Annoncer


Hobro - Sdr. Kajgade/Skibsgade - Lokalplan 158/2020 og Kommuneplantillæg nr. 55 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har den 3. februar 2021 besluttet at endeligt vedtage forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro, samt Tillæg nr. 55 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at fortætte området med højere og tættere bebyggelse. Grundet områdets placering op i mod skråningen til plejehjemmet kan fortætningen ske uden at eksisterende boliger mister udsigt.

En del af bygningerne har tidligere været omfattet af en bevarende lokalplan, men det vurderes, at bygningerne ikke i sig selv besidder nogen særlig bevaringsværdi. Deres værdi for Kulturmiljøet Hobro Havn er i form af det byrum, de er med til at skabe gennem deres placering i facadelinje, og med deres højde og tætte placering. Derfor udpeger lokalplanen ikke bevaringsværdig bebyggelse, men søger i stedet at fastholde bebyggelsesstrukturen i området og fastsætte bestemmelser, der sikre en høj bebyggelsesprocent, bebyggelse i mindst to etager og mulighed for at lave bebyggelse i skel (karrébebyggelse). Dermed kan fortætningen ske uden at ødelægge kulturmiljøet omkring Hobro Havn.

Lokalplanen fastsætter også bestemmelser om, at stueetagen på Sdr. Kajgade 20, 9500 Hobro skal anvendes til liberalt erhverv, restaurant/café eller kulturelle formål for at understøtte udviklingen af Kulturkajen på Hobro Havn.

Sdr. Kajgade 20 ombygges så taget hæves ca. 3 meter. På den lille tilbygning, hvor stureetagen påtænkes anvendt til garage, tilføjes én etage med tagterrasse ovenpå. Der bliver ca. ti boliger og 500 m² erhverv/kultur fordelt på fire etager. Der er plads til ca. 24 parkeringspladser på grunden.

På Skibsgade 46 påtænkte ejer oprindeligt, at lave om på tagkonstruktionen, så der kunne etableres lejligheder under taget, men der er også mulighed for at bygge i op til fire etager på denne ejendom.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde HOB.C.4 – Centerområde – Skibsgade, Adelgade. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 55 til kommuneplanen. Idet kommuneplanramme HOB.C.4 ikke giver mulighed for at lave boliger, restaurant/café og tekniske anlæg, har Mariagerfjord Kommune udarbejdet kommuneplantillæg nr. 55 hvor disse anvendelser tilføjes. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.


Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
09 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?