Gå til hovedindhold

Hjemmepleje

Hjemmeplejen er et tilbud til dig, som har ting i din hverdag du ikke selv kan klare.

Indhold

  Der er forskellige muligheder for hjælp og støtte, hvis du har brug det for det i en kortere eller længere periode. 

  Du kan få hjælp til følgende:

  • Personlig pleje – hjælp til bad, påklædning m.m.
  • Praktisk bistand – hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb samt mulighed for madservice.
  • Rehabliteringsforløb
  • Installation af nødkald
  • Klippekortordning 

  Generelt om støtte fra Hjemmeplejen

  Hvis du har spørgsmål omkring hvilken hjælp du kan få, kan du henvende dig til Myndighed og Visitation (se nederst)

  På hverdage aften og nat (kl. 12.00 - 08.00) samt i weekender og på helligdage kan du kontakte sygeplejen. Sygeplejen kan ved behov iværksætte konkret hjælp eller behandling.

  Sygeplejen - akutteam
  Tlf. 29 23 78 63
  Sikker e-post kan sendes til adressen: sikkerpost@mariagerfjord.dk

  Hjælpen er gratis.
  Der er dog egenbetaling, hvis du har behov for madservice.

  De private leverandører tilbyder mulighed for tilkøb af ekstraydelser.

  Du kan frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller private leverandører.

  Vi har som fælles mål:

  • at du modtager hjælp til personlig hjælp og pleje senest tre hverdage efter bevilling af hjælpen.
  • at du modtager hjælp senest ti hverdage efter indgåelse af aftalen om hjælp til praktiske opgaver (eksempelvis rengøring).

  Personlig pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage, men vi bestræber os på at planlægge opgaver om personlig pleje i dagtimerne i hverdagene. Praktisk hjælp, eksempelvis rengøring, indkøb og tøjvask, udføres i dagtimerne på hverdage i tidsrummet 8.00-16.00. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftaler du med leverandøren. Hjælpen udføres kun, når du selv er til stede i hjemmet.

  Leverandøren har pligt til overholde de aftaler, der er indgået med dig på baggrund af din bevilget hjælp.
  Det aftalte tidspunkt skal overholdes og leverandøren skal give dig besked ved forsinkelse ud over en halv time.

  Leverandøren kan ikke aflyse din hjælp, men kan i nødstilfælde ændre tidspunktet. Du har ret til erstatningshjælp. Du får info om, hvad kommunen foretager sig, hvis der ikke er aflyst.

  Hvis du ønsker at aflyse eller flytte hjælpen, er det vigtigt, at du melder afbud til hjemmeplejen eller den private leverandør.

  Du skal være hjemme, når hjælpen udføres.

  Hvis du glemmer at aflyse hjælpen, vil personalet, af hensyn til din sikkerhed, kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet sende bud efter en låsesmed.

  Du betaler selv udgiften til en låsesmed i den forbindelse.

  Du har sammen med personalet mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges, hvilket kaldes ”fleksibel hjemmehjælp”. Du har ret til at bytte til andre indsatser – dog kun inden for den tidsramme, leverandøren har afsat til at udføre de visiterede indsatser. Bytteindsatserne skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

  Ønsker du at bytte indsatser, er det leverandørens opgave at oplyse, hvor meget tid leverandøren har sat af til at løse opgaven, og inden for denne tidsramme kan du bytte indsatser.

  Hvis du ønsker at bytte mellem personlig pleje og rengøring, forudsætter det, at du er bevilget både personlig pleje og rengøring. Retten til at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver begrænses dog, hvis du får hjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp og har valgt to forskellige leverandører til at udføre disse opgaver.

  Hvis du gentagne gange fravælger en visiteret indsats, skal der ske en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Leverandøren er forpligtet til at give besked herom til Myndighed og Visitation. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre indsatser, skal personalet levere den hjælp, der er bevilget. Hvis du fravælger den bevilgede hjælp eller ombytter den til en anden indsats, kan du ikke klage over, at den fravalgte hjælp ikke er udført.

  Skal du på ferie i Mariagerfjord Kommune kan der, såfremt man er visiteret til ydelserne i hjemkommunen, ydes hjemmehjælp under ferieopholdet.

  Er behovet for hjemmehjælp under opholdet tilstede skal hjemkommunen kontaktes. Det er hjemkommunen, der bestiller hjælpen ved Mariagerfjord Kommunes visitatorer. Hjemmehjælpen bestilles senest 5 hverdage før ankomst. Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om midlertidig ophold overholdes.

  Din hjemkommune kan bestille hjælpen for dig ved at benytte selvbetjeningen øverst til højre "Hjemmehjælp til feriegæster". 

  Serviceinformation - Nøgleboks

  Nøgleboks til borgere i Mariagerfjord Kommune

  Mariagerfjord Kommune tilbyder en opsætning af nøgleboks ved borgerens dør, der fungerer som plejepersonalets nøgleadgang. 

  Med denne kan plejepersonalet, herunder kommunens hjemmepleje, sygepleje samt private leverandører af hjemmepleje etc. låse borgerens dør op. Adgangen til borgerens dør er personlig og det er udelukkende medarbejdere fra kommunen og private leverandører med et relevant ærinde, der har adgang til borgerens hjem. Koden til nøgleboks fremsøges i kommunens omsorgssystem.

  Praktisk information om nøgleboksen

  Mariagerfjord Kommune betaler for låseenheden og opsætning. Kommunens teknikere fra hjælpemiddeldepotet opsætter nøgleboksen ved borgers dør. Borger er ansvarlig for at udlevere kopi af nøgle ved opstart - koden til nøgleboksen noteres i kommunens omsorgssystem og udleveres ikke til borger eller pårørende. Der er instruks for hvor ofte, koden på nøgleboksen skiftes. 

  Nøgleboksen sættes op i nærheden af hoveddøren og er ikke mærket med logo. Nøgleboksen bliver siddende på adressen, selvom indsatsen afsluttes (i så fald kan nøgleboksen benyttes af borger og pårørende). 

  Borger og pårørende kan fortsat anvende deres almindelige nøgler som tidligere.

  Mariagerfjord Kommune opfordrer til, at borger tjekker, om der er særregler ved indboforsikring i forbindelse med opsætning af nøgleboksen. 

  Nøgleboksen bevilliges som et hjælpemiddel til borger efter Servicelovens § 112. Nøgleboksen bliver opsat med 4 skruer (6-8 mm. rawplugs). Dette vil ikke efterlade væsentlige usædvanlige spor ved nedtagning.

  Der vil efter endt brug af nøgleboksen ikke blive ydet hjælp til nedtagning eller reetablering.

  Rehabiliteringsforløb

  Når du søger om støtte eller hjælp fra Mariagerfjord Kommune, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra visitationen for at aftale et besøg hos dig.

  På visitationsbesøget vil en visitator sammen med dig og eventuelt pårørende drøfte dit behov for tilstrækkelig hjælp sådan, at du kan klare så mange hverdagsopgaver som muligt selv.

  Hvis visitatoren vurderer, at du kan forbedre dit funktionsniveau, så du helt eller delvis kan klare flere hverdagsopgaver selv, vil du som udgangspunkt blive tilbudt et rehabiliteringsforløb. Vurderingen foretages ud fra en individuel, konkret vurdering med udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Det vil fremgå af tilbuddet om rehabilitering, hvor mange uger rehabiliteringsforløbet varer.

  Hvis det vurderes, at du ikke kan tilbydes et rehabiliteringsforløb, vil du modtage et afslag herpå, og visitatoren vil vurdere, hvilken hjælp du kan bevilges. Hvis du ikke ønsker at deltage i/ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, vil visitatoren vurdere dit behov for hjælp ud fra det foreliggende grundlag, og du vil modtage en afgørelse herpå.

  Ved afslutningen af rehabiliteringsforløbet bliver det vurderet, om du har behov for yderligere rehabilitering eller, hvilken hjælp, vi kan bevilge dig.

  Den hjælp, vi tilbyder dig, sker med udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne.

  Hvis vi vurderer, at der er grundlag for at starte et rehabiliteringsforløb, vil du blive informeret om de praktiske detaljer om forløbet. Du vil sammen med en medarbejder fastsætte dine mål for rehabiliteringsforløbet. I rehabiliteringsforløbet kan du møde fysio- eller ergoterapeuter, hjemmesygeplejen eller diætist, når det vurderes at være nødvendigt for din rehabilitering. Rehabiliteringsforløbet foregår som udgangspunkt i dit hjem. Ved afslutningen af et rehabiliteringsforløb vurderer vi sammen med dig, om du har behov for yderligere rehabilitering eller hvilken hjælp, vi kan bevilge dig, ud fra dine behov.

  Hvis der opstår noget akut eller dine behov ændrer sig, følges der op med det samme.

  Vi vil sammen med dig løbende følge op på dine aktuelle behov for hjælp.

  Bevilling af hjælp

  Når vi bevilger hjælp til dig, eventuelt efter endt rehabiliteringsforløb, modtager du en afgørelse. Afgørelsen indeholder en beskrivelse af årsagen til din henvendelse, samt hvilken hjælp du kan få fra Mariagerfjord Kommune. Afgørelsen indeholder også målet for hjælpen.

  Hvis du får helt eller delvist afslag på din ansøgning om hjælp, vil dette også fremgå af afgørelsen. Du modtager en klagevejledning sammen med afgørelsen.

  Hvis du får behov for hjælp skal du, en pårørende eller evt. din læge kontakte Mariagerfjord Kommune (Myndighed og Visitation) – se nedenfor.

  Vi vil herefter sammen dig foretage en vurdering af dit behov for hjælp. En medarbejder fra visitationen (en visitator) vil kontakte dig for at aftale et besøg hos dig.

  Du kan frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør – se nedenfor.

  Hvis du har spørgsmål omkring hvilken hjælp du kan få, kan du henvende dig til Myndighed og Visitation (se nederst på denne side)


  På hverdage aften og nat (kl. 12.00 - 08.00) samt i weekender og på helligdage kan du i akutte tilfælde kontakte sygeplejen. Sygeplejen kan ved behov iværksætte konkret hjælp eller behandling: 97115660.

  Praktisk hjælp

  Hjælp til praktiske gøremål tilbydes, så du bedre kan klare de daglige aktiviteter i din hverdag og bevare din helbredstilstand bedst muligt.

  Du kan få hjælp, hvis du har svært ved eller ikke er i stand til at udføre personlig pleje grundet et midlertidigt eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
  Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt efter behov.

  Vi tager sammen udgangspunkt i dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her afklarer vi sammen, hvad du selv kan klare, hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen og hvad du skal have hjælp til.

  Ved afgørelser om praktisk hjælp skal kommunen bedømme ansøgerens samlede situation. Kommunen er berettiget til at tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år, som ansøger bor sammen med, er i stand til at varetage opgaver i hjemmet.

  Formålet med indsatsen er, at du får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet.

  Hjælpen skal medvirke til at sikre, at du kan fungere i hverdagen og at dit hjem er rent og rydeligt. Indsatsen sigter endvidere mod at hjælpe dig til at klare så mange opgaver selv som muligt.

  Rengøring og tøjvask

  Rengøring kan bl.a. omfatte:

  • Støvsuge/gulvvask
  • Rengøring af badeværelse
  • Rengøring af hjælpemidler
  • Skift af sengetøj

  Tøjvask kan f.eks. omfatte:

  • Sortere vasketøj/starte vaskmaskine
  • Hænge tøj op til tørre/ starte tørretumbler
  • Tage tøj ned fra tørresnor

  Indsatsen omfatter ikke:

  • Flyt af tunge møbler under rengøring
  • Opvask og oprydning efter gæstebesøg
  • Rengøring efter husdyr
  • Vinduespudsning
  • Gardinvask

  Der ydes ikke hjælp til opgaver, som efter arbejdsmiljøloven ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for Mariagerfjord Kommunes eller en privat leverandørs ansatte.

  Du skal kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Iværksættelse af hjælpen skal ske senest 10 hverdage efter du har modtaget afgørelsen fra kommunen.

  Du kan frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør – se nedenfor.

  Hvis du har spørgsmål omkring hvilken hjælp du kan få, kan du henvende dig til Myndighed og Visitation (se nederst)


  På hverdage aften og nat (kl. 12.00 - 08.00) samt i weekender og på helligdage kan du i akutte tilfælde kontakte sygeplejen. Sygeplejen kan ved behov iværksætte konkret hjælp eller behandling: 97115660.

  Hjælp til indkøb

  Hjælp til indkøb kan bevilges til dig, der på grund af nedsat funktionsevne ikke på egen hånd kan købe ind. Det er et kriterium, at du ikke vurderes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpen efter deltagelse i et korterevarende målrettet rehabiliteringsforløb. Indsatsen kan ikke leveres, hvis du har en rask ægtefælle, eller der er en anden person i din husstand, som er i stand til at udføre opgaven.

  Indsatsen leveres efter Lov om social service § 83.

  Formålet med indsatsen er at hjælpe dig til at få de nødvendige dagligvarer; herunder at sikre, at de ønskede dagligvarer bliver bestilt og leveret.

  Indsatsen er omfattet af ”frit valg”. Dagligvarer bestilles og leveres af godkendte leverandører til indkøb i Mariagerfjord Kommune, som du selv vælger i forbindelse med bevilling af praktiske hjælp til indkøb.

  Indkøbsindsatsen kan indeholde følgende delindsatser:

  • Skrive indkøbsliste
  • Bestilling af varer
  • Efter udbringning – sætte varer på plads.

  Kommunen betaler udbringningen af varerne som en del af indsatsen. Du skal selv afholde udgifter, der er forbundet med indkøb af dagligvarer. Medarbejderen kan ikke hente dagligvarer til dig. Hverken leverandører eller medarbejdere må lægge penge ud for dig.

  Hjælpen ydes som udgangspunkt en gang om ugen.

  Bevilling og opfølgning foretages af Myndighed og Visitation i Mariagerfjord Kommune:

  • Vi indgår i dialog med dig om revisitationsbesøg eller telefonisk henvendelse
  • Dit behov for hjælp vurderes løbende

  Du kan kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Personlig hjælp og pleje

  Hjælp til personlig pleje (hjemmehjælp) tilbydes, så du bedre kan klare de daglige aktiviteter i din hverdag og bevare din helbredstilstand bedst muligt.
  Du kan få hjælp, hvis du har svært ved eller ikke er i stand til at udføre personlig pleje grundet et midlertidigt eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
  Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt efter behov.

  Vi tager sammen udgangspunkt i dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her afklarer vi sammen, hvad du selv kan klare, hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen og hvad du skal have hjælp til.

  Formålet med hjælpen er, at du får den nødvendige og tiltrækkelige hjælp, støtte og pleje til at opretholde en personlig hygiejne og en stabil hverdag.

  Du kan få hjælp efter dine individuelle behov. Hjælpen gives dag, aften og nat og op til flere gange i løbet af døgnet afhængigt af dit konkrete behov.

  De forskellige indsatser kan f.eks. være hjælp til:

  • Personlig hygiejne og pleje
  • Bad
  • Af- og påklædning
  • Toiletbesøg
  • Kropsbårne hjælpemidler

  Fokus på ernæring med hjælp til:

  • Tilberede morgenmad
  • Anrette udbragt mad
  • Varme mad
  • Hjælp til spisesituationen

  Hjælp til praktiske gøremål i det daglige:

  • Oprydning
  • Sammen med dig sikre at dine madvarer og drikkevarer er friske
  • Sammen med dig hjælpe til f.eks. bestilling af indkøb.

  Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til opgaver, der sædvanligvis udføres af specialister.
  Derudover ydes der ikke ledsagelse til læge, sygehus eller lignende.

  Du skal kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden). 

  Du kan frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør - se nedenfor. 

  Hvis du har spørgsmål omkring hvilken hjælp du kan få, kan du henvende dig til Myndighed og Visitation (se nederst)


  På hverdage aften og nat (kl. 12.00 - 08.00) samt i weekender og på helligdage kan du i akutte tilfælde kontakte sygeplejen. Sygeplejen kan ved behov iværksætte konkret hjælp eller behandling: 97115660.

  Nødkald

  Hvis du har behov for at tilkalde akut hjælp fra Mariagerfjord Kommunes hjemmepleje, kan du få installeret nødkald hvis flere af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør, at du har behov for at kalde på personale i nødsituationer
  • Din funktionsnedsættelse kan ikke afhjælpes ved brug af hjælpemidler, indkøb af forbrugsgoder, rehabilitering, træning, råd og vejledning eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet
  • Du har oplevet at falde med fortsat stærkt øget risiko for at falde enten på grund af fysisk eller psykisk svækkelse (f.eks. demens, nedsat kraft eller lammelse efter en blodprop/blødning i hjernen)
  • Du lider af en kronisk lidelse, der er så alvorlig (f.eks. åndedrætsbesvær eller hjertelidelse), at du i akut opståede situationer skal have hjælp hurtigt
  • Nødkald kan være afgørende for, hvorvidt du kan blive i dit eget hjem og selvstændigt varetage opgaver i hverdagen som eksempelvis bad
  • Du kan forstå samt betjene et nødkald og er i stand til kun at anvende et nødkald i rette situationer (nødsituationer).

  Ensomhed og utryghed alene er som hovedregel ikke begrundelse for tildeling af nødkald.

  Nødkald tildeles efter Lov om social service § 112.

  Formålet med nødkald er, at du kan blive boende i eget hjem og have mulighed for at tilkalde akut hjælp i nødssituationer.

  Opsætning af nødkald i hjemmet, så du kan komme i forbindelse med Mariagerfjord Kommunes hjemmepleje eller den private leverandør døgnet rundt.

  Det er nødvendigt, at der etableres adgang for plejepersonalet i tilfælde af nødkald. Derfor skal der opsættes en nøgleboks ved din bolig - du kan læse omkring nøgleboks øverst på denne side. 

  Nødkaldet kan ikke bruges til som kommunikationsredskab i forhold til allerede planlagte indsatser.

  Der udføres ikke opgaver i forbindelse med kald på nødkaldet, som ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til lov om arbejdsmiljø.

  Yderligere skal du være særlig opmærksom på, at et nødkald ikke erstatter et alarmopkald til 112, 1813 eller vagtlæge. Ved akut opståede hændelser som hjertesmerter, brand eller svær åndenød, skal du ringe 112.

  En ansøgning om nødkald behandles snarest muligt efter modtagelse. Det er visitatoren, der bevilger nødkald efter individuel konkret vurdering.

  Der bevilges mobilt nødkald. I forbindelse med bevillingen af nødkaldet bevilges du samtidig etablering af elektronisk lås. Dette er en forudsætning, så plejepersonalet kan få adgang til din bolig i forbindelse med brugen af nødkaldet.

  Nødkald installeres i dit hjem af en tekniker fra Mariagerfjord Kommunes Hjælpemiddeldepot. Nødkald installeres senest fem hverdage efter bevilling. Hvis der opstår tekniske fejl på nødkaldet, repareres det af Hjælpemiddeldepotet, eller der leveres et nyt.

  Du kan kontakte Myndighed og Visitation (se kontaktoplysninger nederst på siden).

  Service/reparation

  Du, eller eventuelt dine pårørende, kan bestille service/reparation af nødkald og elektronisk lås ved henvendelse til Hjælpemiddeldepotet på tlf. 97 11 34 04 inden for Hjælpemiddeldepotets telefoniske træffetid kl. 9.00- 11.30. Batterier udskiftes af Hjælpemiddeldepotet efter behov.

  Nødkaldet afprøves hvert kvartal af det plejepersonale, der kommer i dit hjem.

  Klage over manglende besvarelse af nødkald

  Hvis dette måtte ske, skal klage over manglende besvarelse af nødkald rettes til hjemmeplejen eller den private leverandør på området.

  Afløsning i eget hjem

  Afløsning er for dig som pårørende, der medvirker til, at du kan forlade hjemmet, mens der bliver draget omsorg for din nærtstående med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Afløsning i eget hjem kan bevilges til borgere, der har ægtefælle eller andre nære pårørende, som i borgerens eget hjem passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at personen med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne kun med meget eller fuldstændig hjælp, kan varetage egne behov.

  Yderligere at du som pårørende varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje, tilsyn og omsorg. Behov for afløsning vurderes i forhold til familiens samlede ressourcer og belastning.

  Du skal bo i egen bolig med ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende og ikke være i stand til at kunne tilkalde hjælp eller være alene, for at være i målgruppen for afløsning i hjemmet.

  Afløsning i eget hjem bevilges efter Servicelovens § 84.

  • At understøtte, at personen med den fysisk eller psykiske nedsatte funktionsevne kan blive i eget hjem
  • At give dig som pårørende et frirum, der kan bidrage til at bevare din egen sundhed og livskvalitet
  • At hjælpen ydes med omsorg, nærvær og respekt
  • At du kan føle dig tryg ved at overlade din pårørende til hjælpernes pleje og omsorg.

  Der kan ikke ydes planlagt afløsning i eget hjem i hele eller halve dage. Ved behov tilbydes ophold på aktivitetscenter jf. kvalitetsstandarden for aktivitetscenter.

  Der kan ikke ydes døgnafløsning i eget hjem. Ved behov for døgnafløsning tilbydes midlertidigt døgndækket ophold uden for hjemmet, jævnfør kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold. Midlertidigt ophold kan være planlagt eksempelvis i forbindelse med ferie eller til afhjælpning af en akut situation.

  Der gives ikke afløsning i perioder, hvor personen med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er indlagt, er på midlertidigt ophold uden for hjemmet eller af anden årsag ikke opholder sig i hjemmet.

  Godkendte leverandører inden for personlig pleje kan levere afløsning i hjemmet. Det tilstræbes, at det er den samme medarbejder, som normalt kommer i hjemmet, der varetager afløsningen.

  Der kan ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis personen med den nedsatte funktionsevne i forvejen er bevilget dagscenter. Afløsning i eget hjem er gratis, når pleje- og omsorgsbehovet er varigt.

  Omfanget vurderes individuelt efter konkret behov og kan højst ydes op til to timer om ugen som planlagt indsats. Herudover kan der tilstræbes at skabe kontakt til frivillige organisationer, der tilbyder afløsning i eget hjem.

  Afløsning i eget hjem er som hovedregel en planlagt indsats med aftalte tidspunkter og omfang. Der kan særskilt aftales afløsning, hvis du som pårørende skal deltage i særlige arrangementer eksempelvis familiefest eller andet.

  Indsatsen tilpasses løbende dit behov af visitator. Du er forpligtet til at kontakte visitator, hvis der sker ændringer i dit nærtståendes funktionsniveau. Der tages kontakt til visitator, hvis der vurderes at være behov for revisitation af indsatsen.

  Hvis du har spørgsmål omkring hvilken hjælp du kan få, kan du henvende dig til Myndighed og Visitation (se nederst)


  På hverdage aften og nat (kl. 12.00 - 08.00) samt i weekender og på helligdage kan du i akutte tilfælde kontakte sygeplejen. Sygeplejen kan ved behov iværksætte konkret hjælp eller behandling: 97115660.

  Du kan selv vælge, hvem der skal løse opgaven hos dig

  Når du har besøg af en visitator, har du mulighed for selv at bestemme, hvem du vil have til at udføre de praktiske opgaver i dit hjem. Under besøget får du en grundig information om dine muligheder og hvilke leverandører, der kan levere de ønskede ydelser.

  Leverandøroversigt

  Oversigt over godkendte leverandører til praktisk bistand og personlig pleje

  Firma Kontaktoplysninger Praktisk bistand Personlig pleje Øst Vest
  Lillelund Service v/Heidi Lillelund Klydevej 6, Ø. Hurup 9560 Hadsund Tlf. 98 58 89 90 Mobil: 40 97 17 52,
  mail: heidi.lillelund@mail.dkwww.lillelund-service.dk,
  cvr. 26 97 59 56
  Ja Nej Ja Ja
  Woods – Ren Service Smedevej 1 A 9500 Hobro Tlf.. 98 51 19 19 Mobil: 26 16 16 36,
  mail: allan@woods.dkwww.woods.dk,
  cvr. 79 32 25 12
  Ja Nej Ja Ja
  Jysk hjemmepleje ApS v/Trine Thøgersen Jacobsen Lupinvej 5 9500 Hobro Tlf. 61 42 44 46, mail: mos@jyskhjp.dk,
  cvr. 35 53 15 99
  Ja Ja Ja Ja
  Mariagerfjord Kommunes Hjemmepleje Tlf. 97 11 34 49, mail: sikkerpost@mariagerfjord.dk,
  cvr. 29 18 94 55
  Ja Ja Ja Ja

  Hvis du opfylder betingelserne, kan du visiteres til hjælp til indkøb og vareudbringning.

  Firma Tlf.nr. og CVR
  Min Købmand Rostrup Lundgårdsvej 2 9510 Arden Tlf. 98 56 60 03
  cvr. 43 06 85 12
  SPAR Hobro Forsythiavej 2 9500 Hobro Tlf. 98 52 43 77
  cvr. 38 81 67 80
  Spar Valsgaard ApS Hovedgaden 15 9500 Hobro Tlf. 98 52 00 58
  cvr. 38 19 92 34
  Daglig Brugsen Veddum v/ Morten Hald Veddum Hovedgaden 26 9560 Hadsund Tlf. 98 58 52 25
  cvr. 68 82 49 15

  Hvis du ikke er med i ordningen om indkøb og vareudbringning og ønsker at komme det, skal du kontakte Myndighed og Visitation, Sundhed og ældre.

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Rehabilitering ved kronisk sygdom

  Rehabilitering ved kronisk sygdom

  Her kan du få mere viden om dine muligheder, hvis du har en kronisk sygdom.

  Pleje og hjælp ved sygdom

  Pleje og hjælp ved sygdom

  Her kan du finde information omkring plejeorlov, vågetjeneste og kørsel til behandling.

  Sidst opdateret: 17. juni 2024

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48