Gå til hovedindhold

Jordflytning

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede grunde, matrikler i områdeklassificerede områder (byzone) samt fra offentlig vej skal anmeldes til kommunen.

Indhold

  Jordflytning skal anmeldes til Mariagerfjord Kommune ved flytning af jord fra V1 og V2 kortlagte arealer, forurenede arealer og områdeklassificerede/lettere forurenede områder, jernbanearealer og offentlig vej.

  • V1 og V2 kortlagte arealer.
  • Forurenede arealer.

  Se forurenede grunde.

  Områdeklassificerede/lettere forurenede områder, jernbanearealer og offentlig vej.
  https://www.mariagerfjord.dk/erhverv/virksomheder/jord/omraadeklassificering

  Anmeld jordflytning

  Jordflytning skal anmeldes elektronisk via Jordweb. Det elektroniske anmeldeskema finder du i selvbetjeningsløsningen øverst på denne side.

  Virksomheder skal anvende JordWeb. Private kan alternativt bruge vores anmeldeskema. Det udfyldte skema sendes via kommunens mail jord@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, Østergade 22, 9510 Arden.

  Den, der iværksætter flytningen af jorden er ansvarlig for at anmelde flytningen, men transportøren af jorden skal ligeledes sikre sig, at der er indgivet en anmeldelse.

  Hvad gør kommunen med din anmeldelse?

  Hvis ikke kommunen reagerer inden for 4 uger efter modtagelse af anmeldelsen, kan jordflytningen gennemføres. Kommunen kan inden for de 4 uger anmode om supplerende oplysninger. Hvis ikke kommunen reagerer inden 2 uger efter modtagelsen af de supplerende oplysninger, kan jordflytningen gennemføres som anmeldt.

  Skal jorden flyttes fra Mariagerfjord Kommune til en anden kommune, informerer kommunen modtagerkommunen om jordflytningen, med mindre der er tale om et godkendt modtageanlæg.

  Hvis der flyttes jord fra en V1 eller V2 kortlagt grund, skal regionen, som modtagerkommunen ligger i, orienteres, med mindre jorden bortskaffes til et godkendt modtageanlæg.

  Aflevering af jord på jorddepoter

  Aflevering af jord kan ske på kommunens jorddepoter på Fragdrupvej, Finlandsvej og Ølsvej.

  Læs mere om jorddepoterne her.

  Yderligere om anmeldelse af jordflytning

  Krav til prøveantallet kan ses i nedenstående tabel. Tabellen angiver det antal prøver, der som minimum skal udtages til analyse i forbindelse med jordflytning. Prøverne skal udtages repræsentativt, efter at eventuelle kraftigere forurenede området er afgrænset.

  Uforurenet intaktjord skal som udgangspunkt ikke analyseres. Det kan dog være nødvendigt at undersøge den øverste del af intaktjorden for at dokumentere, at den er forurenet. Intaktjord er jord, som aldrig har været flyttet. Jord som har været pløjet eller grubbet kan ikke regnes for intaktjord. Flytning af intaktjord fra kortlagte grunde, områdeklassificerede grunde, jernbanearealer og offentlige vejarealer SKAL anmeldes. Det anbefales, at kommunens accept af, at der er tale om intaktjord indhentes, inden intaktjord flyttes, idet det kan kræve et tilsyn.

  Inden du går i gang, anbefaler kommunen, at du taler med en rådgiver om, hvordan der skal udtages jordprøver.

  Ved omregning fra kubikmeter til ton kan anvendes en omregningsfaktor på 1,8 ton pr. m3, med mindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.

  Jordens placering forud for flytning Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som kræver, at jorden er uforurenet (fri anvendelse)
  Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton
  Jord fra klassificerede områder, jernbanearealer og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området) 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton

   

  Hvis jorden stammer fra et områdeklassificeret areal, som ikke er kortlagt og/eller forurenet, og den samlede jordflytning udgør højst 1 m3 jord, kan du køre den til et godkendt modtageanlæg uden anmeldelse.

  Forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal.

  Områdeklassificerede arealer analyseres som udgangspunkt for parametre angivet under punkt 1 i nedenstående tabel, og vej- og rabatjord som udgangspunkt for parametre angivet i punkt 2. De udtagne prøver analyseres således, at prøver og analyser er repræsentative for hver af de jordlag/typer, som ønskes flyttet.

  Forureningskilder/historik Parametre, der som minimum bør analyseres for
  Diffus forurening Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn
  Veje, rabatjord m.m. Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

   

  For andre forureningskilder fastsætter Mariagerfjord Kommune, hvilke parametre der skal analyseres for. Hvis der ved analysearbejdet opnås indikation for, eller kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter.

  De kemiske analyser skal udføres af akkrediterede eller certificerede laboratorier. Der er ikke krav om akkrediteret prøvetagning, men det er vigtigt at kunne bevise, hvor og hvordan prøverne er udtaget. Hver prøve skal blandes af mindst 5 delprøver. Prøvetagningsstederne skal indtegnes på et kort.

  Når der skal udtages prøver anbefales det, at der lægges en strategi for prøvetagningen, og at du kontakter et firma (entreprenør, rådgivende firma eller lignende), der til daglig arbejder med dette.

  Jorden skal kategoriseres efter forureningsgraden i nedenstående tabel.

  Kategorisering af forureningskomponenter Note 1)

  Forureningstype/komponent Kategori 1 Note 2)
  (ren jord)
  Kategori 2
  (lettere forurenet)
  Udenfor kategori
  Arsen (As) ≤ 20 ≤ 20 > 20
  Cadmium (Cd) ≤ 0,5 ≤ 5 > 5
  Chrom total (Cr total) ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
  Kobber (Cu) ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
  Kviksølv (Hg) uorganisk ≤ 1 ≤ 3 > 3
  Bly (Pb) ≤ 40 ≤ 400 > 400
  Zink (Zn) ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
  PAH total Note 3) ≤ 4 ≤ 40 > 40
  Benz(a)pyren ≤ 0,3 ≤ 3 > 3
  Dibenz(a,h)anthracen ≤ 0,3 ≤ 3 > 3
  Olie- og eller benzinprodukter Note 4)
  Benzen - C10 kulbrinter ≤ 25 ≤ 25 > 25
  C10- C15 kulbrinter ≤ 40 ≤ 40 > 40
  >C15- C20 kulbrinter ≤ 55 ≤ 55 > 55
  >C20- C35 kulbrinter ≤ 100 ≤ 300 > 300
  Sum af kulbrinter C6 - C35 ≤ 100 ≤ 300

  > 300

   

  Note 1: Forurenet jord, der er affald, som indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet på listen, eller indeholder forureningskomponenter, der er indeholdt i listen, men i højere koncentrationer end på listen, kan ikke henføres til kategori 1 og 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvordan denne jord skal kategoriseres.

  Note 2: Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan ikke anvendes i alle sammenhænge. F.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord skal der være skærpede krav.

  Note 3: PAH-analyser (analyser for Poly Aromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH'er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

  Note 4: Forudsætter måling med Reflab 1 metode betegnes også som VKI-metode.

  Anmelderen skal sørge for, at en kopi af anmeldelsen fungere som følgeseddel og følger jorden under den faktiske flytning. Hvis forholdene omkring flytningen ændrer sig, skal anmelderen ajourføre følgesedlen.

  Ændrede forhold kan f.eks. være, hvis kommunen beder om yderligere oplysninger eller analyser, hvis tidspunktet for flytningen ændrer sig væsentligt, eller hvis jordmængden ændres væsentligt. Den ajourførte følgeseddel skal påføres ny dato og referere til datoen på den oprindelig følgeseddel. Et eksemplar af den ajourførte følgeseddel skal sendes til kommunen.

  Anmelderen skal udlevere et eksemplar af følgeseddel til den, der transporterer jorden, og transportøren skal påføre sit navn og sin adresse på følgesedlen.

  Transportøren skal opbevare et eksemplar af følgesedlen under transporten, og når jorden afleveres, skal følgesedlen afleveres samtidig.

  Anmelderen og modtageren skal opbevare et eksemplar af den senest ajourførte følgeseddel i 2 år, efter at flytningen har fundet sted.

  Man har altid pligt til at standse arbejdet og underrette kommunen, hvis man støder på en ukendt forurening, gælder stadig, uanset reglerne om anmeldelse og ajourføring.

  Mariagerfjord Kommune opkræver fra den 1. november 2021 et fast administrationsgebyr pr. jordflytningssag på kr. 140,00 ekskl. moms samt et gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt kvarter, med en timetakst på kr. 564,00 ekskl. moms. Gebyrtaksten reguleres årligt.

  Regningen for gebyret udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen. Tidsforbruget for jordflytningssagen beregnes fra det tidspunkt, hvor vi enten modtager en anmeldelse, eller det tidspunkt, hvor vi vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse med en forhåndsdialog, inden anmeldelsen reelt er fremsendt.

  Mariagerfjord Kommune Byråd har den 23. september 2021 godkendt gebyrtaksten, som er besluttet på baggrund af Affaldsaktørbekendtgørelsen af 14/12/2020.
  Ifølge bekendtgørelsen skal der opkræves et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.

  Sidst opdateret: 8. november 2022

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk