Annoncer


Hadsund - Mariagerfjord Renseanlæg - Udledning af renset spildevand fra renseanlægget til Kattegat - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Byråd har besluttet, at der skal ledes spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner til rensning på Mariagerfjord Renseanlæg. Dette betyder at renseanlægget udvides, og at der bliver udledt mere renset spildevand til Kattegat end den nuværende udledningstilladelse giver ret til.

Mariagerfjord Kommune har derfor udarbejdet en ny udledningstilladelse gældende for Mariagerfjord renseanlæg. Tilladelsen er gældende fra den 15. marts 2021.

Tilladelsen er meddelt efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven.

Udledningstilladelsen kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ansøger, ejer af areal, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning) Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, og Danmarks Fiskeriforening.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som findes via et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger typisk på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. december 2020 inden klokken 23:59.
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er afgjort.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
18 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?