Gå til hovedindhold

Dit ansvar som grundejer

Når du er grundejer, har du pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og trapper til din ejendom samt beskære dine planter og træer. Desuden er der regler for, hvor du må plante på din grund ud mod veje og stier.

Indhold

  Dit ansvar som grundejer

  Uanset om du bor på en offentlig vej eller privat fællesvej skal du som grundejer holde rent (feje og fjerne ukrudt), glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

  Som grundejer skal du:

  • Holde fortovet og adgange til udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene.
  • Rydde sne og gruse eller salte på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom.

  Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel. Ved gågader og lege- og opholdsarealer er det dog kun de første 2,5 meter fra huslinjen.

  Du har altid pligt til at rydde og gruse indkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

  Skal du som grundejer: 

  • Holde rent
  • Rydde sne og gruse eller salte på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom.

  Vejene og cykelstierne tager kommunen sig af.

  Skal du som grundejer:

  • Holde rent, rydde sne og salte på fortovet, stien og vejen ud for din ejendom.
  • holde fortovet og vejen ud for din ejendom fri for farlige huller, skæve fliser mm.

  Det gælder som regel, at du skal rydde ud til midten af vejen, da beboeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

  Overstående gælder, hvis du bor på en privat fællesvej eller ud til en privat fællessti.

  Alle grundejere, offentlige som private, er forpligtigede til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund. Mariagerfjord kommune bekæmper planten på offentlige arealer og fører tilsyn med, at indsatsplanen overholdes på private arealer. 

  Læs mere om bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Mariagerfjord Kommune

  Beplantning og beskæring

  Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

  Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække.

  Her på siden kan du få råd og vejledning i forbindelse med nyplantning af hæk og læse om reglerne for eksisterende beplantning. 

  Skal du plante hæk, skal du: 

  • Undersøge lokalplanen. I nogle lokalplaner er beskrevet hvilke former for hæk som må plantes, og hvilken højde hækken må få.

  • Snak med naboerne. Ønsker du at plante i skel er det en rigtig god ide at spørge naboerne, inden du går i gang. Planter du i skel, skal I nemlig være fælles om at anlægge og pleje hækken – og ikke mindst om at betale den. Dette gælder dog ikke, hvor kommunen er nabo. Du har lov til at sætte hækken på egen grund uden at spørge naboerne, derved skal du selv anlægge, pleje og betale hækken.

  • Pas på pladsen. Hækken vokser både i højde og bredde. Planter du hækken ud mod fortov eller vej, så sørg for at hækken ikke bliver så bred, at den generer færdslen på fortov/vej. Et tips til det er at plante hækken 50 cm. inde på egen grund. Derved skulle der gerne gå nogle år, inden den vokser ud til fortov/vej. Hækken inklusive grene skal altså holdes på din egen grund.

  • Overveje plantevalget. Giv dig derfor god tid til at undersøge de mange forskellige typer af hæk. Skal hækken tåle skygge kan bøg, avnbøg og taks anbefales. Står hækken langs fortov/vej hvor der saltes om vinteren bør bøg fravælges. I stedet kan en stedsegrøn hæk fx thuja, taks, liguster vælges. Ønsker du en løvfældende hæk, kan det fx være seljerøn, lærk eller tjørn. Et alternativ til de klippede hække er de fritvoksende, som ofte også er blomstrende. Her kan bl.a. vælges spirea, berberis eller snebær.

  • Gør jorden klar. Vil du give hækplanterne den bedste start, så sørg for at der ikke er skvalderkål, agerpadderok, snerler eller kvikgræs i området. Disse vil være hårde konkurrenter for de nye hækplanter. Jorden bør løsnes i dybden og evt. blandes med sand eller spagnum, afhængig af jordtype. Inden hækplanterne sættes, er det vigtigt at jorden vandes godt igennem.

  • Spørg fagfolk. Få råd og vejledning til netop din hæk ved at kontakte din lokale planteskole/plantecenter. Derudover findes et rigt antal af hjemmesider og faglitteratur om emnet.

  God fornøjelse med din nye hæk

  Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

  • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.
  • Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,5 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,5 meter.
  • Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.
  • Sørg for at skilte, gadelys og brandhaner er fuldt synlige.

  For nemmere at overskue hvordan du skal beskære din hæk og dine træer ud mod vejen og fortovet kan du se på tegningen over beskæring ud mod vejarealet.

  Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.

  Illustrationen forklarer, at der gælder følgende regler: Land: Over kørebane skal der være en frihøje på minimum 4,5 meter og fra rabat til skel skal deres holdes frit i minimum 1 meters bredde. By: Over fortove skal der være en frihøjde på minimum 2,5 meter. Over kørebane skal frihøjden være minimum 4,5 meter. Fortove skal friholdes i fuld bredde ind til skel.

  Som grundejer har du pligt til at holde fortove og stier frie for sne, is, snavs, affald, visne blade og ukrudt.

  Når du bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling (vær opmærksom på brandfare ved gasbrænder).

  Husk også dine forpligtelser som grundejer, når det er vinter

  Vinter på vejene

  Hvordan rydder Mariagerfjord Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt, og hvad er din pligt som grundejer? På denne side finder du alle oplysninger om vintertjenesten i Mariagerfjord Kommune.

  Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

  Kæmpebjørneklo - bekæmpelse

  Hvis du ser en bjørneklo, vil vi rigtig gerne vide det, så vi hurtigst muligt kan få den fjernet. Du giver os besked ved at give os et praj, som du kan indsende via en gratis app eller hjemmesiden.

  Sidst opdateret: 24. juni 2022

  Her kan du læse mere:

  Kontakt

  Trafik og Anlæg

  Telefon: 97113000

  Email: Trafik@mariagerfjord.dk