Gå til hovedindhold

Puljer og Tilskud

Foreninger og enkeltpersoner kan søge Mariagerfjord Kommune om tilskud til fx landdistrikterne, medlemmer, talentudvikling mv. Her kan du læse om de forskellige puljer samt muligheden for hjælp til fundraising.

Indhold

  Puljer og Tilskud

  Mariagerfjord Kommune udbyder en fast årlig pulje til projekter i kommunens 23 forsamlingshuse.

  Forsamlingshuspuljen er på ca. 190.000 kr., og der kan søges op til 50.000 kr.. Puljen kan hjælpe med alt fra energiprojekter og renovering til inventar og aktiviteter.

  Puljen for 2024 er nu åben og er det frem til og med d. 10. juni 2024.

  Søg Forsamlingshuspuljen her.

  Der skal anvendes MitID for at søge puljen.

  Link til klarmeldingsskema her.

  Afstemningsregler:

  Alle forsamlingshuse får elektronisk adgang til de indkomne projekter med henblik på en urafstemning. Der kan afgives prioriteret afstemning efter nærmere retningslinjer. Der kan ikke afgives stemmer til eget projekt.

  Et forsamlingshus, der har sendt en ansøgning, skal stemme, ellers frafalder deres ansøgning.

  Spørgsmål m.v.

  Spørgsmål med videre kan rettes til Jonathan Marc V Linnemann, tlf. 24 66 41 74, mail: jonli@mariagerfjord.dk Fagenheden for Kultur og Fritid

  eller Forsamlingshusenes Forretningsudvalg:

  Mariagerfjord Kommune har en pulje, der er med til at sikre, at ingen børn og unge, under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager. Der er løbende ansøgningsfrist. 

  Frikortsordning til Fritidsaktiviteter

  Formål:

  • At sikre at ingen børn og unge er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager.
  • At understøtte ressourcesvage børn og unges muligheder for at deltage i fritidslivet, som en støtte til den personlige og sociale udvikling.

  Hvem er omfattet af ordningen:

  • Alle børn og unge i aldersgruppen op til det fyldte 25 år, som er bosiddende i Mariagerfjord Kommune.

  Hvad kan der søges til:

  • Dækning af medlemskontingent i lokalforeninger (idrætsklubber, kulturelle foreninger, spejderorganisationer m.v.). Der ydes maksimalt 1.000 kr. pr. år. Foreningen kan vælge selv at dække evt. restudgift, således at der bliver kontingentfritagelse.
  • Dækning af egenbetaling vedr. fritidsundervisning (f.eks. soloundervisning eller holdundervisning i musik-, billed- og dramaundervisning), ydes der maksimalt 1.500 kr. pr. år. Såfremt der er venteliste til den pågældende aktivitet, gives der ingen særlige fortrin.
  • Helt eller delvis dækning af deltagelse i arrangementer, stævner, lejre, m.v. i foreningsregi eller i relation til Ungdomsklubber, Ungdomsskole, Kulturskole m.v. Alle ansøgninger dækker en periode på et år (en sæson). Ansøgning kan forlænges. Til disse ydes der maksimalt 1.000 kr. i støtte per år.

  Hvem kan søge:

  Ordningen kan IKKE søges direkte af børn/unge og deres forældre.

  Flg. har mulighed for at fremsende ansøgning på vegne af børn og unge:

  • Bestyrelsesmedlemmer/ instruktører i lokale foreninger, spejdergrupper m.v.
  • Ledelse/medarbejdere i Kulturskolen og Ungdomsskolen
  • Ledelse/medarbejdere i folkeskoler, specialskoler, friskoler m.v.
  • Sagsbehandlere m.v. i kommunens Fagenhed for Børn og Familieafdeling

  Hvordan kan der søges?

  Ansøgningsskema udfyldes og indsendes digitalt her.

  Når du starter ansøgningen, skal du logge ind med MitID, her kan du bruge enten foreningens MitID, eller dit eget personlige.

  Søger du som sagsbehandler eller lign. ansat i Mariagerfjord Kommune kan du logge ind med din mailadresse.

  Sagsbehandlingstiden vil være max. 2 uger. Fagenheden vil i nogle tilfælde indhente nærmere oplysninger i relation til ansøgningen. Det bevilgede beløb overføres direkte til forening, institution m.v.

  Ordningen evalueres løbende.

  For yderligere spørgsmål kontakt: Maria Grønhøj Bisgaard, mabis@mariagerfjord.dk, 97113506

  Landdistriktsrådet støtter hvert år en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Der kan forventes et max. tilskud på kr. 25.000 pr. projekt.
  Projektpuljen udbydes én gang årligt.

  Puljen for 2024 er nu åben og kan søges frem til og med d. 10. juni.

  Søg puljen via dette link

  Der skal anvendes MitID for at søge puljen.

  Link til klarmeldingsskema her.

  Vejledning til ansøgningsskema for Landdistriktsrådets projektpulje

  Generelt om projektpuljen

  Gennem projektpuljen kan lokalområderne fremsende ansøgning med henblik på økonomisk støtte til større eller mindre projekter i det enkelte lokalområde eller på tværs af flere lokalområder. Projektpuljen administreres af Landdistriktsrådet, der en gang årligt træffer afgørelse om støtte til et antal projekter.

  Der kan max. forventes et tilskud på kr. 25.000 pr. projekt, og der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling af projektmidlerne.

  Eksempler på projekter, der kan opnå støtte fra projektpuljen:

  • Anlægsprojekter: f.eks. etablering af bålfaciliteter, legeplads, sportsfaciliteter, anlæg af sti, etablering af bådebro m.v.
  • Rekvisitter/inventar m. v.: f.eks. indkøb af legeredskaber, kanoer, klatreudstyr, computere til net café m.v. Det er en fordel at søge til rekvisitter m.v. som man villigt stiller til rådighed for andre lokalområder. Disse ansøgninger kan muligvis opnå et tilskud ud over kr. 25.000.
  • Arrangement(er): f.eks. foredrag, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.v.
  • Informationsopgaver m.v.: f.eks. udgivelse af lokalt blad, etablering af hjemmeside, informationstavler m.v.
  • Øvrig type projekter: f.eks. afvikling af kurser, udveksling med landsbysamfund i venskabskommuner m.v.

  Særlige indsatsområder

  Landdistriktsrådet ønsker, at fremme projekter som kan gavne et større geografisk område, f.eks. i forhold til fælles grej (telt, grill eller andet), der kan udlånes på tværs.

  Landdistriktsrådet ønsker en passende balance mellem fysiske projekter (anlæg m.v.) og kulturelle/sociale projekter. Projekter, der fremmer samarbejdet mellem flere lokalområder har høj prioritet. Det har betydning, at man i ansøgningen kan godtgøre, at projektet har langsigtet betydning for lokalområdets udvikling.

  Dertil vægtes ansøgninger, der understøtter Mariagerfjord Kommunes Landdistriktspolitik. Indsatsområderne i Landdistriktspolitikken er:

  • Det gode hverdagsliv for alle i landsbyerne og det åbne land (godt foreningsliv, nærhed og sammenhængskraft, sund livsstil, adgang til naturen m.v.)
  • Gode mødesteder skaber rammer om aktiviteter og sammenhold (forsamlings- og klubhuse, lege og aktivitetspladser m.v.)
  • Et forbedret fysisk miljø i landsbyerne 
  • En dynamisk erhvervs- og bosætningsindsats afpasset de lokale muligheder (etablering af virksomheder m.v.)
  • En sammenhængende infrastruktur i hele kommunen (gode stier og veje, kollektiv trafik, internet og mobildækning m.v.)

  Hvem kan søge?

  Foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge projektpuljen. Samarbejdsprojekter prioriteres iht. de beskrevne indsatsområder. Det anbefales at lokalrådet medvirker i koordinering af evt. flere projekter fra samme lokalområde.

  Ansøgningsskema

  Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk via ovenstående link i ansøgningsperioden.

  • I skemaet angives så præcis adresse/matrikelnummer som muligt. Ligeledes har det stor betydning, at ejerforhold er angivet præcist.
  • Projektets budget skal vedhæftes ansøgningen og indeholde præcis angivelse af tilskudsbehovet fra projektpuljen.
  • Landdistriktsrådet kan imødekomme større ansøgninger, såfremt projektet vurderes at have en særlig betydning for borgere på tværs af flere lokalområder.
  • Husk at indregne evt. udgifter til byggetilladelser eller andre offentlige gebyrer.
  • Såfremt projektet er medfinansieret fra andre puljer vedlægges kopi af støttetilsagn. Ligeledes angives hvornår et evt. svar fra andre puljer kan forventes.
  • Egen frivillig arbejdskraft kan indgå i medfinansieringen. Indsatsen takseres til 100 kr. pr. frivilligtime.
  • Forventet projektstart angives.
  • Såfremt projektet tildeles midler vil ansøgeren modtage et link til en klarmeldingsblanket, som skal udfyldes når ansøger er klar til at gå i gang med projektet og senest 1 år efter bevillingen. Herefter udbetales tilskudsbeløbet til ansøgeren.
  • Forventet projektafslutning angives. Særskilt projektregnskab indsendes til Fagenheden for Kultur og Fritid senest 1 måned efter projektafslutning.
  • Såfremt projektet ændres undervejs, skal der indhentes skriftlig tilladelse hertil fra Landdistriktsrådet. I modsat fald kan det bevilgede tilskud forlanges tilbagebetalt.
  • Det er ansøgerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning og planlægning. På Mariagerfjord Kommunes hjemmeside er der en kortside med oplysninger om fx bygge- og beskyttelseslinjer og lokalplaners afgrænsning. Brug linket http://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=mariagerfjord&page=mariagerfjord+kommune og klik på ”Klik her for at se kort over mariagerfjord kommune” for at komme frem til kortsiden. Det er vigtigt, at ansøger forud for indsendelse af ansøgning har kontaktet offentlige myndigheder om disse forhold, samt indhentet de fornødne tilladelser.
  • Ansøgeren skal desuden tage stilling til forhold vedr. vedligeholdelse og drift, herunder løbende rengøring og udgifter til vand, kloak og el.  

  Generelt vedr. ansøgninger om etablering af legepladser

  • Kræver byggetilladelse, dvs. der skal fremsendes tegninger med situationsplan og samlingsdetaljer (Bygningsreglementet af 1995, hvor der refereres til DS – standarder).
  • Kommer på en liste over legepladser i Mariagerfjord Kommune, som Byggeafdelingen udarbejder. Derefter vil legepladserne senere blive gennemgået mht. sikkerhed af et eksternt konsulentfirma.
  • Det er altid ejeren af grunden, der har ansvaret. Det eneste, der evt. senere kan fritage grundejeren for ansvaret er, at det eksterne konsulentfirma siger god for sikkerheden. På baggrund af denne godkendelse vil Mariagerfjord Kommune muligvis være i stand til at få udarbejdet et juridisk dokument, der definerer ansvaret. Alternativt kan grundejer overdrage arealet til legepladsindehaveren. Ansvarshaver skal være forsikret.

  Spørgsmål i relation til ansøgningen, kontakt da:

  Jonathan Marc V Linnemann – Kultur og Fritid – 24664174 – jonli@mariagerfjord.dk

  Spørgsmål om politiske forhold, kontakt da Landdistriktsrådet: Flemming Rasmussen – Formand – 22 52 89 05, kridtvejen@hotmail.com

  Mulige medfinansieringskilder:

  Projekter der søger midler i Landdistriktsrådets projektpulje har mulighed for at søge supplerende tilskud i LAG-Himmerland, der administrerer EU's landdistriktsmidler. Nærmere vilkår for støtte fra LAG kan ses på www.lag-himmerland.dk eller ved direkte kontakt til koordinator Anne Ritman på tlf.nr.: 97113508.

  Der kan søges økonomiske midler til øvrige projekter med videre ved direkte ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid.

  For spørgsmål kontakt:

  Fagenheden for Kultur og Fritid på kulturfritid@mariagerfjord.dk.

  Formål

  Udviklings- og Talentpuljen har til formål at støtte op om nye initiativer til udvikling af foreningerne og/eller til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune.

  Puljen skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af de mange talenter, der er i Mariagerfjord Kommune. Arbejdet med at finde og udvikle talenterne og gøre dem til vindere får større og større værdi i fremtiden.

  Det er ikke alene et spørgsmål om at tilbyde de bedste faciliteter og vilkår, men også at styrke sammenholdet og derigennem bibeholde motivationen i det videre forløb. Vi skal tænke uden for boksen og arbejde på tværs af klubfarve og bygrænse og skabe rollemodeller for børn og unge i hele Mariagerfjord Kommune.

  Der kan ikke forventes tilskud til forplejnings- og transportudgifter.

  Tilskudsbehovet fra Udviklings- og Talentpuljen skal være på minimum kr. 10.000. Påtænkte mindre ansøgninger henvises til lokale fonde og eventuelt Idrætsrådet.

  Der er en øvre grænse på to ansøgninger pr. ansøger pr. år. Dog kan der være undtagelser, fx hvis ansøger er en flerstrenget forening.

  Hvem kan søge?

  Alle foreninger kan søge Udviklings- og Talentpuljen. Det er ikke et krav, at man er en godkendt folkeoplysende forening, såkaldte selvorganiserede kan også søge.

  Hvad kan puljen søges til?

  Puljen kan søges til udviklings- og talentarbejde,

  • der har et folkeoplysende sigte.
  • der giver nye lærings- og aktivitetsmuligheder for borgerne i Mariagerfjord Kommune.
  • der kan motivere borgere, der ikke i forvejen er aktive på fritidsområdet til at være aktive fremadrettet.
  • nye tværgående samarbejder og tik nye organisationsformer, der kan give borgerne nye aktivitetsmuligheder.
  • der støtter talentudvikling i kommunen.
  • der arbejder med udvikling af talenter særligt på tværs af klub-, fag- og bygrænser.
  • der er rettet mod en individuel udøver, så længe udøveren er over 12 år. Der kan dog søges til udøvere under 12 år, så længe det handler om udviklingen af miljøet omkring udøveren, således foreningen og andre udøvere får gavn af midlerne i fremtiden. 

  Ansøgningsfrister og sagsbehandling

  Ansøgninger kan indsendes løbende. Foreningsrådet behandler ansøgningerne 2-4 gange årligt, hvor rådet prioriterer puljens midler ud fra de indkomne ansøgninger. 

  Foreningsrådet kan stille krav om egenfinansiering – frivillige mandetimer kan medregnes som egenfinansiering.

  Udbetaling

  Bevilget tilskud udbetales ved projektets igangsættelse.

  Ved tilskud over 100.000 kr. udbetales 80 % af tilskuddet ved projektets start, og resten ved afrapportering

  Klarmeldingsskema fremsendes sammen med bevillingen.

  Afrapportering

  Når projektet er gennemført, skal der indsendes regnskab/dokumentation herfor.

  For folkeoplysende foreninger skal regnskabet være underskrevet af foreningens formand og kasserer.

  For selvorganiserede skal regnskabet være underskrevet af mindst 2 personer.

  Der er krav om registreret revisor på regnskabet ved bevilgede tilskud over 100.000 kr.

  Projekterne skal påbegyndes indenfor 1 år efter bevillingen er givet, ellers frafalder tilskuddet.

  Beløb, der ikke er brugt i overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til grunde for bevillingen, skal tilbagebetales.

  Hvis puljen ikke bliver brugt, overføres restbudgettet til næste regnskabsår.

   

  Frister i 2024

  • 15. januar
  • 1. juli

  For yderligere spørgsmål kontakt:
  Niels Sørensen, Områdeleder for Kultur og Fritid på tlf.: 97 11 35 01 eller nisoe@mariagerfjord.dk
  Maria Bisgaard, administrativ medarbejder på tlf.: 97 11 35 06 eller mabis@mariagerfjord.dk  

  Gå til klarmeldingsskema

  Gå til oversigt over ansøgninger med beslutninger.

  Ved promovering af støttede projekter, kan man anvende Foreningsrådets logo. Download det her.

  Udviklingspuljen har til formål at støtte følgende indsatsområder for idrætshaller i Mariagerfjord Kommune.

  • igangsætning af nye aktiviteter
  • fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder
  • styrke netværket imellem de ansatte i hallerne
  • Aktivitetsbonus ved forhøjet aktivitetsniveau

  Der er løbende ansøgningsfrist.

  Vedligeholdelses- og energipuljen er en pulje, som foreningerne kan søge til større vedligeholdelsesopgaver m.v.

  Ansøgningsfrister for 2024

  • 20. februar

  For yderligere spørgsmål kontakt:

  Niels Sørensen, Områdeleder for Kultur og Fritid, 97 11 35 01, nisoe@mariagerfjord.dk

  Læs reglerne for Vedligeholdelses- og energipuljen

  Link til ansøgningsskema her

  Link til klarmeldingsskema her.

  Fundraising

  Fundraising handler om at skaffe midler til nye udviklingstiltag i fx et lokalområde eller en sportsklub. Det kan være rekreative eller humanitære aktiviteter eller det kan være byfornyelse og landsbyudvikling.


  Fundraising handler ikke kun om at skrive ansøgninger. Fundraising er også at planlægge, hvordan man skaffer midler i år, til næste år og næste år igen. Man behøver ikke være professionel for at fundraise, men det kræver et godt forarbejde, tid og en rigtig god projektidé for at få økonomisk støtte fra de mange private fonde og offentlige puljer, der findes.

  Mariagerfjord Kommune har oprettet et abonnement på Fundraising for foreninger (fundraisingclub.dk), som gælder for alle foreninger i Mariagerfjord Kommune. Fundraising Club er et fundraisingværktøj og indeholder bl.a. en tilskudsdatabase, hvor man kan søge efter puljer og fonde, abonnere på nyhedsbreve med relevant info om fundraising, søge efter samarbejdspartnere med mere.

  Du kan via dette link oprette dig som bruger på www.fundraisingclub.dk

  Sidst opdateret: 25. juni 2024

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Østergade 22,
  9510 Arden

  Telefon: 97 11 30 00

  E-mail: kulturfritid@mariagerfjord.dk

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune