Gå til hovedindhold

Fastholdelse og sygdom

Her finder du informationer om fastholdelse og håndtering af sygdom i din virksomhed.

Indhold

  Hjælp til fastholdelse og sygdom

  Du skal melde sygefravær senest fem uger fra første fraværsdag.

  Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

  Delvis sygemelding

  Det er også en mulighed, at medarbejderen ikke er væk fra arbejdspladsen under sygdom, men arbejder på nedsat tid. Så er medarbejderen delvis sygemeldt.

  Din virksomhed kan søge refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist sygemeldte ikke er på arbejde.

  Læs mere om refusion af sygedagpenge her på siden eller kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62. 

  Søg om refusion af sygedagpenge

  Normalt skal din virksomhed udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Herefter kan du få udbetalt refusion, hvis du betaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

  Frist for at søge om refusion af sygedagpenge

  • Fristen for at melde sygefraværet og anmodning om refusion er senest fem uger efter første sygefraværsdag.
  • Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

  Medarbejderen betragtes som raskmeldt, når sygefraværet er på mindre end fire timer om ugen.

  Du raskmelder en medarbejder, når du søger om den sidste sygedagpengerefusion og markerer i ansøgningen, at medarbejderen har gentoptaget arbejdet.

  Delvis raskmelding
  Du kan aftale med din medarbejder, at han/hun starter på nedsat tid og efterhånden trapper op i tid. En delvis raskmelding mindsker risikoen for, at medarbejderen på ny skal sygemeldes i en længere periode.

  Din virksomhed kan få refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist raskmeldte ikke arbejder. Den delvise raskmelding skal godkendes.

  Kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62 for at høre mere om delvis raskmelding.

  Virksomhedsservice Mariagerfjord hjælper dig med at fastholde din medarbejder under en sygemelding.

  Vores erfaring viser, at en god dialog mellem dig, din medarbejder og Virksomhedsservice Mariagerfjord kvalificerer en plan for tilbagevenden og afkorter et sygeforløb.

  Inden 12 ugers sygefravær vil en koordinerende sagsbehandler som udgangspunkt invitere dig og din medarbejder til en rundbordssamtale på arbejdspladsen.

  Formålet med en rundbordssamtale er at drøfte din medarbejders muligheder for at genoptage arbejdet under sygemeldingen og aftale en fælles plan for tilbagevenden. Den koordinerende sagsbehandler deltager som konsulent for både dig og din medarbejder.

  Ønsker du en rundbordssamtale på et tidligere tidspunkt, eller har du spørgsmål i forbindelse med din medarbejders sygemelding? Så kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62. 

  Hvis din medarbejder er i risiko for at være sygemeldt mere end 8 uger, kan du anmode om tidlig opfølgning - også kaldet Fast Track.

  Det betyder, at din medarbejder får en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen - mod normalt efter 8 ugers sygemelding.

  Du kan anmode om tidlig opfølgning via NemRefusion på virk.dk eller ved at kontakte Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62:

  Læs mere om tidlig opfølgning/fast track for løb på star.dk

  Medarbejdere med en funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, som kompenserer for deres funktionsnedsættelse.

  Målet med ordningen er at gøre det muligt for medarbejdere med en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at din medarbejder kan udføre sit arbejde.

  Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

  Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.

  Vil du vide mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads, så kontakt Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62. 

  Har du en medarbejder med en kronisk sygdom, kan du indgå en §56 aftale og få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

  Medarbejderen skal have en kronisk sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året.

  Aftalen er mellem dig og medarbejderen og godkendes af Ydelsesservice. 

  Søg om en §56 aftale her

  Gør din medarbejder til mentor og bliv bedre som virksomhed til at støtte nye og sårbare medarbejdere.

  Mentoruddannelsen giver din medarbejder viden og værktøjer til at være mentor for nye og sårbare medarbejdere med udfordringer. At være mentor handler ikke kun om faglig oplæring, men også at lære nye og sårbare medarbejdere at begå sig blandt kolleger, møde til tiden eller lignende.

  Fordele ved mentoruddannelsen

  • Hurtigere indslusning og større arbejdskraft fra nye medarbejdere
  • Basis for større mangfoldighed i virksomheden
  • Naturlig glæde ved at hjælpe en ny kollega videre i arbejdslivet og på den måde gøre en forskel
  • Virksomhedens sociale profil styrkes

  Vil du eller din medarbejder være mentor?
  Kontakt os i Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62, hvis du ønsker at tilmelde dig uddannelsen eller høre mere om mentoruddannelsen.
  Vi tilbyder mentoruddannelsen i samarbejde med Kompetence360 til virksomheder, der vil gøre en forskel.

  En medarbejder med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan bevilges personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

  En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som medarbejdere med funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

  Læs mere om personlig assistance.

  Har din ansatte fået bevilget personlig assistance, og skal du anmode om udbetaling af personlig assistance, skal du uploade anmodningsblanketten fra star.dk og den der yder den personlig assistances lønsedler. Send anmodningsblanket.

  Har du spørgsmål til personlig assistance, er du velkommen til at kontakte Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62. 

  Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med handicap. Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

  Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

  Læs mere om isbryderordningen.

  Vil du vide mere om Isbryderordningen så kontakt Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62.

  Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang.

  Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

  • Ansøger har et handicap
  • Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

  Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

  Læs mere om fortrinsadgang.

  Vil du vide mere om fortrinsadgang, så kontakt Virksomhedsservice Mariagerfjord på 97 11 33 62. 

  Sidst opdateret: 29. august 2022

  Kontakt

  Virksomhedsservice Mariagerfjord

  Fagenheden Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

  Telefontider:
  Mandag-onsdag 8.00-15.30
  Torsdag 8.00-17.00
  Fredag 8.00-12.00