Gå til hovedindhold

Folkeskoler

På denne side kan du få et overblik over folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune og information om folkeskoleområdet generelt.

Indhold

  Generel information om folkeskoleområdet

  I Mariagerfjord Kommune er der 10 folkeskoler


  Arden Skole
  Storardenvej 22
  9510 Arden
  Tlf. 97 11 43 00
  Skolens hjemmeside

  Assens Skole
  Skolegade 5
  Assens, 9550 Mariager
  Tlf. 97 11 44 00
  Skolens hjemmeside

  Astrup Skole
  Hadsundvej 11
  Astrup, 9510 Arden
  Tlf. 97 11 49 00
  Skolens hjemmeside

  Bymarkskolen
  Søndre Ringvej 9
  9500 Hobro
  Tlf. 97 11 50 00
  Skolens hjemmeside

  Hadsund Skole
  Stadionvej 5
  9560 Hadsund
  Tlf. 97 11 45 00
  Skolens Hjemmeside

  Havbakkeskolen
  Vikingvej 4
  Als, 9560 Hadsund
  Tlf. 97 11 41 00
  Skolens Hjemmeside

  Mariager Skole
  Hjulhusvej 3
  9550 Mariager
  Tlf. 97 11 54 00
  Skolens hjemmeside

  Rosendalskolen
  Døstrupvej 33
  Hørby, 9500 Hobro
  Tlf. 97 11 50 60
  Skolens hjemmeside

  Søndre Skole og MF10
  Skolegade 10
  9500 Hobro
  Tlf. 97 11 50 35
  Søndre Skole hjemmeside
  MF 10 hjemmeside

  Valsgård Skole
  Skolekrogen 2A
  Valsgård, 9500 Hobro
  Tlf. 97 11 49 60
  Skolens hjemmeside

   

  Trivsel, fællesskab og et godt undervisningsmiljø prioriteres højt på skolerne i Mariagerfjord kommune. Det er vigtigt, at alle børn og unge oplever skole og SFO som steder, hvor man har det godt, får gode oplevelser, og har mulighed for under gode rammer at lære nyt.

  AKT - Adfærd - Kontakt og Trivsel
  AKT-lærerens arbejdsområde er elever med adfærds-kontakt-og trivselsvanskeligheder. Der er tale om elever, der i skolen har en adfærd, som giver dem problemer i kontakten med andre børn og voksne. På de tre felter kan AKT-læreren være med til at skabe forandringer og bidrage til at se nye muligheder.

  Når en forebyggende generel indsats for elever baseret på viden om børns udvikling og læring ikke er tilstrækkelig for den enkelte elev eller gruppe af elever, suppleres der med en foregribende målrettet indsats for disse særlige risikogrupper og enkeltelever. Dette arbejde forestås af og koordineres af skolens AKT-lærere.

  Du kan læse mere om AKT på skolernes hjemmesider.

  Antimobning
  Lovgivningen kræver, at skolebestyrelserne udformer et værdiregelsæt, en antimobbestrategi og et sæt ordensregler.
  Du kan finde antimobbestrategier på skolernes hjemmesider.

  Projekt "Samspil med succes"  er støttet af Nordea-fonden og skal optimere samarbejdet mellem folkeskoler, lokale virksomheder og erhvervsuddannelser.

  Andelen af unge der efter afsluttet grundskole påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse har været stærkt faldende de seneste år, både lokalt og nationalt. Den vigende søgning til erhvervsuddannelser giver mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden.


  For Mariagerfjord Kommune er det væsentligt at bidrage til at imødekomme virksomhedernes
  behov for kvalificeret arbejdskraft, for på den måde at fastholde virksomheder og arbejdspladser i kommunen.


  Derfor har Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Erhvervsrådet og Nordea-fonden igangsat projekt Styrket samspil med succes, hvor styrket samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsuddannelser og virksomheder bidrager til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelser.
  Virksomhederne kan bidrage til at skabe interesse for særlige uddannelser og faglige områder,
  når elever ser jobfunktioner og fagområder anvendt i praksis. Det giver eleverne troværdige
  billeder af hverdagen og opgaverne på en arbejdsplads, og det åbner elevernes øjne for uddannelses- og karrieremuligheder efter skolen. Derfor håber vi på et styrket samarbejde.

  Alle nedennævnte dage er feriedage. Alle skoler begynder efter sommerferien samme dag.
  Den enkelte skoles bestyrelse kan efter aftale med skolechefen variere fra den kommunale ferieplan - dog ikke første og sidste skoledag.

  Du kan finde yderligere information på dit barns skoles hjemmeside. 

   

  Skoleåret 2021/2022

  Sommerferien 2021 Slutter den 8. august  Søndag 
  Efterårsferie uge 42 16. oktober - 24. oktober Lørdag-søndag
  Juleferie  18. december - 2. januar Lørdag-søndag
  Vinterferie  12. februar - 20. februar Lørdag-søndag
  Påskeferie  9. april - 18. april Lørdag-mandag
  St. Bededag  13. maj - 15. maj Fredag-søndag
  Kr. Himmelfartsdag  26. maj - 29. maj Torsdag-søndag
  Pinseferie inkl. Grundlovsdag  4. juni - 6. juni Lørdag-mandag
  Sommerferien 2022  25. juni 

  Lørdag

  Alle nævnte dage inklusiv.

   

  Skoleåret 2022/2023

  Sommerferien 2022 Slutter den 7. august Søndag
  Efterårsferie uge 42 15. oktober - 23. oktober Lørdag-søndag
  Juleferie 21. december - 2. januar Onsdag-mandag
  Vinterferie 11. februar - 19. februar Lørdag-søndag
  Påskeferie 1. april - 10. april Lørdag-mandag
  St. Bededag 5. maj - 7. maj Fredag-søndag
  Kr. Himmelfartsdag 18. maj - 21. maj Torsdag-søndag
  Pinseferie 27. maj -29. maj Lørdag-mandag
  Grundlovsdag 5. juni Mandag
  Sommerferien 2023 24. juni

  Lørdag

  Alle nævnte dage inklusiv.

   

  Skoleåret 2023/2024

  Sommerferien 2023 Slutter den 13. august Søndag
  Efterårsferie uge 42 14. oktober - 22. oktober Lørdag-søndag
  Juleferie 21. december - 2. januar Lørdag-søndag
  Vinterferie 10. februar - 18. februar Lørdag-søndag
  Påskeferie 23. marts - 1. april Lørdag-mandag
  St. Bededag 26. april - 28. april Fredag-søndag
  Kr. Himmelfartsdag 9. maj - 12. maj Torsdag-søndag
  Pinseferie 18. maj - 20. maj Lørdag-mandag
  Grundlovsdag  5. juni Onsdag
  Sommerferien 2024 29. juni Lørdag

  Alle nævnte dage inklusiv.

   

  Alle ovennævnte dage er feriedage. Alle skoler begynder efter sommerferien samme dag. Af ferieplanen følger, at eleverne har 200 skoledage.

  Der gøres opmærksom på, at køreplanen til/fra skole tilrettelægges efter den kommunale ferieplan og der kan derfor ikke garanteres, at alle busser kører til/fra skole på dage, som afviger fra den kommunale ferieplan.

  Samarbejdet mellem skole og hjem har stor betydning for dit barns skolegang. 

  Samarbejdet foregår dels i det daglige ved samtaler med barnet om, hvordan skoledagen er gået, med hjælp til lektier, sikring af at barnet er udhvilet og klar til dagen i skolen og dels til særlige arrangementer som forældremøder, skolehjemsamtaler, forældrerådsarrangementer med videre.

  Du har desuden mulighed for at deltage i forældrerådsarbejdet. Forældreråd dannes i alle klasser og ofte også i SFOen. Forældrerådet består af en række forældre, som vælges for en periode (typisk 1 år). Forældrerådene arrangerer ofte sociale aktiviteter for børn og forældre, ligesom de ofte deltager sammen med lærerne i planlægning af forældremøder.

  Endelig er der skolebestyrelserne, som tager sig af det mere overordnede - du kan læse mere om skolebestyrelsernes på skolen hjemmeside. 

  I Danmark er der undervisningspligt, men ikke skolepligt.

  Forældre, som selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal meddele det skriftligt til Mariagerfjord Kommune. Meddelelsen kan indsendes i nedenstående skema.

  Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturfag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen. Den, som har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med skolelederen fra distrikt skolen.

  Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, meddeler Sekretariatet for børn-, uddannelse-, og arbejdsmarked forældrene om, at der skal afholdes en ny prøve efter 3 måneder. Hvis undervisningen derefter stadig er mangelfuld, skal børnene undervises i en skole.

  Send blanket om hjemmeundervisning

  Hvem kan få modersmålsundervisning?
  Dit barn kan få modersmålsundervisning, hvis du er statsborger i et andet EU, EØS land, Grønland eller Færøerne. Det er en forudsætning, at sproget tales aktivt i hjemmet. Der tilbydes kun undervisning i et sprog.

  Rammer for undervisning
  For at oprette undervisningshold i kommunen kræves det, at der er mindst 12 børn tilmeldt i ét sprog og at kommunen kan finde en kvalificeret underviser.

  Hvis der kan oprettes hold i Mariagerfjord Kommune, foregår undervisningen på en folkeskole i kommunen.

  Undervisningen foregår udenfor almindelig skoletid 1 gang om ugen og varer 2,5 timer pr. gang. Undervisningen følger skoleåret og foregår kun i skoleuger dvs. 40 uger om året.

  Der undervises ikke i ferier og på helligdage.

  Modersmålsundervisningen er frivillig, men hvis barnet tilmeldes, forventer kommunen, at barnet kommer hver gang.

  Hvis der er under 12 børn tilmeldte eller kommunen ikke kan finde en kvalificeret underviser, så undersøges det, om en af nabokommunerne har undervisning i dette sprog og om der er plads.

  Tilmelding af dit barn
  Du kan tilmelde dit barn modersmålsundervisning et skoleår ad gangen og tilmelding sker via online blanket. Der er nu åbnet for tilmelding for kommende skoleår. Sidste ansøgningsfrist er den 10. maj 2021.

  Hvis du flytter til Mariagerfjord Kommune efter den 10. maj 2021, kan du søge om optagelse herefter.

  Online blanket til ansøgning om modersmålsundervisning.

  Befordring
  Der ydes befordring til/fra modersmålsundervisning efter laveste kørselstakst eller udgift svarende til laveste pris til offentlig transport (buskort eller tilsvarende).

  Alle modtagerelever, der kommer til Mariagerfjord kommune på 0-7
  årgang, starter i et 3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk på Bymarkskolen.
  Eleverne bliver samtidig med optagelsen på indslusningsforløbet indskrevet på deres distriktsskole, såfremt forældrene har valgt denne. Medarbejderne i indslusningsforløbet etablerer et samarbejde med distriktsskolen, og der foretages en løbende vurdering af elevens progression i forhold til, hvornår eleven er klar til indslusning på distriktsskolen. Dette forventes almindeligvis at skulle ske efter 4 mdr. – dog senest efter 6 mdr. Ved modtagelsen på indslusningsforløbet afklares den enkelte elevs kompetencer på modersmålet med det nye screeningsmateriale fra undervisningsministeriet. Afdækningen foregår i tre trin. Den første afklaring, som sker ved modtagelsen, afklarer elevens sprog og erfaringer. Sideløbende med at eleven herefter modtager undervisning i basisdansk sker næste
  afklaring, som afdækker elevens litteracitet og numeralitet. Hver screening tager ca. 45 min. Resultaterne
  af screeningerne klarlægger elevens kompetenceniveau, som vil danne grundlag for elevens undervisnings- og udviklingsplan.

  På alle skoler er der en skolebestyrelse, der består af 5 eller 7 forældrerepræsentanter afhængig af skolens størrelse. Skolebestyrelsers medlemmer vælges normalt for en 4-årig periode. Ud over forældrerepræsentanterne består skolebestyrelser af 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolebestyrelsen kan også beslutte, at lade det lokale erhvervsliv besætte 1 plads i bestyrelsen.

  Valg til skolebestyrelserne
  Der afholdes valg til skolebestyrelserne hvert 4. år – i foråret efter hvert kommunalbestyrelsesvalg. De valgte repræsentanter tiltræder arbejdet 1. august efter valget. Flere af kommunens folkeskoler har forskudt valg for at sikre større kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde. De forskudte valg afvikles 2 år efter de ordinære valg.

  Møde mellem skolebestyrelserne og forældre
  Skolebestyrelsen afholder mindst ét årligt møde med skolens forældre. Formålet er at give forældrene mulighed for at komme i dialog med skolebestyrelsen om forhold, der vedrører skolens virksomhed. Det er ofte ved denne lejlighed, at skolebestyrelsen afgiver sin årsberetning for skolebestyrelsens arbejde i det forgangne år, ligesom planerne for det kommende år typisk bliver drøftet her.

  Skolebestyrelsens øvrige opgaver:

  • At føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed herunder om ”undervisningens organisering”, dvs. elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
  • Skolens budget
  • Godkendelse af undervisningsmidler
  • Skolens ordensregler
  • Læseplaner (inden for de rammer kommunalbestyrelsen har udstukket)
  • Ansættelse af skolens personale
  • Skolens deltagelse i forsøgs-og udviklingsarbejde
  • Deltagelse i dialogmøder med kommunalbestyrelsen

   

  Vil du vide mere?

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

  Information om skole-forældre samarbejde

  Folkeskolerne styres i samarbejde af forældrene, skolerne og kommunalpolitikerne.

  Kommunalpolitikerne
  Kommunalpolitikerne bestemmer den overordnede økonomi for kommunens skoler og deres overordnede målsætninger.

  Udvalget for Børn og Familie indkalder to gange årligt skolebestyrelserne til møde.

  Skolelederen
  Skolelederen tager sig af den daglige ledelse af skolen. Skolelederen kan derfor selvstændigt tage beslutninger på det administrative og pædagogiske område.

  Skolebestyrelser
  Skolebestyrelsens opgave er at holde øje med og fastsætte principper for skolens virksomhed, indenfor de mål og rammer kommunalbestyrelsen har besluttet. Det gælder for eksempel områderne:

  • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
  • Samarbejdet mellem skole og hjem
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik m.v.


  Inden for skolens økonomiske rammer, skal skolebestyrelsen godkende skolens budget. Den godkender også undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

  Mindst en gang om året indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til et fælles møde for at diskutere skolens virksomhed. På mødet behandles skolebestyrelsens årsberetning.

  Der er valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. En del af kommunens skoler har desuden forskudt valg to år efter det ordinære valg.

  Buskort

  Kommunen sørger for buskort til elever, hvis børnene går på den anviste distriktsskole, og hvis afstanden er mere end:

  0. – 3. klasse: 2,5 km.

  4. – 6. klasse: 6,0 km.

  7. – 9. klasse: 7,0 km.

  10. klasse: 9,0 km.

  Vælges en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for og betale befordringen. Der tilbydes ikke kørsel mellem hjem/SFO/hjem.

  Den enkelte skole vil omkring den 1. juni meddele de pågældende forældre, hvilke elever der tilbydes transport det næste skoleår.

  Hvis dit barn ikke er kørselsberettiget, kan du købe buskort hos NT.

  Ved yderligere spørgsmål kontakt distriktsskolen.

  Trafikfarlig vej 

  Der er enkelte skoleveje, som er erklæret trafikfarlige. Elever bosiddende på disse vil blive tilbudt transport, hvis de går på distriktsskolen.

  Kørsel til SFO

  Der er kørsel på skoledage, og der tilbydes som udgangspunkt ikke kørsel til og fra SFO.
  Det vil sige, at der eksempelvis ikke kan forventes kørsel til SFO i skolernes ferie og på helligdage - det gælder også Grundlovsdag og lignende. Indenfor specialområdet kan der i særlige tilfælde bevilges kørsel til og fra SFO.

  Kørsel ved midlertidig sygdom

  Hvis dit barn eksempelvis brækker benet eller på anden vis er ude af stand til at komme i skole på egen hånd, kan der bevilges kørsel til og fra skole i sygeperioden. For at der kan bevilges kørsel, skal du sende dokumentation fra læge eller sygehus, som bekræfter behovet for kørsel. Ved midlertidig sygdom skal der samtidig fremgå start og slutdato for kørselsbehovet. 
  Kørslen vil tage udgangspunkt i billigst mulige transportform, og der vil så vidt muligt blive planlagt samkørsel.

  Kørsel ved handicap mm. Der kan bevilges kørsel, hvis dit barn har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  Sygekørsel gælder for folkeskoleelever samt unge, der går på en ungdomsuddannelse i Mariagerfjord Kommune. Sygekørsel tilbydes ikke elever, som går på friskole, privatskole eller efterskole. Der henvises til den enkelte skole.

  Kørsel til specialklasse

  Elever i specialklasser er berettiget til befordring og får det tildelt på baggrund af en individuel vurdering i forbindelse med visitation til specialundervisningstilbud.

  I har som forældre mulighed for at få tildelt kørselsgodtgørelse, hvis I selv kører med jeres barn til og fra specialklassen.

  Hvis I er bevilget kørsel i eget transportmiddel i forbindelse med visitation til et specialundervisningstilbud, kan I søge om kørselsgodtgørelse via denne blanket.

  Hvis I er bevilget kørsel, godtgøres jeres kørsel med statens laveste kilometertakst.

  Læs mere om takster på SKATs hjemmeside.

  Anmodning om kørselsgodtgørelse indsendes for hvert kvartal. Godtgørelsen overføres automatisk til ansøgers nem-konto.

  Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen

  Bliver dit barn syg i løbet af skoledagen eller af anden grund skal tidligere hjem fra skole, skal du selv sørge for at hente dit barn. 

  Køre- og ventetid

  Det tilstræbes, at køretiden for eleverne ikke overstiger 1 time pr. tur. Der kan dog være forbehold, som forlænger køretiden i begrænset omfang.

  Elevernes undervisningsmiljø reguleres via lov. Loven kræver, at alle skoler udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. Denne UMV og alle led heri kan findes på den enkelte skoles hjemmeside. I Mariagerfjord Kommune udarbejder skolerne en ny UMV hvert 2. år.  Skolerne i Mariagerfjord kommune anvender undersøgelsesredskabet ”termometret”, som er udviklet af ”Dansk Center for Undervisningsmiljø” i denne forbindelse.

  Resultaterne fra termometerundersøgelsen indgår i den kommunale kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen.

  Kendetegn på et godt undervisningsmiljø er blandt andet:

  • Eleverne er glade for at gå i skole.
  • Eleverne har tillid til klassekammeraterne.
  • Eleverne taler ordentligt til hinanden.
  • Eleverne har tillid til, at de voksne hjælper, hvis der opstår problemer.
  • Eleverne oplever ikke mobning på skolen. 
  • Eleverne oplever kun i begrænset omfang konflikter i deres klasse. 
  • Elevens klasselærer taler med klassen om ” at have det godt i skolen”. 
  • Eleven oplever at blive passende udfordret i skolen og at blive rost. 
  • Eleverne oplever nødvendig ro i undervisningen. 
  • Eleverne oplever medbestemmelse om timernes indhold i skolen. 
  • Eleverne oplever at have en passende mængde hjemmearbejde (lektier). 
  • Eleverne er grundlæggende tilfreds med skolens indretning. 
  • Eleverne er grundlæggende tilfreds med de fysiske forhold i klasseværelset. 
  • Eleverne er grundlæggende tilfreds med de hygiejniske forhold. 
  • Eleverne har kendskab til hensigtsmæssig adfærd i krisesituationer.

   

  Læs om undervisningsmiljøundersøgelserne.

  Sidst opdateret: 21. juni 2022