Gå til hovedindhold

Støtte til børn i skole

Der findes forskellige støttemuligheder til børn, der går i skole.

Indhold

  Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

  PPR er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter for børn og unge. Vi leverer pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Mariagerfjord Kommune.

  PPR består af en række fagligheder, der leverer viden og rådgivning inden for områder som psykologi, pædagogik, tale/sprogvanskeligheder, fysioterapi og ergoterapi.

  Hvad kan PPR?

  Vores hovedopgave er at levere pædagogisk-psykologisk rådgivning. Hvis du er en forælder eller fagperson (for eksempel lærer eller pædagog), der oplever en problemstilling, som du har brug for viden eller råd om, så kan du henvende dig til PPR.

  PPR undersøger derefter problemstillingen og giver dig rådgivning om, hvad du kan gøre i forhold til problemstillingen. Det er vigtigt at understrege, at en undersøgelse altid foregår med særlig opmærksomhed på omgivelsernes betydning i forhold til problemet. For eksempel antager vi som udgangspunkt ikke, at barnet er vanskeligt, men at barnet kan have det vanskeligt i bestemte omgivelser.

  I hvilke tilfælde kan jeg henvende mig til PPR?

  Pædagogisk-psykologiske problemstillinger handler især om børns udvikling, trivsel og læring. Hvis du oplever en problematik eller er i tvivl om noget i forhold til et bestemt barn, en gruppe af børn eller jeres organisering, kan du henvende dig.

  Pædagogisk-psykologiske problematikker kan være meget forskellige. Her er nogle typiske eksempler:

  • Hvis du som fagperson eller forælder oplever, at et/dit barn har svært ved at lære at tale rent, eller ikke lærer at tale helt så hurtigt som jævnaldrende børn.
  • Hvis du som fagperson oplever det som vanskeligt at inkludere nogle af børnene i fællesskabet.
  • Hvis du som fagperson oplever et eller flere børn i din klasse/på din stue, som lader til at trives dårligt, for eksempel på grund af mobning eller faglige vanskeligheder.

  Hvordan henvender jeg mig?

  Du udfylder et online skema med en beskrivelse af problematikken, du oplever, og dine spørgsmål.

  Vi gør opmærksom på, at det er sikkert at sende eventuelle personfølsomme oplysninger via skemaet.

  Inden du henvender dig, kan det være en god ide for dig at undersøge, om andre oplever den samme problematik:

  Hvis du eksempelvis er pædagog i en SFO og oplever, at et bestemt barn tilsyneladende ikke trives, kan du starte med at drøfte indtrykket med forældrene og eventuelt også skolen. Ser de den samme problematik eller noget andet? Dermed kan I også aftale hvem af jer, der vil fungere som “henvender” til PPR, så I ikke alle sammen henvender jer.

  Naturligvis må I også gerne henvende jer hver for sig, hvis for eksempel skole, forældre og fritidshjem har helt forskellige oplevelser af en problematik. Som udgangspunkt anbefaler vi dog, at I først forsøger at nå frem til en fælles forståelse, så I undgår parallelforløb.

  Hvis du er lærer eller pædagog og ønsker at henvende dig om et konkret barn, skal du altid bede om samtykke til at kontakte PPR.

  Hvordan foregår forløbet?

  Vi har en særlig gruppe fagfolk, der tager sig af nye henvendelser. De gennemgår alle nye henvendelser og inviterer derefter henvender til et møde. Hvor mødet bliver holdt afhænger af hvem henvender er, og hvad problematikken er. Hvis vi vurderer, at vi kan svare via telefon eller mail, vil vi selvfølgelig også gerne gøre det. Vi forsøger som udgangspunkt at invitere inden for en uge efter, at vi har modtaget henvendelsen, men hvis vi har mange nye henvendelser, kan det tage længere tid. Mødet vil vi typisk afholdes på bestemte dage, der passer med planlægningen i den pågældende skole eller dagtilbud.

  Til mødet vil vi så vidt muligt forsøge at besvare dit spørgsmål med det samme og/eller komme med anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med problemstillingen.

  Hvis vi umiddelbart ikke kan besvare dit spørgsmål, vil vi i stedet aftale et undersøgelsesforløb med dig på mødet. Vi skriver aftalen ind i en opgavekontrakt, som indeholder en beskrivelse af, hvad PPR skal undersøge og hvilken form, vi leverer svaret i samt eventuelle opgaver, du som henvender har i forbindelse med undersøgelsesforløbet. Det kan for eksempel være at føre dagbog eller indhente sundhedsoplysninger.

  Støtte til børn i skole

  I Mariagerfjord Kommune starter alle nyankomne tosprogede elever fra 0-7 årgang i e t3-6 måneders indslusningsforløb i basisdansk på Bymarkskolen.

  Formålet er at give eleverne et grundlæggende kendskab til det danske sprog, så de vil blive i stand til at modtage undervisning i den almindelige folkeskole. Eleverne bliver samtidig med optagelsen på indslusningsforløbet indskrevet på deres distriktsskole, hvis forældrene har valgt denne.
  Efter cirka 4 måneder sluses eleven ud på distriktsskolen, hvor der vil ske en overlevering af elevens dansksprogstilegnelse samt foretrukne læringsformer. Eleven udsluses til almenklassen med et sideløbende sprogbånd på 5-10 timers basisdansk om ugen.

  Elever, der ved ankomst er 14 år eller derover, starter direkte i det udvidede modtagelsestilbud (Sproghuset) på Søndre Skole og MF10. Formålet med at gå i udvidet modtageklasse er at lære dansk så hurtigt som muligt med henblik på at kunne komme videre i uddannelsessystemet. I Sproghuset har eleverne kun 4 fag; dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, som alle er eksamensfag. 2 dage i ugen er der mulighed for at komme i praktik for eksempel i butik, børnehave, supermarked.

  Bymarkskolen

  Søndre Skole

  Herudover har Mariagerfjord Kommune et antal elever, som har specialpædagogiskbistand på egen skole med et støttetimetal over ni timer ugentligt. Dette skal ses som alternativ til specialklasserækkerne, og timerne tildeles den enkelte elev efter konkret visitation via Det Centrale Visitationsudvalg på baggrund af samtaler, observationer og undersøgelser, og gennem indstilling fra PPR og Skoleledelsen.

  Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammen af den almindelige undervisning.

  Til det formål har Mariagerfjord Kommune oprettet en række specialundervisningstilbud med tilhørende Skolefritidsordning (SFO). For at skabe helhed i elevens hverdag er det arrangeret således, at hvis der ønskes et SFO tilbud til elever med særlige behov, kan specialklassens SFO tilbud anvendes. Optagelse i et specialklassetilbud sker via distriktsskolen på grundlag af samtaler, observationer, beskrivelser og undersøgelser og gennem indstilling fra PPR og skolelederen.

  Specialundervisningstilbud i Mariagerfjord Kommune

  ADHD klasserne ligger på Rosendalskolen. I ADHD klasserækkerne kan eleverne få et undervisningstilbud fra 0.kl. – 10. kl. hvis det skønnes nødvendigt.

  Rosendalskolen

  Vores målgruppe er primært elever med diagnosen, ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  Vi har dog også elever, der er diagnosticeret indenfor autismespektret, tourettes syndrom, angst m.fl..

  Flertallet i vores elevgruppe har vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser i forhold til opmærksomhed, aktivitetskontrol, impulskontrol, motorikkontrol eller bearbejdning af sanseindtryk.

  Mange af børnene fremstår derfor meget aktive, de er impulsstyrede og kan have nedsat koncentrationsevne.
  Eleverne er typisk præget af komplekse problemstillinger, der kommer til udtryk i forhold til både faglige,
  personlige og sociale krav.

  Eleverne kan have andre problematikker end ADHD.

  • Adfærds forstyrrelser.
  • Familiære udfordringer, som kan have indflydelse på undervisningen i skolen.
  • Faglige udfordringer
  • Lav begavelse
  • Tillægsdiagnoser som har indflydelse på elevernes kompetencer

  Vores erfaring er, at flertallet af de elever, vi modtager, har et lavt selvværd eftersom de har oplevet nederlag i de almene folkeskoleklasser. Det kan være relateret til manglende faglig forståelse og udvikling. Eleverne kan ofte have dårligere erfaringer i samspillet med tidligere klassekammerater eller voksne. Vi har elever fra 0. - 10. klassetrin, og flere af eleverne er klassesænket.

  K- klasserne ligger på Arden Skole, og er et specialundervisningstilbud for elever med autismespektrumsforstyrrelser. Eleverne kan undervises i dette tilbud fra 0 kl. – 10.kl.

  Arden Skole

  Kontaktklasserne med tilhørende SFO er en del af Mariagerfjord Kommunes undervisningstilbud til elever
  med vanskeligheder indenfor Autismespektret og tilgrænsende problematikker.

  Elevgruppen er i mere eller mindre grad præget af forstyrrelser inden for områderne kommunikation, socialitet og forestillingsevne. Ligeledes kan de have afvigende adfærdsmønstre. De kan være præget af angst og usikkerhed, samt mangel på selvværd og selvtillid.

  En afledt følge af denne problemstilling er frygten for det uforudsigelige - det uforståelige. Overskuelighed, forudsigelighed, struktur og anerkendelse er derfor grundpiller i vores kontakt med eleverne. Etableringen af en positiv atmosfære er et element vi har stor fokus på i vores dagligdag.
  Den gode stemning er grundlaget for udviklingen. Det handler om at være tryg.

  Praktikklassen er kendetegnet ved at tilbyde undervisning til elever, der på grund af en medfødt eller erhvervet intellektuel funktionsnedsættelse ikke er kognitivt alderssvarende udviklet og dermed ikke kan honorere de krav, de møder i den almene folkeskole. Formålet med specialtilbuddet er at klargøre eleven til det efterfølgende ungdoms– og voksenliv. Via en erhvervsrettet og praktisk skolegang klargøres eleverne til at tage en ungdomsuddannelse eller at blive erhvervsafklarede så de kan komme videre på arbejdsmarkedet.

  Praktikklassen er et specialundervisningstilbud målrettet elever i 7.—9.klasse med generelle indlæringsvanskeligheder. I relevante situationer kan elever dog visiteres fra 6. klasse og ligeledes i 10. klasse. Praktikklassen er for unge, der vurderes at kunne få et større udbytte af et specialundervisningstilbud.
  Undervisningen er mere praktisk betonet og leder hen mod en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
  Kendetegnet for målgruppen er, at de har brug for mere tid, andre materialer og andre arbejdsgange end i en almindelige folkeskoleklasse.

  Mariagerfjord Ungdomsskole

  Kridthuset er et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud med en fælles pædagogisk målsætning til elever i den undervisningspligtige alder. Kridthuset er opdelt i to afdelinger en AKT-afdeling 
  og en TF-afdeling. (Tidlig følelsesmæssig Frustration), der er placeret på Assens Skole.
  Et AKT-barn har udfordringer med de tre overskrifter (AKT).
  Det være sig Adfærdsproblemer, Kontaktproblemer eller Trivselsproblemer. Børnene behøver ikke have problemer inden for alle tre problemområder.
  AKT-barn vil være i forskellige vanskeligheder; ofte med socioemotionelle- og/eller adfærdsmæssige problemer og/eller kognitive vanskeligheder.

  Kridthuset - Assens Skole

  VG-klasserne er for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elever undervises på Astrup Skole.

  Astrup Skoles målgruppe er børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan være tale om kommunikative, relationelle, perceptuelle, motoriske samt sociale vanskeligheder.
  Nogle elever er ikke mobile og anvender kørestol og andre hjælpemidler. Eleverne kan ofte have flere diagnoser, men fælles for dem alle er, at de har vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, hvilket betyder, at deres udviklingsalder ligger væsentligt under levealder.

  Astrup Skole

  Se mere om støttemuligheder

  Støtte til børn i dagtilbud

  Der findes forskellige støttemuligheder til børn i Dagtilbud.

  Støtte til unge

  Vi har forskellige støttemuligheder til dig, der er ung.

  Støtte til familier

  Der findes forskellige støttemuligheder for familier - både individuel støtte og gruppeforløb.

  Sidst opdateret: 3. maj 2024

  Kontakt

  PPR

  Fjordgade 5

  9550 Mariager

  Telefon: 97113208