Farligt affald


Farligt affald er affald der er farligt for mennesker og miljø, og derfor omfattet af skrappere krav til håndtering end andre typer af affald.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er olie- og kemikalieaffald, der ifølge Affaldsbekendtgørelsens bilag 3 kendetegnes ved følgende egenskaber:

 • Brandfarligt
 • Lokalirriterende
 • Sundhedsskadeligt
 • Giftigt
 • Kræftfremkaldende
 • Ætsende
 • Smitsom
 • Reproduktionstoksiske
 • Mutagene
 • Stoffer der frigør giftige luftarter
 • Allergifremkaldende
 • Økotoksisk
 • Affald, der efter bortskaffelse, kan resultere i et andet stof, f.eks. ved udvaskning med en af de ovenfor anførte egenskaber.

Læs mere i Affaldsbekendtgørelsens bilag 3.

Der gælder særlige regler for opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Opbevaring af olie og kemikalier 

Olie- og kemikalier inklusive farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarlig. Dermed kan du mininmere risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild af olie eller kemikalier på din virksomhed.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. I folderen kan du se, hvilke krav, kommunen stiller til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder farligt affald.

Forskriften gælder for alle virksomheder i Mariagerfjord Kommune, der ikke er omfattet af regler om godkendelse af listevirksomhed eller af andre bestemmelser udstedt efter Miljøbeskyttelsesloven.

Læs Foreskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Hvordan bortskaffes farligt affald?

Farligt affald kan virksomheder aflevere på flere måder. I kan

 • benytte en indsamler eller transportør, der er registreret i Affaldsregistret. Affaldsregistret er et register over de transportører og behandlingsanlæg, som er godkendt hos Energistyrelsen.
 • aflevere op til 200 kg pr. år på genbrugspladserne. Prisen er 6 kr. pr. kilo + moms.

Læs mere om Affaldsregistret.

Miljømyndigheder kan kræve dokumentation for, at en virksomheds affald er bortskaffet korrekt. Derfor er det vigtigt, at du som ejer eller affaldsansvarlig på en virksomhed, kræver en kvittering for at affaldet er afhentet eller afleveret. Hvis du afleverer på genbrugspladsen, får du automatisk en kvittering.

Miljøkassen

Mindre mængder farligt affald, som ikke er produktionsaffald, kan bortskaffes via miljøkassen. Det kan f.eks. være affald fra administration, personalerum, vedligehold m.m.

Eksempler på denne type affald er:

 • Batterier
 • Printerpatroner
 • Elsparepærer
 • Små bøtter med maling
 • Kemikalie rester/ubrugte rengøringsmidler

Kontakt


Morten Søgaard Rasmussen

Affaldskontoret

 •  97113638
 •  

Helle Kragelund

Affaldskontoret

 •  97113871
 •  

Kirstin Bjørnbak Kjær

Affaldskontoret

 •  97113632
 •  

Opdateret 03.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?