Gå til hovedindhold

Landdistriktsrådet

Her kan læses om Mariagerfjord Kommunes Landdistriktsråd.

Indhold

  Landdistriktsrådets arbejde med revisionen af Landdistriktspolitikken

  I starten af 2019 nedsatte Byrådet i Mariagerfjord Kommune et tværgående, midlertidigt udvalg med fokus på Landdistriktsudviklingen i kommunen. Opgaven var at udarbejde en række anbefalinger, der kan være grundlag for en revision af Landdistriktspolitikken. Politikken skulle omfatte den del af borgerne - ca. 50 % - der er bosiddende udenfor de fire hovedbyer. Landdistriktsrådet var en stor del af årsagen til denne revision og det efterfølgende arbejde, der bl.a. mundede ud i det arbejde der i dag kendes som Lokale Udviklingsplaner

  Landdistrikterne er pt. organiseret i 35 lokalområder. Et lokalområde består af en eller flere landsbyer med det omkringliggende åbne land. I tilknytning til politikken er der udarbejdet en strategi, der beskriver konkrete handlinger, ansvar og økonomi.

  Formålet med Landdistriktsrådet

  • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
  • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
  • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger gennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
  • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
  • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
  • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

  Hvert år støtter Landdistriktsrådets Projektpulje en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Puljen udbydes hvert år til landsbyerne med ansøgningsfrist i starten af april.

  Medlemmer af Landdistriktsrådet

  Referater

  Referat Landdistriktsrådsmøde d. 21. februar 2022


  Deltagere:
  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Per Edgar Jørgensen
  Leif Haagen Jensen
  Leo Korsgaard


  Afbud:
  Vivian Thrysøe
  Belinda Vendelbo
  Jakob Stidsen


  Dagsorden:
  1. Proces med konsulent Line Wagener omhandlende Landdistriktsrådet
  2. Økonomi (herunder puljer – og hvordan de evt. skal tilrettes til at imødekomme projekter med særlige mål)
  3. Kommunal aftale med Nordjyllands Beredskab ift. hjertestartere
  4. Evt.


  1. Proces med konsulent Line Wagener
  Flemming Rasmussen orienterede om den nuværende situation Landdistriktsrådet står overfor. Hvis man er for stille, så er der risiko for at blive glemt – vi ønsker derimod at være proaktive og offensive – som bl.a. var tilfældet ved §17.4 udvalget og sidste års tilskud til forsamlingshusene. Det er dokumenteret at arbejdet betaler sig, så vi skal have en klar strategi der kan understøtte og sikre indflydelse over for det nye udvalg. Ligeledes vil processen være god for internt at få forventningsafstemt og skabe ejerskab for vores sager, så vi kan præge det nye udvalg – også inden vi får tildelt de politiske repræsentanter i starten af april, når udvalget starter op.

  Det blev enstemmigt vedtaget, at gå videre med processen med konsulent Line Wagener, og Jonathan er derfor i kontakt med Line om, hvilke form forløbet skal tage og hvornår det skal afvikles. Det forventes at blive i løbet af marts, og en dato vil blive meldt ud hurtigst muligt.


  2. Økonomi
  Landdistriktsrådets økonomi blev kort fremlagt og det blev fastslået at der er overført 146.100 kr. fra 2021. En del af disse midler vil gå til processen med konsulent Line Wagener, og der kan evt. bruges midler til dette fra projektmodningspuljen også. Der blev ligeledes drøftet om en del af de overskydende midler skulle bruges til at give forsamlingshusene endnu en håndsrækning til at få sat gang i hjulene igen. Det blev dog aftalt, at man ønsker at have en dialog med forsamlingshusene om dette, og det blev derfor bestemt, at forretningsudvalget for forsamlingshusene samt landdistriktskonsulenten Jonathan Linnemann tager en møde snarest for at få sat gang i dialogen. Man afventer derfor offentliggørelsen af forsamlingshuspuljen, til det er bestemt om de skal dele solidarisk, eller om man skal bevare en pulje i 2022, eller om den blot skal være mindre end de tidligere 190.000 kr.

  Ift. Landdistriktsrådets Projektpulje, så blev det drøftet om det gav mening at vente med offentliggørelsen af denne også, til man har gennemført processen med konsulent Line Wagener, for måske ville det give mening at dreje puljen sådan, at det ønskes at tilgodese projekter der kommer særlige formål – men for at strømline dette med den igangværende proces, forventes projektpuljen derfor at blive offentliggjort og søgbar i løbet af foråret. Det blev drøftet, men ikke bestemt, at et fokusområde fx kunne være adgang til naturen (fx stiprojekter) – så det på den måde stemmer overens med de anbefalinger der blev givet af §17.4 udvalget.


  3. Kommunal aftale om hjertestartere
  Efter aftale med Kim Knudsen har Jonathan Linnemann undersøgt muligheden for, at kommunens forsamlingshuse og foreninger kan komme til at indgå under Mariagerfjord Kommunes aftale med Nordjyllands Beredskab om service af hjertestartere. Så længe der gives et tilskud til forsamlingshuset eller foreningen, så har de mulighed for at komme ind under den kommunale aftale. Service, som typisk udføres én gang hvert andet år – koster 300 kr. (eksklusiv dele der skal udskiftes).

  For at et forsamlingshus eller forening kan komme til at indgå i denne aftale, skal de selv kontakte Nordjyllands Beredskab og oplyse, at de ønsker at gøre brug af Mariagerfjord Kommunes aftale.
  Nordjyllands Beredskab kan kontaktes ved at rette henvendelse til:
  Poul Vestergaard Larsen Leder-Koordinationscenter Mail: pvl@nobr.dk Tlf. +45 72 29 20 44 / 25 43 44 71


  4. Evt.
  Jonathan Linnemann er blevet kontaktet af en specialestuderende fra Offentlig Administration ved Aalborg Universitet, som ønsker at skrive et speciale om samskabelse i lokalområderne. Hun ønsker at følge et LUP forløb, evt. et nystartet og slutningen på et andet – da hendes tidshorisont hedder fra 1. marts til 31. maj.

  Jonathan Linnemann spurgte derfor ind til, om man havde kendskab til et lokalområde, der kunne være klar til at igangsætte en LUP proces ganske snart. Selv foreslog Jonathan Linnemann Valsgård, men også Døstrup blev nævnt.
  Jonathan Linnemann tager kontakt til Lars Otkjær fra Døstrup eller Valsgård Borgerforening.

  Årsmødet blev også drøftet – og man foreslår at skubbe arrangementet til efter sommerferien.

  Landdistriktsrådsmøde d. 30. maj 2022
  Vive Forsamlingshus

  Referat

  Til stede:

  Kim Knudsen

  Leif Haagen Jensen

  Flemming Rasmussen

  Joan Kamstrup

  Belinda Vendelbo

  Peter Muhl

  Jesper Skov Mikkelsen

  Vivian Thrysøe

  Per Edgar Jørgensen

  Jakob Stidsen

  Jonathan Linnemann (sekretær)

   

  Afbud:

  Leo Korsgaard

   

  1. Velkomst v. Kim Knudsen

  Bordet rundt

  Præsentation af historikken bag landdistriktsrådet og arbejdet omkring fornyelse af forretningsordenen for landdistriktsrådet.

   

  2.Landdistriktsrådets mission og vision

  Missionen: Lige til højrebenet at agere bindeled mellem administrationen, politikerne og borgerne i lokalsamfundene. Generel enighed om missionen. Der ligger meget viden i lokalområderne og det er ildsjælene der får ting til at ske, så de skal understøttes. Det er derfor nødvendigt at der er nogle man kan trække på. Landdistriktsrådet vil gerne spørges og vil gerne hjælpe.

  Visionen: Generel enighed

  Det er meget positivt, at der er kommet et udvalg for klima OG LANDDISTRIKTER, da det er et vigtig område.
  Udvalget kan få brug for et talerør – og der får de brug for landdistriktsrådet: hvad rør sig og hvad sker der? Rådet kan give udvalget et praj om hvad der rør sig. Udvikling i landdistrikterne er jo mange forskellige ting – man skal ikke blive skolemestre inde i byrådet og forvaltningen om hvad der er rigtigt og forkert for landsbyerne. Det er selvfølgelig godt med god infrastruktur – men man skal også gøre det bevist hos folk, hvordan man kan benytte de eksisterende tilbud (flextaxa fx).

   

  3. Økonomien på Landdistriktsområdet

  Kommentarer til LUP forløbene: Skal LUP formidles og skal man opsøge lokalområder – eller skal man vente på at lokalområderne selv henvender sig? Der skal måske laves en prioriteringsliste? Der er en kommunikationsopgave hos rådets medlemmer om at få formidlet historierne til landdistriktskonsulenten.

  Kommentarer til Udviklingspuljen: Udviklingspuljen, som bruges på bredbånd, er ikke kun vigtig for at kunne tilgå nettet som privatpersoner, men bredbåndet er lige så vigtigt for landbrugene, da meget af deres elektronik er bundet op på adgang til internettet, fx GPS-sporing – hvilket er uundværligt.

   

  4. Landdistriktsrådets forretningsorden (første udkast)

  Generel enighed om udkastet til den nye forretningsorden.

  Kommentarer til punkt 3: Det handler ikke om hvor mange – men at der kommer nogle ildsjæle der gerne vil være med. Måske skal den være variabel – ikke nødvendigvis et fast antal – men derimod dem der gerne VIL.
  Der er generel enighed om at den nuværende løsning ift. valg bliver bibeholdt foreløbigt – så forretningsordenen kan blive godkendt på næste udvalgsmøde efter sommerferien – og så nedsætte en arbejdsgruppe der arbejder hen imod et nyt forslag.

  Et forslag er også, at indhente en formand for et lokalsamfund, for at få repræsenteret et område – hvis fx syd er underrepræsenteret efter et valg. Det er også foreslået at der skal udpeges stedfortrædere. De fire geografier SKAL dog repræsenteres. Dette punkt vil være på dagsordenen til næste Landdistriktsrådsmøde.

  kommentar til punkt 5.6: Vigtigt at kunne drage nytte af ildsjælene også – fx Borgerforeningen fra Valsgård. Det kunne være fint at hive en ekstern ind til hvert møde og lade dem fortælle om deres igangværende projekter. Eller generelle indspark om de ting der lykkedes. Dette har man også arbejdet med når vi har lavet konferencer med Vesthimmerland og Rebild Kommune.

   

  5. Landdistriktsrådets årsmøde d. 12. juni 2022 v. Belinda Vendelbo og Jakob Stidsen

  Orientering om dagen, program og tankerne bag den nye model ift. de tidligere års fællesmøder. Man ønsker at prøve noget nyt – og man er indstillet på at lære af dette, så afhængig af tilslutningen og tilbagemeldingerne, vil man justere næste år.

   

  6. Mødedatoer for 2. halvår 2022

  Holdninger ift. ordinære møder: Forskellige ugedage er godt – for at alle har lige muligheder ift. tid og det samme med klokkeslet– vi løber med de forslag der er på dagsordenen.

  De næste møder bliver:

  Mandag d. 22. august 2022; kl. 19.00 – 21.00

  Tirsdag d. 11. oktober 2022; kl. 17.30 – 19.30

  Torsdag d. 17. november 2022; kl. 19.00 – 21.00

  Mødesteder fastlægges senere og vil blive meldt ud til rådets medlemmer i passende tid forud herfor.

   

  7. Årshjul for 2. halvår 2022

  Forslag til årshjul: bliver udarbejdet et udkast til næste møde af rådets sekretær.

   

  8. Eventuelt

  Der blev foreslået at man kunne lægge solceller oven på vandreservoirs. Det er dog ofte anderledes økonomisk når man skal give en landmand et beløb herfor når man som kommune foreslår sådanne løsninger – anderledes er det, hvis ideen kommer fra lokale.

  Der blev af rådets politikere orienteret om byrådets planer for ladestandere: Per 20. parkeringsplads på en offentlig parkeringsplads, der ikke er til beboelse, skal der opstilles én ladestander. Man arbejder med opstilling af disse – samt hurtigladere i Øster Hurup. Disse vil gøre det godt både at være indbygger, pendler og turist. Udbuddet er lavet sådan, at der er forskellige udbydere, så det ikke kun er ét abonnement der kun kan bruges i hele kommunen.

  Ligeledes blev det afgjort, at man ønsker at igangsætte Landdistriktsrådets projektpulje – der er bred enighed, så denne vil blive igangsat af sekretæren. Der skal gerne meldes nogle datoer ud. Formand, næstformand og sekretær sætter sig sammen ift. datoer, ferier osv.

  Referat af møde i Landdistriktsrådet d. 22. august 2022
  Tidspunkt: Kl. 19-21
  Sted: Helberskov Forsamlingshus, Als Oddevej 24, 9560 Hadsund

  Referat


  1. Evaluering af årsmøde
  Operationen lykkedes, men patienten døde – bar præg af kæmpe forarbejde, opstillinger om aktivitetsmulighederne, forplejning, toiletforhold mm. Traveturen forinden blev ikke til noget. Man er i høj grad nødt til at lytte til manglen på gæster. Det var også et forsøg på at fange nogle lidt yngre deltagere. Der skal tænkes over nye veje. Stort stykke arbejde – men ikke præcist nok. Måske skal man heller ikke forsøge at lave noget over sommeren, da der er mange tilbud i den periode – måske er januar/februar bedre fremover.

  2. Færdiggørelse af forretningsplan
  Gennemgang af udkast til afsnit om nuværende valgprocedure.
  Tekst fra den gamle forretningsorden omhandlende valg af medlemmer:
  ”Alle medlemmer af Landdistriktsrådet udpeges for et år ad gangen. Funktionsperioden er 1.sept. – 31.aug. De politisk udpegede repræsentanter er udpeget for en samlet Byrådsperiode.”
  Forslag til ny tekst:
  ”Der udpeges to medlemmer fra hvert af lokalrådene i Nord, Syd, Øst og Vest for et år ad gangen. Funktionsperioden er 1. september til 31. august. Lokalrådene står selv for rekruttering samt indstilling og har ansvaret for at valget bliver demokratisk gennemført. Et Lokalråd kan også udpege medlemmer til Landdistriktsrådet der ikke er medlem af det lokalråd de er blevet udpeget af – dog skal vedkommende bo i lokalområdet. De politisk udpegede repræsentanter er udpeget for en samlet Byrådsperiode.”
  Man ønsker at lave et udvalg for at arbejde med rekrutteringen – dette kommer med på dagsordenen til næste møde.

  3. Økonomi
  Der blev drøftet om man skulle anvende de overskydende midler og kaste dem efter de ansøgninger der er kommet ind i projektpuljen, eller om man skal øremærke dem til et større årsmøde. Der gøres status efter endt evaluering og tildeling af midler til de indkomne projektansøgninger.

  4. Årshjul
  Gennemgang af forslag.
  Budgethøring bør tilføjes, så man ved hvornår disse kommer.
  Puljefordeling i første halvår – så man kan evaluere det lige efter sommerferien (og med eventuelle nye medlemmer i Landdistriktsrådet)

  5. Fast deltagelse af Landdistriktsrådet i LUP-processer
  Flemming Rasmussen ønsker at vi arbejder på synligheden af Landdistriktsrådet. Det kommer i halen af projektet ”Collective Impact” eller ”fælles forandring”, der arbejdede med jordfordeling som værktøj. Da dette skulle evalueres, sidder der nogle fra landområderne, som skælder ud over at der ikke sker noget for dem. Her rettede Flemming dem og fortalte om LUP projekterne – og det kom meget bag på dem.
  Vi må derfor gøre noget mere – for folk oplever det ikke – og det er katastrofalt.
  Skulle man forsøge at få formanden og borgmesteren til at lave et ”reklamefremstød” på LUP – så det kommer mere ud i hjørnerne. Det er ikke formændene man skal have fat i – men det er ildsjælene der har ideerne der skal findes. Dette blev taget til efterretning – og man vil fortsat arbejde med at gøre arbejdet kendt.

  6. Fælles gennemgang af indkomne projektansøgninger til Landdistriktsrådets Projektpulje 2022
  De indkomne projektansøgninger blev drøftet – og man vil i løbet af de næste dage evaluere dem, hvorefter midlerne vil blive tildelt de projekter, der lever op til kravene. Der er behov for indhentning af enkelte uddybende informationer – her vil landdistriktskonsulenten forsøge at indhente disse.

  7. Evt.
  Landdistriktskonsulenten nævnte det nye projekt i Hvornum – hvor man ønsker en bedre og billigere energiløsning – her vil man bruge LUP midler, da det er utrolig vigtigt for borgerne at kunne have råd til at opvarme deres huse. Dette kan blive et spændende pilotprojekt, da man er klar over adskillige andre lokalområder der står med de samme udfordringer.
  Flemming Rasmussen nævnte frilandsbyer – vil gerne have et oplæg herom, evt. på det næste møde i oktober. Enighed om at dette kunne være interessant.

  Referat fra møde i Landdistriktsrådet d. 11. oktober 2022

  Tidspunkt: Kl. 17.30 – 19.30

  Sted: True Kultur- og Forsamlingshus – True Hovedgade 11, 9550 Mariager

  Deltagere:

  Kim Knudsen (Formand)

  Flemming Rasmussen (Næstformand)

  Jesper Skov Mikkelsen

  Jakob Stidsen

  Leif Haagen Jensen

  Leo Korsgaard

  Per Edgar Jørgensen (afgående medlem fra lokalråd Syd)

  Karsten Lanng Sørensen (nyt medlem fra Syd)

  Anders Bodilsen (nyt medlem fra Øst)

  Jonathan Linnemann (Sekretær)

  Afbud:

  Peter Muhl

   

  Referat

  1. Opsamling på sidste møde
   • Nye medlemmer i Landdistriktsrådet

  Formanden bød velkommen til de nye medlemmer, hvorefter en præsentation af alle medlemmer og gennemgang af Landdistriktsrådets Vision og Mission blev gennemført.

   •  Status på valg i Lokalrådene

  Der har været valg i Øst, hvor Belinda Vendelbo valgte at stoppe og ind er kommet Anders Bodilsen. I Syd har Per Edgar Jørgensen valgt at stoppe og Karsten Lanng Sørensen har overtaget hans plads. Der er ikke blevet afholdt valg i Nord og Vest.

  1. Nedsættelse af arbejdsgruppe omhandlende ny valgprocedure

  Der blev diskuteret forud for nedsættelse af arbejdsgruppen, da det blev vurderet at man i lige så høj grad bør gennemgå hvad man kan gøre for at rekruttere og gøre Landdistriktsrådet mere synligt – for på den måde at kunne få flere opstillede kandidater til rådet. Arbejdsgruppen skal derfor arbejde med rekruttering, synlighed og valgprocedure.

  Medlemmerne af arbejdsgruppen blev: Leo Korsgaard, Leif Haagen Jensen, Karsten Lanng Sørensen og Jesper Skov Mikkelsen.

  1. Økonomi

  Det blev aftalt at resterende midler overføres til 2023, hvor man vil anvende en del af disse på samarbejdet med bl.a. Rebild og Vesthimmerland Kommune.

  1. Årshjul

  Årshjulet blev gennemgået, man ønsker at holde minimum 6 årlige møder, derfor tilpasses årshjulet igen og vil blive genbesøgt ved næste møde.
  Efterfølgende har Formanden Kim Knudsen og sekretæren drøftet en potentiel mulighed for, at afholde 6-8 årlige møder, men hvoraf 2-3 af disse er ”arbejdsgruppemøder” – for på denne måde at have mere tid til at arbejde med de opgaver man ønsker at løfte som Landdistriktsråd. Dette vil, sammen med det nye årshjul, blive vendt ved næste møde.

  1. Årsmøde 2023

  Der blev på mødet d. 22. august drøftet hvorvidt man skulle forsøge sig med et årsmøde i vinterhalvåret. Der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde sig hen imod et program der kan præsenteres til vores næste møde i november.

  Arbejdsgruppen her blev Formand Kim Knudsen og sekretæren samt Jakob Stidsen.

  1. Samarbejde med Rebild og Vesthimmerland – og evt. Randers Kommune ift. Landdistriktsudvikling og sparring/inspiration

  Det blev bestemt at man ønsker at bibeholde det nuværende samarbejde med Rebild og Vesthimmerland – og inddrage dem i at afholde en fælles inspirationsdag som der tidligere har været afholdt. Ligeledes ønsker man også at søge vide som Randers Kommune – Landdistriktskonsulenten tager kontakt hertil.

  1. Status på forsamlingshusene

  Formanden orienterede om arbejdet herom i Nordjyske Forsamlingshuse. Man lægger op til et arrangement, hvor man inviterer vores forsamlingshuse til et møde, hvor Nordjyske Forsamlingshuse kommer og fortæller om løsninger og hvad der arbejdes med på den politiske linje. Ligeledes skal der kigges på evt. understøttelse af forsamlingshusene fra Mariagerfjord Kommune og Landdistriktsrådet.

  Arrangementet for alle forsamlingshusene bliver d. 10. november. Invitationen til dette møde vil blive sendt ud i uge 42.

  1. Orientering om Frilandsbyer – herunder Landdistriktskonferencen d. 31. oktober

  Landdistriktskonsulenten kunne berette, at arbejdet med Frilandsbyer desværre stadig kun er i opstartsfasen, men at de endelige kandidatkommuner hertil, vil blive udvalgt i december 2022. Landdistriktskonferencen d. 31. oktober er aflyst grunden valget d. 1. november 2022.

  1. Varmeløsninger i landsbyerne – Pilotprojekt i Hvornum

   Landdistriktskonsulenten orienterede om processen i Hvornum. Der er stadig mange løse ender her, men man er fra kommunens og lokalbefolkningens side aktive, for at afdække hvilke potentielle løsninger der vil være mest hensigtsmæssige, både ift. miljø og økonomi.
  2. Evt.

  Her blev der diskuteret rygter om VAKS-teamets nedlæggelse, hvorefter man besluttede sig for, at lave en officiel henvendelse til de relevante politiske udvalg, samt sende denne ud som en pressemeddelelse.

   

  Referat fra Landdistriktsrådsmøde d. 17. november 2022

  Sted: Teaterrestauranten, Hobro


  Deltagere:
  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Leo Korsgaard
  Jakob Stidsen
  Leif Haagen Jensen
  Karsten Lanng
  Jonathan Linnemann (Sekretær)


  Afbud:
  Jesper Skov Mikkelsen
  Peter Muhl
  Marianne Nordensgaard
  Anders Bodilsen

  Referat

  • 1. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
   Der blev på sidste møde besluttet at nedsætte arbejdsgrupper vedr. valgprocedure og rekruttering til Landdistriktsrådet – samt en arbejdsgruppe omhandlende årsmødet. Det blev her diskuteret om hvordan dette skulle gennemføres i praksis – hvorefter det blev bestemt at der ved næste møde skulle udpeges en tovholder til at sikre fremdrift.
   1.2. Det årlige overskud på budgettet skyldes tidligere annullerede arrangementer, som derfor overføres til 2023 – hvor man planlægger at gennemføre et årsmøde i starten af februar. Dette er under planlægning.
   1.3. Forslag om faste dagsordenspunkter, fx økonomi. Vedtaget.

   

  • 2. Nyt vedr. samarbejde med Vesthimmerland og Rebild
   2.1. Nedsættelse af arbejdsgruppe omhandlende Inspirationsdag – Flemming Rasmussen er med – sammen med landdistriktskonsulenterne fra hhv. MFK, Rebild og VHK.

   

  • 3. Landdistriktsrådets repræsentanter i LUP projekterne
   3.1. Der blev fremlagt muligheden for, at der i samtlige LUP projekter fremadrettet vil være en repræsentant fra Landdistriktsrådet tilknyttet. Dette skal bidrage til vidensdeling, synlighed og
   samhørighed. Vedtaget. Landdistriktskonsulenten oplyste at der er udtrykt interesse fra Hem, Sem og Skrødstrup samt Assens som de første nye LUP projekter i 2023.

   

  • 4. Evaluering af årets møder, årshjul og datoer i 2023
   4.1. Nyeste udkast af årshjul blev præsenteret og godkendt.

   Mødedatoer for 2023 bliver som følger:
   Mandag d. 6. marts kl. 19-21
   Tirsdag d. 2. maj kl. 19-21
   Tirsdag d. 20. juni kl. 19-21
   Onsdag d. 30. august kl. 19-21
   Mandag d. 9. oktober kl. 19-21
   Tirsdag d. 21. november kl. 18-21

   

  • 5. Struktur på møder for at sikre muligheden for lige medbestemmelse og engagement
   5.1. Strukturen omkring arbejdsgrupper blev diskuteret. Det blev bestemt, at man som medlem af Landdistriktsrådet ikke nødvendigvis skal tilhøre en intern arbejdsgruppe, da man som frivillig ikke altid vil have tid til dette. Der er forståelse herfor, hvorfor det også blev vendt om man evt. kan lægge arbejdsgruppemøde umiddelbart inden et ordinært møde, for at samle arbejdstiden til enkelte dage i stedet for at skulle møde flere dage. Dette er op til den enkelte gruppe og bestemmes fra gang til gang.

   

  • 6. Dialogmøde med Klima- og Landdistriktsudvalget d. 1. december 2022
   6.1. Repræsentanter fra Landdistriktsrådet er inviteret med til dialogmøde med Klima og Landdistriktsrådet d. 1. december 2022 kl. 17.00 i Byrådssalen i Hadsund. Her ønsker udvalget at drøfte den proces LDR har gennemgået sammen med Line Wagener, den nye mission og vision, den nye forretningsorden samt hvad der fylder hos LDR og hvordan man ser sig selv i et fremtidigt samarbejde med udvalget. Kim og Flemming blev valgt som repræsentanterne. De emner man fra Landdistriktsrådets side ønskede at bringe ind, blev bl.a.: Samarbejdet omkring klima, god og åben kommunikation, hjælp til de frivillige, vidensdeling og bosætning.

   

  • 7. Evt.
   7.1. Per Edgar Jørgensen er stoppet i Landdistriktsrådet, men da han var repræsentant for Landdistriktsrådet i Grønt Råd, var det på tale, om der skulle udpeges en ny repræsentant. Det blev dog enstemmigt vedtaget, at såfremt Per Edgar ønskede at fortsætte i Grønt råd, ville man lave en model, hvor han kunne fortsætte med dette uden at sidde i Landdistriktsrådet. Dette takkede han ja til.
   7.2. Landdistriktskonsulenten fortalte om at han var blevet kontaktet af en borger i V. Tørslev, som overvejer at starte deres landsbyråd op igen. Jakob Stidsen har modtaget kontaktoplysninger på vedkommende, så Landdistriktsrådet kan assistere.
   7.3. Landdistriktskonsulenten deltog i Landdistriktsforskningens Dag d. 16. november i Odder. Der blev orienteret om den nyeste forskning herom, samt gode historier, erfaringer og inspirerende indslag.

  Referat af mødet d. 27. marts kl. 19-21 i Visborg Forsamlingshus.

   

  Til stede:

  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Jesper Mikkelsen
  Leo Korsgaard
  Leif Haagen Jensen
  Jakob Stidsen
  Karsten Lanng Sørensen
  Anders Bodilsen
  Jonathan Linneman (sekretær).

  Udeblivelse:

  Marianne Nordensgaard

   

  1. Siden sidst

  Kan der laves en procedure ift. fravær af betjening. Jesper og Jonathan følger op.
  Acceleration af LUP processen – Jonathan fortalte om nye områder der overvejer opstart.
  Kultur og Fritidschef Joan Kamstrup går på pension – Rådet kan være betænkelig over, måske at komme til at havne i et limbo.
  Peter Muhl trækker sig fra Landdistriktsrådet – og torsdag d. 30. marts finder socialdemokraterne en afløser.

   

  2. Evaluering af årsmødet

  Årsmøde i Handest – Fint med Tyge Mortensen, man behøver ikke at være enig - det kan også skabe en god proces og starte nogle tanker.
  Skulle være startet tidligere på dagen – selvom tidsplanen blev holdt fint.
  Der må gerne være noget underholdning næste gang.

   

  3. Status på fælles "seminar" med Rebild og Vesthimmerland

  22-23 september er indtil videre planen, med start fredag kl. 16.

  Målet med konferencen er bl.a. anerkendelse af de frivillige og skabe forholdene for uformelle snakke man kan få omkring en middag – og ikke udelukkende envejskommunikation og foredrag.

  Det er værd måske at tale om klima og ældreboliger i landdistrikterne – Landdistriktskonsulenten tager det med til planlægningsudvalget.

   

  4. Status på økonomi

  Vi fortsætter med loft på 25.000 kr. per ansøgning – men sidder klar med en engangspulje i efteråret, såfremt der ikke kommer ansøgninger nok til at alle midler bruges – ligesom det også kan være at konferencen kan blive dyrere end 30.000 kr., som der pt er budgetteret med. Der arbejdes også med et forslag om, at hvis midlerne ikke bliver brugt, så kunne man også give forsamlingshusene en chance for at søge til efteråret, til fx foredragsholdere og lignende.

  Det er ikke meningen at de 200.000 kr. som blev overført fra 2022, fortsat skal rulle foran os – de skal ud og leve.

   

  5. Status på indberetning af færdigmeldte projekter

  Klarmeldingsskemaer: Mangler klarmelding fra Tisted, men de har meddelt at de starter i foråret 2023. Deadline for projektregnskaber er d. 30/6

  Forsamlingshusene: Alle årsregnskaber for 2020 er indsendt.

  Mangler projektregnskab for 2021 fra Valsgård (foredragsforeningen) – derfor er der ikke udbetalt de 10.000 kr. som LDR valgte at fordele i 2022.

  Alle klarmeldingsskemaerne er inde – og der var ingen forsamlingshuspulje i 2022, så der mangler vi ikke klarmeldingsskemaer.

   

  6. Status på indmeldte regnskaber

  Mangler Visborg 2020, så de har ikke fået udbetalt grund- og befolkningstilskud i 2021. Øster Doense har heller ikke fået, da de mangler både regnskab og Nemkonto. Det er gældende for både 2020 og 2021. Alle andre har indsendt for 2021 og fået udbetalt grund- og befolkningstilskud.

   

  7. Oplæg til retningslinjer for ansøgning til landdistriktspuljen

  I år er der ikke særlige krav, da man ikke har lyst til at dræbe initiativ – ideerne skal komme nedefra. Derfor opstilles der ikke særlige krav til ansøgningerne om hvad de omhandler. men banen skal naturligvis kridtes op – samskabelse er fortsat vigtigt og projekterne skal komme så mange som muligt til gavn.

  Måske skal rangeringssystemet i Emply ses efter – da det er meget subjektivt om noget er et 2-tal eller 4-tal. Emply vil dog blive anvendt for sidste gang i denne ansøgningsrunde, da udbyderen af platformen har meddelt at den lukkes i slutningen af maj 2023.

  Ift. afstemning så vil det, som altid, ikke være muligt for et medlem af Landdistriktsrådet, der kommer fra samme by som en ansøgning, at stemme herpå.

   

  8. Oplæg til retningslinjer for ansøgning til forsamlingshuspuljen

  Energi- og generelle forbedringer samt arrangementer.

  Hvis man har sendt en ansøgning, skal man ind og stemme hvis man skal have mulighed for at kunne modtage puljemidler. Man må ikke stemme på sig selv.

  Puljerne er åbne i hele april – Melder hurtigst muligt ud – og et link på mariagerfjord.org – samt pressemeddelelse og deling på både kommunens og landdistriktssidens Facebook.

  Kim Knudsen samarbejder med Jonathan Linnemann om at lave en udtalelse til pressemeddelelse.

   

  9. Næste rul af LUP

  Landdistriktsrådet blev orienteret om eventuelle opstartsområder og status på de nuværende.

  Jesper Mikkelsen har hørt om et projekt i Skjellerup hvor der skulle være indkaldt til borgermøde – omhandlende opkøb af grunde til hvad man så ønsker at bruge pladsen til. Landdistriktskonsulenten undersøger.

   

  10 Evt.

  Leif fortæller om processen for valg til landdistriktsrådet i Rebild og Vesthimmerland. Det er begge geografisk baseret.

  Lokalråd Nord har valgt at pege på en suppleant til landdistriktsrådet, da det andet medlem af Lokalråd Nord ikke været til stede ved landdistriktsrådsmøderne siden indtrædelse. Der skrives til vedkommende og er der fortsat ikke respons, så bliver det suppleanten der får pladsen. Der er valg i Lokalråd Nord til september.

  Forretningsorden skal færdiggøres – arbejdsgruppen indkaldes og der arbejdes videre på dette. Landdistriktskonsulenten indkalder.

  Landdistriktsrådet beder om en liste over hvilke lokalområder der er besøgt og hvem der har været tale om at starte en LUP proces med. Landdistriktskonsulenten medbringer denne på næste møde.

  Orientering om video formidling som supplement til LUP dokumentation. 

  Referat af Landdistriktsrådsmødet d. 2. maj 2023 i Brøndum Kultur og Forsamlingshus

   

  Deltagere:

  Kim Knudsen

  Flemming Rasmussen

  Leif Haagen Jensen

  Jens Viig

  Leo Korsgaard

  Anders Bodilsen

  Karsten Lanng Sørensen

  Jakob Stidsen

  Niels Peter Christoffersen

  Jesper Skov Mikkelsen

  Jonathan Linnemann (sekretær)

  Anders Haagensen (Trafik og Anlæg)

   

  Udeblivelse:

   

  1. Siden sidst
  • Orientering om det fællesbrev der blev sendt til regeringen omkring ejendomsvurderingerne – formentlig skyldes en manglende underskrift fra Mogens Jespersen

  2. Information / opfølgning / evaluering
  Information:
  • Orientering om konferenceplanlægning
      o Mulighed for at lave aftensmad og overnatning for Rebild og Mariagerfjord?
      o Eller mulighed for hjemfragt lørdag aften, så man ikke skal tænke på hjemtransport
  • Ejendomsskatudfordringen – efter henvendelse fra Per Edgar (Kim Knudsen kontakter Landdistrikternes fællesråd)
  • Orientering fra arbejdsgruppen omkring valgprocedure og rekruttering
      o Husk at tilføje at pressen skal inviteres til puljeoverrækkelsen – og at den der overrækker midlerne er fra det lokalråd som ansøger er fra
      o Måske kunne en evt. vakant plads blive valgt ind på årsmødet i stedet for i lokalrådet – Jonathan laver et skriv til næste møde som endeligt forslag
  • Lave temamøde, hvor vi kan dykke ned i et tema med et oplæg – og efterfølgende spisning
      o Generel enighed om at gå videre med at arrangere et temamøde – evt. Randers som omdrejningspunkt – Leif og Flemming hjælper Jonathan med at arrangere

  Opfølgning
  • Orientering om Kultur og Fritids 5,8 fuldtidsstillinger
  • Liste over igangværende og kommende Lokale Udviklingsplaner:
  Igangværende:
  Oue, Astrup, Snæbum-Hannerup, Norup
  Kommende:
  (Assens), Tisted, V. Tørslev (Karsten) og Ajstrup (Flemming) – send invitationer
  Tilknytning
  • Opfølgning på byfornyelsesproces i Skjellerup – et samarbejde mellem Frandsbjerg, Borgerforeningen og Eurowind

  3. Gennemgang af indkomne projekter til Landdistriktsrådets Projektpulje
  • Sidste frist for afstemning er d. 10. maj – vejledning er vedhæftet – login til nye og midlertidige medlemmer af Landdistriktsrådet fremsendes lige efter mødet. Landdistriktskonsulenten sender dagen før (hvor puljen lukker) et samlet dokument ud til alle rådets medlemmer med alle ansøgningerne, til grundig gennemlæsning forud for mødet.
  Denne gang blev dog anderledes, da rådet i stedet valget at give til alle ansøgere i projektpuljen, som var inden for rammen af, hvad man ønsker at give til.


  4. Gennemgang af økonomien ift. projektpuljen
  • Total efter frasortering: 327.000 – så får alle – gennemførsel af Puljefejring
  • Flyt 20.000 kr. til projektmodningspuljen
  • Forsamlingshuspuljen forbliver de 190.000 kr.


  5. Forsamlingshusenes FU – kig ind i en ny dato for et fællesmøde.
  • Jonathan indkalder til et onlinemøde med forsamlingshusenes FU


  6. Evt.
  • Rykker behandlingen af ansøgningen til projektmodningspuljen til næste møde d. 20. juni 2023.

  Referat fra Landdistriktsrådsmøde d. 20. juni. 2023 i Tisted Forsamlingshus

  Til stede:
  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Leif Haagen Jensen
  Jens Vigh
  Leo Korsgaard
  Anders Bodilsen
  Jakob Stidsen
  Karsten Lanng Sørensen
  Niels Peter Christoffersen
  Jonathan Linnemann (sekretær)

  Afbud:
  Jesper Skov Mikkelsen

  1. Siden sidst
  Fremvisning af video fra Snæbum-Hannerup, der blev udarbejdet ifm. LUP. General positiv tilbagemelding herom. 

  2.    Information / opfølgning / evaluering
  2.1.    Konferenceplanlægningen af Landdistriktskonference 2023 i Aars.

  2.2.    Temamøde med evt. konsulent fra Randers Kommune for at vidensdele.

  2.3.    Evaluering på puljefejring
  Kunne det overvejes at gøres i forbindelse med årsmødet? Tidspunktet er lidt vanskeligt, da det kan være svært at nå til kl. 16, hvis man kommer fra den anden ende i kommunen. Måske vil det blive for tungt ifm. Årsmødet? Bred enighed om, at der skal dukke en repræsentant op, for at kunne modtage midlerne. Det er også en god ide, at det ikke er et helaftensarrangement, da det kan være svært for yngre mennesker at sætte en hel dag af. Men det er nok svært at generalisere, da nogen sikkert vil prioritere det og være stolte af, at komme og modtage en sådan tilkendegivelse. 

  2.4    Fællesmøde med forsamlingshusene (Leo, Eva og Holger – spørg til om de ville sætte det op – hvad udfordrer og optager jer og hvad kunne I ønske? + foreslå dato) 26. oktober er foreslået. En diskussion om øget samarbejde opstod her – man vil gerne arbejde tættere, også fordi organiseringen mellem borgerforeningen og forsamlingshuset er 100% op til de frivillige selv – derfor skal man måske overveje hvordan man sikrer at alle har lige forhold – på trods af organisering. Man vil gerne have en temaaften om netop dette emne – her ville det være fint der var et oplæg til hvordan man kunne anskue dette. Dette vil man gerne fastlægge i det nye.

  2.5    Landdistriktskonsulenten er på barsel fra d. 26. juni til og med 6. august – I mellemtiden kan Niels Sørensen kontaktes.

  2.6    Referat fra møde i Grønt Råd (vedhæftet) - ingen kommentarer

  3.    Økonomi
  Landdistriktskonsulenten briefede.

  4.    Projektmodningspuljen (fremlægges af landdistriktskonsulenten)
  4.1    Behandling af Naturbadet Mariagerfjord - afslag
  4.2    Behandling af Åben Hytte fra Assens – Tilsagn - vi vil gerne understøtte projektet og være med til at skabe en udvikling af området som helhed. Tildeles 10.000 kr. hvis de ønsker at bruge midlerne til at udvikle på projektet.
  4.3    Behandling af Energi selvforsyning i lokalområdet Hem, Sem, Skrødstrup - Tilsagn - Der er behov for noget konsulenthjælp på en sådan ide, så 10.000 kr. til et fællesmøde og en konsulent herpå blev bevilliget.

  Landdistriktsrådet vil til næste gang bede ansøgere om at tilrette, når vi foreslår en overførsel af ansøgning fra en af de andre puljer, så ansøgningen stemmer overens med Projektmodningspuljens retningslinjer.

  5.    Evt.
  Leo Korsgaard fremsatte en sag om tomme byggegrunde i Veddum, og om hvordan man får gang i de byggegrunde. Der er mangel på lejeboliger i Veddum. Men der er ikke interesse fra boligselskaberne, da kommunen ikke ønsker at give grundtilskud i landdistrikterne. Niels Peter Christoffersen forklarede, at hvis der er udlagt byggegrunde, som ikke er blevet benyttet, kan man ikke bare flytte dem – men de skal rulles tilbage, før der kan udlægges nye.

  Hvordan kan man evt. gentænke hvilke boligformer man skal bruge i landdistrikterne? Det er værd at undersøge, hvordan man kan gentænke dette – og hvem der kan forklare dette grundigt. Dette kunne være et tema, man kunne tage op ved lejlighed. Det kunne være interessant at få en udefra der kunne vurdere denne udvikling og fortælle herom – kombineret med dem der arbejder med det til daglig.

  Landdistriktsrådsmøde onsdag d. 30. august 2023 kl. 19-21, Fruerlundparken

  Til stede:

  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Leo Korsgaard
  Anders Bodilsen
  Jakob Stidsen
  Karsten Lanng Sørensen
  Leif Haagen Jensen
  Niels Peter Christoffersen
  Jesper Skov Mikkelsen
  Jonathan Linnemann (sekretær)

  Fraværende:

  Jens Vigh

  Dagsorden:

   

  1.       Siden sidst – Formanden orienterer

  a.   Kim Knudsen orienterer om sin tilbagetrækning fra posten som formand i landdistriktsrådet. Rådet takker for de mange års tro tjeneste, som startede helt tilbage før sidste kommunesammenlægning. Kim Knudsen har været en af kræfterne bag det store arbejde, der bl.a. har medfødt øget fokus på landdistriktsudvikling og den landdistriktspolitik der blev vedtaget i 2020.

  2.       Forventninger til fremtidige valgprocedurer

                                                                 i.      Arbejdsgruppe omkring valgprocedure genoptages
  Der lægges op til at der meddeles til lokalrådene, at de skal afholde valg mellem 9. oktober og 24. november. Arbejdsgruppen består af Leo Korsgaard, Leif Haagen Jensen, Jesper Skov Mikkelsen og Jonathan Linnemann. Der indkaldes til møde, hvor der arbejdes med den nuværende forretningsorden. Arbejdsgruppens arbejde drøftes d. 9. oktober på næste ordinære Landdistriktsrådsmøde.

  3.       Information / opfølgning / evaluering

                                                                 i.      Landdistriktskonference d. 30. september i Aars – planlægning
  Flemming Rasmussen fremlagde programmet og fortalte om tankerne bag de valgte oplægsholdere, samt generelle tema.

                                                               ii.      Temamøde med Randers Kommune d. 18. september – start kl. 18 og spisning derefter – Jesper Skov Mikkelsen arbejder på lokation.

                                                             iii.      LUP – opstart af næste forløb i Veddum / Skelund (samt status på nuværende)

  1.       Leo Korsgaard er repræsentant i Veddum/skelund forløbet.

  Der er gang i LUPs i følgende områder:

  Oue
  Astrup
  Tisted
  Norup
  Snæbum/Hannerup
  Ajstrup/Lystrup
  V. Tørslev

                                                             iv.      Fællesmøde med forsamlingshusene – 26. oktober – planlægning (hvordan går ordningen) – Forsamlingshusenes forretningsudvalg samt Jonathan afholder møde i løbet af næste 14 dage til at planlægge.

  4.       Økonomi

        Landdistriktskonsulenten orienterede. Har lige nu et overskud på 120.000 kr., men der er stadig udgifter til Landdistriktskonference, fællesmøde med forsamlingshusene, temamøde mm., der ikke er indregnet.

  5.       Årshjulet – opdateret med valgprocedure for 2024

  a.       Skriv evt. to besøg eller temamøder ind i årshjulet – til fx besøg i vores lokalområde.

  6.       Budgethøring – kommentarer herom

  a.       Høringsperioden er utrolig kort – dette er dog desværre standard. Vi forsøger at ligge vores første møde efter sommerferien, så den ligger lige før deadline d. 18. august.

  7.       Landsbyfilm – henvendelse fra Sdr. Onsild (Ole Bech)

  a.       Har givet svar.

                                                                 i.      Her kan ses vores eksempel og det fra landsbyfilm.dk:  https://fb.watch/mNpYTxG-4t/      https://landsbyfilm.dk/

  8.       Forsikring af langhus i Hou – henvendelse fra Bodil Laursen

  a.       Drøftet. Der er enighed i rådet, om at drift bør løftes af lokalområdet.

  9.       Projektmodningspuljen – orientering om ansøgningerne fra 2023

  10.   Evt.

  a.       Kommentar ift. 7 km. Reglen ift. bustransport for 7. klasse og op. Har man mindre en 7 km til skole, skal man selv betale – har man over, så skal man ikke.

  b.       Byggesagsbehandlinger er indviklede og besværlige. Kan der ikke findes en nemmere måde at hjælpe foreninger og borgere? Dette er en national retningslinje, ikke kommunal.

  c.       Anders Bodilsen er blevet kontaktet ifm. Ønske om kunst på væggene på Plejecenter Teglgården i Als. Landdistriktskonsulenten har videresendt forespørgslen til Kultur og Fritids kulturkonsulent.

  Referat af Landdistriktsrådsmøde d. 9. oktober 2023 i Hvornum Kultur- og Forsamlingshus.

  Til stede:
  Flemming Rasmussen
  Leif Haagen Jensen
  Jens Vigh
  Jakob Stidsen
  Karsten Lanng Sørensen
  Jesper Skov Mikkelsen
  Jonathan Linnemann (sekretær)

  Fraværende med afbud:
  Niels Peter Christofferen
  Leo Korsgaard

  Fraværende uden afbud:
  Anders Bodilsen


  Referat:
  Rækkefølgen på dagsordenspunkterne blev ændret, da der blev taget højde for, at Jesper Skov Mikkelsen havde et partimøde. Det blev vurderet vigtigt, at Jesper Skov Mikkelsen kunne deltage i punkt 1, derfor blev dette først drøftet efter hans ankomst.

  1. Fremlæggelse af forslag til valgprocedure
  I forbindelse med arbejdet, ser rådet det nødvendigt med en begrebsafklaring:
  Tre niveauer: Landdistriktsråd -> Områderåd (nord, syd, øst og vest) -> Lokalråd (landsbylaug, borgerforening osv.)

  Her det udkast arbejdsgruppen har udarbejdet:
  "Landdistriktsrådet består af 10 medlemmer, to fra hvert distrikt: Nord, Syd, Øst og Vest, samt to politisk udpegede medlemmer. De politisk udpegede repræsentanters valgperiode udgør byrådsperioden
  Hvert år vælges et medlem til Landdistriktsrådet for hvert område, gældende fra 1. september og to år frem, således at hvert område er repræsenteret med to medlemmer.
  Herudover vælges hvert år en suppleant for hvert område. Suppleanter vælges for et år af gangen.
  Såfremt et område ikke kan udpege et medlem, vil den overskydende plads blive tilbudt til et andet områdes suppleant for den to årige periode.
  Lokalrådene står selv for rekruttering samt indstilling af medlemmer til Landdistriktsrådet, og har ansvaret for at valget bliver demokratisk gennemført.
  Et lokalområde kan også udpege/vælge medlemmer til Landdistriktsrådet, som ikke er medlem af det lokalråd, de er blevet udpeget/valgt af, dog skal vedkommende bo i lokalområdet.
  Landdistriktsrådet konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter lokalvalgene med valg af formand og næstformand. Såfremt der er flere opstillede kandidater, stemmer medlemmerne i bestyrelsen om formand og næstformand. Konstitueringen er gældende for et år af gangen. "

  Til denne tekst, havde Leif Haagen Jensen, som et medlem af arbejdsgruppen, tilføjet et par afsnit. Ligeledes blev der efter en grundig drøftelse i rådet, tilføjet et par detaljer om, hvordan suppleanter kan tilbydes en plads i rådet, hvis et områderåd ikke kan udfylde begge pladser. Den endelige formulering kan læses her i vedhæftede forretningsorden.

  Det blev aftalt på mødet, at når den nye forretningsorden er udfærdiget, bliver den sendt til de områdeansvarlige, som har til opgave, at indkalde og afholde valg, der skal være gennemført forud for næste møde i Landdistriktsrådet d. 21. november. De områdeansvarlige er: Øst: Leo Korsgaard – Nord: Leif Haagen Jensen – Syd: Jakob Stidsen – Vest: Kim Knudsen.

  2. Drøftelse af temamøde med Randers Kommune
  Drøftelse af temamøde med Randers Kommune: Meget fyldestgørende, og interessant med en anden struktur, hvor det er et politisk ledet udvalg/råd, i stedet for frivillige. 
  Vi kunne lære af: én indgang til ønskede projekter. Landdistriktsservice, med åbningstider osv. – lidt mere formelt. 5000 kr. per forsamlingshus.
  Stormøde med fonde var en god idé – denne type arrangement kunne måske være interessant at forsøge sig med – måske på et årsmøde?
  Bytte frivillige: til arrangementer, så de frivillige kan få lov at være med til festen, i stedet for at stå i baren og rydde op hele dagen. Stort fokus på at det er ildsjælene der driver projekterne og at man ikke kunne sætte noget i gang uden dem.

  3. Siden sidst: LUP og orientering om ny kultur og fritidschef – evt. drøftelse om deltagelse på fremtidigt møde for at starte det nye samarbejde
  I. Opstart af LUP i Skelund / Veddum – her er Leo Korsgaard Landdistriktsrådets repræsentant, og opstartsmøde med den kommende styregruppe er torsdag d. 12. oktober.
  II. Landdistriktskonsulenten orienterede rådet om den nye Kultur- og Fritidschef, Flemming Poulsen. Man ønsker fra rådets side at invitere ham til et møde efter konstitueringen, som bliver tirsdag d. 21. november. Derfor bliver det først i 2024.
  III. Økonomi – Ca. 120.000 kr. er overskuddet på nuværende tidspunkt, men der mangler at blive betalt for Landdistriktskonferencen, som formentlig bliver omkring 30-35.000 kr. Derudover skal der betales for temamøde (ca. 6.500 kr.) samt det fællesarrangement for forsamlingshusene, der afholdes d. 1. november i Hvornum Kultur- og Forsamlingshus.

  4. Evaluering af Landdistriktskonference i Aars d. 30. september
  Peter Erkmann var meget interessant – og lidt direkte og småprovokerende. Måske én oplægsholder mindre.
  Bazaren var unødvendig, da folk havde været gode til at cirkulere og snakke sammen undervejs – også oplægsholderne.
  Maden blev nærmest for meget, altså folk var trætte oven på en lang dag.
  Hvad var godt: Fundraising og almen drift. Konferencen var god – men af de medlemmer af rådet der deltog, ville de anbefale at man kun afholdt et sådan arrangement hvert andet år.


  5. Evt.
  I. Flemming Rasmussen orienterede rådet om to forestående arrangementer: Landdistriktsforskningens dag d. 1. november fra 9.30 – 15.00 i Randers, hvor der er fokus på bl.a. grøn omstilling, samt arrangementet senere på dagen for Mariagerfjord Kommunes forsamlingshuse fra 17.30 – 21.00. Der opfordres til, at man tager kontakt til Landdistriktskonsulenten, hvis man ønsker at deltage i et eller begge af disse arrangementer. Flemming Rasmussen og landdistriktskonsulenten deltager i Landdistriktsforskningens dag.
  II. Landdistriktskonsulenten nævnte, på baggrund af samtale med enkelte medlemmer af rådet, om mødeaktiviteten er tilstrækkelig eller for omfangsrig i sin nuværende model. Der var enighed i rådet om, at man drøfter dette på næste møde, hvor der kan være nye medlemmer, der er relevante at have med i denne samtale.
  III. Der blev i rådet talt om, hvilke opgaver man kunne påtage sig fremadrettet, for der er et stort ønske om at påvirke og hjælpe vores lokalområder til udvikling og selvstændighed. Der blev bl.a. talt om at sende et skriv til Landdistrikternes Fællesråd – da vi i stigende grad oplever, at vores foreninger er hårdt spændt for med betalinger til banker for gebyrer og at have en bankkonto. Måske kunne man lave en henvendelse til Landdistrikternes Fællesråd sammen med en pressemeddelelse – måske man kunne lave en bagatelgrænse?
  Borgerdrevne budgetter er en anden mulighed – kunne man lave et pilotprojekt i et lokalområde? Og køre i en årrække, og evaluere efterfølgende? Måske et langsigtet projekt for Landdistriktsrådet.

  Norup, d. 21. november 2023

   

  Til stede:

  Flemming Rasmussen

  Ann Lindgård Petersen

  Niels Erik Poulsen

  Leif Haagen Jensen

  Leo Korsgaard

  Mikkel Bisgaard

  Jakob Stidsen

  Karsten Lanng Sørensen

   

  Afbud fra:

  Jesper Skov Mikkelsen

  Niels Peter Christoffersen

   

  1.     1.  Velkomst ved Flemming Rasmussen – præsentation af medlemmerne

   

  Nord:

  Niels Erik Poulsen – valgt for 2 år

  Leif Haagen Jensen – valgt for 1 år

  Jens Vigh - suppleant

   

  Vest:

  Ann Lindgård Petersen – valgt for 2 år

  Flemming Rasmussen – valgt for 1 år

  Verner Kristiansen - suppleant

   

  Syd:

  Jakob Stidsen – valgt for 2 år

  Karsten Sørensen – valgt for 1 år

  Ingen suppleant

   

  Øst:

  Leo Korsgaard – valgt for 2 år

  Mikkel Bisgaard – valgt for 1 år

  Pia Asmussen - suppleant

   

  Politisk valgte:

  Jesper Skov Mikkelsen

  Niels Peter Christoffersen

  Herefter fik hvert medlem mulighed for at udtrykke hvilke emner, de finder særligt interessante at arbejde med. Her blev der bl.a. nævnt følgende:

  ·         Understøttelse til landsbyerne og landdistrikterne

  ·         Landsbypedel – vil gerne hjælpe med at aflaste i Landdistrikterne

  ·         Gøre det mere attraktivt at bo på landet – gøre det nemmere og mere respekteret at være frivillig

  ·         Bosætning i det åbne land – slået hul på gamle regler om ikke at måtte bygge uden for byerne – måske klynger i naturskønne områder – da det kan være med til at trække ressourcestærke familier til

  ·         Anvendelsen af VE-midler, være vågne og sørge for at de også tilkommer de områder, hvor de opstilles

  ·         Kig ind ad ift. de aktiviteter vi arrangerer – og hjælp de forsamlingshuse, som måske ikke har fulgt med tiden

  ·         Gøre det mere attraktivt at sidde med i Landdistriktsrådet

  ·         Støtte op om de folk der brænder for noget – og gøre det nemmere at blive boende på landet, når arbejdslivet er slut

  ·         Det skal være godt at bo i landdistrikterne – alle midlerne skal ikke tilfalde byerne

  ·         Vi har svært ved at få folk til at bosætte sig på landet – det skal vi arbejde for bliver lettere

  ·         Følge udviklingen i landdistrikterne og nytænke bestyrelsesarbejdet, hvordan laver man noget på tværs af byerne, hjælpe med at holde områderne attraktive

   

  2.     2.  Gennemgang af årshjulet.

  Der laves et skriv til alle forsamlingshuse, så de får mulighed for at melde tilbage, om de ønsker at huse os på det kommende års datoer. Landdistriktskonsulenten udformer og sender dette.

   

  3.     3. Mødekalender for 2024

  Tirsdag d. 23. januar – kl. 19-21 (ekstraordinært ifm. planlægning af årsmøde)

  Onsdag d. 6. marts – kl. 19-21

  Mandag d. 29. april – kl. 19-21

  Tirsdag d. 11. juni – kl. 19-21

  Torsdag d. 22. august –kl. 19-21

  Onsdag d. 9. oktober – kl. 19-21

  Mandag d. 18. november – kl. 19-21

   

  Her er der taget højde for politiske møder (udvalgsmøder og byrådet).

   

  Datoer vedtages uden kommentarer.

   

  4.     4.  Siden sidst

   

  Regnskabet godkendt og vil gerne have det præsenteret sådan fremover – let overskueligt.

   

  ·         Gebyrer:

  Dialog med Steffen Damsgård. Problematikken er forståelig og vi er bestemt ikke alene herom. My Banker har de haft en dialog med, og de er interesserede i at lave en oversigt over, hvordan de forskellige bankers gebyrer er. Det blev pointeret, at man også ønsker et godt forhold til de banker, som også støtter vores områder med puljer.

   

  ·         Landdistriktsforskningens dag

  VE-midler – sørg for en reel form for borgerinddragelse. Arealanvendelse blev også drøftet, fx solcelleparker, hvordan placerer man det bedst muligt, for at undgå at inddrage god landbrugsjord. Samskabelse er en forudsætning for et godt forløb.

  Når VE-midlerne skal til at fordeles, så vil man i Landdistriktsrådet være proaktive og klar til at foreslå løsninger, i stedet for at blive fanget på hælene.

   

  ·         Information om individuelle varmeforsyninger – der har været afholdt 3, men man afholder endnu et d. 27. november i Døstrup Forsamlingshus. Her kunne deltagelse fra Landdistriktsrådet være godt at have.

  ·         Gennemgang af LUP forløb, se vedhæftede dokument

   

  5.      5. Valg

   

  Indstillingerne:

  Flemming Rasmussen indstilles som formand – og takker ja

   

  Indstillinger til næstformand
  Indstillet blev: Mikkel Bisgaard, Ann Lindgård, Leo Korsgaard, Karsten Sørensen og Niels Erik Poulsen.

   

  Niels Erik Poulsen takker ja til posten som næstformand, som den eneste, og blev derfor valgt uden kamp.

   

  6.     6.  Evt.

  Sidst opdateret: 28. maj 2024

  Kontakt

  Kultur og Fritid

  Østergade 22,
  9510 Arden

  Telefon: 97 11 30 00

  E-mail: kulturfritid@mariagerfjord.dk

  Send sikkert post til Mariagerfjord Kommune