Annoncer


Rostrup - Rostrup Kraftvarmeværk - Projektforslag om modtagelse af varme fra halmkedel - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har i november 2021, modtaget projektforslag fra Rostrup Kraftvarmeværk omhandlende modtagelse af varme fra halmkedel.

Der etableres forsyningsledning fra kraftvarmeværket i Rostrup og frem til Halmkedlen. Der laves underboring for etablering af fjernvarmeledningen, så gravearbejdet minimeres.

Projektet fremlægges i 4 ugers offentlig høring efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 818 af 4. maj 2021.
Der henvises desuden til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1215 af 14. august 2020.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller på mail til raadhus@mariagerfjord.dk ref. til Knud Erik Jensen senest 2. december 2021 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektforslaget eller fås ved henvendelse til Knud Erik Jensen på mail: knuje@mariagerfjord.dk eller på telefon: 97113603

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 november 2021 08:00
Høringsfrist d.:
02 december 2021 12:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?