Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Du kan få godkendt hjælpemidler, hvis dine fysiske eller psykiske funktionsevner er nedsat.

Indhold

  Bevilling af hjælpemidler

  Kommunen kan bevilge et varigt hjælpemiddel, hvis det:

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne
  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse
  • eller er nødvendigt i forbindelse med udøvelsen af et erhverv

  Hvem kan få et hjælpemiddel?

  Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Ansøgning om hjælpemiddel kan sendes via selvbetjening, eller ved telefonisk kontakt til Myndighed og Visitation.

  KVIK-Service

  Et tilbud om hurtig sagsbehandling af ansøgninger på et standardhjælpemiddel. Har du spørgsmål til KVIK-Service så ring til Myndighed og Visitation.

  Nye regler for bevilling af støttestrømper/ærmer/anden kompressionsbandage

  Vær opmærksom på, at reglerne har ændret sig.
  Myndighed og Visitation skal fremadrettet sagsbehandle anderledes, hvilket i sidste ende kan have en betydning, hvis du tidligere har fået bevilling.

  Den ændrede sagsbehandling vil kunne give længere ventetid end sædvanligt.

  Ankestyrelsen offentliggjorde en ny principmeddelelse den 28. juni 2022 om kompressionsstrømper/ærmer/anden kompressionsbandage, som Mariagerfjord Kommune skal følge.

  Den nye principafgørelse fastslår, at kompressionsstrømper m.v. både kan anses som et behandlingsredskab og som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne. Såfremt brugen af kompressionsstrømper/ærmer/anden kompressionsbandage har karakter af behandlingsredskab, kan det ikke bevilges efter reglerne om hjælpemidler (Servicelovens §112).

  Det betyder, at Myndighed og Visitation skal se på formålet ved brugen af kompressionen, før det kan vurderes, hvorvidt der er tale om et hjælpemiddel og væsentligheden af behovet for kompressionsstrømperne/ærmer/anden kompressionsbandage i din situation.

  Læs principafgørelse

  Hvis du tidligere har fået bevilget noget af ovenstående fra os, kan du nu efter ovenstående ændring opleve, at du ikke længere opfylder betingelserne for bevilling som følge af praksisændringen. Under alle omstændigheder får du besked, og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.


  Du kan opleve længere ventetid end tidligere ved genbevilling, da vi kan være nødt til at indhente nye lægelige oplysninger.


  Helt konkret betyder dette, at du ikke er berettiget til bevilling af kompressionsstrømper/ærmer/anden kompressionsbandage efter servicelovens bestemmelser, hvis formålet er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af dit aktuelle funktionsniveau.


  Du kan komme ud for, at hverken kommunen eller sundhedsvæsenet kan dække udgiften, hvilket betyder, at du selv skal købe dem.

  Ved afslag, vil vi anbefale, at du tager kontakt til din egen læge eller den afdeling på hospitalet, der har anbefalet dig at bruge kompressionsstrømper/ærmer/anden kompressionsbandage, for yderligere vejledning om andre muligheder.

  Du velkommen til at kontakte Myndighed og Visitation på tlf. 97113457, hvor der er daglig telefonisk træffetid mellem kl. 8.30-9.30.

  KVIK-service - Hvad og hvordan?

  KVIK-Service er et tilbud om hurtig sagsbehandling af ansøgninger på et standardhjælpemiddel.

  Du kan få råd og vejledning af en ergoterapeut, som vurderer din funktionsevne på stedet og taler med dig om årsagen til din funktionsnedsættelse.

  Hvis du findes berettiget til et hjælpemiddel tilstræber KVIK-Service, at du kan få udleveret hjælpemidlet med det samme. Du får samtidig vejledning i indstilling og anvendelsen af hjælpemidlet.

  Der kan være situationer, hvor ergoterapeuten skal indhente yderligere oplysninger for, at kunne behandle din ansøgning på den bedste måde.

  Du kan søge om almindelige standardhjælpemidler som f.eks. gang hjælpemidler, rollatorer, visse typer kørestole og småhjælpemidler.

  I KVIK-Service kan du også:

  • få vejledning i indstilling og anvendelse af hjælpemidler
  • få udført justeringer og mindre reparationer
  • aflevere hjælpemidler, som skal repareres eller udskiftes
  • aflevere hjælpemidler, som du ikke mere har behov for

  Borgere i Mariagerfjord Kommune, som har en varigt nedsat funktionsevne. Der skal ikke blot være tale om en midlertidig helbredstilstand, som f.eks. et brækket ben.

  Ved en varig funktionstilstand er der ikke yderligere mulighed for behandling, forbedring eller genoptræning. Det er en betingelse at du har et væsentligt behov for hjælpemidlet, jævnført Servicelovens §112.

  Vi kan ikke tilbyde KVIK-Service på ansøgninger om:

  • boligændringer
  • handicapbiler
  • børnehjælpemidler
  • teknologiske hjælpemidler
  • kommunikationshjælpemidler
  • synshjælpemidler
  • kropsbårne hjælpemidler
  • eller andre særlige eller specialiserede hjælpemidler.

  Adresse

  Hjælpemiddeldepotet, Tempovej 3, 9560 Hadsund.

  Åbningstid:

  • Torsdage kl. 12.30-14.30


  Faste lukkedage
  KVIK-Service holder lukket:

  • på helligdage
  • mellem jul og nytår
  • 3 uger i sommerferien (uge 28-29-30)

  Typiske spørgsmål om hjælpemidler

  Hvis du eller en pårørende har behov for et hjælpemiddel, er der her en række ting, der er gode at vide.

  Værd at vide om hjælpemidler

  Hjælpemiddeldepotet står for levering og afhentning af hjælpemidler samt reparation og service på hjælpemidler. Desuden står de for lagerstyring, vask og klargøring af hjælpemidler.

  Vi genbruger i vid udstrækning hjælpemidler. Når borgerne ikke mere har behov for de udlånte hjælpemidler, bringes de tilbage til Hjælpemiddeldepotet. Hjælpemidlerne sættes i stand, og gøres klar til genudlån.

  Borgere eller pårørende der kan og har mulighed for det, må gerne selv aflevere/afhente hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet på Tempovej 3 i Hadsund. Det kan næsten altid aftales på et tidspunkt der passer borger/pårørende.

  Hjælpemiddeldepotet kan kontaktes på tlf. 97 11 34 04 alle hverdage ml. 9 og 11.30 eller på mail - link i bunden af siden.

  Kropsbårne/Personlige hjælpemidler:

  • Ortopædisk fodtøj / ortopædisk fodindlæg
  • Arm – og benproteser
  • Støttekorset / bandager
  • Kompressionsstrømper
  • Parykker
  • Brystproteser
  • Stomihjælpemidler
  • Inkontinenshjælpemidler
  • Synshjælpemidler
  • Diabeteshjælpemidler

  Genbrugshjælpemidler

  • Rollatorer
  • Kørestole
  • El-senge
  • Hjælpemidler til brug i badeværelset
  • Kommunikationshjælpemidler
  • Særlige IT – hjælpemidler
  • Almindelige IT hjælpemidler


  Målgruppen er personer med et varigt kommunikationshandicap i form af væsentligt nedsat høre-, tale-, syns - eller skrivefunktion, og hvor hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte kommunikationsevne.

  Forbrugsgoder

  Et forbrugsgode kan have en specifik funktion til at kompensere for en nedsat eller tabt funktionsevne og kan dermed fungere som et hjælpemiddel. Forbrugsgoder er f.eks. husholdningsredskaber, køkkenmaskiner og handicapbiler.

  Vi kan ikke tilbyde KVIK-Service på ansøgninger om:

  • boligændringer
  • handicapbiler
  • børnehjælpemidler
  • teknologiske hjælpemidler
  • kommunikationshjælpemidler
  • synshjælpemidler
  • kropsbårne hjælpemidler
  • eller andre særlige eller specialiserede hjælpemidler.

  Frit valg af hjælpemiddel eller boligindretning

  Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel eller boligindretning, kan du selv vælge, om det er kommunen eller en anden leverandør, der skal levere det bevilligede. Dette gælder dog ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det, du selv har valgt.

  Frit valg

  Boligindretning

  • Du har mulighed for at vælge andre materialer end dem Mariagerfjord Kommune har bevilget dig.
  • Du har mulighed for at få din boligindretning udført af en anden håndværker end den, Mariagerfjord Kommune har valgt.
  • Det er en betingelse at boligindretningen og materialerne opfylder de krav, Mariagerfjord Kommune har opstillet. Det er dit ansvar at sikre dette.
  • Det er en betingelse at håndværkeren er faglært og momsregistreret. Det er dit ansvar at sikre dette.

  Hjælpemiddel

  • Du har mulighed for at købe et hjælpemiddel hos en anden leverandør.
  • Det er dit ansvar at sikre, at hjælpemidlet opfylder de faglige krav til egnethed, som kommunen opstiller. Du mister retten til tilskud fra kommunen, hvis hjælpemidlet ikke opfylder kravene.

  Boligindretning

  • Du kan få støtte med et beløb der svarer til, hvad Mariagerfjord Kommune kan få den bevilgede boligindretning udført til.
  • Hvis Mariagerfjord Kommune har en leverandøraftale, kan du få støtte med et beløb der svarer til Mariagerfjord Kommunes pris.
  • Hvis du vælger dyrere materialer eller anden håndværker, skal du selv betale prisdifferencen.
  • Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig.
  • Du skal selv afholde udgifter til almindelig reparation og vedligeholdelse af boligindretninger.

  • Hjælpemiddel
  • Du kan få støtte med et beløb der svarer til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
  • Hvis Mariagerfjord Kommune har en indkøbsaftale, kan du få støtte med et beløb der svarer til Mariagerfjord Kommunes indkøbspris.
  • Køber du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale prisdifferencen.
  • Hvis der er indgået aftale om reetablering, har Mariagerfjord Kommune alene pligt til, at foretage reetablering i forhold til den boligindretning kommunen har ydet hjælp til. Yderligere udgifter til reetablering, som er opstået som følge af dit frie valg, skal du selv afholde.
  • Hvis du som lejer vil benytte dig af frit valg, forudsætter dette derfor, at du indgår en aftale med din udlejer.
  • Du kan få råd og vejledning efter behov.
  • Vælger du selv materialer og håndværker har Mariagerfjord Kommune ingen udvidet forpligtigelse til rådgivning og vejledning.
  • Du har ejendomsretten til boligindretningen.
  • Hvis kommunen har indgået aftale med dig om tilbagelevering efter brug, og du har benyttet dig af retten til frit valg af materialer, har kommunen ikke pligt til at refundere de ekstra udgifter til materialer, som du evt. har haft.

  Læs Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder og tilsynsrapporter

  Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning årlige kvalitetsrapporter, kvalitetsstandarder samt tilsyn.

  Sidst opdateret: 6. marts 2024

  Kontakt

  Myndighed og Visitation

  Alle medarbejdere har træffetid hverdage kl. 8.30-9.30

  Kl. 10-12:

  Distriktsvisitatorer (personlig pleje og praktisk hjælp m.v.)
  Tlf. 97 11 34 49

  Sagsbehandlende terapeuter (hjælpemidler m.v)
  Administrative visitatorer (genoptræning, kropsbårne hjælpemidler)
  Tlf. 97 11 34 48