Gå til hovedindhold

Databeskyttelse

Bliv klogere på dine rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

Indhold

  Databeskyttelse i Mariagerfjord Kommune

  For at vi som kommune kan levere services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

  Vores databeskyttelsesrådgiver skal sikre, at vi håndterer persondata på lovlig og sikker vis.

  Hvis du har spørgsmål til Mariagerfjord Kommunes håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Databeskyttelsesrådgiver - DPO

  Kommunens databeskyttelsesrådgiver – også kaldet DPO – skal tilse, at fagområderne håndterer persondata på sikker vis og overholder databeskyttelsesforordningen – også kendt som GDPR.

  Hvis du er bekymret for, om kommunen behandler dine persondata forsvarligt og lovligt, kan du tage kontakte til DPO’en for hjælp. DPO’en vil gå i dialog med det fagområde som behandler dine persondata og undersøge, om behandlingen sker lovligt og sikkert.

  Hvis dine persondata deles uretmæssigt med andre, lækkes, gemmes længere end nødvendigt, eller behandles uden lovhjemmel, kan du tage kontakt til DPO’en og få hjælp.

  DPO’en kan ikke hjælpe, hvis du er utilfreds med sagsbehandlingen, en afgørelse eller generelt har brug for vejledning inden for et sagsområde.

  I sådan tilfælde er du velkommen til at tage kontakt til kommunens borgerrådgiver.

  Læs mere om hvad vore borgerrådgiver kan hjælpe dig med.

  Når vi behandler dine personoplysninger

  For at vi som kommune kan levere services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Jf. databeskyttelsesforordningen skal vi altid have et lovligt grundlag til at indhente og behandle personoplysninger.

  Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af:

  • Lovgivning inden for de opgaver kommunen som myndighed er pålagt at udføre
  • Lovgivningen inden for drift af kommunen som virksomhed og arbejdsplads.
  • Offentlighedsloven
  • Forvaltningsloven
  • Samfundets interesse
  • Samtykke fra den, hvis persondata vi behandler
  • Hensynet til at beskytte personers vitale interesse
  • Kontraktslige forpligtigelser
  • På anmodning fra Domstolene

  Alt efter hvilken opgave vi skal løse for dig, behandler vi forskellige kategorier af personoplysninger. Det kan være:

  • Almindelige personoplysninger – eksempelvis kontaktoplysninger, job, uddannelse, bolig, økonomi, familie.
  • Følsomme personoplysninger – helbred, etnicitet, filosofisk, politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, biometriske data med henblik på entydig identifikation.
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold

  Nogle oplysninger får vi fra dig selv. Nogle oplysninger kan vi trække fra kommunale eller fællesoffentlige registre. Det kan for eksempel være adresse, CPR-nummer og NemKonto.

  Alt efter den opgave vi skal løse, indhenter vi oplysninger fra andre kilder. Det kan for eksempel være fra din arbejdsgiver eller fra din læge.

  Det enkelte fagområde skal oplyse dig om, hvorfra de har fået oplysningerne om dig, når de behandler dine data.

  I mange tilfælde skal vi i forhold til lovgivning videregive oplysninger til andre. Det kan være til offentlige myndigheder som SKAT eller UdbetalingDanmark. Det kan også være til for eksempel en boligforening, hvis vi skal hjælpe dig med en bolig.

  Det enkelte fagområde skal oplyse dig om, hvem dine oplysninger bliver givet til.

  I nogle tilfælde har vi brug for at få et samtykke, det til sige din tilladelse, til at vi får informationer om dig fra for eksempel din læge.

  Det kan også være en tilladelse til at vi må fotografere dit barn i børnehaven. Du har i alle tilfælde ret til at trække et samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte kommunen.

  Vi gemmer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, i forhold til den opgave vi skal løse. Hvor længe kan variere, alt efter hvilken opgave det drejer sig om.

  Det enkelte fagområde kan give dig nøjagtig oplysning om, hvor længe dine oplysninger gemmes. Personoplysninger der behandles i forbindelse med økonomiske transaktioner gemmes i 15 år i kommunens økonomisystem. 

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Mariagerfjord Kommune er som offentlig myndighed underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder notatpligt, som gør, at kommunen meget sjældent vil være forpligtet til at slette personoplysninger. Gennem notatpligten sikres din retssikkerhed, da du skal kunne se, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til datatilsynet – se kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

  Videoovervågning

  Mariagerfjord Kommune benytter videoovervågning til forebyggelse af kriminalitet (såsom hærværk og tyveri) eller opklaring af kriminalitet og sikkerhedsbrud. Videoovervågningen skal øge trygheden for de person, som færdes i de pågældende områder.

  Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af optagelserne fra videoovervågningsudstyret.

  Dette inkluderer:

  • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
  • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.
  • Følsomme personoplysninger i form af f.eks. helbredsmæssige, religiøse eller seksuelle forhold, etnisk oprindelse, dit udseende, bevægelsesmønster eller andre biometriske oplysninger med henblik på entydig identifikation.

  Kommunen vil i kriminalitetsopklarende tilfælde videregive optagelser fra videoovervågning til politiet. Optagelserne vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til andre end politiet, medmindre Kommunen har modtaget udtrykkeligt samtykke hertil.

  Brugerdata på hjemmesiden

  Vi bruger den fællesoffentlige login-løsning NemLogin, hvor du med dit MitID logger ind på selvbetjeningsløsninger fra borger.dk og vores egne blanketter.

  Vi har også formular på hjemmesiden hvor man for eksempel tilmelder sig en email service. Her opretter du dig som bruger med din email adresse.

  Al trafik på www.mariagerfjord.dk er krypteret og kan således ikke læses af tredjeparter.

  Sidst opdateret: 31. august 2023

  Links

  Kontakt

  Databeskyttelsesrådgiver

  Telefon: 97 11 38 80

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune