Gå til hovedindhold

Forskrifter

I forskriften finder du regler og vejledninger til hvordan du for eksempel søger om tilladelse til at afholde et udendørs musikarrangement, hvor længe din bil må holde i tomgang eller, hvordan du forholder dig, hvis du ønsker at holde høns i din have.

Indhold

  Forskrifter, regler og vejledninger

  Forskriften gælder for:
  • Udendørs arrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg.
  • Arrangementer, som skønnes at berører omkringboende naboer væsentligt.
  Forskriften gælder normalvis ikke for:
  • Arrangementer med et forventet deltagerantal på under 150 personer.
  • Private fester, teltbal og lignende i forbindelse med idrætsuger, byfester m.m.

  Læs mere i Forskrift for afholdelse af udendørs musikarrangementer.

  1. Formål
  Formålet med denne forskrift er at forebygge væsentlige gener som støj, lugt og fluer fra et ikke-erhvervsmæssigt hønse- og fuglehold. Et ikke erhvervsmæssigt hønse- og fuglehold er bestemt som værende maksimalt 30 høns eller tilsvarende andet fjerkræ jævnføre gældende lovgivning. Alle fuglehold over 30 høns eller tilsvarende andet fjerkræ kræver en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse fra Mariagerfjord Kommune.
  I det følgende er alle typer fugle benævnt fuglehold.

  2. Lovgrundlag og gyldighedsområde
  Forskriften er udarbejdet med hjemmel i § 20 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljø-regulering af visse aktiviteter.
  Forskriften er gældende for hønse- og fuglehold i:

  • Byzone- eller sommerhusområde.
  • Områder der ifølge kommuneplanens rammedel er udpeget til fremtidig Byzone- eller sommerhusområde.
  • Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

  Hvis der i gældende byplaner eller lokalplaner er bestemmelser, der regulerer forhold vedr. fuglehold, er disse fortsat gældende.
  Hvis der i lokale grundejer- andels- eller ejerforeninger er vedtaget regler, som ikke tillader fuglehold eller har skærpede regler, er disse fortsat gældende.

  3. Indretning og drift
  Generelt:

  • Etablering af huse til fuglehold skal opfylde gældende bygningsreglement.
  • Fugleholdet skal etableres med et hus og indhegnet gård/voliere, der sikrer, at dyrene holdes på egen grund. Undtaget herfra er frit flyvende duer.
  • Fugleholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, rotter, fluer eller lugtgener.
  • Gødning (ekskrementer) fra fugleholdet skal mindst én gang om ugen renses ud og enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller straks graves ned i jorden som gødning.
  • Foder skal opbevares i rottesikre beholdere og udlægges på en sådan måde, at det ikke tiltrækker skadedyr – se afsnittet om gode råd på side 4.

  Støjgener fra fuglehold:
  Ved støjgener fra fugleholdet, skal fugleholdet holdes indelukket i et mørklagt hus eller lignende om natten i følgende tidsrum:
  Hverdage: kl. 22.00 indtil kl. 7.00
  Weekender og helligdage: kl. 22.00 indtil kl. 9.00

  Kommunen kan kræve, at hønsehuset lydisoleres.

  Andre fugle:
  Øvrige fuglehold må ikke overstige, hvad der svarer til 30 høns efter Mariagerfjord Kommunes vurdering. Hvis der er tale om pryd- og racefugle, som holdes med henblik på udstilling i en raceforening eller brevduer til kapflyvning, kan kommunen efter en konkret vurdering tillade/acceptere et større fuglehold end det, der svarer til 30 høns.
  Hold af påfugle, kalkuner og gæs er ikke tilladt i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

  4. Gode råd om fuglehold
  Hønse– og fuglehold i byområder kan give problemer i form af støj og lugtgener. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at du orienterer dine naboer før du etablerer hønsegård eller voliere. Placeringer af hønsegård eller voliere bør drøftes med din naboer.

  Hane i hønsehold:
  Hanegal er ofte til gene for naboer. Det er ikke nødvendigt med en hane for at få æg. Hanen er kun nødvendig hvis du ønsker kyllinger. Overvej derfor grundigt om det er nødvendigt med en hane i hønseholdet.

  Undgå skadedyr:
  Dyre- og hønsehold er årsagen til mange rotteanmeldelser i Mariagerfjord Kommune, og derfor gives følgende anbefalinger:

  • Hønsegård/voliere bør rotte- og rævesikres, f. eks. med finmasket net (< 2 cm) mindst 60 cm ned i jorden og op til 30 cm over jorden. Nettet kan evt. bøjes ud 10-20 cm vinkelret under jordoverfladen.
  • Fodring bør kun foregå i hønsehus/hønsegård og fjern eventuelle foderrester før natten.
  • Hængende fodertrug bør placeres min. 35 cm over terræn, dette begrænser rotters adgang til foderet.

  Sygdomme:
  Hold dig orienteret om fugleinfluenza, andre sygdomme og særlige regler via Fødevare-styrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk, eller kontakt Fødevarestyrelsen på telefon 7227 6900.

  5. Påbud og forbud
  Mariagerfjord Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt et fuglehold giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor. Det er Mariagerfjord Kommune, der vurderer, om der er væsentlige gener forbundet med fugleholdet.
  Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud jf. ovenstående, kan Mariagerfjord Kommune nedlægge forbud mod fugleholdet.
  Bestemmelserne i denne forskrift håndhæves af Natur og Miljø, Mariagerfjord Kommune.

  Klagemuligheder:
  Mariagerfjord Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, medmindre det vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg.
  Jævnføre Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse dog indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

  Straffebestemmelser:
  Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde.

  6. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
  Forskriften træder i kraft den 11. august 2021, og er gældende for alle fremtidige forhold.
  Forskriften er offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside: www.Mariagerfjord.dk

  7. Yderligere information
  De Danske Brevdueforeninger www.brevduen.dk
  Danmarks Racedueforeninger www.raceduen.dk
  Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl www.racefjerkrae.dk
  Landsorganisationen Danske Fugleforeninger www.ldf.dk
  Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter kan ses på www.retsinfo.dk

  Læs forskriften om ikke-erhvervsmæssigt hold af fjerkræ og burfugle her.

  Olie og kemikalier inkl. farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt. Dermed minimeres risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild af olie eller kemikalier på dit landbrug.

  Kemi og sprøjtemidler skal opbevares aflåst.

  Mariagerfjord Kommune stiller en række krav til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder farligt affald.

  Læs mere i Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

  Sluk motoren!

  Kloden forurenes af osen fra biler, så ved at undlade tomgangskørsel tager du hensyn til miljø og natur.

  Læs mere i Forskrift for motorkøretøjers tomgangskørsel i Mariagerfjord Kommune.

  Vil du vide mere?

  Kontakt Emilie Krarup på telefon 97 11 36 54 eller mail virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk.

  1. Formål
  Denne forskrift har til formål at forebygge gener i form af støj fra brugen af gaskanoner i Mariagerfjord Kommune.
  Hvis du overholder retningslinjerne i denne forskrift, vil dit brug af gaskanoner formodentlig ikke være til gene for dine naboer.

  2. Lovgrundlag, gyldigheds- og anvendelsesområde
  Forskriften er udarbejdet med hjemmel i § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
  Forskriften er gældende i Mariagerfjord Kommune, og omfatter brug af gaskanoner.
  Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, om en aktivitet er omfattet af bestemmelserne i denne forskrift.
  Forskriften er ikke til hinder for, at Mariagerfjord Kommune kan meddele yderligere, skærpede krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af gaskanoner, hvis det efter en konkret vurdering skønnes nødvendigt.

  3. Anvendelse af gaskanoner
  Generelt:
  - Gaskanoner må ikke anvendes inden for områder, som i den til enhver tid gældende kommuneplan for Mariagerfjord Kommune er udlagt som byzone, sommerhusområder eller samlet bebyggelse i åbent land.
  - Skudintervaller skal være mindst 10 minutter.
  - Der tillades ikke dobbeltskud.

  Afstandskrav:
  - Inden for 600 m fra beboede boliger må gaskanoner ikke anvendes med undtagelse af boliger tilhørende skræmmemidlets ejer.
  - Mellem 600 - 1000 m fra beboede boliger må gaskanoner kun anvendes når der skydes bort fra boligerne.

  Tidsrum:
  Brug af gaskanoner må ikke ske i følgende tidsrum:
  Mandag - fredag: Kl. 17 - 07
  Lørdag: Kl. 14 - 07
  Søn- og helligdage: Hele døgnet

  4. Gode råd om brug af gaskanoner og alternativer
  Brug af gaskanoner kan give problemer i form af støj på lang afstand. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at du overvejer alternativer til gaskanoner først.

  Alternativer:
  - Reguleringsjagt: Visse fuglearter kan reguleres igennem jagt. Det kan være nødvendigt at gentage reguleringsjagt flere år i træk for få den ønskede effekt. Tilladelse søges via naturstyrelsen på Naturstyrelsens hjemmeside.
  - Apparater med rovfugleskrig. Særligt, hvis de aktiveres via sensor har fuglene svært ved at vænne sig til dem.
  - Visuelle skræmmemidler: For eksempel oppustelig fugleskræmsel uden lyd eller rævefigur på robotplæneklipper. Jo mere uforudsigelig bevægelse jo større effekt.
  - Barriere på ensilage: Ved plage af fugle på ensilagestakke kan der benyttes net, tykkere ensilage-plastik eller et mekanisk afdækningssystem.

  Anbefalinger til brug af gaskanon:
  Lyd kan være svær at styre, men kan potentielt reducerer gener fra naboer ud fra følgende anbefalinger fra Mariagerfjord Kommune:
  - Orienter skudretning af gaskanonen væk fra beboelse.
  - Undgå at gaskanonen peger mod mure og bygninger, som kan reflekterer og potentielt forstærke lyden.
  - Suppler med andre skræmmemidler, så brugen af gaskanonen kan minimeres.

  5. Påbud og forbud
  Mariagerfjord Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt brug af gaskanoner giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor. Det er Mariagerfjord Kommune, der vurderer, om der er væsentlige gener forbundet med skræmmemidlet.
  Kan generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud jf. ovenstående, kan Mariagerfjord Kommune nedlægge forbud mod brug af gaskanoner.

  Bestemmelserne i denne forskrift håndhæves af Teknik og Miljø, Mariagerfjord Kommune.

  Klagemuligheder:
  Mariagerfjord Kommunes afgørelser i henhold til denne forskrift, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, medmindre det vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg.
  Jævnføre Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse dog indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

  Straffebestemmelser:
  Overtrædelse af forskriftens bestemmelser kan straffes med bøde.

  6. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
  Forskriften trådte i kraft den 24. november 2022, og er gældende for alle fremtidige forhold.

  Læs forskriften for anvendelse af gaskanoner her.

  Sidst opdateret: 30. marts 2023