Annoncer


Hobro - Skibsgade/Søndre Kajgade - Forslag til Lokalplan 158/2020 og Kommuneplantillæg nr. 55 - Offentlig høring

Offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø har på møde 7.september 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af forlsag til lokalplan og kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i fire uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er 28. oktober 2020. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslag til Lokalplan 158/2020 og Kommuneplantillæg nr. 55 kan ses er på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 30. september 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslaget/planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at fortætte området med højere og tættere bebyggelse. Grundet områdets placering op i mod skråningen til plejehjemmet kan fortætningen ske uden at eksisterende boliger mister udsigt.

En del af bygningerne har tidligere været omfattet af en bevarende lokalplan, men det vurderes, at bygningerne ikke i sig selv besidder nogen særlig bevaringsværdi. Deres værdi for Kulturmiljøet Hobro Havn er i form af det byrum, de er med til at skabe gennem deres placering i facadelinje, og med deres højde og tætte placering. Derfor udpeger lokalplanen ikke bevaringsværdig bebyggelse, men søger i stedet at fastholde bebyggelsesstrukturen i området og fastsætte bestemmelser, der sikre en høj bebyggelsesprocent, bebyggelse i mindst to etager og mulighed for at lave bebyggelse i skel (karrébebyggelse). Dermed kan fortætningen ske uden at ødelægge kulturmiljøet omkring Hobro Havn.

Lokalplanen fastsætter også bestemmelser om, at stueetagen på Sdr. Kajgade 20, 9500 Hobro skal anvendes til liberalt erhverv, restaurant/café eller kulturelle formål for at understøtte udviklingen af Kulturkajen på Hobro Havn.

Sdr. Kajgade 20 ombygges så taget hæves ca. 3 meter. På den lille tilbygning, hvor stureetagen påtænkes anvendt til garage, tilføjes én etage med tagterrasse ovenpå. Der bliver ca. ti boliger og 500 m2 erhverv/kultur fordelt på fire etager. Der er plads til ca. 24 parkeringspladser på grunden.

På Skibsgade 46 påtænkte ejer oprindeligt, at lave om på tagkonstruktionen, så der kunne etableres lejligheder under taget, men der er også mulighed for at bygge i op til fire etager på denne ejendom.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde HOB.C.4 – Centerområde – Skibsgade, Adelgade. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 55 til kommuneplanen. Idet kommuneplanramme HOB.C.4 ikke giver mulighed for at lave boliger, restaurant/café og tekniske anlæg, har Mariagerfjord Kommune udarbejdet kommuneplantillæg nr. 55 hvor disse anvendelser tilføjes. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 september 2020 08:00
Høringsfrist d.:
28 oktober 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?