Annoncer


Lukning af saltboring HV5 ved Hvornum - Høring over miljøkonkvensrapport og udkast til §25 tilladelse (VVM)

Høring


Mariagerfjord Kommune igangsætter hermed 2. offentlighedsfase om høring af miljøkonsekvensrapport samt udkast til tilladelse for projektet om lukning af saltboring HV5, Trinderupvej 2, Hobro.
 
Dansk Salt A/S ønsker at lukke én af virksomhedens saltboringer i Hvornum, som ikke har været anvendt i en længere årrække.

Virksomheden har anmodet Mariagerfjord Kommune om, at der foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Miljøvurderingen indebærer, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) med en beskrivelse af, hvordan lukningen udføres, og med en redegørelse for de miljømæssige forhold i forbindelse med projektet.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten (inkl. bilag) offentliggøres et udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 (VVM-tilladelse).

Den offentlige høring løber over 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme
med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og til udkastet til tilladelse.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes senest den 1. april 2020 til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Mariagerfjord Kommune vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Mariagerfjord Kommune opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

I forbindelse med offentlige høringer vil vi oplyse dig om, at et fremsendt
høringssvar kan blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Offentliggørelsen af høringssvar sker typisk ved forelæggelse for det politiske udvalg, men det kan også være på anden vis, afhængig af den konkrete sag. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål kan du skrive til virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk eller kontakte Anja Spring på tlf. 97 11 36 50.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 februar 2020 08:00
Høringsfrist d.:
01 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?