Gå til hovedindhold

Dyrehold

Her finder du informationer om dyrehold, husdyrgødning, indretning af folde mm.

Indhold

  Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

  Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

  Du er omfattet af bestemmelserne for hold af husdyr i byzone og mindre dyrehold på landet, hvis du højest har:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 høns og
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller
   tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de nævnte

  Har du flere dyr end listen beskriver, er du omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

  Læs mere i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage med videre.

  Yderligere om dyrehold

  I byzone- og sommerhusområde samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er det ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede-, eller hestehold. Dispensation kan i særlige tilfælde gives af kommunen.

  I byzone er det tilladt at have maksimalt 30 stk. høns eller 4 voksne hunde med hvalpe.

  Der findes ikke fastlagte afstandskrav for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

  Kontakt altid kommunen, inden du
  • vil bygge stald, læskur eller lignende
  • udvider eller ændrer dyreholdet
  • laver et opbevaringsanlæg til gødning

  Jævnfør Mariagerfjord Kommunes forskrift om ikke erhvervsmæssigt dyrehold gælder følgende:

  Der skal etableres et hønsehus/dueslag/andehus, der skal opfylde krav om placering på grund, rottesikring med mere, jævnfør regler i gældende bygningsreglement.

  Omfatter hønseholdet en hane, eller giver dyreholdet anledning til støjgener, skal dyreholdet holdes inde i mørklagt hus i tidsrummet:

  Mandag-fredag kl. 22:00 – 7:00
  Weekender og helligdage kl. 22:00 – 9:00

  Der må ikke tændes lys i huset i det ovennævnte tidsrum.
  I tilfælde af støjgener kan huset kræves støjisoleret.

  Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke kan opstå eller vil være risiko for forurening eller væsentlige gener for de omkringboende.

  Fast husdyrgødning kan opbevares på møddingsplads eller i en lukket container på støbt plads. Flydende husdyrgødning skal opbevares i opsamlingsbeholder.

  Møddingsplads

  Møddingen skal indrettes så der ikke kan løbe regnvand ind på møddingsarealet. Der er krav til tæthed, styrke og bestandighed af materialer, således at fugt ikke kan trænge igennem møddingens sider og bund.

  Møddingen skal kunne modstå påvirkninger fra redskaber, som bruges ved fyldning og tømning. Vejledning om dimensionering af møddingen kan du få hos en landbrugskonsulent.

  Lukket container

  Hvis din container er overdækket og tæt, kan den placeres på en støbt plads uden afløb. Hvis containeren ikke er overdækket eller tæt, skal den være placeret på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder.

  Flydende husdyrgødning
  • Afløb fra stald, møddings- eller containerplads skal føres til lukket opsamlingsbeholder gennem tætte, lukkede ledninger.
  • Installation af afløbsledninger og brønde skal udføres af en autoriseret kloakmester.
  • Opsamlingsbeholderen skal være korrekt dimensioneret og bestå af et uigennemtrængeligt bestandigt materiale.
  • Når opsamlingsbeholderen tømmes, skal indholdet benyttes til gødningsformål.

  Læs mere om opbevaring af flydende husdyrgødning.

  Læs mere om opbevaring af husdyrgødning i markstakke.

  Husdyrgødningen kan enten anvendes til gødningsformål på egen jord, eller der kan indgås skriftlig aftale med en anden landmand. Anden anvendelse kræver godkendelse af kommunen.

  Kontakt altid kommunen, inden du
  • vil bygge stald, læskur eller lignende
  • udvider eller ændrer dyreholdet
  • etablerer opsamlingsbeholder og møddingsplads
  • etablerer afløb fra stald, møddings- eller containerplads til opsamlingsbeholder

  Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand, f.eks. sø, å og dræn, ikke sker og således, at de ikke er til gene for omkringboende.

  Stald med gulv

  Gulvene skal være tætte og udført af et materiale, som beskytter mod fugt. Gulvene skal være modstandsdygtige for slid fra dyrene og de redskaber, der bruges i stalden.

  Stald uden gulv

  Ammekøer og ungdyr, får og geder eller lignende kan holdes i stalde uden fast gulv. Her skal være et tykt halmlag, så næringsstoffer fra husdyrgødningen ikke forurener grundvand eller overfladevand. Den daglige anvendelse af strøelse skal desuden sikre en ren og tør overflade for dyrene.

  Folde

  Folde skal have en vis størrelse så overgødskning undgås. Som vejledning kan der holdes 1 ammeko med opdræt eller 3 heste pr. hektar. Det er en god ide at skifte mellem flere folde.

  I folde til frilandsgrise bør der være 200 m2 græsmark pr. svin på 30-100 kg. Der skal være dobbelt hegn med 5 meter mellem indre og ydre hegn. I øvrigt henvises til Veterinærdirektoratets bestemmelser.

  På arealer langs vandløb, der benyttes til græsning for løsgående dyr, kan vandløbsmyndigheden påbyde lodsejerne at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn langs vandløbet - oftest 1 meter fra vandløbets øverste kant.

  Læs mere i Hegnsloven.

  Læs mere i Lov om mark- og vejfred.

  Dyrene skal have adgang til læskur og frisk vand.

  Læs mere i Dyrevelfærdsloven.

  Læskur

  Læskuret skal have plads til at alle dyr kan ligge ned på én gang på et tørt og strøet leje. Du skal altid huske, at anmelde læskuret til kommunen inden opførelsen.

  Opførelse af læskure skal overholde reglerne i Planloven og Bygningsreglementet.

  Dyrene bør vandes og fodres uden for læskuret på skiftende pladser. Hvis der fodres i skuret, kan kommunen stille krav om ekstra strøelse eller fast bund.

  Sidst opdateret: 26. september 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Landbrug

  Arden Rådhus

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: landbrug@mariagerfjord.dk