Gå til hovedindhold

Pleje og hjælp ved sygdom

Her kan du finde information omkring plejeorlov, vågetjeneste og kørsel til behandling.

Indhold

  Midlertidigt døgndækket ophold

  Midlertidigt døgndækket ophold i Mariagerfjord Kommune, kan bevilges til dig, der har et midlertidigt behov for hurtig og målrettet pleje og omsorg, sygepleje, rehabilitering eller træning, med henblik på igen at kunne mestre eget liv bedst muligt eller har behov for kærlig pleje i livets sidste fase.

  Vores midlertidige døgndækkede ophold henvender sig til dig, der enten har brug for:

  • Afklaringsophold
  • Aflastningsophold
  • Akutplads
  • Rehabiliteringsophold

  Undervejs i forløbet tager personalet udgangspunkt i dit aktuelle behov for hjælp, som definerer tilrettelæggelsen af dit midlertidige ophold.

  Opholdet tilbydes efter Servicelovens §§ 84 og 83a samt Sundhedslovens §§ 138 og 140.

  Formålet med opholdet er, at du i en afgrænset periode kan modtage pleje og omsorg, sygepleje, rehabilitering eller træning, hvor dette ikke er muligt i eget hjem. Derudover kan opholdet have til formål at afklare bl.a. fremtidige boform for borgere.

  • At du oplever et målrettet, sammenhængende og smidigt forløb, som løbende tilpasses dit aktuelle behov for indsatser
  • At vi yder hjælpen snarest muligt ved behov for midlertidigt døgndækket ophold
  • At der til opfølgningsmødet laves status over opnåede mål og anbefalinger til opfølgning, inden hjemsendelse til eget hjem.

  Du kan bevilges ophold med et eller flere af nedenstående formål:

  • At du kan komme hurtigt hjem fra sygehuset og få en indsats tilrettelagt efter dit behov for en rehabiliterende, aflastende eller afklarende indsats
  • At aflaste dine pårørende i perioder, så de fortsat har kræfter til at støtte op om dig i dagligdagen
  • At forebygge eventuelle indlæggelser og genindlæggelser ved at modtage den rette omsorg i forhold til dit aktuelle behov
  • At afdække dit fremtidige behov for pleje og hjælp
  • At tilbyde ophold til dig, som grundet akut opstået somatisk og/eller psykisk sygdom ikke er i stand til at være alene i egen bolig i en kortere periode, hvor hospitalsindlæggelse ikke er nødvendigt
  • At tilbyde en hurtig og målrettet behandling samt udredning af dit behov for sundhedsindsatser, hvor andre kommunale tilbud fra starten tænkes ind i løsningen af dine problemer
  • At tilbyde kærlig pleje i livets sidste fase.

  Indsatsen tilrettelægges med forskellige fagpersoner og sikrer et individuelt og målrettet forløb med fokus på sammenhæng, effektivitet og kvalitet.

  Aktiviteterne tilpasses løbende dine behov og kan blandt andet indebære tilbud om pleje og omsorg, sygepleje, træning, rehabilitering eller vedligehold af daglige færdigheder og gøremål. En akutplads er som udgangspunkt kortvarig.

  Det vil senest efter fem døgn blive besluttet, hvorvidt opholdet kan forlænges, eller om pladsen skal ændres til anden hjælp, afhængigt af pleje- og boligbehovet.

  Et midlertidigt døgndækket ophold i form af en afklaringsplads, aflastningsplads eller rehabiliteringsophold kan bevilges i op til tre uger med mulighed for forlængelse. Inden for denne ramme bevilges opholdets varighed ud fra en individuel konkret vurdering, i forbindelse med visitationen. Personalet planlægger individuelle fremadrettede indsatser.

  Indsatsen leveres af personale med forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Det er et krav, at personalet er bekendt med det eller de konkrete formål og opstillede mål i din sag samt arbejder målrettet ud fra disse.

  Generelt

  Ved midlertidigt døgndækket ophold skal du selv medbringe:

  • Eget tøj
  • Toiletartikler
  • Medicin
  • Personlige hjælpemidler.

  Du skal selv stå for kørsel til og fra akutpladser eller aflastning samt udgifterne forbundet hermed. Hvis du ikke har mulighed for at fragte dig selv, og ikke kan få hjælp hertil fra pårørende, familie, o.l., kan du efter særlig aftale med visitation eller akutsygeplejerske tildeles befordring.

  Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til tilsvarende og lignende midlertidigt døgndækkede ophold i andre kommuner end Mariagerfjord Kommune. Dette eksempelvis vedrørende økonomi og visitation. Der kan ikke påregnes direkte flytning fra midlertidigt ophold til eventuel plejebolig/anden bolig.

  Ved aflastnings-, afklarings- eller rehabiliteringsophold:

  • Du betaler en fast takst for mad og tøjvask under dit ophold. Får du sondemad, er udgiften til dette også dækket af taksten. Betalingen kan fratrækkes din pension efter aftale.

  Ved akutplads:

  • Opholdet på akutplads er vedlagsfrit. Det er din sundhedstilstand, der afgør, om du har behov for at være på en akutplads. Det er akutsygeplejen, der foretager en vurdering om dette. Ændres dit behov, men du stadig ikke er i stand til at komme hjem i eget hjem, kan du tilbydes eksempelvis et afklarings-, aflastnings- eller rehabiliteringsophold.

  Det er Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune, der kan henvise dig til en afklaringsplads, aflastningsplads eller et rehabiliteringsophold.

  Det er akutsygeplejen, der kan henvise dig til en akutplads.

  Ved aflastnings-, afklarings- eller rehabiliteringsophold:

  • Der afholdes et opfølgningsmøde før din hjemkomst, hvor relevante samarbejdspartnere (visitator, SOSU-assistent og terapeuter) deltager. Her laves et overblik på hjemmehjælp, hjælpemidler, eventuel medicin, videre træning og eventuel ansøgning om anden boform. Anbefalinger til opfølgning på de opnåede mål sendes til visitator fra Myndighed og Visitation. Visitator laver revisitation kort forinden eller umiddelbart efter din hjemkomst.

  Ved akutplads:

  • Ved indflytning drøfter akutsygeplejersken dine sundhedsmæssige behov med dig. På baggrund af dette vil der i samarbejde med dig blive fastsat mål for opholdet. Ved samtlige midlertidige døgndækket ophold samarbejdes der løbende med relevant sundhedsfagligt personale.

  Du kan kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Du kontakte akutteamet, der kan henvise dig til en akutplads: 97115660.

  Plejevederlag eller ansættelse til pasning af nærtstående

   

  For at få bevilget dette, er det en betingelse, at følgende er gældende for din nærtstående:

  • At hospitalsbehandling efter lægelig vurdering anses for udsigtsløs
  • At prognosen er kort levetid – som oftest to til seks måneder
  • At den døendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, ophold i plejebolig og lignende
  • At den døende er indforstået med etablering af plejeforholdet
  • At den døende er plejekrævende og ønsker at blive plejet i hjemmet
  • At det er forsvarligt, at den døende passes i eget hjem.

  Den der får plejeorlov/vederlag skal være:

  • pårørende eller anden nærtstående
  • bevilget orlov af sin arbejdsgiver – pågældende har ret til orlov

  De almindelige kommunale tilbud om pleje, praktisk hjælp, hjælpemidler med mere gælder stadig, selv om der er bevilget plejeorlov.

  Plejeorloven kan deles af flere.

  Det er også muligt at få plejeorlov på deltid. Plejevederlaget nedsættes i disse tilfælde forholdsmæssigt.

  Det er en forudsætning for etablering af plejeforholdet, at kommunen vurderer, at du ved ansøgning om plejevederlag kan løfte opgaven. Modtagelse af plejevederlag kan være forbundet med et indtægtstab, da der maksimalt kan udbetales et beløb, der svarer til halvanden gange det dagpengebeløb, som du ville have fået i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom.

  En arbejdsgiver, som yder løn til en ansat under dennes fravær i forbindelse med pasning af en døende, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.
  Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er tilmeldt den frivillige forsikring, eller som i henhold til den frivillige forsikring har ret til dagpenge, kan få udbetalt plejevederlag fra den første fraværsdag. Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige indtægt.

  Er pågældende ikke berettiget til dagpenge, f.eks. studerende, kan der udbetales plejevederlag med et mindre fastsat basisbeløb.

  Hvis flere personer deles om opgaven, kan det samlede plejevederlag ikke overstige halvanden gange det maksimale sygedagpengebeløb.

  Ansættelsesforhold i forbindelse med plejevederlag er ikke omfattet af personkredsen i arbejdsskadelovgivningen.

  Der er tale om en frivillig ordning, hvor hverken kommune eller plejevederlagsmodtagere er arbejdsgiver.
  Ved bevilling af plejevederlag uden løn fra arbejdsgiver, optjenes der ikke ferie eller pension. Der kan ikke afholdes ferie under plejeorloven. Ved behov for afholdelse af ferie sættes orloven på pause.

  Denne indsats kan tildeles, hvis du er erhvervsaktiv og er nærtstående til en borger, som har en betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Alternativt hvis borgeren har en kronisk, langvarig eller uhelbredelig lidelse.

  Du er som udgangspunkt enten ægtefælle, samlever, barn af eller forælder til den berørte.

  Det skal være nærliggende, at du varetager pasning og omsorg af den nærtstående.

  Derudover skal Myndighed og Visitation vurdere, at der ikke er afgørende hensyn, som taler imod, at du kan passe en nærtstående. Din nærtstående med handicap skal være bosat i Mariagerfjord Kommune.

  Indsatsen tildeles efter § 118 i Lov om social service.

  Du kan blive godkendt til at varetage opgaven, hvis du er ægtefælle, samlever, barn af eller har anden nær tilknytning, der medvirker, at det er nærliggende, at du varetager opgaven.

  Kommunen har arbejdsgiveransvaret, derfor indgås en ansættelsesaftale. Ordningen kan til enhver tid frasiges.

  For at blive godkendt som leverandør, skal du være i stand til at varetage følgende opgaver:

  • Pleje og omsorg
  • Praktisk hjælp og støtte
  • Særlige omsorgsopgaver (eksempelvis deltagelse ved behandlinger)
  • Sociale støttefunktioner, vejledning og rådgivning

  Du har som ansat pligt til at underrette kommunen, hvis der sker ændringer i din nærtståendes tilstand, hvilket kan påvirke ansættelsesforholdet.

  Det er visitator, der efter en konkret individuel vurdering tager stilling til, hvorvidt pasningsbehovet svarer til minimum 37 timer om ugen. For dig, som ansat, kan der være et indtægtstab forbundet med at varetage pasning af en nærtstående person, idet aflønning maksimalt udbetales efter et fast månedligt beløb, som reguleres én gang årligt.

  Myndighed og Visitation skal modtage en skriftlig ansøgning og dokumentation for, at du har fået orlov fra din arbejdsgiver.

  I konkrete tilfælde vil Myndighed og Visitation skulle indhente lægeerklæring. Dette sker med samtykke fra den, der har behovet for pasning og omsorg. Mariagerfjord Kommune kan i visse situationer vurdere, at pasningsforholdet ikke skal etableres. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor den alvorlige sygdom eller handicappet medfører behov for særlig faglighed hos den person, som skal passe borgeren. Eller hvor Mariagerfjord Kommune skønner, at pasnings- og omsorgsopgaverne er så fysisk og psykisk belastende, at det vurderes ikke at være til gavn for den ansatte eller den nærtstående.

  Der følges ikke konkret op på ordningen, idet der er tale om et afgrænset ansættelsesforhold. Før afslutning af ordningen vil der ske en vurdering af hvilke foranstaltninger, der efterfølgende vil være behov for.
  Hvis ansættelsen afbrydes på grund af undskyldelige omstændigheder, som eksempelvis den nærtståendes død eller hvis du bliver ramt af sygdom, udbetaler kommunen løn i en måned efter udgangen af den måned, hvor ophøret finder sted. Såfremt du får andet forsørgelsesgrundlag i denne periode, bortfalder denne forpligtelse.

  Du kan kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Øvrige tilbud

  Mariagerfjord Kommune har et samarbejde med Ældre Sagen om en vågetjeneste, hvor det etiske udgangspunkt er, at ingen skal ligge alene, når de skal dø.

  De frivillige i vågetjenesten er modne og kompetente mennesker, som alle har erfaring med omsorg for døende, men det er stadig hjemmeplejen, der påtager sig – og er ansvarlig for – selve plejeopgaven.

  De frivilliges opgaver går ud på at yde omsorg og medmenneskelig støtte ved at skabe ro og tryghed, samt være til stede og kunne tilkalde professionel hjælp, når det er nødvendigt.
  Kort sagt alene at yde den medmenneskelige omsorg og støtte til den alvorligt syge/døende og dennes familie samt aflaste de pårørende efter behov.

  Ældre Sagens tilbud

  Ældre Sagens vågetjeneste rekvireres ved at tage direkte kontakt til foreningen, og tilbuddet er både til borgere i eget hjem og borgere på plejecenter.

  Læs mere

  Du kan læse mere om Ældre Sagens tilbud på deres hjemmeside.

  Du kan søge om at blive kørt med taxa til og fra alment praktiserende læge, samt til speciallæge, hvis din egen læge har henvist dertil.

  Hvordan søger du om taxakørsel?

  Ansøgningen skal rettes til via selvbetjeningen eller telefonisk på 97 11 34 33 mandag til fredag kl. 8.00-12.00.

  Kørslen skal bestilles seneste dagen før, men gerne tidligere.

  Taxa bevilges hvis

  • Du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte egen bil eller bus/flextur/tog.
  • Du er pensionist.
  • Du er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

  Hvem kan få godtgørelse for kørsel

  • Du skal være i Sygesikringsgruppe 1
  • Behandlingen skal ske for sygesikringens regning
  • Befordring kan ydes til nærmeste speciallæge
  • Henvisning til speciallæge er fra egen læge/anden speciallæge

  Hjemmeplejen

  Hjemmepleje

  Hjemmeplejen er et tilbud til dig, som har ting i din hverdag du ikke selv kan klare.

  Hjælpemidler

  Hjælpemidler

  Du kan få godkendt hjælpemidler, hvis dine fysiske eller psykiske funktionsevner er nedsat.

  Indsatser leveret på klinik

  Indsatser leveret på klinik

  I Mariagerfjord Kommune skal du som udgangspunkt modtage behandling på vores klinikker. Kun efter en konkret vurdering, kan du tilbydes at modtage indsatsen i hjemmet.

  Sundhed og behandling

  Sundhed og behandling

  Der findes mange forskellige sundheds- og behandlingstilbud.

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Sidst opdateret: 16. november 2023

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48