Annoncer


Hobro - Thostruphovgårdsvej - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand A/S har ansøgt om tidsbegrænset udledning af grundvand i forbindelse med rørlægning af en åbne kloakgrøfter (regnvand) ved Thostruphovgårdsvej i Hobro.

Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at bortpumpe tilstrømmende grundvandet mens arbejdet pågår. Det oppumpede grundvand ønskes udledt direkte til Onsild Å.

Arbejdet og derved udledningen vil foregå med opstart i september 2021 og forventes afsluttet i løbet af 3 uger.

Mariagerfjord Kommune har afgjort, at tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven ikke er påkrævet.

Afgørelsen kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagefristen udløber mandag den 20. september 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.
Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 august 2021 08:00
Klagefrist d.:
20 september 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?