Annoncer


Hobro - Vinkelvej 15 - Forslag til Lokalplan 169/2022 og Kommuneplantillæg nr. 65 - Høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 28. oktober 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 169/2022 for boligområde på Vinkelvej i Hobro, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 65 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 14. februar 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal sendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 17. december 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelse af 12 rækkehuse på Vinkelvej 15 i Hobro.

Området ligger kun 800 m nord for Hobro bymidte og havn og i et boligområde tæt ved byens indfaldsveje. På arealet har der tidligere været en børnehave.
Området vil bestå af tre rækker med i alt 12 rækkehuse og et centralt placeret grønt område i forbindelse med parkeringspladsen. Yderligere vil det grønne areal koble sig op på den eksisterende sti, der løber bag området og derved binde disse områder sammen.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HOB.B.9 – boligområde – Skivevej, Banegårdsvej, Hostrupvej, Hegedalsvej, der er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 65 til kommuneplanen, hvor der udlægges et nyt rammeområde HOB.B.57 – Boligområde – Vinkelvej, der udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 december 2021 08:00
Høringsfrist d.:
14 februar 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?