Gå til hovedindhold

Aktivitetscentre

Vores aktivitetscentre giver ældre med behov mulighed for træning, socialt samvær, fysisk aktivitet, kreative aktiviteter og meget mere.

Indhold

  Der findes aktivitetscentre på seks adresser i Mariagerfjord Kommune – flere ligger i forbindelse med plejecentre og ældreboliger.

  • Aktivitetscenter Krogen (ligger ved Plejecenter Skovgården i Hadsund)
  • Aktivitetscenter Solgaven i Hobro
  • Aktivitetscenter beliggende i forbindelse med Plejecenter Teglgården i Als
  • Aktivitetscenter i forbindelse med Plejecenter Bernadottegården i Hadsund
  • Aktivitetscenter i forbindelse med Plejecenter Fjordvang i Mariager
  • Aktivitetscenter Solgårdscentret i Arden

  Om aktivitetscenter

  En plads på aktivitetscenter kan bevilges til dig, som er hjemmeboende:

  • Hvis du har nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau
  • Hvis du oplever ensomhed eller har behov for hjælp til at søge fællesskaber
  • Hvis du vurderes at kunne udvikle og vedligeholde færdighederne fysisk, psykisk og socialt
  • Hvis andre tilbud ikke kan benyttes, eksempelvis klubber og foreninger
  • Hvis din ægtefælle/samlever har brug for aflastning i hverdagen
  • Hvis du har demenssymptomer – såvel udredte som ikke-udredte symptomer.

  Ophold på aktivitetscenter bevilges efter § 84 i Lov om social service.

  Formålet med indsatsen er, at:

  • Skabe meningsfyldte aktiviteter, der kan danne rammen om socialt samvær og fællesskab
  • Du tilbydes en koordinerende indsats med hjælp og støtte for at bevare evnen til at fungere i hverdagen
  • Forebygge og bryde omfattende isolation, ensomhed og stilstand
  • Du kan deltage i et fællesskab omkring aktiviteter, som har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte
  • Du kan vedligeholde og opbygge relationer i lokalområdet
  • Yde aflastning til pårørende, der bidrager til pasning af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

  Vedligehold og udvikling af fysiske, psykiske og sociale færdigheder hos dig, der på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Der kan trænes i fysiske, mentale, sociale og funktionsbevarende (ADL) samt kreative færdigheder. De fysiske aktiviteter kan f.eks. være træning på motionscykler, træning i maskiner, individuel træning, stolegymnastik, gåture, steptræning, roning i maskiner, boccia, stigegolf, træværksted og dart. Der tages altid udgangspunkt i, hvad du har mulighed for at udvikle. Der er ligeledes aktiviteter, der styrker de mentale og kognitive funktioner, som f.eks. kort- og brætspil, avislæsning, quiz og historiefortælling.


  Aktivitetscentre kan være lukkede i forbindelse med kurser og ferier. Der er lukket i weekender og på helligdage.


  Der er egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetscentre efter Mariagerfjord Kommunes regler og takster. Betaling foregår via træk i din månedlige pension. Taksten fastsættes én gang årligt i forbindelse med budgettet. Betaling for forplejning og underholdning er baseret på egenbetaling og kan variere på de enkelte aktivitetscentre.

  Du kan visiteres til tilbuddet i 12 uger, hvorefter du kan blive revisiteret. Selve indholdet for dagen aftaler du med personalet i aktivitetscentret. Der kan visiteres til aktivitetscentertilbud i en til fem hverdage om ugen. Du kan både blive visiteret til formiddags-, eftermiddags-, og heldagstilbud.

  Hvis du har behov for ophold i aktivitetscenter, visiteres du til det nærmeste relevante tilbud i dit lokalområde. Dette sker på baggrund af en konkret individuel vurdering.

  Der tages kontakt til visitator, hvis der vurderes at være behov for revisitation af tilbuddet. Det vurderes også, om du i stedet for har mulighed for at opsøge lignende tilbud i klubber og foreninger.

  Du kan kontakte Myndighed og Visitation (se nederst på siden) eller en af vores demenskoordinatorer (find kontaktoplysninger på denne side).

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Sidst opdateret: 15. maj 2023

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48