Gå til hovedindhold

Biogasanlæg nord for Tobberup

En ejerkreds ønsker at opføre et biogasanlæg nord for Tobberup. Den politiske behandling er i øjeblikket udskudt.

Indhold

  Oprindeligt ansøgte AN-Biogas Hobro Nord ApS om at opføre anlægget nord for Tobberup vest for hovedvejen mellem Hobro og Vebbestrup samt at etablere en gasledning fra anlægget til naturgas-nettet ved Valsgaard.

  Et sådan projekt kræver dog bl.a., at der gennemføres en offentlighedsfase og en vurdering af virkninger på miljøet i form af en miljøkonsekvensrapport samt at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og en miljøvurdering af planforslagene, inden der evt. kan gives tilladelse til projektet.

  Aktuel projektstatus

  Ifølge den oprindelige tidsplan skulle projektet have været behandlet på Mariagerfjord Kommunes byrådsmøde 24. august 2022. Agri Nord har imidlertid solgt biogasprojektet til selskabet Generator Agro ApS. De nye ejere vil nu ændre dele af projektet, herunder blandt andet tank- og rensningsteknologien. Det ventes at betyde, at forudsætningerne for miljøkonsekvensvurderingen ændrer sig. Det har fået de nye ejere til at anmode om, at byrådet udsætter behandlingen af sagen.

  Politikerne kan nemlig først tage stilling til planerne om etablering af biogasanlægget, når konsekvenserne for miljøet er belyst ud fra det konkrete, reviderede projektindhold. Konsekvenserne af eventuelle ændringer i projektet skal belyses i miljørapporten, og lokalplanforslaget skal muligvis også tilrettes. Det betyder, at sagen først kan blive behandlet af politikerne senere.

  Forvaltningen forventer, at behandlingen af projektet vil påbegyndt igen i løbet af foråret 2023; begyndende med at Udvalget for Teknik og Miljø orienteres på deres møde i april 2023.

  Afhængig af den politiske stillingtagen vil projektet efterfølgende blive sagsbehandlet af kommunens administration. Herefter skal et evt. planforslag og miljørapport behandles politisk, inden projektet kan sendes i offentlig høring.

  Debatfasen - forslag og idéer ønskes

  Første skridt i planlægningsprocessen var en indledende offentlighedsfase. Her har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder haft mulighed for at komme med forslag og idéer til, hvad der skulle fokuseres på i miljørapporten.

  Borgermøde og indsendelse af idéer og forslag

  • Der er blevet afholdt borgermøde den 17. august 2021 på DS Arena i Hobro.
  • Der har været frist for indsendelse af idéer og forslag til kommunen 2. september 2021.

  Referat fra borgermøde

  I det følgende vil debatten fra borgermødet blive opsummeret i forhold til emner, som blev drøftet. Kommunens og ansøgers svar på nogle af emnerne, som blev fremført fra borgerne, fremgår med kursiv. Spørgsmålene vil indgå i kommunens afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

  Placering

  Hvordan kommunen kan finde på at placere et biogasanlæg så tæt på bymæssig bebyggelse?

  Der blev gjort opmærksom på, at Hobro har udviklet sig med boliger siden 2013, hvor placeringen blev udpeget i kommuneplanen. Nye boligområder er kommet til i den nordlige del af Hobro. Ved at placere det så tæt på Hobro hindrer man, at byen kan udvikle sig med boliger mod nord.

  • Kommunen planlægger ikke en yderligere udbygning med boliger mod nord.Udviklingen med boliger forventes at ske mod øst og mod vest, men udviklingen med erhverv forventes at ske mod nord og mod syd. Der blev desuden gjort rede for, at det i 2013 var en bunden opgave at udlægget et areal til et biogasanlæg og at det var den bedst egnede placering. Det er uklart, om det fortsat er et krav fra statens side.

  Der blev opfordret til at genoverveje placeringen herunder om det kan placeres tættere på Rockwool.

  • Det vil være en politisk beslutning, hvis placeringen skal ændres i tilfælde af, at alle undersøgelser viser, at anlægget kan ligge nord for Tobberup.

  Trafik

  Hvor vil der være kørsel fra leverandørerne til og fra anlægget?

  • AgriNord beskrev, at mange af leverandørerne kommer fra området omkring biogasanlægget, men der vil også være leverandører, som kommer fra området syd for Hobro og øst for Valsgaard. Det bliver primært lastbiltransport, men der vil også ind imellem være kørsel med traktor fra de nærmeste marker omkring anlægget.

  Der blev stillet spørgsmål til vejnettet omkring Tobberup og særligt til Søndre Ringvej, da det i forvejen er stærkt belastet med trafik. Der blev spurgt til planerne for udvidelse af Vejnettet og etablering af cykelstier.

  Hvad med trafikken på Hovedgaden i Hobro?

  Hvor langt væk vil påvirkningen fra trafikken blive vurderet?

  • Det vil være ud til leverandørerne.

  Støj

  Regnes støjen fra trafikken med, når den sker på vejnettet.

  • Støjen fra trafikken medregnes, når lastbilerne kører fra Hobrovej og frem mod anlægget, men at støjen fra trafikken på Hobrovej ikke vil blive regnet med.

  Lugt

  Der var stor bekymring for lugt fra anlægget og der blev stillet spørgsmål til, om lugtgrænserne ikke bare skal se ud til at blive overholdt i miljørapporten og at anlægget så kan skabe lugt problemer, når det kommer i drift.

  • Grænseværdierne skal overholdes og at kommunen vil køre det som en miljøsag, hvis der kommer klager. Kommunen opfordrede ansøger til at etablere en vagttelefon, når anlægget kommer i drift, så naboerne til enhver tid kan kontakte anlægget ved lugtgener. Når anlægges sættes i drift, skal der leveres en måling, som vil blive undersøgt i et laboratorium.

  Er beregningsmetoderne de samme som ved beregning af lugt fra svinebrug?

  • Der anvendes OML-beregninger. Miljøstyrelsen og afgørelser i klagenævnet har slået fast, at det er denne beregningsmetode, der skal anvendes ved planlægning af biogasanlæg.

  Natur

  Der blev spurgt til påvirkningen af skoven, som ligger vest for placeringen, og der blev stillet spørgsmålstegn ved, om skoven er pålagt fredskovspligt.

  • Skoven ikke er registret med en rekreativ værdi, det er ikke fredsskov og skoven er ikke ammoniakfølsom.

  Drift af anlægget

  Hvad puttes i anlægget?

  • Der planlægges ikke med at blive tilført industriaffald til anlægget, da det ikke er rentabelt. Det vil fremgå af miljøgodkendelsen, hvad der må hældes i anlægget og miljøgodkendelsen skal revurderes, hvis indholdet ønskes ændret. Der blev gjort rede for, at de fleste lugtproblemer opstår, når materialerne blandes. Dette vil ikke ske på dette anlæg, så der vil være forskellige tanke til de forskellige materialer.

  Vil der være nok biomasse til rådighed i fremtiden, da vi f.eks. skal til at spise mindre kød?

  • Der er mere end nok biomasse i en radius på 25 km på nuværende tidspunkt.

  Økonomiske konsekvenser

  Gives der erstatning for tab i ejendomsværdi?

  • Der indgår ikke erstatning i forhold til biogasanlæg ligesom tilfældet er med vindmøller.

  Har Mariagerfjord Kommune noget at gøre med økonomien omkring anlægget?

  • Det har kommunen ikke.

  Øvrigt

  Hvordan afgrænses indholdet af miljørapporten– rapportens indholdsfortegnelse?

  • Afgrænsningen sker på baggrund af de indkomne forslag fra borgere og myndigheder og at afgrænsningen er kommunens opgave. Kommunen vil vurdere, hvilke forslag, der er relevante at kræve undersøgt i rapporten. Det er ansøger, som skal levere miljørapporten. Dette er lovbestemt. Ansøger orienterede om, at det var kommunen der fra starten havde ønske om at få et biogasanlæg, og de blev bedt om at arbejde videre med ideen.

  Kommunen havde indkaldt til fælles møde for at få sat gang i debatten om etableringen af et biogasanlæg, og her bød ansøger så ind med, at de gerne ville etablere en leverandør-
  forening, så de via den vej kunne være med til at varetage landmændenes interesse, og samtidig sørge for at der blev en del af ”kagen” til landmændene.

  Mariagerfjord Kommune bekræftede, at det ikke udelukkende er et ønske fra ansøgers side at få et biogasanlæg, men at det også er vigtigt i forbindelse med kommunens grønne omstilling.

  Sidst opdateret: 20. april 2023

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Østergade 22,
  9510 Arden

  Telefon: 97 11 30 00

  Send sikker post til Mariagerfjord Kommune