Gå til hovedindhold

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til en plads i dagtilbud/SFO via Digital Pladsanvisning.

Indhold

  Benyt Nem Plads, når du skal opskrive/udmelde dit barn i et pasningstilbud

  I Mariagerfjord Kommune har vi fået nyt system til digital opskrivning i et pasningstilbud. Løsningen tages i brug onsdag, den 13. december 2023.  

  • Hvis du vil melde dit barn ud af et pasningstilbud, skal det ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.
  • Hvis du flytter til en anden kommune, skal du huske at give Pladsanvisningen besked. Når du fraflytter kommunen eller vælger en privat institution eller pasningsordning, skal du være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. i en måned.
  • Hvis du skal opskrive/udmelde dit plejebarn, skal du benytte en særskilt blanket/selvbetjeningsløsning.

  Dagtilbud- og Skole i Mariagerfjord - stedet hvor glade og nysgerrige børn gror

  Tildeling af en dagtilbudsplads

  Anciennitet

  I Mariagerfjord Kommune fordeles pladserne til dagpleje, vuggestue og børnehave efter anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt jf. dagtilbudsloven.

  Det betyder, at en ledig plads som udgangspunkt tildeles det barn, der har et aktuelt behov og den højeste anciennitet på ventelisten.

  Der er imidlertid forhold, som vægter højere end ancienniteten.

  Ledige pladser fordeles således i følgende rækkefølge:

  1. Børn med særlige behov

  2. Søskende til allerede indskrevne børn i institution

  3. Anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt

  Børn, der tilbydes plads i et integreret børnehus, er sikret plads i institutionen indtil skolestart.

  Ønsker forældrene plads i et eller flere dagtilbud, hvor der aktuelt ikke er ledig plads, tilbydes plads i det dagtilbud som ligger tættest på bopælen, hvor der er ledig plads.

  Pladser til dagpleje fordeles som udgangspunkt 2 mdr. før behovsdato og pladser til vuggestue og børnehave fordeles 3 mdr. før behovsdato.

  Vi bestræber os på, at du hurtigst muligt efter fordeling af pladser, vil modtage et tilbud om enten dagpleje, vuggestue eller børnehave.

  Har dit barn søskende i en institution eller dagpleje, kan barnet få søskendefordel.

  Er der ledig plads i dagtilbuddet, kan du bruge søskendefordelen. Det er det søskendebarn, der har stået på venteliste til pågældende tilbud i længst tid, der får den første ledige plads.

  Det betyder, at dine børn skal være i samme tilbud i mindst én måned. Søskende kan således ikke arve en plads fra hinanden.

  Der er søskendefordel for børn, der er tilmeldt samme adresse (folkeregister). 

  Tvillinger, trillinger med videre kan få tilbudt plads i samme pasningstilbud.

  Plads i anden kommune

  Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor der er givet tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for dagtilbud (jævnfør pasningsgarantien). Det sker på følgende måde:

  Ansøgning om en dagtilbudsplads indsendes til opholdskommunen, hvor forældrene samtidig orienterer om, at de ønsker at benytte en plads i en anden kommune. Når opholdskommunen har godkendt ansøgningen, får forældrene tilsagn om godkendt tilskud til kommunal pasning af barnet, som kan benyttes til at få barnet passet i en anden kommune.

  Opholdskommunen beregner og opkræver forældrebetaling for pladsen

  Kommunen kan lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner efter særlige regler, der er anført i dagtilbudsloven.

  Alle børn har i forbindelse med flytning til anden kommune ret til at bevare en plads i et dagtilbud.

  Det er vigtigt, at kontakte Pladsanvisningen for at høre hvad en plads koster, når man vil gøre brug af en plads i en anden kommune end opholdskommunen, da taksten beregnes ud fra særlige kriterier.

  Eksempelvis kan en vuggestueplads, hvis pladsen er dyrere i institutionskommunen end i opholdskommunen, koste væsentlig mere end institutionskommunens takst.

   

  Deltidspladser og kombinationstilbud

  Deltidsplads 30 timer om ugen

  Som forældre på barsel har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. I Mariagerfjord Kommunes dagtilbud kan en deltidsplads benyttes i tidsrummet kl. 08:00 – 14:00.

  Deltidspladser kan benyttes til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Tilbuddet om deltidspladser kan benyttes i kommunale og private institutioner og til en plads over kommunegrænsen.

  Deltidspladsen skal anvendes for en sammenhængende periode, men kan dog afbrydes, hvis fraværet er af mindre end 5 ugers varighed. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller fraværet på anden vis ophører.

  Hvis din ansøgning om deltidsplads omhandler en plads i en privat institution eller et dagtilbud i en anden kommune, skal ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær, senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

  Du søger en deltidsplads ved at benytte blanket på hjemmesiden eller Borger.dk. 

  Har du har spørgsmål vedrørende deltidspladser kan du kontakte Pladsanvisningen.

  Pasning udenfor normal åbningstid

  Kombinationstilbud betyder, at man har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel privat pasning.

  Hvis I som forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, kan I benytte et såkaldt kombinationstilbud.

  Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt tilskud til privat pasning uden for daginstitutionens åbningstid i minimum 10 timer om ugen.

  Dit barn kan få et kombinationstilbud, hvis:

  • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.
  • Du som enlig forsøger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.

  Tilbuddet kan ikke tidsmæssigt overskride en fuldtidsplads i et af kommunens dagtilbud, som i Mariagerfjord Kommune er på 48 timer i dagplejen og 51,5 time i børnehusene.

  Kombinationen af de 48 timer i dagplejen og de 51,5 timer i børnehusene kan ske fuldstændig fleksibelt.

  Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme opgøres som et gennemsnit månedsvis.

  For at kunne få tilskud til private pasning i kombinationstilbuddet, skal forældre udarbejde og indgå en pasningsaftale med en privat børnepasser, om pasning af barnet.

  Se i øvrigt også afsnit om Privat Pasningsordning

  Vi skal have din ansøgning minimum 1 måned før, at du ønsker at benytte ordningen. Ordningen kan ændres eller opsiges med en måneds varsel til d. 1. i måneden.

  Hvis du har spørgsmål til kombinationstilbud kan du kontakte Pladsanvisningen.

   

  Forældrebetaling og tilskud

  Økonomisk friplads tilskud

  Du har mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud, så du kan få nedsat forældrebetalingen til dagtilbudspladsen.

  På Børne- og Socialministeriets hjemmeside kan du se den aktuelle fripladsskala samt læse mere om beregning af indkomstgrundlaget.

  Ansøgning

  Du skal anvende den digitale løsning på NemPlads til at søge om økonomisk fripladstilskud. Fripladsen bevilges fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget. Der kan ikke søges økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.

  Enlig forsøger

  Hvis du har søgt som enlig forsørger, har du pligt til at give besked, hvis dine familiemæssige forhold ændrer sig. Se vejledning Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk friplads (star.dk)

  Selvstændige

  Det er vigtigt, at beregningen af personlig indkomst foretages korrekt. Ved indsendelse af oplysninger til kontrolteamet, der behandler årlig efterregulering af selvstændige erhvervsdrivende, udfyldes oplysninger om indkomst via selvbetjeningsløsningen - efterregulering. 

  Viser slutligningskontrollen, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentligt højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, for eksempel på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive beregnet om og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

  Ophør

  • Den økonomiske friplads ophører, når du udmelder barnet af daginstitution.

  • Den økonomiske friplads fortsætter uændret, hvis dit barn flytter institution - for eksempel fra dagpleje til børnehave, eller fra børnehave til SFO. Det skal bemærkes, at det skal være en direkte overførsel fra en institution til en anden. Hvis dit barn ikke er indmeldt i en periode, skal du søge om friplads på ny, når dit barn indmeldes igen.

  • Hvis du er bevilget økonomisk friplads og flytter til en anden kommune uden at udmelde barnet, skal du være opmærksom på, at den økonomiske friplads stopper fra den dag, du flytter ud af Mariagerfjord Kommune. Du vil herefter blive opkrævet fuld forældrebetaling, indtil du udmelder barnet fra pladsen i Mariagerfjord Kommune.

  Søskendetilskud

  Når der er indmeldt mere end 1 barn i et pasningstilbud pr. husstand, er du berettiget til søskendetilskud.

  Enlige

  Hvis du bor alene, vil du få søskendetilskud, hvis børnene er tilmeldt på din adresse. Hvis børnene er tilmeldt hos hver sin forældre, ydes der ikke søskendetilskud.

  Samlevende

  Hvis du er samlevende med en person, der også har børn, der er indmeldt i et pasningstilbud, vil der kunne ydes søskendetilskud. Dette sker ikke automatisk. Hvis I ikke modtager søskendetilskud er det en god idé at kontakte personalet i Pladsanvisningen.

  Privat pasning og private institutioner

  Der er fastsat følgende lovtekst i dagtilbudsloven §35:

  Ved privat pasning jf. dagtilbudslovens §80 fastsætter kommunalbestyrelsens søskendetilskud til et beløb, der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet til en plads beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter for det billigste alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19 stk. 2-4 og § 21 stk. 2 og 3 i opholdskommunen.

  Søskendetilskud til privat pasning må ikke overstige et beløb, der svarer til søskendetilskuddet til en plads beregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Søskendetilskuddet udbetales til forældrene sammen med kommunalbestyrelsens tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal anvendes til den private pasning.

  Sidst opdateret: 13. december 2023

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Telefontider

  Mandag-tirsdag-fredag: 10:00-12:00

  Torsdag: 13:00-15:00

   

  Telefon: 97 11 30 00

  E-mail: pladsanvisningen@mariagerfjord.dk

  Send sikker post til Pladsanvisningen