Annoncer


Hadsund - Mariagerfjord Vand, Rebild Vand & Spildevand og Vesthimmerlands Vand - Samarbejde om afledning og rensning af spildevand fra de tre forsyninger, forslag til Tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har den 16. marts 2021 vedtaget tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021.

Spildevandsplantillæggets indhold
De tre spildevandsforsyningsselskaber Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S, og Vesthimmerlands Vand A/S, har den 17. november 2020 indgået et samarbejde om fælles rensning af spildevandet fra Mariagerfjord Kommune, dele af Rebild Kommune og dele af Vesthimmerlands Kommune.

Samarbejdsaftalen er underskrevet af de tre forsyningsselskabers bestyrelser.

Spildevandet fra oplande i Vesthimmerlands Kommune, som i dag ledes til rensning på Aars Renseanlæg skal fremover renses på Mariagerfjord Renseanlæg. Det samme er tilfældet for oplande i den sydlige del af Rebild Kommune, som i dag ledes til rensning på henholdsvis, Nørager, Haverslev, Aarestrup, Stenild, Binderup Korsvej, St. Binderup, St. Binderup Kro og Borremose renseanlæg.

Mariagerfjord Renseanlæg udbygges i denne forbindelse til at kunne håndtere spildevandet fra de tre kommuner. Anlægget udbygges i første omgang til et anlæg på 225.000 personækvivalenter (PE), med en fremtidig udvidelsesmulighed til 275.000 PE.

Med dette tillæg til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan ajourføres det eksisterende kapitel 2.2: ”Ansvar for administration af spildevandsplanen”, med den indgåede aftale om de tekniske, økonomiske og administrative vilkår for samarbejdet mellem de tre forsyninger i forhold til fælles rensning af spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg.

Desuden ajourføres spildevandsplanens kapitel 6: ”Renseanlægsstruktur”, idet spildevandet fra de 2 nabokommuner fremover også skal ledes til Mariagerfjord Renseanlæg og renses her. Renseanlægsstrukturen, de tilhørende kloakoplande samt kortbilag fra Vesthimmerlands og Rebild Forsyning er angivet i bilag 1- 4 i tillægget.
 
Tillæg nr. 29 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Klagevejledning
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3)

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 marts 2021 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?