Annoncer


Havndal - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget, på ejendommen Søkærvej 6, 8970 Havndal.

Miljøgodkendelsen omfattet et produktionsareal på 6.860 m2 fordelt på fem bygninger, hvoraf der bygges én ny stald, et nyt malkecenter samt et nyt maskinhus.

Miljøgodkendelsen er afgjort efter § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 16. juni 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen på mail: krchr@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 60.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 maj 2020 08:00
Klagefrist d.:
16 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?