Annoncer


Hobro - Hornsmarken 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøtilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Hornsmarken 27, 9500 Hobro.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 3.170 m2.

I forbindelse med tilladelsen udvides produktionsarealet med 1.206 m2, ved etablering af en kostald samt indretning af en eksisterende halmlade/maskinhus til kostald. Herudover godkendes eksisterende kalvehytter og kalvestald, så det samlede produktionsareal stiger til 3.170 m2.
Slutteligt godkendes eksisterende gyllelagune.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber 27. juli 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich på chspe@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 juni 2021 08:00
Klagefrist d.:
27 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?