Gå til hovedindhold
Lokalplaner
Høring

Hobro - Gettrupvej - Lokalplan 197/2024 og Kommuneplantillæg nr. 82 - Forslag

Høringsfrist 22. maj 2024 kl. 23.59

Indhold

  Byrådet for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har 20. marts 2024 vedtaget Forslag til Lokalplan 197/2024 for erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 82 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. 


  Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
  Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.
  Høringsfristen er 22.maj 2024 . Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Adelgade 30B, 9500 Hobro og skal være os i hænde senest denne dato.

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra 27. marts 2024. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

   
  Lokalplanens formål og indhold
  Formålet med lokalplanen er, at muliggøre etablering af et testcenter for synergien mellem solceller og afgrøder. Samtidig med at formålet er, at fremtidssikre området som et erhvervsområde og muliggøre erhverv. 
  Området ligger i forbindelse med eksisterende erhverv i Hobro Syd, hvor der tidligere har været en landbrugsejendom. Området er en naturlig udvidelse af eksisterende erhvervsområde mod vest og dermed også en naturlig udvidelse af erhvervsområdet i Hobro Syd.

   
  Kommuneplantillæggets indhold
  Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 82 til kommuneplanen, hvor der udlægges en ny kommuneplanramme HOB.E.22 - Erhvervsområde på Gettrupvej i Hobro. HOB.E.22 - erhverv i form af liberale erhverv, administrations-, lager- og servicevirksomheder samt let produktion og håndværksvirksomheder samt energi- og ressourcevirksomheder.

  Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune. 


  Miljøvurdering af planforslaget
  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget(ene), og resultatet af screeningen er, at planforslaget (ene) ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 


  Klagevejledning til screeningen ses på siden.

   
  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
  Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.
  Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.


  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
  Når du indsender høringssvar, vil dit høringssvar samt din adresse og din mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg. 


  Spørgsmål og bemærkninger 
  Hvis du/I har spørgsmål til dette brev, er du/I velkommen til at kontakte 97113676 eller på mail mkape@mariagerfjord.dk.

  Sidst opdateret: 27. marts 2024