Gå til hovedindhold

Pulje til små projekter under Fjordstrategien

Der er i forbindelse med Fjordstrategien – Fortællingernes Fjord afsat en pulje på 500.000 kr. til at eksterne interessenter kan søge om tilskud til egne projekter relateret til Mariager Fjord.

Indhold

  Fjordstrategi - Fortællingernes Fjord

  Man kan søge om økonomisk støtte fra Mariagerfjord Kommune til et anlægsprojekt, hvis tiltaget opfylder følgende formål:

  Puljen til små projekter skal være med til at understøtte visionen for Fjordstrategien. Det er en vision om at fremhæve Mariager Fjord som noget vi samles om, og noget der giver os et fælles tilhørsforhold. En fælles fjord handler også om at skabe en Mariager Fjord destination og ’et sted’, man træder ind i, når man kommer som besøgende. For at opnå oplevelsen af at vi er fælles om Mariager Fjord, er der behov for at styrke de fysiske, kulturelle og fællesskabsdannende sammenhænge.

  Puljen skal understøtte små projekter, der giver bedre tilgængelighed og støttepunkter for friluftslivet i fjordlandskabet.

  Små projekter er initiativer, der tager udgangspunkt i eksisterende kvaliteter og supplerer disse med et projekt, der giver et kvalitetsløft gennem velindpassede anlæg.

  Vigtige retningslinjer, hvis der opnås støtte

  Små projekter skal opfylde alle nedenstående kriterier:

  • være i direkte eller visuel kontakt til fjorden
  • tage udgangspunkt i eksisterende ankomstmuligheder, bygnings- eller anlægsstrukturer
  • ligger et sted hvor der kan fortælles en relevant og nærværende fortælling om Landskabets rigdom, Vandets værdi eller Kulturens kraft. De øvrige fortælleemner bringes i spil, men behøver ikke at knytte sig direkte til stedet
  • iscenesætter konteksten og skaber en måde hvorpå denne kan opleves
  • udformes så det har karakter af at være en destination og attraktion, men med udgangspunkt i Fjordstrategiens tilgang og principperne for fælles udtryk

  Uddybning af kriterier:

  Der kan udelukkende søges midler til anlægsprojekter, fra stier og bænke til større anlæg som bygningsværker.

  Projekterne skal understøtte oplevelsen af de fjordnære områder. Hvis der ikke er en direkte visuel kontakt til vandet, skal det være en del af en helhed omkring fjorden.

  Nye tiltag skal primært være i relation til eksisterende eller tidligere anlæg.

  Projektet skal give en fortælling om stedet inden for én af de givne kategorier: Landskabets rigdom, Vandets værdi eller Kulturens kraft. Dette er beskrevet mere detaljeret i Fjordstrategien. Måden der formidles på skal enten være i tråd med strategien, eller tilpasset det enkelte projekt hvis det første ikke er muligt. Der kan formidles på mange måder. Det kan eksempelvis gøres med skildtning, arkitektur, udsigter m.v.

  Hvordan der fortælles og med hvilke virkemidler, skal baseres på delprojektet ”Formidling” under fjordstrategien. Indtil det er udarbejdet, skal der tages udgangspunkt i ”Principper for det Fysiske Udtryk”, evt. i en dialog.

  Oplevelsen på det enkelte sted er vigtig og skal være tæt forbundet med fortællingen. I de enkelte projekter skal der lægges vægt på at fremhæve stedets fortælling gennem en oplevelse.

  ”Principper for det Fysiske Udtryk” danner det designmæssige udgangspunkt for materialevalg og materialer, med det formål at der skabes en genkendelighed rundt om fjorden.

  Tilgængelighed prioriteres højt. Det gælder både for handikappede, men også for offentligheden i al almindelighed. Dermed er det ikke forventeligt at der kan skabes en fuldkommen tilgængelighed på alle parametre i alle projekter, men det forventes at der tages stilling til mulighederne.

  Vær opmærksom på

  • Der skal med stor sandsynlighed søges om dispensation fra kystbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet, hvis projektet ligger uden for de fjordnære byer. Dette betyder, man skal afvente svar på sagsbehandlingen.
  • Der kan være en del tilpasning af projektet fra de første skitser til projektet bliver endeligt.
  • Generel sagsbehandling, hvor den interne kan være byggeri og natur, og ekstern kan være kystdirektoratet.
  • Mange arealer omkring fjorden er privatejede. Det kræver aftaler med lodsejere, hvis der er ønske om at realisere noget inden for disse arealer.
   Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.
   Tildeling af økonomisk støtte beror på en konkret individuel vurdering og prioritering fra gang til gang. MFK vurderer som udgangspunkt indkomne ansøgninger i efteråret 2023.
   Som udgangspunkt bevilges der ikke midler til driftsomkostninger og lønninger.

  Tidsplan

  Infomøde på gasmuseet d. 15. juni kl. 19-21
  Frist for ansøgning: søndag d. 1. oktober
  Beslutning på byråd: 21. december
  Svar umiddelbart efter beslutning.

  Puljen er tilgængelig igen i 2024

  Sådan søger du puljen

  Ansøgningen indsendes digitalt. Du kan søge puljen her.

  Sidst opdateret: 7. august 2023