Annoncer


Hadsund - Islandsvej 7, Mariagerfjord Renseanlæg - Udbygning af renseanlægget - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Mariagerfjord Vand a/s, om udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg til en maksimal kapacitet på 110.000 PE.

Udbygning af renseanlæg mindre end 150.000 PE er omfattet af bilag 2 nr. 11c i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Dette betyder, at det ansøgte projekt er omfattet af lovens § 16, som anfører at et projekt derved ikke må påbegyndes før myndigheden via en screeningsafgørelse efter § 21, har meddelt at projektet ikke antages at kunne få en væsentlig virkning på miljøet.

Mariagerfjord Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en screening efter § 21. Baggrunder herfor er, at der er foretaget en screening for udbygning af renseanlægget op til 110.000 PE i forbindelse med godkendelsen af renseanlægget i 2011.

Du kan se afgørelsen på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under annonceringer.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 29. november 2019.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf.nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2019 14:13
Klagefrist d.:
29 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?