Annoncer


Hobro - Boligområde ved Løgstørvej - Forslag til Lokalplan 148/2020 og Kommuneplantillæg nr. 54 - Offentlig høring

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 27.2.2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 148/2018 for et boligområde ved Løgstørvej, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Høringsfristen er den 6. maj 2020. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal sendes enten på mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller post til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 11. marts 2020. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at tage hul på byudviklingen i Hobro vest. Lokalplanen giver mulighed for at bebygge området med parcelhuse, som placeres på en bue der følger beskyttelses zonen omkring gravhøjen, der ligger i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Det friholdte areal, der udgøres af gravhøjens beskyttelseszone, skal på sigt indgå i et større grønt område, som er udlagt i vækstplanen for Hobro. Ved at bruge den planlagte grønne kile og gravhøjen som centrum for bebyggelsesplanen gives boligområdet identitet og boligerne, der placeres derud imod sikres kvalitet i form af udsigt og nærhed til et større grønt areal, men også til en del af Hobros kulturhistorie.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde HOB.B.47 – boligformål og bebyggelse til offentlige formål eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkning for omgivelserne. Lokalplanens vejadgange ligger i rammeområde HOB.B.11 og det er i overensstemmelse med lokalplanen.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanramme HOB.B.47 er der udarbejdet et tillæg nr. 54 til kommuneplanen, hvor HOB.B.47 bestemmelser ændres fra en maksimal bygningshøjde på én etage med udnyttet tagetage til to etager, og bebyggelsesprocenten hæves fra 30 % til 40 % for den enkelte ejendom.

Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 marts 2020 08:00
Høringsfrist d.:
06 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?