Annoncer


Arden - Hobrovej 39 - Skovrejsning - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har foretaget en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 2y, 5f, og 6b Gandrup by, Vebbestrup. Ejendommen er beliggende på Hobrovej 39, 9510 Arden.

Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at skovrejsning på ejendommen har en væsentlig indvirkning på miljøet, og projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om VVM pligt efter § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.


Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 7. maj 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.


Vejledning om klageregler kan findes på Nævnenes hus hjemmeside.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.


Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kenneth Jensen, keje1@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 24.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 april 2019 08:00
Klagefrist d.:
07 maj 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?