Annoncer


Hobro - Nyvej, Hovangsvej, Jernbanegade, Banegårdsvej og Fortunaparken - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand A/S skal udføre et større kloakarbejde, i Hobro midtby, omkring Nyvej, Hovangsvej, Jernbanegade, banegårdsvej og Fortunaparken.

Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at sænke grundvandet mens arbejdet pågår. Det oppumpede grundvand ønskes udledt til Hodals Bæk, Onsild Å. Såfremt vandprøver viser at grundvandet indeholder større mængder miljøfremmede stoffer, end lovgivningen foreskriver, bliver grundvandet ledt via spildevandssystemet til Mariagerfjord Renseanlæg.

Arbejdet og derved udledningerne vil foregå fra august 2021 og forventes afsluttet inden juli 2022.

Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Vand a|s tidsbegrænset tilladelse til at foretage grundvandssænkningen, samt til udlede det uforurenede oppumpede grundvand til Hodals Bæk og Onsild Å. Forurenet grundvand skal ledes til Mariagerfjord Renseanlæg. Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår.
Tilladelse kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen udløber fredag den 6. august 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

 

Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
06 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?