvor der sikres støttetimer i en
   overgangsperiode

  Se mere om støttemuligheder

  Støtte til børn i skole

  Der findes forskellige støttemuligheder til børn, der går i skole.

  Støtte til unge

  Vi har forskellige støttemuligheder til dig, der er ung.

  Støtte til familier

  Der findes forskellige støttemuligheder for familier - både individuel støtte og gruppeforløb.

  Sidst opdateret: 12. september 2023

  Kontakt

  PPR

  Fjordgade 5

  9550 Mariager

  Telefon: 97113208