Annoncer


Als Odde - Trætophytterne - Lokalplan 122/2018 og Kommuneplantillæg nr. 34 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 5. marts 2018 givet administrationen bemyndigelse til at vedtage Lokalplan 122/2018 for trætophytter ved Als Odde, samt Tillæg nr. 34 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt, såfremt der ikke kommer indsigelser i høringsperioden. Administrationen vedtager lokalplan 122/2018 for trætophytter ved Als Odde, samt Tillæg nr. 34 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt den 4 juli 2018. 

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at opføre et nyt overnatnings koncept i Mariagerfjord Kommune i form af trætophytter. Med det nye overnatnings koncept vil projektudviklerne biddrage til Mariagerfjord Kommunes turismeudvikling, vækst og jobskabelse.

Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er i uoverensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 34 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet udlægges til offentligt område i form af hotel – Trætophytter ved Als Odde.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet en bemærkning inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget med en nedenstående ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.
1. Der gives mulighed for opførelse af et fælleshus med mulighed for spisning og reception i byggefelt 3 – Velfærdsbygning.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget bliver offentliggjort den 4 juli 2018 i Hadsund Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller påmkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juli 2018 09:00
Klagefrist d.:
01 august 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?