Gå til hovedindhold

Jordflytning

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede grunde, matrikler i områdeklassificerede områder (byzone) samt fra offentlig vej skal anmeldes til kommunen.

Indhold

  Flytning af jord fra forurenede grunde, områdeklassificerede områder (byzone) samt fra offentlig vej skal anmeldes til kommunen.

  Jordflytning skal anmeldes til Mariagerfjord Kommune ved flytning af jord fra

  Anmeld jordflytning
  Jordflytning skal anmeldes elektronisk via JordWeb. Link til JordWeb finder du i selvbetjeningsløsningen øverst på denne side.

  Virksomheder skal anvende JordWeb. Private henvises ligeledes til JordWeb, men kan alternativt bruge vores anmeldeskema [LINK]. Det udfyldte skema sendes via kommunens mail jord@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, Østergade 22, 9510 Arden.

  Den, der iværksætter flytningen af jorden er ansvarlig for at anmelde flytningen, men transportøren af jorden skal ligeledes sikre sig, at der er indgivet en anmeldelse.

  Hvad gør kommunen med din anmeldelse?
  Kommunen gennemgår anmeldelsen, og kontrollerer at lovgivningskravene er overholdt for at jordflytningen kan foretages. Hvis alt er i orden anvises jorden til den valgte modtager. 
  Hvis der mangler oplysninger til jordflytningen, eller hvis der er andre forhold som gør at jordflytningen ikke kan anvises, så kontakter kommunen anmelder.

  Aflevering af jord på jorddepoter 
  Jord på op til 1 m3 kan afleveres på genbrugspladserne. Aflevering af større mængder jord kan ske på kommunens jorddepoter på Finlandsvej (Hadsund) og Ølsvej (Hobro). Aflevering kræver forudgående anmeldelse via JordWeb. 

  Læs mere om jorddepoterne her.

  Yderligere om jordflytning

  Ved flytning af jord fra kortlagte arealer, offentlig vej og områdeklassificerede arealer er der krav om analyser af jorden. Krav til prøveantallet kan ses i nedenstående tabel.

  Jordens placering forud for flytning Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som kræver, at jorden er uforurenet (fri anvendelse)
  Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton
  Jord fra områdeklassificering og offentlige vejarealer  (dog ikke kortlagte arealer inden for området) 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton

   

  Vejjord kan leveres til Randers Havns jordtip, uden der er krav om analyser. I dette tilfælde leveres jorden som lettere forurenet (kat. 2 jord), og jorden skal ikke være for våd og må ikke stamme fra et kortlagt areal, eller være mistænkt for at være forurenet mere end lettere forurenet. 

  Inden du går i gang med prøvetagning anbefaler kommunen, at du taler med en miljørådgiver om, hvordan der skal udtages jordprøver. 

  Hvis formålet med jordflytningen er at få udtaget et areal fra kortlægningen, så skal analyseomfanget aftales med Region Nordjylland. 

  De udtagne prøver analyseres således, at prøver og analyser er repræsentative for hver af de jordlag/typer, som ønskes flyttet. 

  Jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal. Kommunen fastsætter hvilke parametre der skal analyseres for. 

  For øvrig information henvises til jordflytningsbekendtgørelsen.

  Der er ikke krav om akkrediteret prøvetagning, men det er vigtigt at kunne bevise, hvor og hvordan prøverne er udtaget. Hver prøve skal blandes af mindst 5 delprøver. Ved jordflytningsanmeldelse skal prøvetagningsstederne være indtegnet på et vedhæftet kort

  Jorden skal kategoriseres efter forureningsgraden i nedenstående tabel.

  Kategorisering af forureningskomponenter

  Forureningstype/komponent Kategori 1
  (ren jord)
  Kategori 2
  (lettere forurenet)
  Udenfor kategori
  Metaller
  Arsen (As) ≤ 20 ≤ 20 > 20
  Cadmium (Cd) ≤ 0,5 ≤ 5 > 5
  Chrom total (Cr total) ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
  Kobber (Cu) ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
  Kviksølv (Hg) uorganisk ≤ 1 ≤ 3 > 3
  Bly (Pb) ≤ 40 ≤ 400 > 400
  Zink (Zn) ≤ 500 ≤ 1000 > 1000
  Tjærestoffer
  PAH total ≤ 4 ≤ 40 > 40
  Benz(a)pyren ≤ 0,3 ≤ 3 > 3
  Dibenz(a,h)anthracen ≤ 0,3 ≤ 3 > 3
  Olie- og eller benzinprodukter
  Benzen - C10 kulbrinter ≤ 25 ≤ 25 > 25
  C10- C15 kulbrinter ≤ 40 ≤ 40 > 40
  >C15- C20 kulbrinter ≤ 55 ≤ 55 > 55
  >C20- C35 kulbrinter ≤ 100 ≤ 300 > 300
  Sum af kulbrinter C6 - C35 ≤ 100 ≤ 300

  > 300

   

  Mariagerfjord Kommune opkræver fra den 1. november 2021 et fast administrationsgebyr pr. jordflytningssag, samt et gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt kvarter. Taksten reguleres årligt og kan ses i kommunens takstblad.
   
  Regningen for gebyret udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen. Tidsforbruget for jordflytningssagen beregnes fra det tidspunkt, hvor vi enten modtager en anmeldelse, eller det tidspunkt, hvor vi vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse med en forhåndsdialog, inden anmeldelsen reelt er fremsendt. 

  Mariagerfjord Kommune Byråd har den 23. september 2021 godkendt gebyrtaksten, som er besluttet på baggrund af Affaldsaktørbekendtgørelsen af 14/12/2020.
  Ifølge bekendtgørelsen skal der opkræves et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.

  Sidst opdateret: 17. august 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jordgruppen

  Østergade 22

  9510 Arden

  Telefon: 97113000

  Email: jord@mariagerfjord.dk