Annoncer


Skelund, Veddum, Korup - Korup Å- Restaurering af vandløbet - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet restaureringsprojekt for vandløbet Korup Å med baggrund i Vandområdeplan 2015-2021. Der er i Korup Å udpeget en fiskespærring ved et ældre fordelingsbygværk og vandløbet som helhed har ikke målopfyldelse. Det betyder der er behov for at forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Fiskespærringen fjernes ved at nedbryde fordelingsbygværket og udjævne faldet over en længere strækning. Målopfyldelse søges sikret ved udlægning af groft materiale og enkelte gydebanker på udvalgte strækninger. Der udlægges også skjulesten på strækningerne. Det samlede arbejde omfatter ca. 5 km af vandløbet.

Projektet forringer ikke vandløbets vandafledningsevne da udlægning af groft materiale ikke foretages over regulativbund. Hvor det er nødvendigt foretages først en oprensning af bløde materialer (sand/mudder) før groft materiale udlægges. Projektet fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. , § 25.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektbeskrivelserne som kan ses her eller fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 9. marts 2021, kl. 16:00, gerne på officiel mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Jens Peter Neergaard.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?