Annoncer


Hadsund - Skovpavillonen, Hobrovej 1 - Ændret anvendelse af ejendommen - Indkaldelse af idéer og forslag

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der i forbindelse med nedrivning af det eksisterende byggeri ”Skovpavillonen”, skal udarbejdes et plangrundlag for ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 285a og 285b Hadsund by, Hadsund, beliggende Hobrovej 1, 9560.

I forlængelse af kommunens beslutning skal der gennemføres en forudgående offentlig høring i henhold til Planlovens § 23c, hvor der indkaldes idéer, forslag og synspunkter til den forestående planlægning. På baggrund heraf igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Mariagerfjord Kommune indkalder hermed ideer, forslag og synspunkter til den kommende planlægning.

Baggrund
På ejendommen findes i dag en bebyggelse i 2 etager, der er omgivet af en parkeringsplads. Bebyggelsen har tidligere fungeret som restaurant, hotel og senest som kontorejendom. Bebyggelsen fremstår i dag i meget dårlig stand.

Fredskovspligten blev ved Miljøstyrelsens afgørelse af 7. maj 2018 ændret således, at der kan foretages bebyggelse inden for det på bilaget viste omrids. Samtidig tillægges fredskovspligt på et nyt ca. 6000 m2 stort skovareal vest for og i umiddelbar tilknytning til ejendommen.

Den umiddelbare vurdering er, at der bør være særlig fokus på:

• Fremtidig anvendelse
• Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden
• Hensynet til områdets beliggenhed og tilgrænsende fredskovsareal.

Høringsperiode
Den forudgående offentlige høring gennemføres i 2 uger fra tirsdag den 12. juni 2018 til tirsdag den 26. juni 2018.

Idéer og forslag skal sendes til Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk og være kommunen i hænde senest den 26. juni 2018 kl. 12.00.

Kortmateriale
På kortbilaget ude til højre ses afgrænsningen af planområdet.

Yderligere spørgsmål
Hvis spørgsmål kan de rettes til Plan på 97113673 eller på mail joema@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 juni 2018 08:00
Høringsfrist d.:
26 juni 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?