Gå til hovedindhold

Landdistriktsrådet

Her kan læses om Mariagerfjord Kommunes Landdistriktsråd.

Indhold

  Landdistriktsrådets arbejde med revisionen af Landdistriktspolitikken

  I starten af 2019 nedsatte Byrådet i Mariagerfjord Kommune et tværgående, midlertidigt udvalg med fokus på Landdistriktsudviklingen i kommunen. Opgaven var at udarbejde en række anbefalinger, der kan være grundlag for en revision af Landdistriktspolitikken. Politikken skulle omfatte den del af borgerne - ca. 50 % - der er bosiddende udenfor de fire hovedbyer. Landdistriktsrådet var en stor del af årsagen til denne revision og det efterfølgende arbejde, der bl.a. mundede ud i det arbejde der i dag kendes som Lokale Udviklingsplaner

  Landdistrikterne er pt. organiseret i 35 lokalområder. Et lokalområde består af en eller flere landsbyer med det omkringliggende åbne land. I tilknytning til politikken er der udarbejdet en strategi, der beskriver konkrete handlinger, ansvar og økonomi.

  Formålet med Landdistriktsrådet

  • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
  • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
  • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger gennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
  • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
  • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
  • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

  Hvert år støtter Landdistriktsrådets Projektpulje en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Puljen udbydes hvert år til landsbyerne med ansøgningsfrist i starten af april.

  Medlemmer af Landdistriktsrådet

  Referater 2022

  Referat Landdistriktsrådsmøde d. 21. februar 2022


  Deltagere:
  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Per Edgar Jørgensen
  Leif Haagen Jensen
  Leo Korsgaard


  Afbud:
  Vivian Thrysøe
  Belinda Vendelbo
  Jakob Stidsen


  Dagsorden:
  1. Proces med konsulent Line Wagener omhandlende Landdistriktsrådet
  2. Økonomi (herunder puljer – og hvordan de evt. skal tilrettes til at imødekomme projekter med særlige mål)
  3. Kommunal aftale med Nordjyllands Beredskab ift. hjertestartere
  4. Evt.


  1. Proces med konsulent Line Wagener
  Flemming Rasmussen orienterede om den nuværende situation Landdistriktsrådet står overfor. Hvis man er for stille, så er der risiko for at blive glemt – vi ønsker derimod at være proaktive og offensive – som bl.a. var tilfældet ved §17.4 udvalget og sidste års tilskud til forsamlingshusene. Det er dokumenteret at arbejdet betaler sig, så vi skal have en klar strategi der kan understøtte og sikre indflydelse over for det nye udvalg. Ligeledes vil processen være god for internt at få forventningsafstemt og skabe ejerskab for vores sager, så vi kan præge det nye udvalg – også inden vi får tildelt de politiske repræsentanter i starten af april, når udvalget starter op.

  Det blev enstemmigt vedtaget, at gå videre med processen med konsulent Line Wagener, og Jonathan er derfor i kontakt med Line om, hvilke form forløbet skal tage og hvornår det skal afvikles. Det forventes at blive i løbet af marts, og en dato vil blive meldt ud hurtigst muligt.


  2. Økonomi
  Landdistriktsrådets økonomi blev kort fremlagt og det blev fastslået at der er overført 146.100 kr. fra 2021. En del af disse midler vil gå til processen med konsulent Line Wagener, og der kan evt. bruges midler til dette fra projektmodningspuljen også. Der blev ligeledes drøftet om en del af de overskydende midler skulle bruges til at give forsamlingshusene endnu en håndsrækning til at få sat gang i hjulene igen. Det blev dog aftalt, at man ønsker at have en dialog med forsamlingshusene om dette, og det blev derfor bestemt, at forretningsudvalget for forsamlingshusene samt landdistriktskonsulenten Jonathan Linnemann tager en møde snarest for at få sat gang i dialogen. Man afventer derfor offentliggørelsen af forsamlingshuspuljen, til det er bestemt om de skal dele solidarisk, eller om man skal bevare en pulje i 2022, eller om den blot skal være mindre end de tidligere 190.000 kr.

  Ift. Landdistriktsrådets Projektpulje, så blev det drøftet om det gav mening at vente med offentliggørelsen af denne også, til man har gennemført processen med konsulent Line Wagener, for måske ville det give mening at dreje puljen sådan, at det ønskes at tilgodese projekter der kommer særlige formål – men for at strømline dette med den igangværende proces, forventes projektpuljen derfor at blive offentliggjort og søgbar i løbet af foråret. Det blev drøftet, men ikke bestemt, at et fokusområde fx kunne være adgang til naturen (fx stiprojekter) – så det på den måde stemmer overens med de anbefalinger der blev givet af §17.4 udvalget.


  3. Kommunal aftale om hjertestartere
  Efter aftale med Kim Knudsen har Jonathan Linnemann undersøgt muligheden for, at kommunens forsamlingshuse og foreninger kan komme til at indgå under Mariagerfjord Kommunes aftale med Nordjyllands Beredskab om service af hjertestartere. Så længe der gives et tilskud til forsamlingshuset eller foreningen, så har de mulighed for at komme ind under den kommunale aftale. Service, som typisk udføres én gang hvert andet år – koster 300 kr. (eksklusiv dele der skal udskiftes).

  For at et forsamlingshus eller forening kan komme til at indgå i denne aftale, skal de selv kontakte Nordjyllands Beredskab og oplyse, at de ønsker at gøre brug af Mariagerfjord Kommunes aftale.
  Nordjyllands Beredskab kan kontaktes ved at rette henvendelse til:
  Poul Vestergaard Larsen Leder-Koordinationscenter Mail: pvl@nobr.dk Tlf. +45 72 29 20 44 / 25 43 44 71


  4. Evt.
  Jonathan Linnemann er blevet kontaktet af en specialestuderende fra Offentlig Administration ved Aalborg Universitet, som ønsker at skrive et speciale om samskabelse i lokalområderne. Hun ønsker at følge et LUP forløb, evt. et nystartet og slutningen på et andet – da hendes tidshorisont hedder fra 1. marts til 31. maj.

  Jonathan Linnemann spurgte derfor ind til, om man havde kendskab til et lokalområde, der kunne være klar til at igangsætte en LUP proces ganske snart. Selv foreslog Jonathan Linnemann Valsgård, men også Døstrup blev nævnt.
  Jonathan Linnemann tager kontakt til Lars Otkjær fra Døstrup eller Valsgård Borgerforening.

  Årsmødet blev også drøftet – og man foreslår at skubbe arrangementet til efter sommerferien.

  Landdistriktsrådsmøde d. 30. maj 2022
  Vive Forsamlingshus

  Referat

  Til stede:

  Kim Knudsen

  Leif Haagen Jensen

  Flemming Rasmussen

  Joan Kamstrup

  Belinda Vendelbo

  Peter Muhl

  Jesper Skov Mikkelsen

  Vivian Thrysøe

  Per Edgar Jørgensen

  Jakob Stidsen

  Jonathan Linnemann (sekretær)

   

  Afbud:

  Leo Korsgaard

   

  1. Velkomst v. Kim Knudsen

  Bordet rundt

  Præsentation af historikken bag landdistriktsrådet og arbejdet omkring fornyelse af forretningsordenen for landdistriktsrådet.

   

  2.Landdistriktsrådets mission og vision

  Missionen: Lige til højrebenet at agere bindeled mellem administrationen, politikerne og borgerne i lokalsamfundene. Generel enighed om missionen. Der ligger meget viden i lokalområderne og det er ildsjælene der får ting til at ske, så de skal understøttes. Det er derfor nødvendigt at der er nogle man kan trække på. Landdistriktsrådet vil gerne spørges og vil gerne hjælpe.

  Visionen: Generel enighed

  Det er meget positivt, at der er kommet et udvalg for klima OG LANDDISTRIKTER, da det er et vigtig område.
  Udvalget kan få brug for et talerør – og der får de brug for landdistriktsrådet: hvad rør sig og hvad sker der? Rådet kan give udvalget et praj om hvad der rør sig. Udvikling i landdistrikterne er jo mange forskellige ting – man skal ikke blive skolemestre inde i byrådet og forvaltningen om hvad der er rigtigt og forkert for landsbyerne. Det er selvfølgelig godt med god infrastruktur – men man skal også gøre det bevist hos folk, hvordan man kan benytte de eksisterende tilbud (flextaxa fx).

   

  3. Økonomien på Landdistriktsområdet

  Kommentarer til LUP forløbene: Skal LUP formidles og skal man opsøge lokalområder – eller skal man vente på at lokalområderne selv henvender sig? Der skal måske laves en prioriteringsliste? Der er en kommunikationsopgave hos rådets medlemmer om at få formidlet historierne til landdistriktskonsulenten.

  Kommentarer til Udviklingspuljen: Udviklingspuljen, som bruges på bredbånd, er ikke kun vigtig for at kunne tilgå nettet som privatpersoner, men bredbåndet er lige så vigtigt for landbrugene, da meget af deres elektronik er bundet op på adgang til internettet, fx GPS-sporing – hvilket er uundværligt.

   

  4. Landdistriktsrådets forretningsorden (første udkast)

  Generel enighed om udkastet til den nye forretningsorden.

  Kommentarer til punkt 3: Det handler ikke om hvor mange – men at der kommer nogle ildsjæle der gerne vil være med. Måske skal den være variabel – ikke nødvendigvis et fast antal – men derimod dem der gerne VIL.
  Der er generel enighed om at den nuværende løsning ift. valg bliver bibeholdt foreløbigt – så forretningsordenen kan blive godkendt på næste udvalgsmøde efter sommerferien – og så nedsætte en arbejdsgruppe der arbejder hen imod et nyt forslag.

  Et forslag er også, at indhente en formand for et lokalsamfund, for at få repræsenteret et område – hvis fx syd er underrepræsenteret efter et valg. Det er også foreslået at der skal udpeges stedfortrædere. De fire geografier SKAL dog repræsenteres. Dette punkt vil være på dagsordenen til næste Landdistriktsrådsmøde.

  kommentar til punkt 5.6: Vigtigt at kunne drage nytte af ildsjælene også – fx Borgerforeningen fra Valsgård. Det kunne være fint at hive en ekstern ind til hvert møde og lade dem fortælle om deres igangværende projekter. Eller generelle indspark om de ting der lykkedes. Dette har man også arbejdet med når vi har lavet konferencer med Vesthimmerland og Rebild Kommune.

   

  5. Landdistriktsrådets årsmøde d. 12. juni 2022 v. Belinda Vendelbo og Jakob Stidsen

  Orientering om dagen, program og tankerne bag den nye model ift. de tidligere års fællesmøder. Man ønsker at prøve noget nyt – og man er indstillet på at lære af dette, så afhængig af tilslutningen og tilbagemeldingerne, vil man justere næste år.

   

  6. Mødedatoer for 2. halvår 2022

  Holdninger ift. ordinære møder: Forskellige ugedage er godt – for at alle har lige muligheder ift. tid og det samme med klokkeslet– vi løber med de forslag der er på dagsordenen.

  De næste møder bliver:

  Mandag d. 22. august 2022; kl. 19.00 – 21.00

  Tirsdag d. 11. oktober 2022; kl. 17.30 – 19.30

  Torsdag d. 17. november 2022; kl. 19.00 – 21.00

  Mødesteder fastlægges senere og vil blive meldt ud til rådets medlemmer i passende tid forud herfor.

   

  7. Årshjul for 2. halvår 2022

  Forslag til årshjul: bliver udarbejdet et udkast til næste møde af rådets sekretær.

   

  8. Eventuelt

  Der blev foreslået at man kunne lægge solceller oven på vandreservoirs. Det er dog ofte anderledes økonomisk når man skal give en landmand et beløb herfor når man som kommune foreslår sådanne løsninger – anderledes er det, hvis ideen kommer fra lokale.

  Der blev af rådets politikere orienteret om byrådets planer for ladestandere: Per 20. parkeringsplads på en offentlig parkeringsplads, der ikke er til beboelse, skal der opstilles én ladestander. Man arbejder med opstilling af disse – samt hurtigladere i Øster Hurup. Disse vil gøre det godt både at være indbygger, pendler og turist. Udbuddet er lavet sådan, at der er forskellige udbydere, så det ikke kun er ét abonnement der kun kan bruges i hele kommunen.

  Ligeledes blev det afgjort, at man ønsker at igangsætte Landdistriktsrådets projektpulje – der er bred enighed, så denne vil blive igangsat af sekretæren. Der skal gerne meldes nogle datoer ud. Formand, næstformand og sekretær sætter sig sammen ift. datoer, ferier osv.

  Referat af møde i Landdistriktsrådet d. 22. august 2022
  Tidspunkt: Kl. 19-21
  Sted: Helberskov Forsamlingshus, Als Oddevej 24, 9560 Hadsund

  Referat


  1. Evaluering af årsmøde
  Operationen lykkedes, men patienten døde – bar præg af kæmpe forarbejde, opstillinger om aktivitetsmulighederne, forplejning, toiletforhold mm. Traveturen forinden blev ikke til noget. Man er i høj grad nødt til at lytte til manglen på gæster. Det var også et forsøg på at fange nogle lidt yngre deltagere. Der skal tænkes over nye veje. Stort stykke arbejde – men ikke præcist nok. Måske skal man heller ikke forsøge at lave noget over sommeren, da der er mange tilbud i den periode – måske er januar/februar bedre fremover.

  2. Færdiggørelse af forretningsplan
  Gennemgang af udkast til afsnit om nuværende valgprocedure.
  Tekst fra den gamle forretningsorden omhandlende valg af medlemmer:
  ”Alle medlemmer af Landdistriktsrådet udpeges for et år ad gangen. Funktionsperioden er 1.sept. – 31.aug. De politisk udpegede repræsentanter er udpeget for en samlet Byrådsperiode.”
  Forslag til ny tekst:
  ”Der udpeges to medlemmer fra hvert af lokalrådene i Nord, Syd, Øst og Vest for et år ad gangen. Funktionsperioden er 1. september til 31. august. Lokalrådene står selv for rekruttering samt indstilling og har ansvaret for at valget bliver demokratisk gennemført. Et Lokalråd kan også udpege medlemmer til Landdistriktsrådet der ikke er medlem af det lokalråd de er blevet udpeget af – dog skal vedkommende bo i lokalområdet. De politisk udpegede repræsentanter er udpeget for en samlet Byrådsperiode.”
  Man ønsker at lave et udvalg for at arbejde med rekrutteringen – dette kommer med på dagsordenen til næste møde.

  3. Økonomi
  Der blev drøftet om man skulle anvende de overskydende midler og kaste dem efter de ansøgninger der er kommet ind i projektpuljen, eller om man skal øremærke dem til et større årsmøde. Der gøres status efter endt evaluering og tildeling af midler til de indkomne projektansøgninger.

  4. Årshjul
  Gennemgang af forslag.
  Budgethøring bør tilføjes, så man ved hvornår disse kommer.
  Puljefordeling i første halvår – så man kan evaluere det lige efter sommerferien (og med eventuelle nye medlemmer i Landdistriktsrådet)

  5. Fast deltagelse af Landdistriktsrådet i LUP-processer
  Flemming Rasmussen ønsker at vi arbejder på synligheden af Landdistriktsrådet. Det kommer i halen af projektet ”Collective Impact” eller ”fælles forandring”, der arbejdede med jordfordeling som værktøj. Da dette skulle evalueres, sidder der nogle fra landområderne, som skælder ud over at der ikke sker noget for dem. Her rettede Flemming dem og fortalte om LUP projekterne – og det kom meget bag på dem.
  Vi må derfor gøre noget mere – for folk oplever det ikke – og det er katastrofalt.
  Skulle man forsøge at få formanden og borgmesteren til at lave et ”reklamefremstød” på LUP – så det kommer mere ud i hjørnerne. Det er ikke formændene man skal have fat i – men det er ildsjælene der har ideerne der skal findes. Dette blev taget til efterretning – og man vil fortsat arbejde med at gøre arbejdet kendt.

  6. Fælles gennemgang af indkomne projektansøgninger til Landdistriktsrådets Projektpulje 2022
  De indkomne projektansøgninger blev drøftet – og man vil i løbet af de næste dage evaluere dem, hvorefter midlerne vil blive tildelt de projekter, der lever op til kravene. Der er behov for indhentning af enkelte uddybende informationer – her vil landdistriktskonsulenten forsøge at indhente disse.

  7. Evt.
  Landdistriktskonsulenten nævnte det nye projekt i Hvornum – hvor man ønsker en bedre og billigere energiløsning – her vil man bruge LUP midler, da det er utrolig vigtigt for borgerne at kunne have råd til at opvarme deres huse. Dette kan blive et spændende pilotprojekt, da man er klar over adskillige andre lokalområder der står med de samme udfordringer.
  Flemming Rasmussen nævnte frilandsbyer – vil gerne have et oplæg herom, evt. på det næste møde i oktober. Enighed om at dette kunne være interessant.

  Referat fra møde i Landdistriktsrådet d. 11. oktober 2022

  Tidspunkt: Kl. 17.30 – 19.30

  Sted: True Kultur- og Forsamlingshus – True Hovedgade 11, 9550 Mariager

  Deltagere:

  Kim Knudsen (Formand)

  Flemming Rasmussen (Næstformand)

  Jesper Skov Mikkelsen

  Jakob Stidsen

  Leif Haagen Jensen

  Leo Korsgaard

  Per Edgar Jørgensen (afgående medlem fra lokalråd Syd)

  Karsten Lanng Sørensen (nyt medlem fra Syd)

  Anders Bodilsen (nyt medlem fra Øst)

  Jonathan Linnemann (Sekretær)

  Afbud:

  Peter Muhl

   

  Referat

  1. Opsamling på sidste møde
   • Nye medlemmer i Landdistriktsrådet

  Formanden bød velkommen til de nye medlemmer, hvorefter en præsentation af alle medlemmer og gennemgang af Landdistriktsrådets Vision og Mission blev gennemført.

   •  Status på valg i Lokalrådene

  Der har været valg i Øst, hvor Belinda Vendelbo valgte at stoppe og ind er kommet Anders Bodilsen. I Syd har Per Edgar Jørgensen valgt at stoppe og Karsten Lanng Sørensen har overtaget hans plads. Der er ikke blevet afholdt valg i Nord og Vest.

  1. Nedsættelse af arbejdsgruppe omhandlende ny valgprocedure

  Der blev diskuteret forud for nedsættelse af arbejdsgruppen, da det blev vurderet at man i lige så høj grad bør gennemgå hvad man kan gøre for at rekruttere og gøre Landdistriktsrådet mere synligt – for på den måde at kunne få flere opstillede kandidater til rådet. Arbejdsgruppen skal derfor arbejde med rekruttering, synlighed og valgprocedure.

  Medlemmerne af arbejdsgruppen blev: Leo Korsgaard, Leif Haagen Jensen, Karsten Lanng Sørensen og Jesper Skov Mikkelsen.

  1. Økonomi

  Det blev aftalt at resterende midler overføres til 2023, hvor man vil anvende en del af disse på samarbejdet med bl.a. Rebild og Vesthimmerland Kommune.

  1. Årshjul

  Årshjulet blev gennemgået, man ønsker at holde minimum 6 årlige møder, derfor tilpasses årshjulet igen og vil blive genbesøgt ved næste møde.
  Efterfølgende har Formanden Kim Knudsen og sekretæren drøftet en potentiel mulighed for, at afholde 6-8 årlige møder, men hvoraf 2-3 af disse er ”arbejdsgruppemøder” – for på denne måde at have mere tid til at arbejde med de opgaver man ønsker at løfte som Landdistriktsråd. Dette vil, sammen med det nye årshjul, blive vendt ved næste møde.

  1. Årsmøde 2023

  Der blev på mødet d. 22. august drøftet hvorvidt man skulle forsøge sig med et årsmøde i vinterhalvåret. Der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde sig hen imod et program der kan præsenteres til vores næste møde i november.

  Arbejdsgruppen her blev Formand Kim Knudsen og sekretæren samt Jakob Stidsen.

  1. Samarbejde med Rebild og Vesthimmerland – og evt. Randers Kommune ift. Landdistriktsudvikling og sparring/inspiration

  Det blev bestemt at man ønsker at bibeholde det nuværende samarbejde med Rebild og Vesthimmerland – og inddrage dem i at afholde en fælles inspirationsdag som der tidligere har været afholdt. Ligeledes ønsker man også at søge vide som Randers Kommune – Landdistriktskonsulenten tager kontakt hertil.

  1. Status på forsamlingshusene

  Formanden orienterede om arbejdet herom i Nordjyske Forsamlingshuse. Man lægger op til et arrangement, hvor man inviterer vores forsamlingshuse til et møde, hvor Nordjyske Forsamlingshuse kommer og fortæller om løsninger og hvad der arbejdes med på den politiske linje. Ligeledes skal der kigges på evt. understøttelse af forsamlingshusene fra Mariagerfjord Kommune og Landdistriktsrådet.

  Arrangementet for alle forsamlingshusene bliver d. 10. november. Invitationen til dette møde vil blive sendt ud i uge 42.

  1. Orientering om Frilandsbyer – herunder Landdistriktskonferencen d. 31. oktober

  Landdistriktskonsulenten kunne berette, at arbejdet med Frilandsbyer desværre stadig kun er i opstartsfasen, men at de endelige kandidatkommuner hertil, vil blive udvalgt i december 2022. Landdistriktskonferencen d. 31. oktober er aflyst grunden valget d. 1. november 2022.

  1. Varmeløsninger i landsbyerne – Pilotprojekt i Hvornum

   Landdistriktskonsulenten orienterede om processen i Hvornum. Der er stadig mange løse ender her, men man er fra kommunens og lokalbefolkningens side aktive, for at afdække hvilke potentielle løsninger der vil være mest hensigtsmæssige, både ift. miljø og økonomi.
  2. Evt.

  Her blev der diskuteret rygter om VAKS-teamets nedlæggelse, hvorefter man besluttede sig for, at lave en officiel henvendelse til de relevante politiske udvalg, samt sende denne ud som en pressemeddelelse.

   

  Referat fra Landdistriktsrådsmøde d. 17. november 2022

  Sted: Teaterrestauranten, Hobro


  Deltagere:
  Kim Knudsen
  Flemming Rasmussen
  Leo Korsgaard
  Jakob Stidsen
  Leif Haagen Jensen
  Karsten Lanng
  Jonathan Linnemann (Sekretær)


  Afbud:
  Jesper Skov Mikkelsen
  Peter Muhl
  Marianne Nordensgaard
  Anders Bodilsen

  Referat

  • 1. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
   Der blev på sidste møde besluttet at nedsætte arbejdsgrupper vedr. valgprocedure og rekruttering til Landdistriktsrådet – samt en arbejdsgruppe omhandlende årsmødet. Det blev her diskuteret om hvordan dette skulle gennemføres i praksis – hvorefter det blev bestemt at der ved næste møde skulle udpeges en tovholder til at sikre fremdrift.
   1.2. Det årlige overskud på budgettet skyldes tidligere annullerede arrangementer, som derfor overføres til 2023 – hvor man planlægger at gennemføre et årsmøde i starten af februar. Dette er under planlægning.
   1.3. Forslag om faste dagsordenspunkter, fx økonomi. Vedtaget.

   

  • 2. Nyt vedr. samarbejde med Vesthimmerland og Rebild
   2.1. Nedsættelse af arbejdsgruppe omhandlende Inspirationsdag – Flemming Rasmussen er med – sammen med landdistriktskonsulenterne fra hhv. MFK, Rebild og VHK.

   

  • 3. Landdistriktsrådets repræsentanter i LUP projekterne
   3.1. Der blev fremlagt muligheden for, at der i samtlige LUP projekter fremadrettet vil være en repræsentant fra Landdistriktsrådet tilknyttet. Dette skal bidrage til vidensdeling, synlighed og
   samhørighed. Vedtaget. Landdistriktskonsulenten oplyste at der er udtrykt interesse fra Hem, Sem og Skrødstrup samt Assens som de første nye LUP projekter i 2023.

   

  • 4. Evaluering af årets møder, årshjul og datoer i 2023
   4.1. Nyeste udkast af årshjul blev præsenteret og godkendt.

   Mødedatoer for 2023 bliver som følger:
   Mandag d. 6. marts kl. 19-21
   Tirsdag d. 2. maj kl. 19-21
   Tirsdag d. 20. juni kl. 19-21
   Onsdag d. 30. august kl. 19-21
   Mandag d. 9. oktober kl. 19-21
   Tirsdag d. 21. november kl. 18-21

   

  • 5. Struktur på møder for at sikre muligheden for lige medbestemmelse og engagement
   5.1. Strukturen omkring arbejdsgrupper blev diskuteret. Det blev bestemt, at man som medlem af Landdistriktsrådet ikke nødvendigvis skal tilhøre en intern arbejdsgruppe, da man som frivillig ikke altid vil have tid til dette. Der er forståelse herfor, hvorfor det også blev vendt om man evt. kan lægge arbejdsgruppemøde umiddelbart inden et ordinært møde, for at samle arbejdstiden til enkelte dage i stedet for at skulle møde flere dage. Dette er op til den enkelte gruppe og bestemmes fra gang til gang.

   

  • 6. Dialogmøde med Klima- og Landdistriktsudvalget d. 1. december 2022
   6.1. Repræsentanter fra Landdistriktsrådet er inviteret med til dialogmøde med Klima og Landdistriktsrådet d. 1. december 2022 kl. 17.00 i Byrådssalen i Hadsund. Her ønsker udvalget at drøfte den proces LDR har gennemgået sammen med Line Wagener, den nye mission og vision, den nye forretningsorden samt hvad der fylder hos LDR og hvordan man ser sig selv i et fremtidigt samarbejde med udvalget. Kim og Flemming blev valgt som repræsentanterne. De emner man fra Landdistriktsrådets side ønskede at bringe ind, blev bl.a.: Samarbejdet omkring klima, god og åben kommunikation, hjælp til de frivillige, vidensdeling og bosætning.

   

  • 7. Evt.
   7.1. Per Edgar Jørgensen er stoppet i Landdistriktsrådet, men da han var repræsentant for Landdistriktsrådet i Grønt Råd, var det på tale, om der skulle udpeges en ny repræsentant. Det blev dog enstemmigt vedtaget, at såfremt Per Edgar ønskede at fortsætte i Grønt råd, ville man lave en model, hvor han kunne fortsætte med dette uden at sidde i Landdistriktsrådet. Dette takkede han ja til.
   7.2. Landdistriktskonsulenten fortalte om at han var blevet kontaktet af en borger i V. Tørslev, som overvejer at starte deres landsbyråd op igen. Jakob Stidsen har modtaget kontaktoplysninger på vedkommende, så Landdistriktsrådet kan assistere.
   7.3. Landdistriktskonsulenten deltog i Landdistriktsforskningens Dag d. 16. november i Odder. Der blev orienteret om den nyeste forskning herom, samt gode historier, erfaringer og inspirerende indslag.

  Sidst opdateret: 15. december 2022

  Kontakt

  Kultur og Fritid