Annoncer


Mariager - Vestergade, Rosengade og Fjordgade - Midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra kloakarbejde - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Afgørelse
Mariagerfjord Kommune har meddelt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for projekt omhandlende midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra grundvandssænkning i forbindelse med separatkloakering af dele af Vestergade, Rosengade og Fjordgade, 9550 Mariager.  Grundvandet udledes i to punkter via offentlig regnvandskloak til Mariager Fjord og via offentlig fælleskloak til Mariagerfjord Renseanlæg. Herudover kan der ske recirkulering af grudvand i området af hensyn til eksisterende byggeri.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.naeveneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber 3. november 2020 kl. 23:59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naeveneshus.dk) eller for tiden på www.nmkn.dk.
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Vejledning om klageregler kan findes på www.naeveneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Kari Haugen på mail kahau@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 37 08.


Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 oktober 2020 08:00
Klagefrist d.:
03 november 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?