Gå til hovedindhold

Pleje og hjælp ved sygdom

Her kan du finde information omkring hjemmesygepleje, plejeorlov, vågetjeneste og kørsel til behandling.

Indhold

  Plejeorlov

  Hvis du har en pårørende eller nær ven, som er døende og som trænger til hjælp, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver, og du får så et plejevederlag. Flere personer kan dele en plejeorlov mellem sig.

  Er plejeorlov noget for dig?

  Mange tanker og spørgsmål vil naturligt dukke op, når du overvejer at søge plejeorlov:

  • Kan jeg magte opgaven?
  • Hvilken hjælp kan jeg få fra familie og venner, hospital, egen læge, hjemmesygeplejersken og arbejdspladsen?

  Du kan i denne folder læse om de muligheder og rettigheder der er i forbindelse med plejeorlov.

  Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at kontakt Visitation og Myndighed.

  Hvad er reglerne omkring plejeorlov?

  • Når al hospitalsbehandling med helbredende sigte efter lægelig vurdering er udsigtsløs og levetiden forventes at være kort (2-6 måneder).
  • Når den syges tilstand ikke kræver indlæggelse på et hospital, ikke har ophold i plejebolig eller ikke er på aflastningsophold.
  • Når den syge ønsker at blive plejet i hjemmet.
  • Når den syge er plejekrævende.
  • Når den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet.

  Du skal kontakte en visitator i Mariagerfjord Kommune, og du får derefter tilsendt et ansøgningsskema om plejeorlov. Den udfyldte og underskrevne ansøgning om plejeorlov skal sendes til Mariagerfjord Kommune, vedlagt følgende:

  • Terminalerklæring, hvoraf fremgår diagnose, at hospitalsbehandling med helbredende sigte er udsigtsløs og levetiden forventes at være kort (2-6 måneder).
  • Løndokumentation for 3 måneder – kopi af lønsedler.

  Hjemmeplejen / Hjemmesygeplejen kan give:

  • Hjemmehjælp til personlig pleje/hygiejne
  • Hjemmehjælp til aflastning i de daglige huslige opgaver
  • Hjemmesygepleje til smertebehandling, skift af forbinding m.v.
  • Vejledning i pleje af den syge
  • Omsorg og støtte til den syge og de pårørende

  Hjemmeplejen kan kontaktes døgnet rundt – også akut.

  Som udgangspunkt forventes det, at den som har plejeorlov klarer opgaver, som madlavning, oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring.

  Tilbud om vågetjeneste til døende

  Mariagerfjord Kommune har et samarbejde med Ældre Sagen om en vågetjeneste, hvor det etiske udgangspunkt er, at ingen skal ligge alene, når de skal dø.

  De frivillige i vågetjenesten er modne og kompetente mennesker, som alle har erfaring med omsorg for døende, men det er stadig hjemmeplejen, der påtager sig – og er ansvarlig for – selve plejeopgaven.

  De frivilliges opgaver går ud på at yde omsorg og medmenneskelig støtte ved at skabe ro og tryghed, samt være til stede og kunne tilkalde professionel hjælp, når det er nødvendigt.
  Kort sagt alene at yde den medmenneskelige omsorg og støtte til den alvorligt syge/døende og dennes familie samt aflaste de pårørende efter behov.

  Ældre Sagens tilbud

  Ældre Sagens vågetjeneste rekvireres ved at tage direkte kontakt til foreningen, og tilbuddet er både til borgere i eget hjem og borgere på plejecenter.

  Læs mere

  Du kan læse mere om Ældre Sagens tilbud på deres hjemmeside.

  Kørsel

  Du kan søge om at blive kørt med taxa til og fra alment praktiserende læge, samt til speciallæge, hvis din egen læge har henvist dertil.

  Hvordan søger du om taxakørsel?

  Ansøgningen skal rettes til via selvbetjeningen eller telefonisk på 97 11 34 33 mandag til fredag kl. 8.00-12.00.

  Kørslen skal bestilles seneste dagen før, men gerne tidligere.

  Taxa bevilges hvis

  • Du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte egen bil eller bus/flextur/tog.
  • Du er pensionist.
  • Du er omfattet af sygesikringsgruppe 1.

  Hvem kan få godtgørelse for kørsel

  • Du skal være i Sygesikringsgruppe 1
  • Behandlingen skal ske for sygesikringens regning
  • Befordring kan ydes til nærmeste speciallæge
  • Henvisning til speciallæge er fra egen læge/anden speciallæge

  Hjemmesygepleje

  Hjemmesygepleje er vejledning og sygepleje samt behandling, som en læge har bestilt. Det kan være hjælp til at administrere medicin, sårpleje, pleje af døende, vejledning og hjælp ved urininkontinens. Hjemmesygepleje kan ydes hele døgnet, alle ugens dage, hvis der er behov for det.

  Hvem kan bestille hjemmesygepleje?

  Alle borgere, der opholder sig i Mariagerfjord Kommune kan få gratis hjemmesygepleje efter behov. Du kan få hjemmesygepleje, hvis en læge har bestilt det hos Visitation og Myndighed. Det kan være din egen praktiserende læge, speciallæge eller sygehus. Derudover kan du selv, dine pårørende eller hjemmeplejens personale også tage kontakt til Visitation og Myndighed.

  Kommunens akutteam består af sygeplejersker, der har til formål at hjælpe hos borgere, hvor akut opstået sygdom kræver en ekstra indsats. Formålet er at undgå indlæggelser, hvor det er muligt. Tilbuddet gælder alle borgere over 18 år. Det er læge, visitation eller kommunens hjemmepleje/sygepleje, der vurderer, om akutteamet skal tilknyttes en borger.

  Har du brug for at kontakte akutteamet, kan det ske på tlf. 29 23 78 63.

  Du er blevet benamputeret og skal nu hjem og i gang med en ny hverdag. I den forbindelse kan der opstå spørgsmål.

  Du kan finde en række oplysninger, der kan gøre det lettere for dig og dine pårørende at orientere jer i hvem, der tilbyder hvilken hjælp hos Aalborg Universitetshospitalet.

  Link til informationer om "Værd at vide efter benamputation".

  Sidst opdateret: 21. juni 2022