Annoncer


Hobro - Kornvej 1 - Afgørelse vedrørende basistilstandsrapport - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM-pligt

Miljogodkendelse virksomhed

Mariagerfjord Kommune har meddelt BHJ A/S (Essentia Protein Solutions), Kornvej 1, 9500 Hobro miljøgodkendelse til oplag og anvendelse af F-gas (LPG-gas) som alternativ til naturgas i virksomhedens eksisterende kedelanlæg. Afgørelsen er truffet efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. I forbindelse hermed er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet. Denne afgørelse er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelserne
Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 30. maj 2022, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. miljø-vurderingslovens § 50.

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 30. maj 2022, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder. Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Nærmere vejledning om klageregler, herunder om betingelser for tilbagebetaling af gebyret, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Miljø- og Fødevareklage-nævnet (www.naevneneshus.dk).

Mariagerfjord Kommunes afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelserne
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Ole Schrøder, e-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 83.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 maj 2022 08:00
Klagefrist d.:
30 maj 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?