Gå til hovedindhold

Landdistriktsrådet

Her kan læses om Mariagerfjord Kommunes Landdistriktsråd.

Indhold

  Formålet med Landdistriktsrådet

  • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
  • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
  • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger gennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
  • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
  • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
  • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

  Hvert år støtter Landdistriktsrådets Projektpulje en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Puljen udbydes hvert år til landsbyerne med ansøgningsfrist i starten af april.

  Medlemmer af Landdistriktsrådet

  • Jonathan Marc V. Linnemann, Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommune, tlf. 24 66 41 74, jonli@mariagerfjord.dk

  Referater 2022

  Referat Landdistriktsrådsmøde d. 21. februar 2022


  Deltagere:
  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Per Edgar Jørgensen
  Leif Haagen Jensen
  Leo Korsgaard


  Afbud:
  Vivian Thrysøe
  Belinda Vendelbo
  Jakob Stidsen


  Dagsorden:
  1. Proces med konsulent Line Wagener omhandlende Landdistriktsrådet
  2. Økonomi (herunder puljer – og hvordan de evt. skal tilrettes til at imødekomme projekter med særlige mål)
  3. Kommunal aftale med Nordjyllands Beredskab ift. hjertestartere
  4. Evt.


  1. Proces med konsulent Line Wagener
  Flemming Rasmussen orienterede om den nuværende situation Landdistriktsrådet står overfor. Hvis man er for stille, så er der risiko for at blive glemt – vi ønsker derimod at være proaktive og offensive – som bl.a. var tilfældet ved §17.4 udvalget og sidste års tilskud til forsamlingshusene. Det er dokumenteret at arbejdet betaler sig, så vi skal have en klar strategi der kan understøtte og sikre indflydelse over for det nye udvalg. Ligeledes vil processen være god for internt at få forventningsafstemt og skabe ejerskab for vores sager, så vi kan præge det nye udvalg – også inden vi får tildelt de politiske repræsentanter i starten af april, når udvalget starter op.

  Det blev enstemmigt vedtaget, at gå videre med processen med konsulent Line Wagener, og Jonathan er derfor i kontakt med Line om, hvilke form forløbet skal tage og hvornår det skal afvikles. Det forventes at blive i løbet af marts, og en dato vil blive meldt ud hurtigst muligt.


  2. Økonomi
  Landdistriktsrådets økonomi blev kort fremlagt og det blev fastslået at der er overført 146.100 kr. fra 2021. En del af disse midler vil gå til processen med konsulent Line Wagener, og der kan evt. bruges midler til dette fra projektmodningspuljen også. Der blev ligeledes drøftet om en del af de overskydende midler skulle bruges til at give forsamlingshusene endnu en håndsrækning til at få sat gang i hjulene igen. Det blev dog aftalt, at man ønsker at have en dialog med forsamlingshusene om dette, og det blev derfor bestemt, at forretningsudvalget for forsamlingshusene samt landdistriktskonsulenten Jonathan Linnemann tager en møde snarest for at få sat gang i dialogen. Man afventer derfor offentliggørelsen af forsamlingshuspuljen, til det er bestemt om de skal dele solidarisk, eller om man skal bevare en pulje i 2022, eller om den blot skal være mindre end de tidligere 190.000 kr.

  Ift. Landdistriktsrådets Projektpulje, så blev det drøftet om det gav mening at vente med offentliggørelsen af denne også, til man har gennemført processen med konsulent Line Wagener, for måske ville det give mening at dreje puljen sådan, at det ønskes at tilgodese projekter der kommer særlige formål – men for at strømline dette med den igangværende proces, forventes projektpuljen derfor at blive offentliggjort og søgbar i løbet af foråret. Det blev drøftet, men ikke bestemt, at et fokusområde fx kunne være adgang til naturen (fx stiprojekter) – så det på den måde stemmer overens med de anbefalinger der blev givet af §17.4 udvalget.


  3. Kommunal aftale om hjertestartere
  Efter aftale med Kim Knudsen har Jonathan Linnemann undersøgt muligheden for, at kommunens forsamlingshuse og foreninger kan komme til at indgå under Mariagerfjord Kommunes aftale med Nordjyllands Beredskab om service af hjertestartere. Så længe der gives et tilskud til forsamlingshuset eller foreningen, så har de mulighed for at komme ind under den kommunale aftale. Service, som typisk udføres én gang hvert andet år – koster 300 kr. (eksklusiv dele der skal udskiftes).

  For at et forsamlingshus eller forening kan komme til at indgå i denne aftale, skal de selv kontakte Nordjyllands Beredskab og oplyse, at de ønsker at gøre brug af Mariagerfjord Kommunes aftale.
  Nordjyllands Beredskab kan kontaktes ved at rette henvendelse til:
  Poul Vestergaard Larsen Leder-Koordinationscenter Mail: pvl@nobr.dk Tlf. +45 72 29 20 44 / 25 43 44 71


  4. Evt.
  Jonathan Linnemann er blevet kontaktet af en specialestuderende fra Offentlig Administration ved Aalborg Universitet, som ønsker at skrive et speciale om samskabelse i lokalområderne. Hun ønsker at følge et LUP forløb, evt. et nystartet og slutningen på et andet – da hendes tidshorisont hedder fra 1. marts til 31. maj.

  Jonathan Linnemann spurgte derfor ind til, om man havde kendskab til et lokalområde, der kunne være klar til at igangsætte en LUP proces ganske snart. Selv foreslog Jonathan Linnemann Valsgård, men også Døstrup blev nævnt.
  Jonathan Linnemann tager kontakt til Lars Otkjær fra Døstrup eller Valsgård Borgerforening.

  Årsmødet blev også drøftet – og man foreslår at skubbe arrangementet til efter sommerferien.

  Landdistriktsrådsmøde d. 30. maj 2022
  Vive Forsamlingshus

  Referat

  Til stede:

  Kim Knudsen

  Leif Haagen Jensen

  Flemming Rasmussen

  Joan Kamstrup

  Belinda Vendelbo

  Peter Muhl

  Jesper Skov Mikkelsen

  Vivian Thrysøe

  Per Edgar Jørgensen

  Jakob Stidsen

  Jonathan Linnemann (sekretær)

   

  Afbud:

  Leo Korsgaard

   

  1. Velkomst v. Kim Knudsen

  Bordet rundt

  Præsentation af historikken bag landdistriktsrådet og arbejdet omkring fornyelse af forretningsordenen for landdistriktsrådet.

   

  2.Landdistriktsrådets mission og vision

  Missionen: Lige til højrebenet at agere bindeled mellem administrationen, politikerne og borgerne i lokalsamfundene. Generel enighed om missionen. Der ligger meget viden i lokalområderne og det er ildsjælene der får ting til at ske, så de skal understøttes. Det er derfor nødvendigt at der er nogle man kan trække på. Landdistriktsrådet vil gerne spørges og vil gerne hjælpe.

  Visionen: Generel enighed

  Det er meget positivt, at der er kommet et udvalg for klima OG LANDDISTRIKTER, da det er et vigtig område.
  Udvalget kan få brug for et talerør – og der får de brug for landdistriktsrådet: hvad rør sig og hvad sker der? Rådet kan give udvalget et praj om hvad der rør sig. Udvikling i landdistrikterne er jo mange forskellige ting – man skal ikke blive skolemestre inde i byrådet og forvaltningen om hvad der er rigtigt og forkert for landsbyerne. Det er selvfølgelig godt med god infrastruktur – men man skal også gøre det bevist hos folk, hvordan man kan benytte de eksisterende tilbud (flextaxa fx).

   

  3. Økonomien på Landdistriktsområdet

  Kommentarer til LUP forløbene: Skal LUP formidles og skal man opsøge lokalområder – eller skal man vente på at lokalområderne selv henvender sig? Der skal måske laves en prioriteringsliste? Der er en kommunikationsopgave hos rådets medlemmer om at få formidlet historierne til landdistriktskonsulenten.

  Kommentarer til Udviklingspuljen: Udviklingspuljen, som bruges på bredbånd, er ikke kun vigtig for at kunne tilgå nettet som privatpersoner, men bredbåndet er lige så vigtigt for landbrugene, da meget af deres elektronik er bundet op på adgang til internettet, fx GPS-sporing – hvilket er uundværligt.

   

  4. Landdistriktsrådets forretningsorden (første udkast)

  Generel enighed om udkastet til den nye forretningsorden.

  Kommentarer til punkt 3: Det handler ikke om hvor mange – men at der kommer nogle ildsjæle der gerne vil være med. Måske skal den være variabel – ikke nødvendigvis et fast antal – men derimod dem der gerne VIL.
  Der er generel enighed om at den nuværende løsning ift. valg bliver bibeholdt foreløbigt – så forretningsordenen kan blive godkendt på næste udvalgsmøde efter sommerferien – og så nedsætte en arbejdsgruppe der arbejder hen imod et nyt forslag.

  Et forslag er også, at indhente en formand for et lokalsamfund, for at få repræsenteret et område – hvis fx syd er underrepræsenteret efter et valg. Det er også foreslået at der skal udpeges stedfortrædere. De fire geografier SKAL dog repræsenteres. Dette punkt vil være på dagsordenen til næste Landdistriktsrådsmøde.

  kommentar til punkt 5.6: Vigtigt at kunne drage nytte af ildsjælene også – fx Borgerforeningen fra Valsgård. Det kunne være fint at hive en ekstern ind til hvert møde og lade dem fortælle om deres igangværende projekter. Eller generelle indspark om de ting der lykkedes. Dette har man også arbejdet med når vi har lavet konferencer med Vesthimmerland og Rebild Kommune.

   

  5. Landdistriktsrådets årsmøde d. 12. juni 2022 v. Belinda Vendelbo og Jakob Stidsen

  Orientering om dagen, program og tankerne bag den nye model ift. de tidligere års fællesmøder. Man ønsker at prøve noget nyt – og man er indstillet på at lære af dette, så afhængig af tilslutningen og tilbagemeldingerne, vil man justere næste år.

   

  6. Mødedatoer for 2. halvår 2022

  Holdninger ift. ordinære møder: Forskellige ugedage er godt – for at alle har lige muligheder ift. tid og det samme med klokkeslet– vi løber med de forslag der er på dagsordenen.

  De næste møder bliver:

  Mandag d. 22. august 2022; kl. 19.00 – 21.00

  Tirsdag d. 11. oktober 2022; kl. 17.30 – 19.30

  Torsdag d. 17. november 2022; kl. 19.00 – 21.00

  Mødesteder fastlægges senere og vil blive meldt ud til rådets medlemmer i passende tid forud herfor.

   

  7. Årshjul for 2. halvår 2022

  Forslag til årshjul: bliver udarbejdet et udkast til næste møde af rådets sekretær.

   

  8. Eventuelt

  Der blev foreslået at man kunne lægge solceller oven på vandreservoirs. Det er dog ofte anderledes økonomisk når man skal give en landmand et beløb herfor når man som kommune foreslår sådanne løsninger – anderledes er det, hvis ideen kommer fra lokale.

  Der blev af rådets politikere orienteret om byrådets planer for ladestandere: Per 20. parkeringsplads på en offentlig parkeringsplads, der ikke er til beboelse, skal der opstilles én ladestander. Man arbejder med opstilling af disse – samt hurtigladere i Øster Hurup. Disse vil gøre det godt både at være indbygger, pendler og turist. Udbuddet er lavet sådan, at der er forskellige udbydere, så det ikke kun er ét abonnement der kun kan bruges i hele kommunen.

  Ligeledes blev det afgjort, at man ønsker at igangsætte Landdistriktsrådets projektpulje – der er bred enighed, så denne vil blive igangsat af sekretæren. Der skal gerne meldes nogle datoer ud. Formand, næstformand og sekretær sætter sig sammen ift. datoer, ferier osv.

  Sidst opdateret: 14. juni 2022

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Østergade 22,
  9510 Arden

  Telefon: 97 11 30 00

  Email: kulturfritid@mariagerfjord.dk

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune