Annoncer


Hadsund - Stadionvej - Forslag til Lokalplan 161/2022 og Kommuneplantillæg nr. 58 - Høring

Forslag

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 31. marts 2022 vedtaget forslag til Lokalplan 161/2022 for erhvervsområde ved Stadionvej i Hadsund samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 58 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 7. juni 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 8. april 2022. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at Det overordnede formål med lokalplanen er at ændre anvendelsen for området, så det fremover kan anvendes til håndværks- og værkstedsvirksomheder, serviceerhverv, liberale erhverv, lager samt webshops eventuelt med showroom.

Samtidig indgår der bestemmelser om, at eventuel ny bebyggelse skal tilpasses den kystnære placering ved, at den skal udføres i mørke farver.

Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om, at beplantning langs vandløbet Tykkenkærgrøften og beplantning langs Tempovej og Stadionvej skal bevares. 

Lokalplanforslaget kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Det område, som forslag til Lokalplan 161/2022 omfatter, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde forslag til Kommuneplantillæg nr. 58 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HAD.E.8 - område til erhvervsformål ved Tempovej. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til denne høring, er du velkommen til at kontakte plan på plan@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 april 2022 08:15
Høringsfrist d.:
07 juni 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?