Gå til hovedindhold

Miljøtilsyn

Mariagerfjord Kommune fører regelmæssig miljøtilsyn med mange af virksomhederne i kommunen.

Læs om miljøtilsynet, brugerbetaling og miljøtilsynsplanen.

Indhold

  Formålet med miljøtilsynet er at sikre, at virksomheden efterlever gældende miljølovgivning og meddelte godkendelser og tilladelser.

  På miljøtilsynet gennemgås følgende:

  • Affaldshåndtering og bortskaffelse
  • Spildevand
  • Emissioner (luftforurening)
  • Olietanke
  • Støjbidrag

  Efter tilsynet laver miljømyndigheden en tilsynsrapport, som fremsendes til virksomheden. Heraf vil det fremgå, hvis der skal foretages forbedringer på virksomheden.

  Derudover laves der en miljørisikovurdering, hvor virksomheden tildeles en score ud fra følgende parametre:

  • Miljøledelse
  • Regelefterlevelse
  • Håndtering af kemikalier og affald
  • Emissioner
  • Sårbarhed

  Denne score vil afgøre, hvor ofte virksomheden skal have prioriteret miljøtilsyn ud over de regelmæssige basistilsyn. Der kan være situationer, hvor virksomheden vil få yderligere tilsyn, f.eks. i forbindelse med et ansøgt projekt, en klage eller et uheld.

  Som udgangspunkt varsler Mariagerfjord Kommune miljøtilsynet med 14 dage. Kun hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at få et reelt billede af en virksomheds miljøforhold, gennemføres miljøtilsyn uden varsel. Dette sker forholdsvis sjældent.

  Hvis du er i tvivl om, hvornår din virksomhed skal have miljøtilsyn igen, er du velkommen til at kontakte Miljøafdelingen på tlf.: 97 11 30 00 og få oplyst, hvornår du kan forvente at få miljøtilsyn igen.

  Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden udarbejde en miljøtilsynsplan, som blandt andet beskriver tilsynsindsatsen, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres.

  I Miljøtilsynsbekendtgørelsen kan du læse kravene til miljøtilsynsplanen. Planen skal opdateres mindst hvert 4. år.

  Læs mere i miljøtilsynsplanen.

  Som en del af tilsynsindsatsen udfører Mariagerfjord Kommune to årlige kampagner rettet mod en branche, et miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for en målrettet indsats for at forebygge forurening. Kampagnernes indhold vælges ud fra en vurdering af, hvad der er behov for at sætte fokus på.

  Der er brugerbetaling for den tid som miljømyndigheden bruger i forbindelse med tilsyn på din virksomhed.

  Det vil sige, virksomheden betaler en timetakst for den tid miljømedarbejderen har brugt i forbindelse med tilsynet.

  Reglerne om brugerbetaling kan ses i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

  Den tid der registreres til brugerbetaling er blandt andet for forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på virksomheden, afrapportering og opfølgning på tilsynet.

  Brugerbetalingen opkræves en gang årligt i november måned.

  Læs mere om tilsyn, brugerbetaling og takster på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Miljøministeriet har pålagt kommunerne at opkræve brugerbetaling for tidsforbrug tilknyttet tilsynsarbejde og udarbejdelse af afgørelser om miljøgodkendelser for virksomheder.

  Reglerne er beskrevet i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

  Bekendtgørelsen opstiller en række klare regler for, hvilke aktiviteter der skal medregnes i brugerbetalingen.

  Brugerbetalingen opgøres primo november, hvilket betyder, at den udsendte regning dækker over tidsforbrug i perioden fra og med d. 1. november i det foregående år til og med d. 31. oktober i det indeværende år.

  Denne måde at opgøre tidsforbruget på betyder, at mange sager faktureres over flere gange.

  Det kan dreje sig om et tilsyn, der er udført i sidste faktureringsperiode, men som først i denne periode er blevet afrapporteret. Det kan også være i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelser, hvor der bliver udskrevet regninger for afgørelser, der endnu ikke er afsluttet.

  For både tilsyn- og godkendelsesarbejde medregnes

  • Tidsforbrug, der er direkte knyttet til den enkelte virksomhed
  • Aktiviteter på og uden for virksomheden
  • Politisk behandling
  • Udarbejdelse af afgørelse om miljøgodkendelse skal medregnes, selv om afgørelsen ender med et afslag.
  • Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage, medregnes.

  Kørsel medregnes ikke, ligesom generel vidensopbygning i forvaltningen, fastlæggelse af generelle politikker eller planlægning heller ikke indgår.

  Mener du, at der er sket fejl i tidsregistreringen, eller har du spørgsmål til opkrævningen, er du velkommen til at henvende dig til Miljøafdelingen.

  Henvendelser angående opkrævninger på

  Landbrug skal rettes til Meri Ann Gjødesen Herskind på tlf. 97 11 36 84 (mhers@mariagerfjord.dk), eller Jannik Mørk Skovgaard Lauritzen på tlf. 97 11 36 36 (janl1@mariagerfjord.dk).

  Andre virksomheder skal henvende sig til Jacob Hollerup Mikkelsen på tlf. 97 11 36 52 (jmikk@mariagerfjord.dk).

  Kommunen har ikke mulighed for at dispensere fra reglerne, ligesom afgørelser om brugerbetaling ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

  Sidst opdateret: 8. juni 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Virksomhedsgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  E-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk