Annoncer


Hadsund - Samarbejde om Afledning og rensning af spildevand fra Mariagerfjord Vand, Rebild Vand & Spildevand og Vesthimmerlands Vand - Forslag til Tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har 11. januar 2021 vedtaget at sende forslag til Tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 i 8 ugers høring.

Spildevandsplantillæggets indhold
De tre spildevandsforsyningsselskaber Mariagerfjord Vand A/S, Rebild Vand & Spildevand A/S, og Vesthimmerlands Vand A/S, har 17. november 2020 indgået et samarbejde om fælles rensning af spildevandet fra Mariagerfjord Kommune, dele af Rebild Kommune og dele af Vesthimmerlands Kommune.

Samarbejdsaftalen er underskrevet af de tre forsyningsselskabers bestyrelser.

Spildevandet fra oplande i Vesthimmerlands Kommune, som i dag ledes til rensning på Aars Renseanlæg skal fremover renses på Mariagerfjord Renseanlæg. Det samme er tilfældet for oplande i den sydlige del af Rebild Kommune, som i dag ledes til rensning på henholdsvis, Nørager, Haverslev, Aarestrup, Stenild, Binderup Korsvej, St. Binderup, St. Binderup Kro og Borremose renseanlæg.

Mariagerfjord Renseanlæg udbygges i denne forbindelse til at kunne håndtere spildevandet fra de tre kommuner. Anlægget udbygges i første omgang til et anlæg på 225.000 personækvivalenter (PE), med en fremtidig udvidelsesmulighed til 275.000 PE.

Med dette tillæg til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan ajourføres det eksisterende kapitel 2.2: ”Ansvar for administration af spildevandsplanen”, med den indgåede aftale om de tekniske, økonomiske og administrative vilkår for samarbejdet mellem de tre forsyninger i forhold til fælles rensning af spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg.

Desuden ajourføres spildevandsplanens kapitel 6: ”Renseanlægsstruktur”, idet spildevandet fra de to nabokommuner fremover også skal ledes til Mariagerfjord Renseanlæg og renses her. Renseanlægsstrukturen, de tilhørende kloakoplande samt kortbilag fra Vesthimmerlands og Rebild Forsyning er angivet i bilag 1- 4 i tillægget, som kan ses her på siden.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 15. januar til den 12. marts 2021.  Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller pr. post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest 12. marts 2021, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 januar 2021 08:00
Høringsfrist d.:
12 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?