Gå til hovedindhold

Skolestart

Her kan du læse om skolestart, skoleindskrivning og hvordan du som forældre søger som skoleudsættelse.

Indhold

  Dagtilbud- og Skole i Mariagerfjord - stedet hvor glade og nysgerrige børn gror

  Information omkring skolestart

  Parat til skolestart

  At begynde i skole er begyndelsen på en ny og vigtig periode i dit barns liv. 

  Skolelivet rummer nye udfordringer, nye venner og nye voksne. Dit barn får en ny hverdag, hvor det skal klare flere ting selv.

  Børnene møder skolestarten med forskellige forudsætninger. Nogle børn har alderssvarende udvikling på alle områder, andre har på nogle områder, men ikke på alle. Nogle børn lærer bedst ved at lytte, andre lærer bedst, når de eksperimenterer eller bruger kroppen. Forskelligheden er stor.

  I god overensstemmelse med dette, ønsker Mariagerfjord Kommune, at al læring i skolestarten tager udgangspunkt i det enkelte barns muligheder, så det får den bedste start på uddannelsesforløbet.

  I de første skoleår samarbejder pædagoger og lærere om undervisningen, så de med hver deres professionelle tilgang til arbejdet kan være med til at sikre, at børnene føler sig trygge, og at der arbejdes for at skabe optimale vilkår for børnenes læring og udvikling.

  For at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring er der behov for en velovervejet koordineret voksenstøtte før, under og efter overgangen fra børnehave til skole. 

  Når dit barn begynder i folkeskolen har det en 10-årig grundskole foran sig. Den består af 0.-9. klasse. Derudover er det muligt at vælge en etårig 10. klasse, hvilket er et tilbud til unge efter grundskolen.

  Vi er vi ambitiøse på dit barns vegne - både fagligt og menneskeligt.

  Læs mere om vores værdier for at skabe det bedste børne- og ungeliv for dit barn i Mariagerfjord. 

  Handleplan

  Brobygning i Mariagerfjord Kommune
  I Mariagerfjord Kommunes Børne- og Ungepolitik fremhæves det, at børn skal opleve tryghed ved at føle sig som en del af fællesskabet, samt at vi skal arbejde på at skabe gode rammer for deres trivsel, udvikling og læring.

  Udgangspunkt i det enkelte barn
  Danmarks Evalueringsinstitut EVA, beskriver i temahæftet ”Overgang fra børnehave til skole”, hvordan en vellykket brobygning tager udgangs punkt i det enkelte barn og den enkelte families situation og livshistorie. Alle børn er forskellige, og derfor skal barnets perspektiv altid inddrages, når der laves brobygning. Det gælder både fra hjem til dagtilbud, mellem to dagtilbud og fra dagtilbud til skole.

  Kendskab
  En god brobygning fordrer desuden kendskab mellem de parter, der skal brobygges imellem, og det er derfor vigtigt, at der sker en forventningsafstemning mellem hjem, dagtilbud og skole/sfo, således at alle parter ved, hvad barnet oplever/har oplevet i den anden arena. Kendskab til hinandens hverdag kan også styrke kvaliteten af den viden, der overdrages i forbindelse med brobygningen, samt tilrettelæggelsen af skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud. Det er ledelsens ansvar, at disse planer bliver koordineret mellem de parter, der afgiver/modtager børn fra hinanden. Da der er stor forskel på de enkelte børnehuse, dagplejere og skoler i forhold til f.eks. størrelse, geografisk placering m.m., vil der være forskelle i den praktiske udmøntning af brobygningen.

  Lokale planer 

  Dagtilbud
  Hvert enkelt børnehus og dagplejen skal have en koordineret plan for, hvordan brobygning fore går ind og ud af tilbuddet. Alle planer skal offentliggøres og som minimum indeholde:

  • Hvordan der skabes dialog om opstarten ud fra forældrenes og barnets livsbetingelser.
  • Hvordan der sker afstemning af forventninger mellem forældre og personale.
  • Hvordan der sikres individuelle aftaler om opstartsperiode, herunder aftale om indkøring samt hvornår og hvordan der evalueres.
  • Aftaler om, hvilken viden om barnet, der skal overleveres, når barnet stopper, samt hvordan det foregår.
  • Hvordan brobygning til kommende arena foregår, samt hvordan der sikres brobygning til alle de arenaer, dagtilbuddet leverer børn til.
  • Aftale om, hvordan eventuel viden fra sundhedsplejen, tidligere pasningstilbud etc. bruges i børnehuset.
  • Hvordan der tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til 0. klasse

  Skole/sfo
  Alle skoler/sfo’er skal have en koordineret plan for, hvordan brobygning i forhold til dagtilbud foregår. Alle planer skal offentliggøres og som minimum indeholde:

  • Hvordan der sker afstemning af forventninger mellem forældre og skole/sfo.
  • Hvordan overleveret viden om barnet skal bruges.
  • Hvordan der sikres en god brobygning til alle de dagtilbud, der modtages børn fra.
  • Afstemt årshjul i forhold til brobygningen.
  • Hvordan der tilrettelægges et læringsmiljø, der skaber sammenhæng til det børnehus barnet modtages fra.
  • Hvordan skolen arbejder med at være parate til modtagelse af børn med individuelle behov/at være barneparat.

  Sundhedspleje

  Sundhedsplejen skal have en koordineret plan for, hvordan og hvornår de medvirker til brobygningen fra hjem til dagtilbud. Planen skal offentliggøres.

  Samtykke

  Videregivelse af relevante oplysninger

  Al videregivelse af relevante oplysninger fra en aktør til en anden sker kun med forældrenes samtykke. I forbindelse med overgang fra hjem til dagtilbud overleverer sundhedsplejen viden om barnet, hvis barnets tid i hjemmet har givet anledning til ekstra indsats fra sundhedsplejens side. I forbindelse med overgang fra dagtilbud til dagtilbud, herunder også fra dagpleje til børnehave, og fra dagtilbud til skole, overleverer det afgivende pasningstilbud viden om barnet. Denne viden skal som minimum omhandle barnets sproglige udvikling, det læringsmiljø og de fællesskaber, som barnet trives og lærer bedst i, samt barnets motivation til at lære. Når barnet går i særlig dagtilbud, tilrettelægges der et særligt forløb. Både skole, dagtilbud, forældrene og andre tværfaglige samarbejdspartnere inddrages i dette.

  Ansøgning om skoleudsættelse 

  Forældre kan søge om udsættelse af undervisningsstart i børnehaveklassen ét år, når det begrundes i barnets udvikling. Afgørelser om udsættelse af skolestart træffes af Dagtilbuds– og Skolechefen på vegne af Kommunalbestyrelsen. Afgørelsen træffes på baggrund af forældrenes ansøgning og er en individuel vurdering.

  Ansøgningsprocedure

  Ansøgning om skoleudsættelse sker ved webindskrivningen og derefter ved, at forældrene indsender en begrundet ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside af forældrene.

  Ansøg om skoleudsættelse

  Efter forældrene har udfyldt skemaet, sendes det elektronisk til børnehave lederen.

  Børnehaven skal derefter udfylde en indstilling på skemaet. På indstillingen påføres en pædagogisk handleplan for, hvordan man vil arbejde pædagogisk med barnet i børnehaven det kommende år.

  En godkendelse om skoleudsættelse betinges af, at barnet er optaget i en børnehave. Afgørelsen kan ikke ankes.

  Handleplanen udarbejdes af børnehaven i samarbejde med forældrene.
  Ansøgningen med påført handleplan skal være Sekretariatet for børn-, uddannelse og arbejdsmarked i hænde senest den 1. februar i det kalender år, hvor skolestarten skulle have fundet sted. 

  Sekretariatet for børn-, uddannelse og arbejdsmarked sender i februar en afgørelse på ansøgningen til forældre, børnehaven og skolen. 

  Skoleindskrivning 2024-2025

  Skoleindskrivningen foregår fra uge 50 til uge 3 via web-indskrivning. Du kan tilgå indskrivningssiden via Borger.dk. Man logger på ved hjælp af MitID.

  Børnehaveklassen er obligatorisk og skal påbegyndes i det år, barnet fylder 6 år.

  Det betyder, at:
  Børn, der er født i 2018, optages i børnehaveklassen i august 2024.
  Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2024 kan komme i børnehaveklasse i august 2024, hvis de må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

  Skolerne udsender inden juleferien informationsmateriale til børn i eget skoledistrikt. Sekretariatet for Børn-, uddannelse- og arbejdsmarked bekendtgør skoleindskrivningen på Mariagerfjord Kommunes Facebook- og hjemmeside. I tvivlstilfælde kan man altid kontakte og få hjælp hos den lokale børnehave, skole eller Sekretariatet for Børn-, uddannelse- og arbejdsmarked.

  Vi er vi ambitiøse på dit barns vegne - både fagligt og menneskeligt.

  Læs mere om vores værdier for at skabe det bedste børne- og ungeliv for dit barn i Mariagerfjord. 

  Samtykkeerklæring i forbindelse med skolestart

  I forbindelse med dit barns overgang fra børnehave til skole/SFO kan skolen have brug for at indhente relevante personoplysninger fra dit barns daginstitution eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

  Formålet med at indhente og videregive oplysningerne er at sikre et smidigt, sammenhængende og konstruktivt samarbejde og undervisningsforløb i forbindelse med opstart på skolen, herunder skabe helhed i overgangen fra daginstitution til skole.

  Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at henvende dig til skolen.

  Du kan orientere dig om samtykkeerklæringen her. 

  Kontaktpersoner (for eksempel bedsteforældre)

  Når du skriver dit barn ind i skole, får du mulighed for at oprette kontaktpersoner. Kontaktpersoner kan for eksempel være bedsteforældre, som kan kontaktes ved uheld eller lignende. Kontaktpersoner kan også være ”bonusforældre”, som ikke har forældremyndighed.

  OBS: Vi opfordrer til, at du kun oplyser fornavn og telefonnummer på kontaktpersoner. Vi har ikke brug for fulde navn, CPR-nummer m.m.

   

  Ansøgning om anden skole end distriktsskolen

  Forældrene kan søge om en anden skole end distriktsskolen til deres barn. Ansøgning foregår ved web-indskrivningen. Forældrene begrunder deres ønske bl.a. med oplysning om evt. søskende, der går på den ønskede skole. Den ansøgte skole sender i februar svar til forældrene og distriktsskolen, om ønsket kan imødekommes.

  Optagelse på den ønskede skole er afhængig af, om der er plads i klassen:

  I skoler med 1 børnehaveklasse er der plads til maksimalt 24 elever
  I skoler med 2 børnehaveklasser er der plads til max. 50 elever
  I skoler med 3 børnehaveklasser er der plads til max. 76 elever

  Prioritering af ansøgere

  Såfremt der er flere ansøgere end pladser anvendes følgende prioritering:

  Kommunens egne borgere går forud for andre.
  Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  Lodtrækning, når ovennævnte objektive hensyn ikke fører til en prioritering.
  Dagtilbuds– og Skolechefen kan undtagelsesvis dispensere fra ovenstående regler, hvis særlige grunde taler herfor.

  Forældrevejledning til den elektroniske indskrivning.

  Læs om skolestart på hjemmesiden for Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

   

  Hos Dagtilbud og Skole tager vi hånd om dit barn, fra det tager sine første spæde skridt, til det er klar til at springe ud i en ungdomsuddannelse eller arbejdslivet.

  Læs mere om Dagtilbud og Skole i Mariagerfjord:

  Dagtilbud og Skole i Mariagerfjord - Hvor glade og nysgerrige børn gror

  Sådan lærer du dit barn at færdes i trafikken - ti gode råd

  • Træn skolevejen på cykel eller til fods med dit barn - både inden skolestart og i løbet af skoleåret.

  • Træn ruten mange gange, så de gode vaner sidder fast hos barnet – også når barnet engang skal afsted alene. Tal om, hvad man skal huske at kigge efter og passe på.

  • Vælg den sikreste rute til skolen - ikke den hurtigste. En sikker rute er eksempelvis via gang- og stisystemer, gangbroer, tunneller og fodgængerovergange.

  • Er det svært at få tid til at cykle eller gå sammen til skole hver dag, kan I med fordel vælge en ugentlig gå- eller cykeldag.

  • Har I langt til skole, så parker bilen et par hundrede meter fra skolen og gå det sidste stykke sammen, så dit barn får erfaring med at begå sig i trafikken.

  • Lær dit barn de basale regler i trafikken: stop ved rødt lys og ved kantstenen, se dig for til begge sider, gå kun over vejen på sikre steder, hvor I kan orientere jer ordentligt og lignende.

  • Hvis I cykler sammen, så husk hjelmen og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter kender jeres intentioner.

  • Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne. Børn har ikke det samme overblik, som voksne har.

  • Husk at du er rollemodel for dit barn. Børnene kopierer dine vaner i trafikken.

  • Tjek om skolen har en trafikpolitik, som handler om skolens regler og indsatser på området – og læs den
  Sidst opdateret: 18. december 2023

  Kontakt

  Sekretariat for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

  Telefon: 97113144