Annoncer


Hobro - Mariagerfjord Vand projekt ved Gasværksvej - forlængelse og udvidelse af oplagsplads - Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Mariagerfjord Vand tilladelse til midlertidig oplag af vejjord på areal ved Gasværksvej, Hobro.

Tilladelsen er meddelt efter § 19 i Lov om miljøbeskyttelse, og løber til og med oktober 2020.

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 13. juli 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch på jord@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
13 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?